Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Вяра


Кирил
  • Източник: Божественият и човешкият порядък<br />5-то утринно слово, 9 ноември 1941 г., неделя, 5 ч. сутринта, София, Изгрев.<br />

Един беден човек влиза при един банкер. Богатият си свива веждите и му казва: Върви си. Бедният казва: За Господа. Банкерът казва: Няма Господ. Ще отидеш да работиш. Cлед една година същият просяк влиза с един револвер, тъкмо когато онзи си брои парите. Богатият му казва: Вземи, каквото искаш. Онзи му казва: Ти вярваш в този револвер, а в Бога не вярваш. Дай парите! — Вземи, колкото искаш, вземи една торба, ако искаш. Вземи още, но не ме убивай. Питам сега, тези хора, които вярват в дулото на револвера, като видят злото и вярват, каква вяра е това? Като дойде една болест и повярват в Бога, каква вяра е това? Ти вярвай в Бога, когато си здрав, и не очаквай да повярваш, когато заболееш.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×