Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • постове
    37
  • коментара
    34
  • прегледа
    16987

Учителя: "Повдигането на българския народ зависи от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие ще бъдете отговорни пред Невидимия свят, за неизпълнение на вашата длъжност."

Sign in to follow this  
Велина Василева

244 прегледа

Петър Дънов – Учителя: „Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи, първо трябва да се обработи,  [за] да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно.

Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство.

Като ученици, никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате.

Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата.
 
Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се иска да минете покрай тях, без да ги смущавате с мисълта си.

   От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене.

   За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта.

Като ученици, трябва да изучавате окултните науки, без да пренебрегвате официалната наука. Тя е предговор към окултната, която е създадена от онези възвишени разумни същества, които ръководят съдбините на човечеството. И официалната наука е окултна, само че изучава външната страна на живота и природата.

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.

   Послушанието е първото качество на окултния ученик, то е условие за уякване, то усилва вярата му във великите закони на природата, чрез които Бог работи.

Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също.

Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание.

 Три неща са потребни на ученика: разумност, сила, доброта. Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка окултна школа способства човек да познае себе си – какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и воля.

В новото учение, всеки трябва да служи на другите.

   “Махар Бену” е песента на Ученика, който най-добре учи и прилага всичко.

   Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си?

   Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш.

   Ако мислете, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите.

   Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина.

   На някой от вас като не му върви, казва: аз ще напусна Школата. В която Школа и да влезете, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи, крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това познание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания.

Единственото същество, до което ученикът може да се доближи, е Бог.

   Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди.

Не трябва да влизаш, нито да ти влизат в мислите и чувствата.

Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода.

   Мъчно се възприемат семената на Божественото учение, от българска почва. Външната среда, в България, е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на Школата. Тези хора, около вас, не могат да помислят нещо хубаво за Школата. Те не могат да помислят, че в Школата се учи нещо велико. Те мислят, че в Школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, щото всички лоши мисли да се отблъснат.

 Българите, като ученици, са много слаби и неиздръжливи. Затова в миналото на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега туй учение, ако не се приложи тук, ще замине на запад или изток и ще изгуби значението си за България, а Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Едно окултно учение, което идва от пространството, е условие за един народ да се развива правилно.
[Но] Ако вие тук влизате като мъже и жени [вместо като Души], никакви ученици не сте. Учениците са образец, във всяко отношение.

 Едно нещо ще знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред Невидимия свят, за неизпълнение на вашата длъжност.

На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди. В Школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите.

   На окултния ученик не се позволява да прави предпочитане между добро и зло [т.е. Мойсеевият Закон е неприложим, в Школата на Любовта; на Христос. Трябва да се знае, че доброто – това е неразбрано зло, както и злото – е неразбрано добро].

На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки. – ние всички сме едно.

Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат. Бога ние чрез Любовта ще познаем.

   Всеки, който учи, се подмладява.

   Първият закон за ученика: да има широк простор, широта и неговите приятели да не влизат в аурата му. Трябва да си пазите аурите.

   Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекомерно, ще се спъне вашето развитие. Това спъване може да не е съзнателно, затова окултният ученик трябва да е свободен! Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно.

   Ученикът първо ще обикне Бога, който е Любов, после ще обикне своята душа, после своя дух и най-после своя ближен.

   Това учение, върху което ви говоря, не сравнявайте с други учения и не говорете абсолютно нищо за него, навън. Докато не опитате това, което учите, докато нямате резултат, не говорете.

   Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички.

   Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения!

   В Школата не се позволява никой никого да поправя.

Който идва тук, от любов да идва, а не по принуда.

 Ученик е само този, който е в хармония с Абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира.

   Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа нагрубява някого.
 
   Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта.

   Ученикът нищо не изнася от това, което се говори в класа, навън, докато не го обработи, докато това знание не стане негово.

   Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с това, което му се казва.

   Задачите, които се дават на ученика, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание. Най-малкото съмнение е спънка.

Най-добрият път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, които и днес го спъват.

Ако не работи със закона на Любовта [– ако Христос не е Център на живота му, а вместо това – ученикът се занимаваме с доброто и със злото; т.е. с Мойсеевия закон], ученикът нищо не може да постигне.

   Главната задача на ученика е да реализира Любовта към Бога, т.е. Любовта към всички.

 Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията Любов, а приложението – Божията Истина.

На ученика абсолютно се забранява да одумва.

   Старото ще напуснете, тъй както напускате вашата стара и окъсана дреха.

   Туй, което вас ще ви въздигне, то е самото учение. Знанието идва постепенно и Любовта ще се прояви постепенно. При сегашното ви състояние, ако Божията Любов се прояви [изведнъж], вашият организъм ще бъде стопен. Постепенно, телата ви, умовете ви ще се приспособят към Любовта.

 Търпение и послушание – без тези две качества не можете да вземете нито една крачка.

   Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате.

   Ученикът, във всеки един момент, трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

  Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по негов адрес, той върви напред и винаги има предвид ❈Бога, в себе си. Никой не може да ви оцапа. Живеете ли в светлина, никой не може да ви заблуди.

Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога.

Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън.

Учете се от по-старите, но вижте първо дали техният плод е узрял. Ако плодът е хилав, очукан, стипчив -–по-добре е от този плод да стоите далеч.

   Вие младите ще се стараете да бъдете израз на Божествената Любов – никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви и сърцата да бъдат благородни.

   Когато при вас има една сестра – ученичка, вие трябва да я пазите като очите си; ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си, мислите и желанията си. Също сестрите към братята-ученици, да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено: изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода.

   В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се ползвате от моята светлина.

   Очите ви да не играят. Никакви нечисти мисли! Ще се контролирате.

   Да се женим или не? – Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца на едно място, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят – два духа на едно място, а като влезете в Бога, съставлявате едно единство.

Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете, чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик.

Едно правило: когато двама приятели вървят един до друг, никога да не се втиквате между тях, като клин. Ще стоите настрана. Имате приятелка, не позволявайте никога да се втиква който и да е помежду ви като клин.

   По няколко пъти на ден ще се измивате с мисъл: всичко нечисто да се измие, да се махне навън. Ще си кажете: тъй както ръцете (краката, тялото) се измиват, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. (пръсти събрани, духване встрани и надалеч).

Окултният ученик знае закона за примиряване на противоположните елементи в природата, знае как да примирява противоположните сили в себе си.

Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди.

 Всички задачи и упражнения, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват ❈съзнателно, а не ❈механически. Задачите и упражненията имат за цел ❈да повдигнат ❈съзнанието на ученика, и ако не се изпълняват ❈с любов и ❈разбиране, нищо не може да се постигне.

Любовта, знанието, чистотата, милосърдието, смирението на ученика ще се подлагат на изпит, ежедневно.

Като работите съзнателно и с Любов, като прилагате доброто и сте справедливи, вие може да създадете от себе си каквото пожелаете.

Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава. Мястото на всеки ученик е строго определено.

Задачата на Окултната школа е да освободи учениците си от отживели времето си схващания, които миналите векове са наслоили в съзнанието им.

Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез тях не можете да придобиете вътрешен мир и спокойствие, все едно, че нищо не знаете.

   Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете.

   Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви потиска.

   Никога не пожелавайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не пожелавайте големи работи, големи радости, защото те носят и големи скърби.

   Не приемете ли една скръб, ще ви се прати по-голяма.

 Ученикът се отличава от другите по своята чистота и мекота, скромност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си?

   Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.

   За сегашното ви развитие по-добри условия от тия, които имате, не очаквайте. Като работите с любов и радост, ще ви се дадат по-добри условия.

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога.

Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.

Който иска да учи трябва да е в постоянна връзка с Бога. Школата – това е постоянно общение с Бога, с всички благородни души, с всички будни и съзнателни умове, с всички сърца.

   Желанието ви за знание трябва да е толкова силно, че да няма сила в света, която да ви спъне.

Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си.

   Всеки от вас сам за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него.

Освободете мозъка си от ежедневните новини и сензации – истината от тях няма да научите, оставете ги тия съобщения за хора, чиито мозък не е зает с по-високи интереси.

   При каквито и условия да се намирате, изпълнете Божията воля. Благодарете и за най-
малката радост, и за най-голямата скръб.

Като ученици в Окултната школа, надпреварвайте се в отдаване почит един на друг, в правене на добро и на услуги един на друг.

   Учениците на Окултните школи се познават и обичат, макар и на грамадни разстояния един от друг.

Работете усилено, върху себе си, докато сърцето ви утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения да престанат, да настане светъл ден за вашето небе, без облаци и сенки. Постигнете ли това, радостта ви ще бъде неописуема. За сега всички сте в пустинята, където дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотии, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли ги веднъж, не се бойте, защото зад вашия гръб не е нито държавата, нито индивидуалния, нито семейния, нито обществения. Зад вашия гръб е БОГ.
 
   Досега вие сте живели за себе си, за дома си, за обществото, за човечеството, отсега нататък живейте с Бога. Така ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате със своите ближни и с всички.

   Знанието трябва да се разработи и асимилира така, че да стане ваша плът и кръв. Ученикът работи абсолютно безкористно и с любов.

   Ученикът раздава и просвещава даром.

   Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.

Да бъдете здрави и ликвидирали със стария стария начин на живот.

   Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение. Достатъчно е само една сметка неуредена, за да не можете една крачка нагоре да поемете.

   Себеотричането подразбира скъсване на всички стари, неправилни връзки с хората и създаване на нови, които почиват на законите на Любовта, Мъдростта и Истината.

Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото. Трябва да научите как и къде да давате: някъде всичко, някъде нищо.

   Един ден ще разберете, че това, което сте придобили в школата е истинска придобивка.

   Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът му просветява, сърцето разширява и облагородява. Много пъти той ще се отклонява и отдалечава от правия път – това е неизбежно и естествено. Такива са земните пътища; те криволичат, извиват се, пак се изправят. Ученикът не бива да се плаши от това, а да разбира кога се отклонява, колко се е отклонил и да се върне в правия път. Така учи, придобива опитности и се развива.

   Силата ви е в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги. Бялото Братство съществува от незапомнени времена; то е взело участие при създаване на света, на целия космос. Учениците на това братство са придобили знанието и любовта чрез усилена работа, а не по наследство.

   Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна задача, но постижима.

   Вие изживявате света, в себе си, затова не можете да бъдете свободни. Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички.

   Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва.

   Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво.

   Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи, обижда и не може да носи страдания? Като му кажат една обидна дума, той почва да разправя на всички около себе си, че са го обидили. Това не е ученик.

   Ученикът не се страхува и смущава от нищо. Той има вяра в себе си, в Бога и знае, че всичко може да преодолее.

   Ако не изпълните това, което е казано в беседите, вие ще изгубите добрите условия, които ви са дадени; веднъж изгубени, тези условия не се връщат.

   Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас и кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да ви помагат, са наречени “невидими помагачи”. Благодарете на Бога за тези помагачи.

   В мълчание се развиват много качества.

   Работете върху себе си тихо и мълчаливо, без да тръбите, какво правите и какво сте постигнали.

За да не се спъва, ученикът се нуждае от вътрешна непреривна светлина на съзнанието.

   Силата на ученика седи в приложение на великия закон – Любов към Бога и Любов към ближния.

   Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора. Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите – те са почивка за него.

Когато ученикът изпълнява Божията воля, Бог пък изпълнява неговата воля.

   Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.

   Богатството проваля всеки слаб, неустойчив човек.

   Без самообладание ученикът не може да се развива правилно.

   Ако вие не изпълните закона “Да възлюбиш Господа”, страданията ще бъдат по-големи от тези на миналите поколения.

   Не може да бъде ученик онзи, който няма нужното уважение и почитание към своя ближен.

   От вас се иска много да мислите, малко да ядете и малко да спите, повече да работите.

   Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води до пресищане.Пресищането води до ред болезнени състояния.

   За да определите отношенията си към Бога, гледайте на тялото си като на уд от божествения организъм; така ще го запазите от ония разрушения, на които днес е подложено.

 Сегашните хора нямат правилно отношение към Божественото, поради което сами себе си рушат. Щом разрушават себе си, разрушават и своите ближни.

   Новото учение има своите правила и принципи, които трябва да се прилагат. Който не ги прилага в живота си, той не е никакъв ученик на новото учение.

   Като ученици пазете се от закона на привличането. В този закон няма свобода. Само Божията любов дава свобода.

   Ученикът е всякога млад и готов да помага на по-слабите.

   Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма на ученика и пречиства кръвта му.

   Иска ли ученикът да възприеме нещо, той трябва да се отвори като цвят, да даде възможност на светлината да проникне в него. Така ще дойде и Божието благословение.

Колко хубаво би било да можете да вкарате душата си във всичките си действия! Ученикът малко яде, но е здрав.

   Ученикът трябва винаги да мисли, че Господ живее в него и всякога, и при най-лошото разположение, да не се оплаква, а да благодари за всичко.

Главата на Бялото Братство е Христос, а на черното – Сатана, Велзевул.

   Вие сте солта на този народ; друг е въпросът дали можете да осолявате ["да осолявате", т.е. да държите нещата в равновесие], но вашето бъдеще и това на народа ви зависи до висша степен от тази сол, която вие имате.

   Ще си кажете: “Отсега нататък каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога!” Но да не знае целия свят – вие само да си знаете, вътре в душата ви да настане преврат.

   И вас Господ ви е изпратил да извършите Неговата воля, но вие, като дойдохте се изпоженихте, направихте си къща, родихте си деца и забравихте защо сте дошли.

   За да бъде човек в духовен смисъл ученик, то е определено отпреди хиляди години и съществува от хиляди години.

   Силата на едно учение зависи от любовта, която прониква в туй учение. Ако това учение не ви даде свобода и разширение на ума, отхвърлете го.

   Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, у вас ще настане такава голяма скръб, цял ад.

Адът е въздействието на Божествената вълна [защото вие ѝ се съпротивлявате]. За в бъдеще, тези страдания ще се увеличат и то толкова повече, колкото в по-голямо противодействие сте с Божествения Дух и хармония.

   Ако едно учение може, като серум, да внесе във вашия ум (който се гърчи), яснота и прямота, и изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, то е право учение.

 Словото, което влиза у вас, аз наричам “въплътяване във висша степен”. Онзи човек, у когото Словото е въплътено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма.

   Истински живот е този, в който Словото става плът.

   Ученикът всякога трябва да е на последно място, във физическия живот.

   “Праведният чрез вярата ще бъде жив” – когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието, направете опит, тези думи са Божествени.

   До края на този век ще се въплътят 8000 адепти. Тази култура, далеч по-висша от сегашната, ще се наложи на човечеството, още както спят.

   Бесът – това е гласът на света. Освободете се от този бяс, в себе си.

   Щом се натъкне на някакво страдание, ученикът благодари на Бога за привилегията, с която го е удостоил. Никое страдание няма да убегне на ученика. Той ще мине през хиляди изкушения и съмнения. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее, но той ще държи връзка с Бога, неговата сила е в издържането на всички изпитания.

   Под Словото Божие разбирам целокупния живот – всички живи същества по земята, небето, слънцето, планетите.

   Умът ви може да се развива само под влияние на Божия Дух.

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното у човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, а духът – присадка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива.

   Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери сили да продължи живота си, да го укрепи, да разреши задачите си правилно.

   Това учение е в състояние да възстанови краката на хромия, да отвори очите на слепия. То е учение на живия Бог, който е между хората, камъните, растенията, животните, навсякъде. Окултните науки не са за болни, хилави, неврастеници, ексцентрични хора.

   Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик.

   Някои ме питат защо като говоря не ви довеждам до края на въпросите, но ги оставям открити. Моята цел не е да ви давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да четете, да изучавате природата и това, какво са казали гениите, учените, пророците, Учителите.

   Който греши, лъже, краде, клевети е извън Школата.

   Ако може да приложите една стотна от това учение, ще сте щастливи. Единственото важно за мен и за вас е да изпълним Божията Воля.

   За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти.

       Не се приближавайте един до друг. В близостта няма никаква красота. Приближаване може да става, но в редки случаи.

   Светлина, мир и радост – това са качества на ученика. Ученикът учи – всички други се занимават.

   Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш.

   Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума.

      Всеки от вас, който боледува, е нарушил някои от законите на разумната природа.

     Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

   Знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви повдигне.

      Докато Словото Божие не стане плът и кръв, ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържели.

   Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие.

   Ако ученикът разреши едно противоречие правилно, той се повдига, не го ли разреши правилно, той се понижава.

   Искате ли да се развивате правилно, вие трябва да сте отворени за Бога, това в окултизма се нарича инфлъкс – влияние на Духа върху човека, т.е. връзката между Божественото и човешкото.”

   Из: „ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА, В ОКУЛТНАТА ШКОЛА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО”
 

Sign in to follow this  


0 Коментара


Recommended Comments

Няма коментари за показване

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
×