Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Всичко. Включително Психотерапия

Showing all content posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Всички страдания, през които минавате сега, са само за да познаете Бога; Първичната Причина и когато Го познаете, ще се яви Радостта. Когато един Божествен пратеник дойде от Небето при нас, той иска да ни каже, че без Чистота никога няма да видим Бога, без Святост няма да Го разберем, без Доброта и Любов, без Милосърдие и без Правда няма да Го почувстваме. Трябва да разберем какво нещо е Любовта. Някои казват: “Ние разбираме Любовта”. Някои от вас, вярвам, я разбират, но трябва да я разберете повече. Любовта винаги носи след себе си омраза: ако обичаш Доброто, ще мразиш злото; ако обичаш злото, ще мразиш Доброто. Следователно, Любовта сама по себе си не може да разреши въпроса и да донесе спасение на хората, ако не е придружена с постоянно отбягване на нейната противоположност. Тогава кой ще спаси света? – Ангелът на Любовта, придружен от Ангела на Милосърдието. Само в Милосърдието няма сянка, само в Божественото МИЛОСЪРДИЕ няма раздвояване. Трябва да се учим на Закона на Милосърдието. ТРЯБВА ДА НАПУСНЕТЕ ВАШИТЕ ЧЕРУПКИ. Човек е добър и любещ не по време и пространство, но извън времето и пространството. Аз не говоря на охлюви или на миди, аз говоря на хора, които се питат: “Какъв е смисълът на моя живот, какво е моето предназначение, какво трябва да направя? ” Отговарям: ТРЯБВА ДА НАУЧИТЕ БОЖЕСТВЕНОТО МИЛОСЪРДИЕ. Колкото пъти съм говорил за МИЛОСЪРДИЕТО, всякога ми се гневят и ми казват: “Ти ни мислиш злото, не ни разбираш”. Аз ви разбирам. Разбирам, че обичате Истината, Правдата, но още не съм срещнал между хората милосърден човек. А в МИЛОСЪРДИЕТО е спасението – това е Христовото Учение; това е бъдещата култура. След тази война МИЛОСЪРДИЕТО ще дойде. Инвалидите, които ще бъдат милиони, с мисълта си ще създадат едно ново течение. Те ще питат: “За какво беше всичко това, защо се бихме, ако не за да изправим старите грешки? ” Днешните народи, които воюват, са културни, не са варвари и те ще размишляват върху този въпрос. За онези, които търсят Истината, не се подразбира, че те трябва да напуснат сегашния си живот.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „
  Истината не иде при вас, за да ви се хареса. Тя иде, за да ви даде нещо, и ще си замине. Слънцето изгрява на единия край на Земята и залязва на другия. Вие не може да се влюбвате в него и да му казвате: „Аз ще вървя с тебе, при условие, ако и ти вървиш с мене.“ Слънцето казва: „Ако можеш да вървиш с мен, добре, ще се разговаряме и аз ще те слушам. Но ако не вървиш с мен, аз те оставям и продължавам пътя си.“ Този е Великият Божествен Закон, който говори на избраните, на учениците, които искат да намерят Великата Истина, при обстановката, в която сега се намират. Защото за онези, които търсят Истината, не се подразбира, че те трябва да напуснат сегашния си живот. Орехът не трябва да напуща дървото, на което седи, докато не узрее. КАТО УЗРЕЕ, ТОГАВА ВСИЧКИ НЕЩА ЩЕ ДОЙДАТ САМИ ПО СЕБЕ СИ. Някои от вас много бързат, искат скоро да слязат от този орех и казват: „Дотегна ми вече, аз искам да сляза вече от това дърво.“ Какво ще слезеш? Има още 5-6 месеца да седиш на дървото, докато узрееш. Значи потребен е вътрешен израз на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа. ИЗРАЗ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ! ИМАТЕ ЛИ ИЗРАЗ, ВИЕ ЩЕ ДОЙДЕТЕ В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ. Не обръщайте внимание на външния израз на хората, но ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАШИЯ ИЗРАЗ. ТА ПЪРВОТО ПРАВИЛО Е СЛЕДНОТО: ИЗРАЗ В СЕБЕ СИ! СЛЕД КАТО НАУЧИТЕ ВАШИЯ ИЗРАЗ, ЩЕ ИМАТЕ МЯРКА И ЗА ДРУГИТЕ ХОРА. Ако аз не зная правилния израз на Любовта, как ще мога да залюбя някого? Ако аз нямам понятие, за израза на Мъдростта, как ще го позная у другите хора? Казват за някого: „Този човек е много умен, умни работи говори!“ По какво съдят? – Той е прочел някъде някое стихотворение, запомнил го е и вследствие на това казват: „Много умна глава има този човек!“ Каква ти умна глава! Тази глава е взета, назаем. Тя е чужд кон, взет от някой негов приятел. Този кон [т.е. този ум], е много хубав, но не е негов.“
   
  Из: „Израз“ https://beinsa.bg/beseda.php?id=866
   
 3. Yesterday
 4. Малко повече хронологична информация по въпроса от Уикипедия: КВАНТОВ КОМПЮТЪР История 1980 Юрий Манин за първи път предлага идеята за квантовия компютър. 1981 Ричард Файнман в речта си на Първата конференция по физика на компютърните методи, проведена в MIT през май, отбелязва, че на класическия компютър се оказва невъзможно да се симулира по ефективен начин една еволюция на квантовата система. Той предлага базов модел за квантов компютър, който да е в състояние да извърши тези симулации. Файнман показва, че класическата машина на Тюринг (и следователно всеки класически компютър) не може да симулира квантово-механична система без експоненциална загуба в производителността. [4] 1982 Пол Беньоф предлага първата разпознаваема теоретичната рамка за квантов компютър.[5] 1985 Дейвид Дойч, в Оксфордския университет, описва първия универсален квантов компютър. Точно както универсалната машина на Тюринг може да симулира всяка друга машина на Тюринг ефективно, така и универсалният квантов компютър е в състояние да симулира всеки друг квантов компютър с най-много един полином забавяне. 1994 Питър Шор предлага един квантов алгоритъм, който решава ефективно проблема за първичната факторизация. Теоретично алгоритъма на Шор, ако се реализира от един голямо мащабен квантов компютър, ще пробие много от съвременните криптографски системи. 1995 Питър Шор и Андрю Стийн едновременно предлагат първите проекти за квантово коригиране на грешки. 1996 Лов Гровер изобретява алгоритъм за квантово търсене в база данни. Давид Дивинцензо, от IBM, предлага списък с минимални изисквания за създаване на квантов компютър. 1997 Алексей Китаев описва принципите на топологичното квантово изчисление като метод за борба с декохерентността. Даниел Лос и Давид Дивинцензо предлагат квантовия компютър Лос-Дивинцензо.[6] 1998 Първа експериментална демонстрация на квантов алгоритъм. Работещ 2-кюбитов ЯМР квантов компютър се използва, за да разреши проблема на Дойч. Първият работещ 3-кюбитов ЯМР квантов компютър. Първо изпълнение на алгоритъма на Гровер на ЯМР компютър. 1999 Самюел Браунщайн и неговите сътрудници показват, че няма смесено квантово състояние на квантовото заплитане в никой голям ЯМР експеримент. Необходимо е чисто състояние на квантовото заплитане, за да се ускорят квантовите изчисления. Това е доказателство, че ЯМР компютрите няма да имат предимство пред обикновените компютри. Все още не е ясно дали смесеното квантово състояние на квантовото заплитане е необходимо за ускоряване на квантовите изчисления.[7] 2000 Първият работещ 5-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в ТУ Мюнхен. Първо изпълнение на намиране на поръчки (част от алгоритъма на Шор). Първият работещ 7-кюбитов ЯМР квантов компютър, демонстриран в Националната лаборатория в Лос Алмос, САЩ. 2001 Първо изпълнение на алгоритъма на Шор. Емануел Книл, Реймънд Лафлейм и Джерард Милбърн полагат основите на сферата на оптичните квантови компютри. 2004 Първият работещ ЯМР квантов компютър в чисто състояние. Първото 5-фотонно заплитане, демонстрирано от групата на Ян-Вей Пан, минималният брой кюбити, необходими за универсално квантово коригиране на грешки.[8] 2005 Учени от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн демонстрират квантово заплитане от множествен характер, което дава възможност за няколко кюбита на частица. Учени от Харвардския университет успяват да прехвърлят информация от атоми към фотони и обратно. 2006 Самюел Браунщайн в Йоркския университет, заедно с Университета в Токио и Японската агенция за наука и технологии, правят първата експериментална демонстрация на квантово телеклониране.[9] Професори от Шефиелдския университет разработва средство за ефикасно създаване и манипулиране на индивидуални фотони с висока ефективност на стайна температура. Първият 12-кюбитов компютър. Нова теория за спина на частиците доближава науката до квантовите компютри.[10] Копенхагенският университет разработва квантова телепортация между фотони и атоми. 2007 6-фотонен еднопосочен квантов компютър е създаден в лаборатория.[11] Разработен е диамантен квантов регистър.[12] Демонстрирано е квантово заплитане на голямо разстояние. Разработен е модел на квантов транзистор.[13] Демонстрирано е предаване на кюбити. 2008 Успешно съхраняване на квантов бит.[14] Аналогови квантови компютри.[15] Разработени са кютритите – квантова информация, която съществува като суперпозиция на три ортогонални квантови състояния. Умишлено променено квантово състояние на молекула.[16] Разработена е хибридна кюбитова памет.[17] Кюбит е съхранен за 1 секунда в атомно ядро.[18] Възможен е квантов компютър без квантово заплитане.[19] D-Wave Systems твърдят, че са създали 128-кюбитов квантов компютър.[20] 2009 Животът на кюбитите е удължен на хиляди милисекунди.[21] Квантов контрол над фотоните.[22] Създаден е едномолекулярен оптичен транзистор.[23] Показан е първият универсален програмируем квантов компютър.[24] Учените контролират квантовото състояние на електроните чрез електричество. 2010 3-кюбитов оптичен квантов компютър изчислява енергийния спектър на молекула водород с висока прецизност.[25] Създаден е кюбит от един електрон.[26] Демонстриран е квантов интерфейс между единичен фотон и единичен атом.[27] Демонстрирано е светодиодно квантово заплитане.[28] Кюбитите могат да се контролират електрически, а не магнетично. 2011 Създадена е квантова антена.[29] Създаден е 14-кюбитов регистър.[30] Преодоляна е декохерентността.[31] 2012 D-Wave претендират за квантово изчисление, използвайки 84 кюбита.[32] Физици създават работещ транзистор от един атом.[33] Създаден е 300-кюбитов квантов симулатор.[34] 2014 Учените предават информация, чрез квантово телепортиране, на разстояние 3 метра. Това е важна крачка към квантовия интернет. [35] Най-голямото число факторирано на квантова машина – 56153 (предишният рекорд е 143). [36] 2015 D-Wave създават третия си квантов компютър – D-Wave 2x, който работи с над 1000 кюбита Международен екип учени са извършили квантово телепортиране по оптично влакно на повече от 100 км.[37]
 5. Петър Дънов – Учителя: „Животът се проявява между полюси, т.е. между контрасти. Човек трябва да има широки схващания за живота; ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ДА СЪЗНАВА, ЧЕ НЕ ЖИВЕЕ И НЕ УМИРА ЗА СЕБЕ СИ, А Е ГРАЖДАНИН НА ВЕЛИКАТА ПРИРОДА И КАТО ТАКЪВ – УЧАСТВА В РАБОТАТА НА ЦЯЛОТО БИТИЕ." „Като ученици на Великата школа на живота, пазете следното правило: Още със ставането си от сън ПОСТАВЕТЕ В УМА СИ МИСЪЛТА ДА НЕ РАЗВАЛЯТЕ ДОБРОТО, КОЕТО ДЕНЯТ НОСИ В СЕБЕ СИ. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ДНЕШНИЯ ДЕН, С ВЧЕРАШНИЯ. НЕ МИСЛЕТЕ, ЧЕ ВРЕМЕНАТА СА ЛОШИ. ЛОШОТО Е ВЪН ОТ ВАС. Ако времето е студено или топло, това се дължи на външната температура. Наистина, температурата оказва влияние върху човешкия живот, но трябва да се знае, че И ТОПЛОТО, И СТУДЕНО ВРЕМЕ, КАКТО И ДОБРИТЕ, И ЛОШИТЕ УСЛОВИЯ В ЖИВОТА, КРИЯТ НЯКАКВО ДОБРО В СЕБЕ СИ. ОТ ТОПЛИТЕ И СТУДЕНИ ТЕЧЕНИЯ В ПРИРОДАТА СЕ ОБРАЗУВА ДЪЖДА, КОЙТО НОСИ БЛАГАТА НА ЖИВОТА. Същото нещо става и в човека. Ако пипнете ръката на здравия човек, ще забележите, че едната страна е топла, другата – студена; едната ръка е топла, другата – студена; едната половина на главата е топла, другата – студена. В болния човек не е така. ТЕЧЕНИЯТА В НЕГО СЕ ИЗМЕНЯТ: ИЛИ СА ТОПЛИ, ИЛИ СТУДЕНИ. ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА НАРУШАВАНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА СИЛИТЕ В НЕГОВИЯ ОРГАНИЗЪМ. ТЪЙ ЩОТО, ЗА ДА СЕ ЛЕКУВА, ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИ ВЪТРЕШНОТО РАВНОВЕСИЕ НА СИЛИТЕ СИ. АКО ТОВА СЕ ПОСТИГНЕ, ТОЙ ОЗДРАВЯВА.“ „РОСАТА, КОЯТО СЛИЗА НОЩЕМ, ДЪЖДЪТ, КОЙТО СЛИЗА ДЕНЕМ, носят БОЖИИТЕ БЛАГА – БЛАГАТА НА ЖИВОТА. ВСЯКА ДОБРА МИСЪЛ И ВСЯКО ДОБРО ЧУВСТВО И ЖЕЛАНИЕ СА РОСА, КОЯТО СЛИЗА НОЩЕМ. ВСЯКА ДОБРА ПОСТЪПКА Е ДЪЖД, КОЙТО СЛИЗА ДЕНЕМ. Ако приемеш росата и дъжда, ти ще бъдеш радостен и весел, като малките тревици сутрин и вечер. АКО ПРИЕМЕШ РОСАТА И ДЪЖДА, ТИ ЩЕ ПРИЛИЧАШ НА ОТВОРЕН ЦВЯТ, КОЙТО ЗАВЪРЗВА ПЛОД И УЗРЯВА.“ „ЛЮБОВТА ПОДРАЗБИРА ЕДИНСТВО, В ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ.“ „ЛЮБОВТА Е ВЕЛИКИЯТ ЖИВОТ.“ „ВСИЧКИ ХОРА НЕ МИСЛЯТ ЕДНАКВО ЗА ЖИВОТА. ЕДНИ ОТРИЧАТ СМИСЪЛА НА ЖИВОТА, ДРУГИ ГО ПРИЕМАТ. ДА ПОДДЪРЖА ЧОВЕК МИСЪЛТА, ЧЕ ЖИВОТЪТ Е БЕЗСМИСЛЕН, ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ НЯКОГА ЖИВОТЪТ Е ИМАЛ СМИСЪЛ ЗА НЕГО. ЗНАЧИ ЖИВОТЪТ, В СВОЯТА СЪЩИНА, ИМА СМИСЪЛ, НО МАЛЦИНА ГО ВИЖДАТ. Като са обезсмислили своя личен живот, те са обезсмислили и ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ. В това седи погрешката. Щом осмислят своя живот, ще осмислят и ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ. КАТО ПРИДОБИЕ ПРАВИЛЕН ВЪЗГЛЕД ЗА НЕЩАТА, ЧОВЕК ВИЖДА, ЧЕ ВЪНШНО НЯКОИ НЕЩА СА БЕЗСМИСЛЕНИ, А ВЪТРЕШНО – СМИСЛЕНИ; ДРУГИ, ТОЧНО ОБРАТНО – ВЪНШНО СА СМИСЛЕНИ, А ВЪТРЕШНО – БЕЗСМИСЛЕНИ. Задачата на човека се заключава именно в това, ДА РАЗЛИЧАВА НЕЩАТА И ДА СЕ ПОЛЗВА РАЗУМНО ОТ ТЯХ. ОТ РАЗБИРАНЕТО НА ЧОВЕК, ЗАВИСИ КОИ НЕЩА СА СМИСЛЕНИ И КОИ – БЕЗСМИСЛЕНИ.“ „Като ученици, вие трябва да изучавате ДИНАМИЧЕСКАТА СИЛА НА ДУМИТЕ, НА МИСЛИТЕ И НА ЧУВСТВАТА. Като ЗНАЕТЕ ДИНАМИЧЕСКАТА СИЛА на думите, вие можете да се справите с тях разумно. Същото се отнася и до мислите и чувствата. ИМА ДУМИ, МИСЛИ И ЧУВСТВА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ДВА РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТА. Това особено се забелязва в мисли, които не са проверени. Такива мисли произвеждат повече отрицателни резултати, отколкото положителни. Не давайте ход на такива мисли.“ „Човек трябва да бъде ТОЧЕН, пред себе си, ДА ИМА ВЪТРЕШЕН, УСТОЙЧИВ МОРАЛ, А НЕ ВЪНШЕН. Ако не е точен пред себе си; пред своето Висше Съзнание, ЧОВЕК ЩЕ ИЗГУБИ ВЪТРЕШНАТА СИ СИЛА И РАВНОВЕСИЕ. ЧОВЕК ГУБИ СВОЯ ВЪТРЕШЕН МИР, СВОЯТА ВЪТРЕШНА СИЛА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА СИ С ВИСШЕТО, БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ. ЩОМ ИЗГУБИ ТАЗИ ВРЪЗКА, ТОЙ ГУБИ И СВОЯ КРЕДИТ. Днес ВСИЧКИ ХОРА СА ВЗЕЛИ ПО 10 ЛЕВА НА ЗАЕМ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА ВЪРНАЛИ. Не можете да бъдете нови хора, т.е. хора на Новата култура, ако не изпълните обещанията, които сте дали пред своето Висше Съзнание. Като дойде до обещание, човек трябва да мисли какво обещава. Но обещае ли веднъж нещо, той трябва да го изпълни навреме.“ „Силата на знанието се заключава в приложението. Казват за някого: Този човек се държи като слепец за тояга в своите вярвания, в своите възгледи. Питам: кой математик не се държи като слепец за тояга в числата от 1–10? Той носи тия числа с себе си, те представят за него мерки, без които не може. Ако някой го накара да се откаже от тия числа и букви, той ще му отговори, че тези числа представят за него пътища, чрез които възприема и предава математическите истини.“ „Под думата тояга се разбира някаква външна сила в човека. Който уповава на тоягата, той е слаб човек. Тоягата е преходна сила, с която днес ти можеш да налагаш другите хора, но утре тебе ще налагат.“
   
   
  Някои БЕСЕДИ: "Великият Живот"

   

  "Аз ще го възкреся!"
  http://powerandlife.com/txt_bg/1921.11.27.nb.bg.zn_az_shte_go_vazkresya.shtml ... Следователно последен ден е онзи ден, в който почва
  великият живот...

   

   

  "Едно ви трябва"

   

  Ами ако всяка целувка представлява един слънчев лъч? Ако при всяко допиране се предава онзи, великият живот? ...

   

  "Импулсът"
  "В импулса седи
  великият живот, който слиза в света...

   

  "И Петър Го взе настрана"
  "А Божественият свят е отличен свят, той е свят на Любовта! Де е сега този свят? И всички вие имате едно предчувствие, и млади, и стари, въздъхнете си и казвате: „Онзи, онзи,
  великият живот на Любовта“...

   

  "Закони на доброто"

   

  "Слушай, сине Мой!"
  "Щом Любовта изчезне, щом изчезне онзи
  Великият Живот, тогава ще се явят всичките болезнени състояния, тогава ще дойдат лошите последствия, тогава ще дойдат астрологическите лоши аспекти...

   

  "Качества на ученика"
  "Великият живот е съществувал и всякога ще съществува, но методите се изменят...

   

  "Богове сте"
  "Мислите, които носи
  великият живот в себе си, са съвсем други от обикновените мисли на живота...

   

  "И Петър го взе настрана"
  А Божественият свят е отличен свят, той е свят на Любовта! Къде е сега този свят? И всички вие имате едно предчувствие, и млади, и стари, въздъхнете си и казвате: „Онзи, онзи,
  великият живот на Любовта“...

   

  "Ще живее"
  "Както железарят туря желязото на огъня, за да го пречисти, така и
  великият живот ще ни прекара през огън, за да ни очисти и кали...

   

  "Аз ще го възкреся"
  "Следователно последен ден е онзи ден, в който почва
  великият живот...

   

  "Що искате"
  "Земният живот представлява велика лаборатория, в която трябва да се изучава
  великият живот в своята целокупност...

   

  "Последен в света"

   

  "Да се възприеме Словото"

  (трябва да се изучава Великият Живот, в Целокупността си, вместо гледната точка на нечий (привидно личен) живот)  http://powerandlife.com/search.php?q="великият+живот"&l=bg
 6. Last week
 7. Александре, всеки греши, но само глупакът повтаря грешките си! Този път се усетих, че пак съм на път да "влезна в твоя филм"! Явно има на какво да ме научиш, все пак! Поведението ти е точно като на съпругата ми! Тя ми задава въпроси. Много често не разбира отговорите ми, не за друго, а защото не са това, което иска да чуе. А накрая започва да ме поучава как би трябвало да отговоря, за да може отговорът ми да е това, което тя смята за правилно. Без да се аргументира защо нейната позиция е правилна, разбира се, защото тя просто знае. За сметка на Теб, тя обаче няма твоите претенции. Това явно ще е поредната тема, по която няма смисъл да дискутирам с теб. Все едно "да говоря на стената"! Да се опитвам да покажа на дете къде е Сириус, къде е Орион, когато дори и през нощта, то си мисли само за Слънцето, вярвайки, че това е единствената звезда на небосклона.
 8. Петър Дънов – Учителя: ИСКАШ ДА БЪДЕШ ДУХОВЕН, ЗА СЕБЕ СИ, А ТИ ТРЯБВА ДА БЪДЕШ ДУХОВЕН – ЗА ДРУГИТЕ."

   

   

 9. Петър Дънов – Учителя: „Много неща съм ви казал, но не съм срещнал нито един българин, който да е изпълнил нещата, както съм ги казал. Той всякога ще внесе нещо, от себе си." Из: "УЧИТЕЛЯТ ЛЕЧИТЕЛЯТ ПРОРОКЪТ", ТОМ ПЪРВИ
 10. Кристалите имат способността да абсорбират и задържат уникални енергии, както положителни, така и отрицателни. Затова е важно да бъдат почиствани често и Пълнолунието е идеалното време за това. Под „почистване“ се има предвид на енергийно ниво, а не само почистване на праха от тях. Много хора вярват, че Пълнолунието може да изчисти енергията на минерала и да презареди положителните енергии, които притежава. Има много начини, по които можете да почистите кристалите си. Можете да изберете да използвате пръчица бял градински чай, да ги изплакнете под вода или да използвате по-голям минерал. Но най-силният начин да направите това според мен е като се уверите, че те ще се къпят в светлината на Пълнолунието. Ако сте пропуснали точното Пълнолуние, това е ОК. Изкарването им в нощта преди или през нощта, след като Луната е пълна, ще свърши също толкова добра работа. По-долу е описано основно как да се изчистват енергийно камъните по време на Пълнолуние: 1. Съберете камъните си заедно, изнесете ги навън на лунната светлина и ги оставете там. Може дори да искате да направите кристална решетка с тях, когато ги изложите. В идеалния случай те трябва да бъдат поставени на земята или на естествена повърхност. Кристалите обичат да бъдат заземени, точно както правят телата ни. Ако нямате достъп до някаква земя или тревна площ, за да ги поставите, можете също така просто да ги поставите на перваза на прозореца или върху естествена повърхност като дървена плоча, на балкон. Важната част е, да са на лунната светлина. 2. Ако можете, оставете минералите си за една нощ и ги вземете на сутринта. Някои хора също обичат да оставят камъните си да пребиват известно време на слънчевата светлина и да ги оставят за 24 часа. Някои кристали обаче не обичат твърде много слънчева светлина, така че бъдете внимателни, когато правите това. И ако не е безопасно или е възможно да оставяте камъните си навън през цялата нощ, това е нормално. Просто ги оставете навън за възможно най-дълго. 3. Важно е да заредите кристалите си с намеренията си. В какво бихте искали те ви да ви подкрепят? Може би има цел, която имате за предстоящия месец? Както винаги, опитайте се да се съсредоточите върху нуждата от желанието, когато зададете своите намерения. Това наистина може да бъде всичко, от което смятате, че имате нужда, което няма да навреди на никой друг. Може да искате да кажете тези намерения на глас или да ги напишете на лист хартия, направете каквото ви се струва подходящо. 4. Последната стъпка е да се уверите, че благодарите. Важно е да изразите своята благодарност към кристалите си, Вселенската енергия, Бог или каквато и да е вашата висша сила. Важно е да се отбележи, че облаците не влияят на енергията на Луната. Така че, макар да е идеално, някои казват, по-мощно е да бъдат камъните ви на пряка лунна светлина, това не е напълно съществено. Ако е облачно или вали, все още можете да почистите кристалите си с енергията на Пълнолунието. Просто се уверете, че сте изкарали камъни, които биха били добре, ако се намокрят. Например, дръжте селенит и малахит вътре, защото дъждът ще им навреди. Минерали като семейството кварц и повечето камъни ще бъдат в безопасност навън под дъжда. Всъщност дъждът и водата ще помогнат за почистването им също. Някои хора дори предпочитат да поставят кристалите си в пластмасов контейнер за проникване или под стъкло, за да ги предпазят, докато са отвън. Това ще зависи от личните ви обстоятелства и от това, с което се чувствате комфортно. Така че събирайте красивите си камъни и им дайте очистване сред красивата Пълна лунна светлина! Пълнолунието също е мощен момент да освободите или да признаете всичко, което вече не ви служи. Така че, докато е важно да зададете намерения с кристалите, които сте почиствали, може да искате да включите и ритуал през това мощно време, за да използвате максимално енергията на Пълнолунието. Можете да запалите свещ, да запишете някои неща, които пускате или искате да продължите, и след това да изгорите хартията, на която я напишете, и да върнете пепелта към земята. (Уверете се, че правите това навън или в огнеупорен контейнер, на първо място безопасност!) Тази практика е мощна, тъй като може да помогне да се изчисти старото, да се направи място за новото, което проявявате, като зададете намерения с минералите. Както винаги, вярвайте на собствената си интуиция и това, което се чувствате правилно за вас.
 11. kipenzov Половото въздържание е част от обучението на окултния оченик наред с въздържанието от храна и още ред други ограничения на телесно ниво . При всички тях водещото е вътрешната обоснованост и целенасоченост , която може да се изкаже с простичкото --опознай себе си . И разбира се познаването на истина , освобождава човека . От какво ? От каквото има нужда . Както за да караш кола е нужно да имаш подходящи знания . Това са думи посоки . Само това .
 12. kipenzov Ако се абстрахирам от впечатлението което правят дулмите ти и бъда до колкото мога наблюдател , Виждам само една критика от твоя страна , необоснована .Няма значение колко цитати ще изсипеш , след като не напипваш идеята за която иде реч. По нататък не съм чел защото пак се опитваш да обхванеш много неща . Но е повърхностно , само зачекваш вупрос и отминаваш без да се изясниш . Май няма смисъл изобщо да те чета , след като не полагаш внимание да си обоснован и разбран с подробностите . Извинявай , видях и това----,, това е линията, по която направих връзката, за която питаш! " . Хубаво е че се обосноваваш . Но е част от посоките които може да се мислят .Тя е отговор на ,,кой има полза от подобна пропаганда" . Но понятието окултен ученик касае само личноста на човека , Индивидуалноста във времето .Обществото , изобщо битието и всичко наоколо може да бъде само средство на индивидуалноста за растежа ѝ . Пак конкретно ще посоча това За сега дъвченето на обществените отношения са само политика . Те са следствие от личните отношения и израстването им .То е същото като гласуването на малолетни ----несериозно . А тука ,,механизма" е процеса на учене и не съм срещал кой знае колко различни интерпретации на това че основното е ,,да отвориш учебника и учиш" без да мислиш за друго . ( това е връзката на ученето в окултизма и секса) Моля , бъди по сериозен давай по същество и конкретно . Всеки може да разтяга локуми .
 13. Слава Севрюкова за Нострадамус: „В по-късна възраст отново е пред мен – всеотдаен аскет. Дотолкова религиозен и целомъдрен, че допуска близост със съпругата единствено и само, желае ли да има дете от нея. Виждам… Домогвайки се до гениалните си предсказания, край него се мярка жена – не в първа младост. Отдадена на астрологията, всеотдайно го подпомага.” Източник: http://slava-sevrukova.com/nostradamus/http://slava-sevrukova.com/nostradamus/
 14. Благодаря за отговорите много . Всъщност поддържаш мислене, което те държи във фантазия по доста натраплив начин. Еми така като стоя във фантазия съм в позиция, в която искам да се видя и бъда, а в живота нещата са трудни. Например трябва да се положат много усилия и безсънни нощи за да имам успех в каквото и да било и за кг и за нещо, което учиш или ти е хоби. От друга страна така във фантазията нещата са изпълнени веднага и готови , а в живота дори и да ги изпълня не виждам много смисъл, защото няма да си взема дипломите в гроба. Получава се противоречие, което ме държи така да не предприемам действия и да отлагам, а аз наистина искам да имам успех, иначе съм неудовлетворена. Така като не правя нищо съм свободна и щастлива, а ако примерно седна да чета 1 час и това ми отнема от свободата. Там във фантазията съм свободна. Иначе си мисля,че ще пропусна приятелството с хората, ще пропусна и да гледам интересни неща, а ще уча и ще ми дадат една заплата от 1000 лв. Представям си, че ще прекарам живота си върху някакви учебници и, а накрая ще умра и няма да съм изпитала радостта от живота . Наистина се проявява като натрапливи мисли при това превключване. От къде да тръгна да пробвам промяната, от това да се пробвам да сложа план ли и примерно да пробвам нещата от г-н Първанов в посочената книга и какво да правя с тея мисли натрапливости?
 15. Няма да благодаря вече, но оценявам!
 16. Защото самата презумпция в първия текст е изказана от позицията на човек, твърдящ че а това говори за личност с дълбок комплекс за малоценност, който е избил в сляпо следване на правила. Човекът през целия текст не можеше да осъзнае защо другите хора в некво си училище се "плющят" като невиждали. А то е просто! Не всеки човек е орисан да бъде "окултен ученик". А пък от орисаните не всички са склонни да направят изискваните за това "жертви". Аз поне, след като съм чел достатъчно, съм преценил за себе си, че не ставам за "такива работи", щото съм си се самоопределил като "свободен електрон". Съответно не бих си позволил да разделям хората на "високо" и "ниско" еволюирали - това го прави системата на управление в тоталитарната държава! А пък принципите на точно тази тоталитарна държава, "избиват" и в тезисите от втория цитиран текст в пасажи като този: и твърдението, че "Стремящите се към по-висш живот", "с исрено желание за благороден живот" изпитват от първичните желания. От естествения порив да се "съединиш" с друго живо същество. И то само защото авторът на цитирания текст е решил, че причините за мизерията се дължат на злоупотребата с тази сексуална енергия. А не се дължат на фанатизма в политиката на управление, предизвикан от безконтролно отдаване на властимащите на чувството за власт и надмощие, а не на другата форма на сексуалната(творческата) енергия - чувството за взаимност и уважение. И двете повествователни линии са характерни за специфичната пропаганда на тоталитарната държава. Държавата, в която битува вярата, че индивидуалността е вирус, подриващ общото благо, а всъщност е опасност за увековечаването на властта на елитарната прослойка. Държавата, в която хората са социални единици, без право на свобода да чувстват извън рамките на разрешеното, а единствено със задължения да "раждат", това за което друг е решил, че са "пригодни" ( смятай "нужни" на властта). Все система на управление, базирана на "стария метод" на Силата, която смазва индивидуалността и я подчинява на Закона, които е написан от Няколко, а не е приет от Всички. Това е линията, по която направих връзката, за която питаш! А дали механизмът винаги е бил такъв - ами да такъв е! Разликата е как всеки си го интерпретира на индивидуално ниво! И как това се осъществява на обществено ниво! А за "феномена" "джендър" си невеж какво е, което обаче е нормално, защото сложните психологически топици на Юнг малко по "тоталитарному" ги спуснаха в обществото, без да са се погрижили да има нужния контекст за разбирането на целта на мероприятието. То дори и с най-ерудираните специалисти "Тавистокския институт" не може да проведе световната политика по отношение на психичното здраве, защото това не му е функцията, независимо от "солидната розенкройцерска подкрепа" на Хайндл . А в Световната федерация за ментално здраве , която би следвало в системата на "Новия световен ред" да провежда тази политика, са предимно доктори, ала бюрократи май, каквито са в Свет.здр.организация! Иначе са действени, което можеш да проследиш от това "Световен ден на психичното здраве" Така де, след това помпозно отклонение от темата от моя страна, е добре да си изкажа мнението. Според мен, преди да се коментира твърдение, че на "окултния ученик му е забранено да се жени", е добре да се уточни що за животно е "окултния ученик"( щото животните еволюират, за разлика от хората, които освен еволюиране и се развиват, проявявайки разум, с който са надарени, независимо дали им изнася)
 17. Благодаря Това потвърди моите предположения. Има богатство и сиромашия в двата свята - Божествения и човешкия. Съответно ако човек е богат в Божествения свят, вече няма значение дали е богат или сиромах в човешкия. Но ако човекът е богат в човешкия свят, а е сиромах в Божествения, е поставен на огромни изпитания и изкушения. Съмнявам се дали изобщо някой може да ги издържи тези изпити. Затова си е за съчувствие - "горко му". За сиромашията, струва ми се, е огледално следствие на горната зависимост с добавка. Ако човекът е сиромах в Божествения свят, но е богат в човешкия - горко му. Ако човекът е сиромах в Божествения свят, и е сиромах в човешкия, тогава сиромашията в човешкия е хармонична на Божествената, и съответно преодоляването на трудните условия в човешкия свят би могла да доведе до обогатяване в Божествения. Имате ли опитности от своя или живота на близки хора, който потвърждава този закон?
 18. Диляна Колева

  Учене

  Целият ти пост е анализ на мислите. Точно това те държи в тях. Подкрепяш го тоз анализ и с действия, гледаш клипчета по темата, разсъждаваш. Всъщност поддържаш мислене, което те държи във фантазия по доста натраплив начин. За да можеш да анализираш и да селектираш правилно информация, е важно да улавяш момента на превключване. Влезеш ли във фантазия, нищо не можеш да свършиш. Знаеш го. Тук е и моя въпрос, какво ти дава стоенето във фантазия, какво "случваш" там?
 19. Защо свърза обета за безбрачие с тоталитарния контрол над раждаемоста ? Сранно чувство за хумор . Подобно е следното : ---докторе ударих си ръката , а ваш колега иска да я реже . ---- даа, по спокойно моля . Виж тези хапчета . Взимай ги една седмица и тя сама ще падне . Защо ти прави чак такова впечатление половото въздържание ? Винаги механизма е бил същия . За да направиш нещо е нужно да се съсредоточиш в него, като забравиш някои други . Защо имаме феномена джендър . Защото секса е извън контрола на обикновения човек .
 20. Аналогии.. "Равнината" на електрическото поле е перпендикулярна на магнитното поле. А всъщност те са една от четирите фундаментални сили - електромагнитната. В хиндуизма още преди над 2000 г. Вишну с двете си ръце сочи в две посоки - Пътят на лявата ръка и Пътят на дясната ръка, откъдето и "тръгват"(или пък продължават) "белите" и "черните" окултистки практики. Теософското общество и Е.Блаватска доста са се потрудили да им "проправят" път в западната цивилизация. А иначе има и изображения на "десеторъкия Вишну", който с всяка ръка "свири" на арфата на Живота - "дърпа струните". Дънов често говори за Живота като Музика.
 21. Най-осезаемото "психично отклонение" при доста от "духовно търсещите", когато започнат да напредват по пътя е "духовната надменност". Огромна част от претендиращите и самоназоваващи се като "духовно търсещи" всъщност нямат елементарно ниво на осъзнаване за егоистичното им самопоставяне над другите. Още по-малко пък са съзнателни за пасивната агресия, с която пропагандират "шаблони". „Нямам нужда от приятел, който се променя, когато аз се променям и който кима, когато аз кимам. Сянката ми прави това много по-добре.“ - Плутарх. Животът не е само за служене и братстване. Той сам по себе си е учител на всеки, дори и на "духовно нетърсещия".
 22. Петър Дънов – Учителя: „Горко на богатия, който не е богат, горко на бедния, на сиромаха, който не е сиромах. Това е едно от правилата на Божието Царство, на Великата окултна школа. Богат, богат в Божественото и сиромах в человешкото.“
 23.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Какво представлява размишлението? Връзка с Божествения свят. Като размишлява, човек преживява нещо Божествено, минава в по-висок свят. Обаче трябва да различавате Божествените състояния от човешките. При Божествените състояния човек изпитва известно доволство, а при човешките състояния – недоволство. Следователно, ако си радостен и доволен, ти преживяваш Божествено състояние; ако не си доволен, състоянието ти е човешко. Злото се проявява в материалния живот. И тъй, всеки от вас може да измени своето състояние. Ако е лош, нека си тури един минус, или да прояви качествата на противоположния принцип. Единия принцип наричам „принцип на Живота“, а другия – „принцип на Ума“. Това са двата принципа, които работят в живота. Умът и Животът, съединени заедно, раждат противоречия. Ако не приложите тази философия в живота си, тя остава само за Природата. Ако пък искате да се ползвате от нея като същества, които сте дошли на Земята да се учите, вие [вместо да си губите времето с временните неща; с дребнавостите, които са прах, в живота ви (който ви изглежда ваш личен живот, обаче това е илюзия на вашия необучен ум) – вие] трябва да разбирате законите на Живата Природа. „Повярвай в Исуса Христа“, това се разбира в този смисъл: Повярвай ти, бъди умен, интелигентен, изучавай законите на Живата Природа, живей съобразно с тия закони, с онова, което Бог е положил, повярвай и ще бъдеш спасен, ти и домът ти [домът е характерът ти] – това е всичко. Характерът е сглобен от мисли и чувства, от положителни сили. В света има една Божествена философия, която примирява всички противоречия. Тя е философията на страданията. Щом дойдат страданията в света, въпросът е разрешен. Всяко страдание в нас трябва да внесе в душата ни една Велика Божествена Мисъл. Животът на човека не е нищо друго, освен изпитни – те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огъня – изпитните. И само когато мине през тоя огън и устои на всички изпитни, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен – има вечен дом, в който може да живее: характерът, това е човешкият дом.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Под „УМ“ ние подразбираме всички СПОСОБНОСТИ, ЧУВСТВА, ИНТЕЛЕКТ и СИЛИ, които се съдържат в него.
    
   ИНТЕЛЕКТЪТ подразбира НИЗШИЯ УМ на човека, низшия манас, а РАЗУМЪТ – ВИСШИЯ УМ, висшия манас. Може [някой] да е учен, да има силен интелект, но умът му е слаб.
    
   Следователно, има хора със силно развит разум и слаб интелект, а някои – със силен интелект и слаб РАЗУМ. Обаче и двамата правят погрешки.“
    
   Из: „Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота“
 24. Благодаря! Благоприятната Господня година
 25. Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Благоприятната_Господня_година - беседа Изгрява слънцето Молитвен наряд за край: Духът Божий Ще прочета няколко стиха от 4 глава от Евангелието на Лука, от 14 стих надолу. „Ще проповядвам благоприятната Господня година.“ – 19 стих. Има две положения в живота, които човек всякога трябва да държи в ума си, ако иска правилно да разрешава въпросите на живота. Има един установен ред на нещата в природата, който е независим. А има един ред, който ний сега установяваме, той е отчасти животът, който ние сега живеем. Ние сега учим този ред. И по причина на неустановеността на този ред ние постоянно се усъмняваме в установения ред, който съществува в природата. Не е въпросът да се доказва, че има такъв установен ред на нещата. Защото, ако такъв ред не съществуваше, никакъв живот не би съществувал. Ние сега се поставяме на една основа, която е на посока, не знаете какво има да ви се случи. Всеки може да постави едно възражение на това положение. Защо именно, той не знае нещата, не знае какво има да се случи. – Това е много естествено. Нима малкото кърмаче, което майката (повива), дава му млеко, грижи се за него, пита майка си защо го гледа? То нищо не знае, защо го гледа майка му, защо толкова се грижи за него. То даже не знае какви отношения има между майката и него. Като израсне, тогава вече то започва да разсъждава. В някои отношения ние мязаме на такива малки деца, в следствие на което не съзнаваме този установен ред на нещата. Щом не го съзнаваш, ти си дете още. – Ама аз не разбирам тези неща. – Дете си още. – Един ден ще ги съзнаеш, ще ги разбереш. Това, което не разбираш, ни най-малко не показва, че в него няма никаква разумност. Дете си още, не си дошъл до тази фаза. Обаче, има някои души, които са напреднали. Англичаните казват: Пекансил – това показва, че ние имаме изработен възглед за нещата, че искаме и в живота ни да върви така, както сме намислили. Всеки човек иска да бъде щастлив, без да знае на какво се основава неговото щастие. Щастието на цялото човечество се гради върху нещастието на всички растения, животни, млекопитаещи. Ние се храним от тия растения и млекопитаещи. Всички живи същества на земята, с малки изключения, са нещастни. Ние говорим за свобода, за това, за онова, но всички пъшкат под тежестта едни на други, навсякъде съществува робството. И всички казват: Защо съществува тази голяма неправда в света? Кажете ми де е правдата в света? Както и да се изяснява, въпросът си остава все един и същ, т. е. въпросът си остава такъв, какъвто си е. Този въпрос не трябва да се изяснява, защото ще се породят спорове, понеже едни поддържат едната страна, другите поддържат другата страна. Ако речете днес да обясните истината, вие ще станете еретик. Ако искаш някога да докажеш истината, ти ще си създадеш голяма беля. Ако влезеш в съдебната зала да свидетелствуваш, че еди-кой си има да дава на еди-кого си, на едного ще угодиш, на другиго ще станеш неприятел. Като защитаваш един народ, ще станеш враг на друг народ. Българите, които взеха участие в Тройния съюз, станаха неприятели на Франция, на Англия, на Америка. Те и до сега още минават за неприятели, приятелството още не е установено... Благоприятната_Господня_година
 1. Load more activity
×