Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ново в Портала

Showing topics, blog entries, статии, молитви, песни, мисли, images и files posted by Донка, Рассвет, Надеждна, Розалина, Слънчева, Лъчезарна or Ани и posted in for the last 365 days.

Content Types


This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-21.6.2018г По светлината изобщо слизат всичките добри духове, Божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Протоколи от годишната среща на Веригата, 1912 г. ..Христовият Дух и това дихание се превръщат в светлина, а светлината е живот. Завета на цветните лъчи на светлината
 3. 21.06.18 По свету спускаются вообще все добрые духи, Божественные духи, и они спускаются утром, а вечером таким же путём уходят к Богу. Протоколы Годовой встречи Братской цепи – Варна, 1912 г. ...Дух Христа и дыхание Его превращаются в свет, а свет является жизнью. Завет цветных лучей света По светлината изобщо слизат всичките добри духове, Божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Протоколи от годишната среща на Веригата, 1912 г. ..Христовият Дух и това дихание се превръщат в светлина, а светлината е живот. Завета на цветните лъчи на светлината
 4. Yesterday
 5. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-20.6.2018г Светлината е език на слънчевите жители, те, като си говорят, образуват светлината. Тя е техният говор, затова е толкова приятна. Свещени думи на Учителя| ( т. 2. стр. 180 -- http://petardanov.com/SDU2tom.pdf)
 6. 20.06.18 Свет – язык солнечных жителей, они, когда говорят, образуют свет. Он – их говор, поэтому так приятен. Священные мысли Учителя Светлината е език на слънчевите жители, те, като си говорят, образуват светлината. Тя е техният говор, затова е толкова приятна. Свещени думи на Учителя| ( т. 2. стр. 180 -- http://petardanov.com/SDU2tom.pdf)
 7. Last week
 8. Не че се смятам за истински вегетарианец, но съм, да речем, естествен. Та ние, естествените вегетарианци, изобщо не обръщаме внимание, че другите се хранят с месо. Това по никакъв начин не определя отношението ми към тях. Страня само от хора, които се опитват да ме "спасят" от вегетарианството.
 9. „Духът Божи“ „Отче наш“ Ще прочета първата глава от Притчите, втория стих. „Всичко в живота е постижимо“ Неделна Беседа: В правда и съдба - 21 май 1933 г. „Благословен Господ, Бог наш“ Тайна молитва В правда и съдба
 10. Слънчева

  Мисъл за деня-18.6.-24.6.2018г

  Мисъл за деня-19.6.2018г Светлината е една тъкан в Невидимия свят. Светлината е дреха на душата и Бог създаде Светлината, за да я облече. И на тази дреха всичките създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и Светлината, а ако изчезне душата, изчезва и Светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в Светлината. Годишна среща на Веригата - Варна, 1909 г.
 11. 19.06.18 Свет – ткань в Невидимом мире. Свет – одежда души и Бог создаёт Свет, чтобы облечь душу. И этой одежде радуются все создания, потому что она красива. Если существует душа – существует и Свет, а если исчезнет душа – исчезнет и Свет. Поэтому сказано, что Бог живёт и существует в Свете. Годовая встреча Братской цепи – Варна, 1909 г. Светлината е една тъкан в Невидимия свят. Светлината е дреха на душата и Бог създаде Светлината, за да я облече. И на тази дреха всичките създания се радват, защото е красива. Ако съществува душата, съществува и Светлината, а ако изчезне душата, изчезва и Светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в Светлината. Годишна среща на Веригата - Варна, 1909 г.
 12. 18.06.18 Когда я смотрю на свет в природе, то для меня он разумное действие. Я вижу тысячи разумных существ, принимающих участие в свете. Я смотрю на растения как на разумные существа. Поэтому, когда вижу семя, посеянное в землю, я радуюсь. Радуюсь, потому что это разумное действие. Я радуюсь, когда семя растёт, цветёт, завязывает плод и он зреет, потому что в этих процессах вижу разумные действия. И, наконец, вкушая плод, радуюсь больше всего. Приятны Богу Като гледам светлината в природата, за мене тя е един разумен акт. Аз виждам хиляди разумни същества, които взимат участие в светлината. Аз гледам на растенията като на разумни същества. Затова, като видя едно посято семе в земята, радвам се. Радвам се, защото това е един разумен акт. Аз се радвам, когато семето расте, цъфти, връзва и плодът му зрее, защото в тези процеси виждам разумни актове. И най-после, като вкуся плода, най-много се радвам. Приятни на Бога
 13. Мисъл за деня-18.6.2018г Като гледам светлината в природата, за мене тя е един разумен акт. Аз виждам хиляди разумни същества, които взимат участие в светлината. Аз гледам на растенията като на разумни същества. Затова, като видя едно посято семе в земята, радвам се. Радвам се, защото това е един разумен акт. Аз се радвам, когато семето расте, цъфти, връзва и плодът му зрее, защото в тези процеси виждам разумни актове. И най-после, като вкуся плода, най-много се радвам. Приятни на Бога
 14. „Добрата молитва“ Ще прочета част от втората глава от евангелието на Лука – от началото до шестнайсети стих. Неделна беседа: Овчарите - 7 май 1933 г. „Благословен Господ, Бог наш“ Тайна молитва Овчарите
 15. Благодаря на Орлин за искреността Този разговор с него е стар, много стар. Радвам се, че го помниш. Моят път беше обратен на твоя. И връщане от него назад няма.... Признавам си, че и още не съм от идейните вегетарианци. Дори признавам, че съм по принуда - тялото, сетивата ми сериозно ми се мръщят само ако си помисля от кумова срама да хапна месо. И не се шегуват, и не ми се разминава....
 16. Слънчева

  Мисъл за деня-11.6.-17.6.2018г

  Мисъл за деня-17.6.2018г Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Отговори на зададени въпроси
 17. 17.06.18 Природа – тело Бога, проявление Бога. Ответы на заданные вопросы Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Отговори на зададени въпроси
 18. Благодаря за беседата! Добрият път
 19. Слънчева

  Мисъл за деня-11.6.-17.6.2018г

  Мисъл за деня-16.6.2018г По някой път вие мислите, че и природата е точно като вас своенравна, каквото ѝ скимне, това прави. Тя нещата ги е направила много разумно. ...На всяко същество дава толкоз, колкото му трябва. ...Външната форма на човека е копие на деятелността на миналата работа. Сега както работи, тя му туря една нова форма. Сега каквото работи, един ден ще има резултатите. ...Тя няма лично неприятни чувства към когото и да е. Но тя обича съществата да бъдат прилежни. Налягане и напрежение
 20. 16.06.18 Иной раз вы думаете, что и природа, точно как и вы, своенравна, что ей в голову придёт, то и делает. Природа всё создала очень разумно. ...Каждому существу природа даёт столько, сколько ему нужно. ...Внешняя форма человека – копия деятельности, прошлой работы. Работая ныне, природа придает ему новую форму. То, что природа ныне делает, когда-нибудь даст результаты. ...Природа не имеет личные неприятные чувства к кому-либо. Но она любит, чтобы существа были прилежными. Давление и напряжение По някой път вие мислите, че и природата е точно като вас своенравна, каквото ѝ скимне, това прави. Тя нещата ги е направила много разумно. ...На всяко същество дава толкоз, колкото му трябва. ...Външната форма на човека е копие на деятелността на миналата работа. Сега както работи, тя му туря една нова форма. Сега каквото работи, един ден ще има резултатите. ...Тя няма лично неприятни чувства към когото и да е. Но тя обича съществата да бъдат прилежни. Налягане и напрежение
 21. „Добрата молитва“ „91 псалом“ „Молитвата на Царството“ „В начало бе Словото“ Ще прочета десета глава от евангелието на Йоана. „Мога да кажа“ Утринно Слово - Добрият път - 7 юни 1942 г., неделя, 5 ч. сутринта София – Изгрев (На 31 май Учителят не дойде.) „Това е живот вечен, да позная Тебе, единаго истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.“ Добрият път
 22. Слънчева

  Мисъл за деня-11.6.-17.6.2018г

  Мисъл за деня-15.6.2018г Истинското знание подразбира познаване на законите и принципите на великия живот, а не знание на образи и на форми. Знае ли принципите на нещата, човек може да произведе техните образи. Задачата на човека е да се домогне до онази положителна наука, която има приложение във всички области на живота. Представа за трите свята
 23. (Поправих - ап. оригиналната дума се пише с а, но се изговаря с ъ. Допускам, че това е причинило грешката ). Благодаря за темата Присъединявам се към вас. Престанах да ям месо преди повече от 10 години и от чантата ми изчезнаха всички лекарства. Тогава бях под 50 и имах десетина вида в чантата, сред които и инхалатор (астма). Сега съм на 58 - нося резервно прахче аналгетик + 2 аспиринчета, които ползвам "от дъжд на вятър" и често изхвърлям, защото излизат от срок на годност. Станах вегетарианец, защото тялото ми каза "стоп". След един житен режим месото започна да ми вони на мърша, т.е. усетих му истинската миризма. Рибата ми завоня преди 4-5 години. Ако си позволя да хапна залък, за да "опитам", стомахът сериозно реагира. Все още включвам млечни продукти и яйца, но забелязвам, че напоследък "забравям" да си купя. Познавам много вегетарианци. Сред тези, които играем Паневритмия не познавам човек, който да не е такъв. Забелязвам, че все повече млади хора са се родили вегетарианци или приемат този начин на хранене веднага, щом станат самостоятелни. Въпреки "мисломелачката".
 24. 15.06.18 Истинное знание подразумевает познание законов и принципов великой жизни, а не знание образов и форм. Зная принципы вещей, человек может произвести их образы. Задача человека – достичь той полезной науки, которая имеет приложение во всех областях жизни. Представление о трёх мирах Истинското знание подразбира познаване на законите и принципите на великия живот, а не знание на образи и на форми. Знае ли принципите на нещата, човек може да произведе техните образи. Задачата на човека е да се домогне до онази положителна наука, която има приложение във всички области на живота. Представа за трите свята
 25. Earlier
 26. Слънчева

  Мисъл за деня-11.6.-17.6.2018г

  Мисъл за деня-14.6.2018г Когато искаме да придобием известни блага, трябва да имаме доблест да понесем всички страдания. Когато искаме да намерим Божественото знание, ще напуснем домовете си, гори и планини ще преминем, само да Го придобием. Непреодолима жажда трябва да изпитва човек, когато търси Божественото знание. Никаква спънка в живота му не трябва да го обезсърчи, никаква мъчнотия не трябва да го спре в пътя му. Пътят на желанията
 27. 14.06.18 Желая приобрести определённые блага, надо иметь доблесть перенести все страдания. Желая найти Божественное знание, оставим свои дома, перейдём леса и горы – только чтобы его приобрести. Человеку нужно испытывать непреодолимую жажду, когда он ищет Божественное знание. Никакое препятствие в его жизни не может его обескураживать, никакая трудность не может его остановить на его пути. Путь желаний Когато искаме да придобием известни блага, трябва да имаме доблест да понесем всички страдания. Когато искаме да намерим Божественото знание, ще напуснем домовете си, гори и планини ще преминем, само да Го придобием. Непреодолима жажда трябва да изпитва човек, когато търси Божественото знание. Никаква спънка в живота му не трябва да го обезсърчи, никаква мъчнотия не трябва да го спре в пътя му. Пътят на желанията
 28. Слънчева

  Мисъл за деня-11.6.-17.6.2018г

  Мисъл за деня-13.6.2018г Питам: Защо сте дошли на земята? Да учите. Земята не е място за щастие, но за учение. Земята е велика школа на живота. Пътят на желанията
 29. 13.06.18 Спрашиваю Вас: Зачем вы пришли на Землю? Учиться. Земля не место для счастья, а место для учёбы. Земля – великая школа жизни. Путь желаний Питам: Защо сте дошли на земята? Да учите. Земята не е място за щастие, но за учение. Земята е велика школа на живота. Пътят на желанията
 1. Load more activity
×