Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Лъчезарна

119. Любовта, носителка на живота

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва на свещената чистота

Формула: "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм Добро, аз съм Истина."

Беседа: Любовта, носителка на живота

Молитвен наряд за край:

Молитва

Формула: това е живот вечен, да позная Тебе, единаго истиннаго Бога, и Христа, Когото Ти си изпратил."

А той рече: „Още по-блажени са, които слушат Словото Божие и Го пазят“. (Лука 11:28)

Всички вие сте богати на идеи. Няма нито един от вас, който да не е богат на идеи.

Някой мисли, че, ако започне да говори за идеите си, нужни му са години.

Всъщност, като държи две–три беседи, всичкият материал се изчерпва.

Идеите не се изчерпват, но формите, чрез които се проявяват, се изчерпват.

*

Реализирането или изпълнението на една идея, както и отлагането й, произвеждат два различни резултата.

Характерът на човека укрепва при изпълнението на каква и да е идея, а отслабва при отлагането й.

Неизпълнението на идеите произвежда обратни действия върху човешкия характер.

Какъв ще се родиш в бъдеще, това зависи от сегашния ти живот.

*

Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото и Го пази“.

Значи не е важно при какви условия съм се родил, какви са били майка ми и баща ми,

дали са били благородни и учени хора. Важно е дали слушам Словото и Го пазя.

Ако не спазвам Словото, не се ползвам от благородството на родителите си.

*

Словото носи великите идеи в света. Те идат отнякъде.

Човек може да възприеме тия идеи само след като влезе в хармония с Божественото начало в себе си.

Лъжете се, ако мислите, че можете да възприемете тия идеи от сегашния свят. Тоя свят е безидеен.

*

Под „Слово“ разбираме разумния живот, който се изявява в правилни форми, в правилни тонове.

В тоя живот всеки тон, всяка дума има свой определен смисъл.

*

Словото включва всичко в себе си.

То носи Любовта, която се проявява само в разумния живот, между разумни хора.

В неразумния живот никаква Любов не съществува.

– Трябва да се обичаме!– Ако придобиете разумния живот, ще се обичате.

Влезе ли между вас, с един замах само, тя изправя всички криви неща.

Значи идването на Любовта се предшества от разумния живот.

*

Животът трябва да се осмисли! Има само един начин за прилагане на разумността.

Тоя начин ще се наложи. Хората ще изнемогнат, ще се стопят, ще се превърнат на вода,

и Бог ще ги прекара през ситни филтри, докато ги пречисти. Само така те ще постигнат абсолютна чистота. ...

Какво се разбира под понятието „вода“? Човек, чист в своите мисли, чувства и постъпки.

Той е смел и решителен във всичките си работи. Няма сила по-голяма от водата.

Тя е пъргава, пластична и подвижна. Дето мине, все ще свърши някаква работа.

Въпреки това хората не се стремят да бъдат като водата и казват: „Стани твърд, як като желязото“.

Те не разбират още качествата на водата. Човек става твърд и як като желязото и камъка, но нищо не излиза от него.

Като изсъхне, става твърд, изгубва пластичността си и казва: „Умът ми не може да побере тая истина“.

– Започнал си да изсъхваш. – „Не мога вече да обичам.“ – Сърцето ти се е втвърдило, изсъхнало е.

– „Не мога да работя.“ – Изсъхнал си вече. Стани вода и кажи: „Всичко мога да направя.

Мога да се качвам, мога и да слизам“. Това значи да бъдеш герой.

*

Разумният живот се заключава в чистотата и здравето.

*

Смисълът на живота е в това да бъдем здрави, разумни, добри, да се радваме на всичко,

което работим и преживяваме. Ядеш – да знаеш, защо ядеш.

Пееш, свириш – да знаеш, защо пееш и свириш. Всяко действие трябва да се осмисли.

*

Питам: Де е Истината? По колко начина може да бъде спасен човек?

– Само по един начин – по пътя на Любовта. Ние спасяваме хората чрез Любовта.

Казвам: Възлюби Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум

и с всичката си сила и ще бъдеш спасен ти и дома ти, и народът ти, и цялото човечество.

Възлюби Господа и прекарай любовта си през цялото си същество.

*

Сега и на вас казвам: Не стойте в бездействие, но се гответе.

Казвате: „Ние сме готови“. Като дойде времето, ще изпълним Божията воля. – Това не е готовност.

Като говоря така, не искам да напуснете света, но ви проповядвам учение,

чрез което да разберете дълбокия смисъл на Божествения живот,

за да ви избавя от излишни страдания.

Земният живот е микроскопическа частица от великия Божествен живот.

Ето защо ние трябва да се приготвим за великия Божествен свят, на който трябва да станем граждани.

*

Ако сте свързани с Божията Любов, никаква сила в света не е в състояние да разруши тая връзка.

Ако нямате тая връзка, всичко ще се превърне на прах и пепел.

Идете на гробищата да видите, че там всичко е превърнато на прах и пепел. Искате ли и вие да опитате това?

Така е говорил Христос на ония, които Го разбирали и които се стремели към бъдещия живот.

Той ги съветвал да възприемат Любовта чрез Словото.

Ако и вие възприемате по тоя начин Любовта, ще разрешите правилно въпросите на живота.

Така ще определите и отношенията си към хората.

Любовта се проявява в хиляди форми, но вие трябва да бъдете искрени към нея.

*

Любовта не търпи две противоположни прояви, разбирания или желания.

Във всичките ни мисли, чувства и действия трябва да лъха чистота и искреност.

Любовта изисква само изпълнение на Божията воля.

*

Всички болести в съвременното човечество са резултат на изопачената човешка мисъл.

Вие вярвате в Бога, но вашата вяра не определя точно де е Бог.

Едни казват, че Бог е на небето, други – вътре във вас. Че е горе на небето, зная; че е във вас, и това зная,

но Той е заключен там, спи, чака да Му отворите.

Бог хлопа на вратата, а вие казвате: „Господи, почакай малко да се приготвя, да се облека добре“.

*

Моето желание е всички да станете на вода. Да бъдете чисти и кристални като водата,

че като пият от нея, да кажат: „Ето, в какво се изразява животът“.

Желая тая вода да минава през всички души, да ги мие и повдига.

Какво става днес? Хората се срещат и едни от други се страхуват.

Мъжът се плаши от жената, жената – от мъжа; търговецът се плаши от съдружника си.

Казваш за някого: „Той е лъжец, крадец и разбойник“. По-добре кажи: „Приятелю, и ти, и аз крадем и лъжем.

Хайде, и двамата да се изправим!“ Казваш: „По-благороден съм от него“. – Как се проявява твоето благородство?

Ако отидеш в другия свят и Бог разгъне лентата на твоите минали съществувания, знаеш ли какво ще видиш?

Ти ще видиш най-ужасните картини, каквито никога не си виждал. Такова нещо представя човешкият живот.

Някои казват: „Ние сме много добри, все ще си наредим работите“. – Не се уреждат лесно работите.

Веднъж завинаги трябва да турите Любовта в сърцата, в душите, в умовете и в силата си.

Да изпълните цялото си същество с Любовта!

*

Благата, които земята дава – жито, ябълки, круши, са Божии блага, а трудът е на човека.

Ето защо, трудът трябва да се разпредели между всички като общо достояние.

Любовта ще разреши тоя въпрос. – Как? – Като слушате Божието Слово и Го пазите.

Искам всички да се впрегнете на работа. Казвате: „Ние сме на особено мнение“.

– Оставете особеното мнение настрана! Направете опит!

*

Бог и природата няма да изменят законите си заради вас, но вие трябва да се справите с тия закони.

Ако работите разумно, ще влезете в разумния живот.

*

Сега, като говоря, аз не си правя илюзии, но съм уверен, че от вас ще излезе нещо.

Всеки от вас е работил, ако не сега, поне в миналото.

Помнете надписа на вратата ми: „Не приемам човек с две лица“.

Не приемам човек, който няма Любов в сърцето, душата, ума и духа си.

*

Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и Го пази“.

И аз желая да спазвате Словото и да бъдете полезни на братята си.

Бъдете смели и решителни и говорете само истината!

Ако говорите за любовта, която изпълва само сърцето ви, говорете за любовта на сърцето;

ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата;

ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума;

ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа.

Изобщо, говорете само за ония неща, които сте изпитали.

Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживяли.

"„Слушайте Словото и Го пазете!“

Това е живото Слово.

Това е великият Дух.

Това е Живият Христос,

Който изисква от всички хора Любов – носителка на вечния живот."

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И тъй, не е достатъчно само да се зачеват мисли, чувства и желания; нужно е те да се реализират и приложат. Реализирането или изпълнението на една идея, както и отлагането й, произвеждат два различни резултата. Характерът на човека укрепва при изпълнението на каква и да е идея, а отслабва при отлагането й. Неизпълнението на идеите произвежда обратни действия върху човешкия характер. Какъв ще се родиш в бъдеще, това зависи от сегашния ти живот. Някой казва: „Как бих желал да съм гений, или велик човек!“ – Да, но гениите, великите хора не са пилци, които се излюпват сега. За да се родиш гений, трябва да си работил в миналото върху своите възвишени мисли и желания, да си ги реализирал и изпълнил.

„По-блажени са, които слушат Словото Божие и Го изпълняват“. Словото подразбира Божествените мисли. Милиони години са били нужни докато се създаде сегашното слово! Някои ясновидци, както и много от заминалите, които са проникнали във висшите полета на духовния свят, казват, че този свят е безмълвен. Те считат, че той е свят на абсолютно мълчание; той е абсолютно идеен свят. Който е ходил на оня свят и се върнал на земята, казва: „Втори път не отивам там“. – Защо? – Защото там владее абсолютно мълчание. Там всеки живее за себе си. Казвам: Това е най-голямото заблуждение. Божественият свят не е на мълчание, но свят на пълна хармония, на красив музикален говор. Най-красивата реч е тая на Божествения свят. За да разбере това, човек трябва да притежава такива органи, чрез които да възприема висшите вибрации на Божественото Слово. В окултната литература се говори за различните полета на висшите светове, които се именуват различно: физическо поле, астрално, висше ментално, ментално или умствено, каузално или причинно и други. Не е важно, че съществуват различни полета; важно е защо на едното поле е дадено името физическо, на другото поле – астрално, ментално и други. Важно е също какво е отношението между мислите и чувствата, между чувствата и действията, между мислите и действията, или между мислите и причините на нещата. Това е дълбока философия, която нито християните, нито вие можете да разрешите. Всеки свят се определя от степента на развитието на разумните същества, които живеят там. Всяка форма на физичния свят е резултат на дейността на разумна сила, която я създала в миналото. Всяко ограничение на физичния свят показва, че зад ограничението се крият разумни същества, които сами се бранят, сами си турят граници. Ако градината ви е заградена с колци, това показва, че зад тях се крие едно живо, разумно същество. Ако дойда в дома ви и намеря, че навсякъде е заключено, това показва нещо. Ако вляза в един град и видя, че вратите и прозорците на всички къщи са затворени, аз правя заключение за културата на тоя град. Това показва, че жителите на тоя град нямат доверие един към друг, или обичат да пооткрадват. Ако жените на тоя град са забрадени, това говори за морала на тия граждани.

Един млад американец бил на гости при баща си. Когато си тръгнал, баща му представил една бележка, в която написал сметката – дългът на сина за прекараното време. Бащата казал: „Синко, ти прекара при мене 31 дена. На ден ти се падаше по два долара. Значи за всичкото време ми дължиш 62 долара“. Синът взел сметката, но добавил: „Татко, три дни бях на гости у своя приятел. Като извадя сумата шест долара, дължа ти 56 долара“. Платил тая сума на баща си и се разделили приятелски. Казвате: „Културни хора са американците!“ – Да, културни са, честни, справедливи са, но това не е култура. Когато бащата иска да изиграе сина си и синът – да изиграе бащата, това не е култура. Когато бащата очаква на децата си те да го поддържат, и когато децата разчитат на богатството на баща си да ги осигури, това не е култура.

Сегашните християнски народи са изопачили Христовото учение, както и служенето на Бога. Днес се служи на църквата, а не на Бога. Днес правят църкви, икони позлатяват, банки отварят, но това не е съществено. Добродетелите са същественото в живота. Те трябва да се насаждат и култивират. Днес лъжата се шири навсякъде, но въпреки това хората ходят на черква; свещеникът ги миросва. Казвате: „Тоя човек не е истински православен“. – Смешно е да се говори за православие! Кой човек е православен? Кой е математик? Истински математик е тоя, който решава задачите на живота добре. Кой човек може да се нарече астроном, физик, химик, астролог, социолог? Всеки, който разбира предмета си и решава правилно задачите си, достойно носи името си. Всеки, който иска да преустрои обществото, трябва да разбира законите, които го управляват, и начините, по които може да се преустрои. Казвате: „Ние сме решили да преустроим обществото и няма какво да мислим“. – Трябва да се мисли, и много да се мисли!

Какво правят птичките? – Преди да снесат яйцата си те обмислят де да направят гнездото си и как да го направят. След това те снасят яйцата си и започват да ги мътят. Ето защо, когато се заемете с преустройване на обществото, първо ще мислите, а после ще действате. Трябва да се постави рязка граница между старото и новото! Старото не може да се кърпи. Старите и новите възгледи не могат да се примиряват. Стари и нови истини не могат да се съгласуват. Истината е една. Следователно, не може да се говори за стара и нова истина. Който говори за старата истина, той не разбира Божествения закон. Истината е една, неизменна; тя е необходима за всеки човешки живот.

Христос казва: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази“. Словото включва всичко в себе си. То носи Любовта, която се проявява само в разумния живот, между разумни хора. В неразумния живот никаква Любов не съществува. – Трябва да се обичаме! – Ако придобиете разумния живот, ще се обичате. Влезе ли между вас, с един замах само, тя изправя всички криви неща. Значи идването на Любовта се предшества от разумния живот. Днес повечето хора се надлъгват. – Защо се надлъгват? – Защото не познават истината и любовта. Който проповядва, не познава истината; който твори, пише и създава, също не познава истината. Обаче, всички говорят за истината, представят си, че я познават.

И тъй, старото, с което сега живеете, ще се превърне на вода. Аз ви говоря в мека форма, но Петър, в своето послание, казва, че всичко ще мине през огън, т.е. всичко ще се стопи. Аз говоря за вода, а Петър – за огън. Ония от вас, у които е събудено висшето съзнание, които искат да живеят като разумни същества, нека работят с Любовта, да скланят съществителното „любов“ и да спрягат глагола „любя“. Като правите това упражнение, следете дали хората около вас стават по-добри или по-лоши. Като работите с Любовта, в първо време ще забележите известно подобряване, което ще се смени с едно влошаване; после по-голямо подобряване, след което ще дойде по-голямо влошаване. Така ще се явяват кризи: ту по-голямо подобряване и по-голямо влошаване, докато стигнете до истинското здравословно състояние. Ония от вас, които са тръгнали в правия път, казват: „Едно време бяхме по-спокойни, а сега сме нервни, неспокойни“. Това се дължи на Любовта, която реформира сърцата ви и ви прави по-чувствителни. Това се дължи и на разумното Слово, което работи във вас. – „Може да осиромашеем.“ – Не се плашете от сиромашията. Няма сиромашия в света, но Бог поставя човека временно в това положение да познаете приятелите си. Като богат, ти ще познаеш неприятелите си. Който е богат, да се справи с неприятелите си; който е сиромах, да се справи с приятелите си. В това се крие разрешаването на съвременните обществени проблеми. Днес всички хора в Европа се справят с неприятелите си. Това е първата фаза на живота.

Двама кърджалии тръгнали да продават тютюн. Като минали край едно лозе, единият от тях казал: „Хайде да се отбием, да си наберем малко грозде. Аз зная български, отдалеч ще чуя и разбера да не би някой да ни хване. Ако чуеш, че някой каже „удари го!“ – бягай“. Започнали да си берат грозде. По едно време пъдарят ги забелязал, взел един голям прът и си казал: „Чакай да им светна по една на тия крадци!“ – „Ех“, казал оня, който мислел, че знае български, „не разбрах думите „да им светна по една“. Аз знаех само „удари го“. – В Любовта има и други думи: „светни му“. Всички знаете само думата „удари“, но има и друга дума – „светни“! Когато дойдеш до последната фаза на Любовта, която се определя с думата „светни му“, очите ти ще се отворят. Ако влезете в Божествения свят и правите каквото си искате, ще дойде пъдарят и ще каже: „Светни на тоя!“ Казвате: „Тук имало и святкане!“ – Да, ще светнат на тоя, ще светнат на оня, докато целият свят се превърне на чиста вода и се оправи.

Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и Го пази“. И аз желая да спазвате Словото и да бъдете полезни на братята си. Бъдете смели и решителни и говорете само истината! Ако говорите за любовта, която изпълва само сърцето ви, говорете за любовта на сърцето; ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата; ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума; ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа. Изобщо, говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживяли. „Слушайте Словото и Го пазете!“ Това е живото Слово. Това е великият Дух. Това е Живият Христос, Който изисква от всички хора Любов – носителка на вечния живот.

Любовта, носителка на живота

Като се замисля за днешните високи дувари в България се вижда и морала. Западноевропейски страни /като Австрия, Германия, Франция/, са с ниски оградки и даже без тях....;) Балканският ни синдром ни кара да сме зависими от родителите си, а те от нас, защото ни е страх да си дадем свобода, да разрешим задачите в своя, собствен живот, липсва ни смелост....:feel happy:Малко се мисли, много импулсивно се действа, особено много се държи на парите, /които са култ-старозаветен!/...

Докато има приятели и неприятели, няма Любов!... Истината дава свобода, на ума и сърцето, на душите! Но до нея се достига, когато се обърнем навътре...

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"И тъй, дойдете ли до грешките на хората, ще знаете, че много от тях са създадени от глупавия и неразумен живот;

много грешки са създадени и от съзнателния и разумен живот на хората.

Обаче, съзнателният и разумен живот е създал много добрини, много добродетели.

Глупавият и умният човек коренно се различават.

Глупавият, като прави добро, не иска отплата; като прави зло, не мисли, че ще бъде наказан.

– Защо? – Защото и в единия, и в другия случай не съзнава ясно това, което върши.

Умният, обаче, има съзнание за това, което върши.

Ето защо, когато човек минава от едно състояние в друго, това е за изправяне на грешките в съзнателния живот.

Въпреки това вместо да вземе поука от грешките си, той изпада в нови. – На какво се дължат грешките?

– На желанието на човека да измени живота си, да наложи своите разбирания."

Любовта, носителка на живота

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседа: Любовта, носителка на живота

Под „Слово“ разбираме разумния живот, който се изявява в правилни форми, в правилни тонове.

В тоя живот всеки тон, всяка дума има свой определен смисъл.

*

Словото включва всичко в себе си.

То носи Любовта, която се проявява само в разумния живот, между разумни хора.

В неразумния живот никаква Любов не съществува.

– Трябва да се обичаме!– Ако придобиете разумния живот, ще се обичате.

Влезе ли между вас, с един замах само, тя изправя всички криви неща.

Значи идването на Любовта се предшества от разумния живот.

Разумният живот се заключава в чистотата и здравето.

*

Смисълът на живота е в това да бъдем здрави, разумни, добри, да се радваме на всичко,

което работим и преживяваме. Ядеш – да знаеш, защо ядеш.

Пееш, свириш – да знаеш, защо пееш и свириш. Всяко действие трябва да се осмисли.

*

Земният живот е микроскопическа частица от великия Божествен живот.

Ето защо ние трябва да се приготвим за великия Божествен свят, на който трябва да станем граждани.

*

Бог и природата няма да изменят законите си заради вас, но вие трябва да се справите с тия закони.

Ако работите разумно, ще влезете в разумния живот.

Благодаря на Лъчезарна за представянето на тази беседа.

След прочита на беседата ,най-силно у мен отекна едно разсъждение на тема -Разумен живот.

Учителят казва,че идването на Любовта се предшествува от разумния живот.Едновременно с това дава доста определения за разумен живот.Определения ,в смисъл,че на този термин се поглежда от различни ъгли :

Например :

1Като казвам, че трябва да се живее разумно, старите казват: „Ние отживяхме времето си. Сега младите трябва да живеят“. Ще дойде време, когато и те ще живеят разумно. Има време за вдълбочаване в живота. – Наистина, старите са отживели, но ако и младите живеят като тях, на кого трябва да се разчита? Отживяване и отвяване е едно и също нещо. Какво показва отвяването на житото? – Че е отживяло. Казвам: Нещата не трябва да се отживяват, но трябва да се живее разумно, съзнателно. Това е живот на вътрешна, Божествена хармония. Казвате: „И ние желаем да живеем така, но как може да се живее по тоя начин в тъй грешния и нечист земен живот?“ Вашето положение не е по-лошо от това на млекопитаещите. Чрез труд, усилия и постоянство човек може да преодолее всички мъчнотии в живота си. Много начини има за преодоляване на мъчнотиите.

2.Проследете живота на природата и ще видите, че и там съществуват богатството и сиромашията. Те са състояния на разумния живот.

3.И тъй, дойдете ли до грешките на хората, ще знаете, че много от тях са създадени от глупавия и неразумен живот; много грешки са създадени и от съзнателния и разумен живот на хората. Обаче, съзнателният и разумен живот е създал много добрини, много добродетели.

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседа: Любовта, носителка на живота

2.Проследете живота на природата и ще видите, че и там съществуват богатството и сиромашията. Те са състояния на разумния живот.

3.И тъй, дойдете ли до грешките на хората, ще знаете, че много от тях са създадени от глупавия и неразумен живот; много грешки са създадени и от съзнателния и разумен живот на хората. Обаче, съзнателният и разумен живот е създал много добрини, много добродетели.

Замисих се над горните две твърдения.Първото ,че сиромашията и богатството са две състояния на разумния живот.

И второто ,че много грешки са създадени от съзнателния и разумен живот на хората.

Ако приемем,че разумният живот е живота на абсолютната чистота,т.е чистота в мислите ,в чувствата и в постъпките,живот на хармония със себе си и окръжаващия свят,живот по законите на природата,то не е трудно да разберем сиромашията и богатството,като две състояния на разумния живот.И сиромаха и богатия могат да водят чист и свят живот ,всеки по своему,преодолявайки различни препятствия .Сиромаха ежедневно решава въпроса за хляб,а богатия човек се движи в море от изкушения и излишества.И за двамата е еднакво трудно да спазват правилата за свят и чист живот.На единия поради нямане,а на другия поради прекомерно имане.Учителят ни насочва към това ,като ни дава за пример природата.И наистина ,в света има пустини,но има и благословени райски кътчета ,където проблема с поминъка не е на дневен ред,понеже земята ражда всичко ,от което живите същества на нея се нуждаят.И в пустинята и в райското кътче има живи същества.

Вторият въпрос за грешките, които се допускат при водене на съзнателен и разумен живот.На тоя въпрос ми е по-трудно да намеря веднага отговор.Може би има нещо общо с оная популярна фраза,че прекаленият светец и на Бога не е драг.

Още една мисъл от беседата,която отбелязах :

Любовта се проявява в хиляди форми, но вие трябва да бъдете искрени към нея. Ако хвана една кокошка с искреното желание да я погаля, да й се порадвам, така трябва да изразя чувствата си, че тя да пристъпи свободно към мене, без никакъв страх. Ако я хвана и я погаля, а в себе си имам желание да й сложа ножа, това не е достойно за мене, като човек. Ако срещна бедна, красива мома и й услужа, а вътре в мене се яви желание да я използвам, това е нечестна, недостойна постъпка. Сторената услуга сама по себе си пада. Любовта не търпи две противоположни прояви, разбирания или желания. Във всичките ни мисли, чувства и действия трябва да лъха чистота и искреност. Любовта изисква само изпълнение на Божията воля.
Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Розалина:thumbsup1:

Да сме разумни, това значи да разбираме причините за успехите и неуспехите си. Да анализираме защо ни се е случило това, или онова...

И в сиромашията човек си учи уроците и в богатството-също. Слезли сме на Земята, да трупаме опитности. Веднъж като богати, друг път, като бедни. :feel happy:Всички имаме роли в пиесата на Живота...

Постепенно разбираме, че е глупаво да мразим, завиждаме, мъстим. И започваме да благодарим, за трудностите, /които може би ни възпитават волята/. На враговете си, /които може би някога сме обидили/...:yinyang:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря ти Слънчева,за коментара .

Днес ,като четох беседата "Дванадесетият час" ,от която е мисълта за деня,попаднах на нещо,което мисля,че мога да отнеса по втория повдигнат въпрос,за грешките,които се правят - при съзнателния и разумен живот.

Това казвам на всинца ви – от каквото вярване или верую да сте. Законът е един и същи за всички хора. Бог изисква от всинца ни да мислим и да имаме едно разбирателство помежду си. Той изисква от всинца да пазим своята свобода чиста, да пазим своите мисли и чувства чисти, да пазим своите отношения чисти. Той изисква от всинца ни да си помагаме едни-други и да бъдем носители на Божественото навсякъде. Никой не трябва да бъде натрапник, но да помага на другите. Някой път човек може да направи една погрешка, но той трябва да бъде акуратен в мисълта си, да не изнудва другите хора. Понякога вие изисквате от човека някои неща, които той не може да направи. Това е натрапничество. Ти нали вярваш в Бога? Ти трябва да направиш това. Не, това е натрапничество. – Защо връзваш този човек? Ти остави на неговата добра воля, той сам да направи нещо. Защо връзваш човека с Господа? Господ не е отвън.
Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×