Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Guest Христо

Дискриминация към жените?

Recommended Posts

Дискриминация към жените?

- Не бъди толкова задръстена! - намеси се припряно Нелида. - От будното сънуване досега би трябвало да разбереш, че имаш, както и всички жени, уникалната способност да приемаш познанието пряко.

Есперанса ми даде знак с ръка да мълча и рече:

- Знаеш ли, че една от основните разлики между мъже­те и жените е начинът, по който подхождат към познанието.

Нямах ни най-малка представа какво имаше предвид. Бавно и целенасочено, тя откъсна един лист от бележника ми и нарисува две човешки фигури. На едната глава сло­жи конус и каза, че това е мъж. На другата глава нарисува същия конус, само че обърнат обратно, и каза, че това е жена.

- Мъжете трупат познанието стъпка по стъпка - обясни тя, като посочи с молива фигурата с конус на главата. -Те го достигат, те се катерят към познанието. Магьосници­те казват, че мъжете „конусират" към духа; стремят се като конус към познанието. Този конусовиден процес пос­тавя граници на мъжете докъде могат да стигнат.

Тя повтори очертанията на конуса върху главата на първата фигура.

- Както виждаш - рече тя, - мъжете могат да достиг­нат само до определена височина. Техният път към позна­нието свършва в една малка точица - върха на конуса.

Тя остро ме изгледа.

- Сега внимавай - рече тя и посочи с молива си втората фигура, тази с обърнатия конус на главата. - Както виждаш, конусът е обърнат надолу, като фуния. Жените са способни да се отварят директно към извора, или по-точно - изворът ги достига директно чрез широката основа на конуса. Ма­гьосниците казват, че връзката на жените с познанието е об­ширна. Докато връзката на мъжете е доста ограничена.

- Мъжете са близо до конкретното - продължи тя - и се стремят към абстрактното. Жените са близо до абстракт­ното и въпреки това се опитват да задоволяват прищевки­те си с конкретното.

- А защо тогава жените, след като са толкова отворени към познанието или абстрактното, са считани за по-нис­шестоящи? - прекъснах я аз.

Есперанса ме погледна с възторжено удивление. Тя бързо стана, протегна се като котка, докато всичките й стави изпукаха, и отново седна.

- Това, че жените са считани за по-нисшестоящи или, в най-добрия случай, че женските черти се разглеждат като допълващи мъжките, е свързано с начина, по който мъжете и жените подхождат към познанието - обясни тя. - Най-общо казано, жените се интересуват повече от това да имат власт над самите себе си, отколкото над другите;

власт, която е повече от ясно, че мъжете искат. - Дори сред магьосниците - намеси се Нелида и трите жени се разсмяха.

Есперанса продължи, като обясни, че тя смятала, че първоначално жените не са изпитвали потребност да експ­лоатират своята способност да се свързват обширно и пряко с духа. Не виждали никаква необходимост да гово­рят или да умуват над тази естествена тяхна способност, защото за тях било достатъчно да я пускат в действие и да знаят, че я имат.

- Неспособността на мъжете да се свързват пряко с духа е това, което ги е подтикнало да говорят за процеса на достигане на познанието - подчерта тя. - И досега не са спрели да говорят за това. Именно тази настоятелност да опознаят процеса на своя стремеж към духа, тази нас­тоятелност да го анализират е това, което им е дало увере­ността, че да разсъждаваш е типично мъжко качество.

Есперанса обясни, че концептуализирането на разума е дело изцяло на мъжете, което им е позволило да омало­важат дарбите и постиженията на жените. А още по-лошо, то им позволило да изключат женските черти от формули­ровката на идеалите на разума.

- И, разбира се, до този момент вече, жените вярват в това, което им е определено - подчерта тя. - Жените са научени да вярват, че само мъжете могат да разсъждават трезво и свързано. Все още мъжете носят със себе си то­вар от незаслужени привилегии, който автоматично ги прави по-висши, независимо от тяхната подготовка или способности.

- Как са изгубили жените своята пряка връзка с позна­нието? - попитах аз.

- Не са я изгубили - поправи ме Есперанса. - Жените все още имат пряка връзка с духа. Само са забравили как да я използват, или по-точно - са копирали мъжкото състояние, при което тя въобще липсва. В продължение на хилядолетия мъжете са полагали неимоверни усилия жени­те да я забравят. Вземи Светата Инквизиция например.

Това е било едно систематично прочистване с цел да се изкорени убеждението, че жените имат пряка връзка с духа. Всяка организирана религия не е нищо друго освен една успешна машинация да се поставят жените на по-ниско стъпало. Религиите се позовават на божествен за­кон, според който жените са по-нисшестоящи.

Гледах я изумена и се чудех как е възможно да е толко­ва ерудирана.

- От присъщата на мъжете необходимост да властват над останалите и от липсата на интерес у жените да изра­зят или формулират това, което знаят и начина, по който са го узнали, се е получил най-престъпният съюз - продължи Есперанса. - Благодарение на него от самото си раждане жените биват принуждавани да вярват, че реализацията в живота се изразява в това да имат дом, семейство, деца и да се самоотрекат. Жените биват изключвани от домини­ращите форми на абстрактната мисъл и биват обучавани в подчинение. Те така добре са тренирани да вярват, че мъжете трябва да мислят вместо тях, че накрая са се от­казали да мислят.

- Жените са напълно способни да мислят - прекъснах я аз.

- Жените са способни да формулират това, което са научили - поправи ме Есперанса. - А то е определено от мъжете. Мъжете определят самата същност на познанието, а от нея са изключили това, което има връзка с женското начало. Или пък, ако е включено, то винаги е в негативна светлина. И жените са приели това.

- Изостанала си десетилетия от съвременността - наме­сих се аз. - Днес жените могат да вършат всичко, което пожелаят. Те имат достъп до всички центрове на познание и до почти всички професии, упражнявани от мъже.

- Но това е безсмислено, докато нямат опорна систе­ма, опорна база - отвърна Есперанса. - Каква полза от това, че имат достъп като мъжете, когато все още са счи­тани за по-нисши същества, които трябва да възприемат мъжко отношение и поведение, за да успеят? Истински

успелите са тези, които са се обърнали точно на 180 гра­дуса. Но те също гледат с презрение на жените.

- Според мъжете - продължи тя - утробата ограничава жената както физически, така и умствено. Поради тази при­чина, макар да имат достъп до познанието, на жените не им е позволено да помагат при определяне на това познание.

- Вземи философията, например - предложи Есперан­са. - Чистите мислители. Някои от тях са категорично про­тив жените. Други са по-тактични и признават, че би било възможно жените да са толкова способни, колкото и мъже­те, ако не е факта, че жените не се интересуват от инте­лектуални търсения. А ако го правят, не би трябвало. За­щото на жената повече й прилича да е вярна на природа­та си, а именно: подвластна компаньонка на мъжа, която да се грижи за него и децата му.

Есперанса изказа всичко това с неоспорима убедител­ност. След няколко мига обаче ме обзеха съмнения.

- Ако познанието не е нищо друго, освен една мъжка конструкция, тогава защо толкова настоявате да ходя на училище? - попитах аз.

- Защото си магьосница и като такава трябва да зна­еш какво попада върху теб и как попада то върху теб -отвърна тя. - Преди да отречеш или отхвърлиш нещо, трябва да разбереш защо го отхвърляш.

- Разбираш ли, проблемът е, че в наши дни познанието се черпи единствено от разумното обяснение на нещата -продължи тя. - Но жените имат друга писта, друг път за достигане до познанието, който никога, ама никога не е бил взиман под внимание. Този път може да допринесе към познанието, но това ще е един принос, който няма да има нищо общо с разумното обяснение на нещата.

-А с какво ще се занимава тогава? - попитах аз.

- Това ти ще го решиш, след като овладееш напълно инструментите на разума и разбирането - отвърна тя.

Бях много объркана.

- Предложението на магьосниците - продължи тя - е, че мъжете не могат да имат изключителното право да разсъждават. Сега изглежда, че го имат, защото там, където прилагат разсъжденията, преобладава мъжкото начало. Нека да приложим разсъжденията някъде, където преоб­ладава женското начало. А това място е, естествено, обърнатия конус, който ти описах. Връзката на жените със самия дух.

Тя леко килна глава на една страна, обмисляйки какво да каже.

- Тази връзка трябва да се разглежда чрез един друг аспект на разсъждаването. Аспект, който никога досега не е използван, а именно - женската страна на разсъждава­нето - рече тя.

- Какво представлява женската страна на разсъждава­нето, Есперанса? - попитах аз.

- Много неща. Едно от тях определено е сънуването -отвърна тя и ме изгледа въпросително, но аз нямах какво да кажа.

Гърленият й смях ме свари неподготвена.

- Знам какво очакваш от магьосниците - рече тя. -Искаш да има ритуали, заклинания. Странни, загадъчни култове. Искаш да пееш. Искаш да се слееш с природа­та. Искаш да общуваш с водни духове. Искаш езичест­во. Някакъв романтичен изглед на това, което вършат ма­гьосниците. Съвсем по немски маниер.

- За да скочиш в непознатото - продължи тя, - ти тряб­ват кураж и ум. Само с тях ще можеш да обясниш на себе си и на останалите съкровищата, които евентуално ще откриеш.

Тя се наведе към мен, като че ли искаше да ми повери нещо. Почеса се по главата и кихна пет последователни пъти, както беше направил и пазачът.

- Трябва да действаш чрез своята магическа страна -рече тя.

- А коя е тя?

- Утробата.

Тя изрече думата така равнодушно и спокойно, сякаш не я интересуваше как ще реагирам, че за малко да пропусна да я чуя. После, изведнъж осъзнавайки нелепостта на изказването й, аз се изправих на стола и погледнах другите.

- Утробата! - повтори Есперанса. - Утробата е най-съ­вършения женски орган. Именно утробата дава на жени­те тази допълнителна изостреност, тази допълнителна сила да насочват своята енергия.

Тя обясни, че мъжете, в стремежа си към превъзходст­во, са успели да сведат тайнствената сила на жената - ней­ната утроба - до строго биологичен орган, чиято единстве­на функция е да възпроизвежда, да носи мъжкото семе.

Като че ли по даден знак Нелида стана, обиколи масата и застана до мен.

- Знаеш ли историята на Благовещението? - прошеп­на тя в ухото ми.

Подсмихвайки се, аз се обърнах с лице към нея и казах:

- Не, не я знам.

Със същия поверителен шепот тя започна да ми разказ­ва, че в Юдео-Християнската традиция само мъжете чу­вали гласа Божи. Жените нямали тази привилегия, с изк­лючение на Дева Мария.

Нелида каза, че било естествено ангелче да шепти нещо на Мария. Не било естествено обаче, че единстве­ното, което ангелът имал да й казва, било, че тя ще носи синът Божи. Утробата не получила знание, а обещание за Божието семе. Мъжки Бог, който на свой ред дал началото на друг мъжки бог.

Исках да мисля, да размишлявам върху всичко, което бях чула, но умът ми представляваше един объркан вихър.

- Ами мъжете магьосници? - попитах аз. - Те нямат ут­роба, но въпреки това са ясно свързани с духа.

Есперанса ме погледна с нескрито задоволство, после хвърли поглед през рамо, сякаш се опасяваше някой да не я чуе и прошепна:

- Магьосниците са способни да се свързват с намере­нието, с духа, защото са се отказали от онова, което нед­вусмислено определя тяхната мъжественост. И те вече не са мъже.

Живот в сънуването

Флоринда Донер

П.П. Това е тотално разбиване на калъпа в който са се опитали да вкарат истинското Християнство и са накарали хората да повярват в една илюзорна представа като по този начин са ги ограничили, докато в същността си то е безпределно дълбоко, стига само да паднат превръзките от очите на хората. Невероятно...

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Редактирано.

Във връзка с нещата дето написах на Вива, мога да пиша още, но засега не ми се занимава.

Христо, не винаги нещата са такива, каквито си ги мислиш, включително и за законното порно и т.н. Дано да дойде денят, в който ще прогледнеш... за скритите "паралелни действителности"....
Не съм претендирал, че нещата са винаги такива, каквито аз си ги мисля. Просто имах предвид, че едва ли огромната част от жените снимащи се в порното са насилвани да участват в унижения - по - скоро го правят по собствена воля. Главният им стимул са парите. Но при други присъства и факторът похот, която похот е част от душевността им поради една или друга причина. Ако се каже, че жените в легалното порно са жертви, и ако под жертви се имат предвид хора които са насилвани да правят еди какво си, то тогава със сигурност по - голямата част от тях не са жертви. Зависи какво се влага в понятието "жертва". И не съм казвал, че нещо е красиво и добро, или пък грозно и зло (било то легално или нелегално). Абсолютизирането в посока на това дали жените в порното са жертви или не са жертви ( в посочения от мен смисъл), би довело до неверни изводи, именно защото се обобщава.

Мнението ти прозвуча като намек, че в сравнение с теб аз съм много сляп за нещата от живота и едва ли не повечето ми изказвания са напълно неверни. За теб може да е проглеждане и да стана атеист. Аз разсъждавам и посочвам и други възможни според мен гледни точки (при това се обосновавам) - нямам претенции за непогрешимост и изчерпателност по отношение на това, какви може да са всъщност нещата ( а за някои неща си имам някакви впечатления, но не мога с абсолютна убеденост да твърдя, че тези ми впечатления почиват на общовалидни случаи,отразяващи действителността като цяло : просто няма как да знам дали е така).

Който не се аргументира, въобще да не ми подхвърля разни неща.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Надписи на стените на индийския храм "KAПAРAХ

1. Жената е създадена за мъжа и е длъжна да му бъде вярна.

2. Mъжът е властелин на жената и роб на нейната любов. Tой е верен на бога Kришна, когото познава само посредством любовта.

http://www.sexnature...kama-sutra.html

Пример за дискриминация в религиозен текст. Поне се казва, че мъжът е роб на любовта на жената, което смекчава нещата в някаква степен.

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Относно дискриминацията понякога мъжа неволно може да дискриминира жената тръгвайки в грешна посока. Любовта между мъжа и жената трябва да бъде уравновесена, като мъжа по никакъв начин не трябва да показва на жената, че тя е зависима от него. Както в духовен, така и в материален план. Задушаващата мъжка обич не трябва да се бърка с истинската обич. Подаръците трябва внимателно да се подбират. Никога не трябва да се създава впечатление за зависимост.

Веднага се сещам за една много красива френска песен, в която момичето е толкова силно влюбено, че дори обсебено от момчето, че споделя: " Аз съм там, където той пожелае ". Момчето доставя незабравими емоции на момичето, като по този начин създава в нея чувство, че не може без него.

Ясно е, че няма нищо лошо в това мъжа да радва жената и обратното, но преди всичко според мен трябва много добре да наблюдаваме постъпките си, за да не подчиним съвсем неволно и несъзнателно половинката си.

Всички решения трябва да бъдат вземани заедно. Мъжа трябва да се стреми да създава в жената впечатление, че и тя може да диктува правилата. Че кавалерството не е просто фалшив мъжки образ, а проява на човешки взаимоотношения.

Мъжа никога не трябва да казва: " Искаш ли да те водя на кино ". Мъжът водач не е удачен вариант. Водачеството трябва да се изрази, когато мъжа трябва да защити правата на обидена жена, но в други случаи е недопустимо и тотално грешно да води НЕЩО, което няма нужда бъде водено.

Като вместо това: " Искаш ли да ходим на кино ". Тук вече водач няма. Има заедно. С равни права.

Благодаря!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Като чета примерите се сетих за това: Най-дискриминационен е химнът на Ботсвана, чийто текст узаконява подчиненото положение на жените: "Мъже, събуждайте се, и жени, след тях станете!".

По българска традиция пък, в миналото първо се нареждат мъжете на хорото и едва след това и жените.

Питам се, обаче друго. Даже ето един пример. Знаете ли по етикет кой трябва да влезе пръв в асансьор? Не е жената, а мъжът - за да натисне копчето за етажа. И си мисля... аджеба, това нареждане/изпреварване на мъжете всъщност не е ли в услуга на жените. В смисъл, а не искат ли жените тъкмо това, някой да поеме инициативата, да им "постели", да опипа почвата, да уреди тяхното пристигане? Ако един мъж влезе пръв под юргана, за да стопли малко, и там ли ще търсим полова дискриминация и ощетяване на жените??

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Най- добре е предварително да включат ел.одеало и след това хванати за ръчичка да се гмурнат заедно под завивките и дружно да възпеят електрическото тяло :3d_146:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Viva Caselli, как тълкуваш ако след питие или пастичка в някоя сладкарница тя или той плати цялата сметка? Без да пита.

Няма лошо. Който и да плати. Лошото идва когато мъжа, за да покаже любовта си обгрижва жената по много тежък начин.

Мъжа превъзхожда жената със своята физическа сила. Той е длъжен да поема тежките физически задължения, защото жената не може да носи да речем 50 - сет килограма. Мъжа може.Тук има превес. Естествен, природен.

Но жената може да печели пари точно толкова, колкото и мъжа.

Затова мъжете не да казват: " Аз да взимам 1500 - тин лева и жената 300, 400 - тин лева ще живеем добре". Жените не да се хвалят пред колежки " Ние живеем с 1500 - тте лева на мъжа ми, а моята заплата ( 300 лева) я спестяваме ". Така да не се примиряват, а да се борят с неправдите. Да поискат сметка от всички онези нещастници, които наложиха това разделение.

Мъжете трябва всячески да се опитат. Първо в съзнанието си и след това в обществото да наложат, че по никакъв начин не може да се счита за нормално мъжа да взима повече от жената! Този стереотип да бъде разбит!

Веднага се сещам за един дребнав, ухилен, мазен човецец.

Човекът, който по един уж високо интелигентен, модерен начин обезобрази жената, като на всичкото отгоре с лукава усмивка на уста я принуди да му каже: " Благодаря ви, " д-р " Енчев ". И цялата тази гавра се разнесе пред очите на цяла България. Билбордовете в София унизиха жената. Унизена жената отново понесе ударите на тежката дискриминация. И този път изстрадалата ни родина си замълча, сведе глава.

Той по особено жесток начин втълпи на хората, че жената днес е в ролята на жената - дефект.

Жената имаща спешна нужда да бъде ремонтирана.

И както конете се подковават жените започнаха да се силиконизират. Само и само да не се изложат, само и само да не паднат ниско в очите на избиращите ги богати люде.

Но аз все пак оставам оптимист и вярвам, вярвам, че ще дойде движение, което движение ще разтърси из основи престъпленията срещу човека, за да издигне култ, култ към човешкото в човека! Това да видя, за да си отида спокоен ...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И както конете се подковават жените започнаха да се силиконизират. Само и само да не се изложат, само и само да не паднат ниско в очите на избиращите ги богати люде.

Редно ли е такива жени да ги наричаме жени? Когато някой има такава ценностна система, трябва ли да ми е жал за него по начина по който бих за някой друг?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Вива, защо си мислиш, че всички жени дето си слагат силикон, го правят, за да бъдат избрани от богати мъже?

Редактирано от Христо

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Вива, защо си мислиш, че всички жени дето си слагат силикон, го правят, за да бъдат избрани от богати мъже?

Като цяло компенсирането говори за недостиг. Къде точно... индивидуално е... недостиг на внимание, остра мозъчна недостатъчност, недостиг на пари, ценности, самочувствие, себеуважение...

Редактирано от vorfax

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това не може да е истина!

Христо, ти за първи път не се опита да ме опровергаеш. И ти така, vorfax.

Може би с това си мнение поне малко си се съгласил с мен, Христо!?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

Жените искат да имат хубави бюстове, или поне го предпочитат. Бюстът е символ на женственост. Бюстът привлича мъжете. Нормално е жените да искат да имат поне средно големи и добре оформени гърди и това желание сигурно го е имало още преди пластичната хирургия да добие такива размери. Ако една жена има много малък бюст и това я комплексира или ако и се е развалил бюста, естествено е да има желание да си го оправи..., а прогресът научен и дава тази възможност.

По новините показаха семейни двойки, които са заедно от 50г. Една жена, каза че за съществуването на такъв дълъг брак е нужно да има разбирателство и отстъпчивост, най - вече отстъпчивост от страна на жената. Добави :"При нас е така". Но това се променя и нещата вече все по - малко са така.:)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това не може да е истина!

Христо, ти за първи път не се опита да ме опровергаеш. И ти така, vorfax.

Може би с това си мнение поне малко си се съгласил с мен, Христо!?

Не, просто остаряваме XD

Няма значение кой повече ще бъде прав или одобряван, в изразяването на позиция се трупа опит, а това е сетивност позволяваща ни да усещаме света какъвто е.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Христо

В Европейската комисия, една трета от еврокомисарите трябва да са жени. Това е задължително. Мислите ли, че подобно изискване е проява на несправедливост към мъжете ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте,

искам да споделя една моя статия в отговор на първата публикация тук.

Дълги години жената е смятана и употребявана, като роб. Чак последните години нещата се подобриха и на хартия сме равни половете. Какво обаче щеше да се случи, ако в миналото не управляваха мъже, а жени? Би било много интересно да си представим такъв свят. Днешната деградация дали щеше да е толко силна? Със сигурност нямаше да има толкова воини, разрушения, смърт. На бойното поле жената превързва рани, тя е в червения кръст, а не с пушката. Случаите в които жената е тръгвала да убива са невероятно малко и това не е , защото някой я е спирал, ами защото в природата й е да дава живот, не да отнема. Като че ли в нея божествеността е по-развита, докато в мъжа животинското. Още един факт: най-жестоките серийни убици за всички времена са мъже.

Какъв беше обаче земния опит? Мъжете, като малки момченца си играеха на войничета, битки и разпределение на земи и предмети, изолирайки жените в страни през това време.

Цялата статия:

http://milo-moe.blogspot.com/2011/12/blog-post_652.html

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×