ВИЗУАЛНИ ТЕСТ-ИГРИ СПОСОБНОСТИТЕ И АСИМЕТРИЯТА НА МОЗЪКА ,,Този тест за определяне типа личност е основан върху функционалната асимет­рия на главния мозък и се смята за един от най-ефективните. Както е известно, функциите на лявото и дясното полукълбо на мозъка са раз­лични. Лявото полукълбо например отговаря за използването на знакова информа­ция - четене, смятане, реч. То позволява на човека да анализира предметите и яв­ленията, да ги разчленява на елементи и да съставя логически вериги. Дясното по­лукълбо пък оперира повече с образи, отколкото със знаци. И вместо към анализ е предразположено повече към синтез, т.е. създава възможност за моментално "схва­щане" на взаимовръзката между различните свойства на предмета и тяхното взаи­модействие със свойствата на други предмети. То осигурява целостността на възп­риятие. Двете полукълба функционират в тясна взаимовръзка. Но в зависимост от кон­кретните условия може да се формира относително доминиране на мисленето с ля­вото или дясното полукълбо. А това в голяма степен определя психологическите особености на човека. Ако се вземе предвид, че лявата половина на тялото се управ­лява от дясното полукълбо на мозъка и обратно - дясната от лявото, то по няколко прости действия може да се определят особеностите на характера на човека. Извършете следните действия: 1. Сплетете пръстите на ръцете си. Пръстът на коя ръка е отгоре? (Отбеле­жете си с буква "Л"- ляв или с буква "Д"- десен: по същия начин отбелязвай­те и при другите задачи.) 2. Определете водещото око. За целта вземете лист хартия и пробийте в него отвор. Сега погледнете някой предмет през отвора с двете очи. След това оставайки в същото положение, закривайте последователно лявото и дяс­ното око. Ще видите предмета само с водещото око. (Отбележете го с бук­ва.) 3. Скръстете ръце на гърдите. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.) 4. Ръкопляскайте известно време. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.) В зависимост от получената комбинация букви можете да определите психоло­гическия тип на вашата личност. 1. ДДДД - ориентация към общоприетото мнение, към стереотипите. Това е кон­сервативен тип характер с най-стабилното (правилно) поведение. 2. ДДДЛ - неуверен консерватизъм, слаб тип нервна система. Характерна черта - нерешителност. 3. ДДЛД - склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистизъм. При общуването с такъв човек са необходими ху­мор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите. 4. ДДЛЛ - рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност. 5. ДЛДД - делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с "челен удар", при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина. 6. ДЛДЛ - най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените. 7. ДЛЛД - склонност към нови впечатления и способност да не създава конфлик­ти, известно непостоянство. На подобни характери са свойствени емоцио­нална мудност, нега, простота, редки прояви на смелост в общуването, спо­собност да превключва на нов тип поведение. Значително по-често се сре­ща при жените. 8. ДЛЛЛ - непостоянен и независим тип характер. Основна черта - аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко. 9. ЛДДД - един от най-често срещащите се типове характер с добра адаптация към различни условия. Основна черта - емоционалност в съчетание с дос­татъчна настойчивост, която се проявява преди всичко в основните страте­гически въпроси на живота - брак, образование и т.н. Висока степен на по­датливост на чуждо влияние. Лесно установява контакт практически с всич­ки останали типове характер. При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се склонност към флегматичност. 10. ЛДДЛ - мекота, отстъпчивост към предпазващо влияние. Изисква особено грижливо отношение към себе си. Тип "малката кралица". 11. ЛДЛД - най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване - за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но по­някога тя преминава в "зацикляне" при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността. 12. ЛДЛЛ - силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеж­даване. Основна черта - вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране. 13. ЛЛДД - дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите. 14. ЛЛДЛ - основни черти - простодушие, мекота, доверчивост. Това е много ря­дък тип. 15. ЛЛЛД - емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичността и известната разхвърляност водят до това, че подобни типове могат под вли­яние на емоциите веднага да вземат прибързани решения. 16. ЛЛЛЛ - притежателите на пълен набор "леви" тестове са хора, за които са харак­терни: способността да погледнат на нещата по новому, много голяма емоционал­ност, индивидуализъм, упорство. Стремежът към самозащита понякога преминава в затвореност.'' ------------------------------------------------------------------- Хареса ли ви този невероятно семпъл тест? Резултата, който изкарахте отговаря ли на вашия характер? Моя резултат напълно си пасва с характера ми )) (ако някой от модераторите настоява ще посоча и източника на теста)