Jump to content
Порталът към съзнателен живот
ISTORIK

Религията на XXI век - коя или каква трябва да бъде тя?

Recommended Posts

Романите на Н. Неделчева са нещо, което тя е преживяла и намерила чрез Учението. Тя е отразила своите преживявания и показва как Словото се прилага в Живота... Това е специфично за всекиго. Не разбирам защо някой трябва да е по-прав от друг?.... :whistling::smarty:

 

"Човек се учи докато е жив.... За ужас на околните..." :smarty:

 

Някой има едни опитности, друг - други...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Романите на Н. Неделчева са нещо, което тя е преживяла и намерила чрез Учението. Тя е отразила своите преживявания и показва как Словото се прилага в Живота... Това е специфично за всекиго. Не разбирам защо някой трябва да е по-прав от друг?.... :whistling::smarty:

 

"Човек се учи докато е жив.... За ужас на околните..." :smarty:

 

Някой има едни опитности, друг - други...

 

Ужас да. Да се грижиш за себе си е любов към себе си. Егоизъм е когато околните протестират срещу това. 

 

Някои имат едни опитности. ...... Ние няма как да намерим друга истина освен своята.

 

А своята истина я намираш след много болка. Ако някаква истина ти е много весела и много те кефи, не е твоя. 

 

Собствената истина......за ужас на другите :) 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Знаете ли, след 1000 всичко ще е същото. С изключение на науката.

Един толкова дълго устойчив архетип, каквото е религиозното мислене, няма да се промени.

 

Хората ще пътуват до Марс, но все таки, ще вярват в суеверия и ще тръгват с левия или десния крак.

 

Колкото до образите на Иисус, Богородица и други архетипни и митологемни образи, то те ще придобият още по-голяма значимост: колкото по-отдалечен си от миналото, толкова повече му се доверяваш.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"...Едно сравнение. Едно товарно животно като магарето, което е натоварено с 60 килограма злато, богато ли е? – То може да пренесе 50, 60 килограма злато, но нему пак ще дадат малко слама. Ти може да си богат като това товарно животно, но това богатство трябва да има отношение към тебе. Богат си като магарето, за тебе остава само слама. Следователно, външното богатство е резултат на човешкото сърце. Човешкото сърце е резултат на човешкия ум. Човешкият ум е резултат на човешката душа. Човешката душа е резултат на човешкия дух. Човешкият дух е резултат на Бога, на Божественото. Сега всеки един резултат в последствие може да бъде една причина. Аз вземам резултатът, значи в зависимост е. Резултатът не че не е реален, но в зависимост е. Аз като турям тази стълба, показва съотношение, зависимост. Душата зависи от духа, умът от душата, сърцето от ума, човешката воля, човешкият организъм зависят от сърцето.

 

Днес се задава въпросът: Причината на болестите коя е в света? Или вие често питате: Грехопадението на какво се дължи? – Тъй както се казва в Библията, нищо не обяснява, че Ева яла от забранения плод и направила грях. Това не е обяснение. За едно дете е така, но за един възрастен човек грехът да дойде само защото Ева яла – това не е обяснение. Плодът станал като повод да мине грехът. То е една среда на онзи адепт. Казват, че Ева не е откъснала плода, той откъснал плода и го дал с ръката си. Следователно, той със свойта ръка вложил нещо в плода. Ева като яде от този плод, съгреши. Защото змията се подразбира много учен човек, такъв, какъвто светът не е виждал. Така дойде грехът, но това още не е обяснение. Причината на съвременните нещастия почват от нечистотията, която влезе в умовете на съществата, които са съществували някога във вечността, които са напуснали своята първоначална чистота на ума и от тях започват съвременните страдания. Писанието казва, че ангелите, които напуснаха небето, не устояха на своята чистота. Те затова напуснаха небето. Човек се заразил от тази нечистота. Понеже нечистотата влезе в умовете на ангелите, влязла и в сърцето на хората. Погрешката на ангелите не може да се изправи, погрешката на хората може да се изправи до някъде. Благодарете на това. Сега невидимият свят опитва. Всички казват, че причината на страданията е в сърцето. Следователно, ако ти мислиш криво, ти си вече в една връзка с първата причина, в която нечистотата влезе в човешкия ум. Ако ти си в този свят на нечистата мисъл, тебе не те очаква нищо друго, освен нещастие. Ще се поквари сърцето ти. Щом се поквари сърцето, ще се поквари и човешкият организъм, оттам насетне бял ден няма да видиш. Казва някой: Те са отвлечени работи. Съгласен съм с вас. Всяко нещо има известно разбиране. Всяко нещо, което човек не разбира, е отвлечено. Следователно, трябва едно усилие да разберем причините. Сегашният свят се стреми да обясни някои причини, но те са резултати...

 

Сега да ви приведа причината точно коя е за човешките страдания. Има четири причини в човека за човешките нещастия в света. Причината може да произтича от човешкото тяло, както е устроено, може да произтича от неговата воля, от това, което вършиш, може да произтича от неговите чувства, може да произтича от и от неговия ум. Причината на болестите може да произтича от въздуха, може да произтича от водата, може да произтича от храната, и най-после може да произтича от светлината. Туй поверие на хората да бягат от слънце, то си има свои дълбоки причини. Някой път трябва да бягаш от слънцето, но не всякога. Трябва да знаеш кога. Някои хора като се наплашили, бягат всякога, и там е погрешката. Ако човек би слушал своята вътрешна интуиция, той сутрин няма какво да се плаши от слънцето, но от 10–12 часа трябва да бъде много внимателен. Има един промеждутък, който не искам да ви казвам, кога е. – Той е пълен с тия, тъй наречените тъмни, черни лъчи и тогава човек слънчасва, получава слънчев удар. Но то е кратковременно, благодарение, че е само няколко минути. Като минат тия няколко минути, всичко минава. Но в тия няколко минути, който се случи, никой не е оставал да не е бил поразен.

 

Тук мина една буря и изсуши няколко дървета. Имахме едно голямо дърво, зарзала, като удари този черният лъч, изсъхна. Отрязахме го и пак пониква отдолу, но този черен лъч унищожи дървото. То са черните лъчи, които унищожават. По течение вървят. Следователно, добрите мисли, добрите чувства са една броня против черните лъчи на слънцето. Ако ти не си въоръжен с една отлична, чиста мисъл, с отлични чисти желания и чисти постъпки, всякога тази черна светлина може да те атакува. Денем към обед не е хубаво да спите по единствената причина, че ако спиш, може да пострадаш от тях. Ако седиш буден, тъй както конете седят, не е опасно. Да си легнал на леглото, както старите правят, излагаш се на опасност. Никой, който е спал по обед, като се събуди, е неразположен.

 

„Кога беше по-млад“. – Значи по-умен, по-млад. Хората трябва да разбират. Аз искам да оправим не света, но да оправим нашия вътрешен свят. Не е важно аз в какво вярвам и ти в какво вярваш. То са резултат на нашите криви разбирания. Има един път, по който всички вървим, но как ще го изходим, то е въпросът. Ако този път е планински и ти носиш голям товар, мъчно можеш да се изкачиш. В планинските места, колкото е възможно по-малък товар носи. Когато дойдем да имаме работа с духовния живот на хората, то е същото. Казва: Защо религиозните хора не искат да носят товар? – Религиозният човек – не тъй както в обикновен смисъл разбират религиозен – по възможност трябва да има по-малък товар, за да може да се изкачи на този връх. Като се изкачи, той ще разбере смисъла на живота. Ако аз стана религиозен и нищо не съм научил, защо ми е тази религиозност? Като стана религиозен, че да се запозная със слънцето, това разбирам."

Когато беше по-млад

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

...Казвам: В новото верую на хората туй, което трябва сега (на) народите е да се образува един народ в света, който да има три качества. Той трябва да бъде един народ на Любовта, трябва да бъде един народ умен, разумен народ и един народ, който трябва да бъде свободен от всички недъзи. Трябва да има един свободен живот, да има знание, да има свобода. Или любовта трябва да се тури във всеки народ за повдигането му. Ние може да воюваме чрез любов в света. Няма по-мощна сила, с която човек може да воюва. Казвам: Бог в света, Който е Любов, Бог иде в света да воюва и да избави хората. Кое е онова, което застави Христа да носи кръста, да страда? – Любовта. Казвате: „Геройство е това.“ Как пострада Христос? Той пострада, Той води една война на земята и изгуби сражението, но като влезе в духовния (свят), спечели сражението, възкръсна. И виждаме, след две хиляди години има 500 милиона хора, които Го следват, а тогава имаше само 12 души, които в един момент се разбягаха. Сега, след 2000 години, има 500 милиона. Ако се минат още 2000 години, колко ще има? Христос иде в света, с всички свои разумни братя – чеда Божии и с ангелите да тури ред и порядък в света. Като дойде Христос, ще има такъв дим на земята, какъвто хората не са виждали. Сега това не го говоря, за да се страхувате, това са дни на освобождение. Иде едно пробуждане на хората. Не е злото, което трябва да господарува. Ние трябва да знаем, че за да живеем добре, трябва да имаме любов. За да се избавим от смъртта, от всички нещастия за индивида, за дома, за семейството, за народа, за човечеството, това трябва да се тури за цел. Всички трябва да проповядват любовта. Тогава, ако всички религии приемат Любовта, те ще се благословят. Религията ще бъде като форма в света, която ще господарува. Съдията да съди с любов, учителят да учи с любов, свещеникът да учи с любов, майката и бащата да слугуват с любов. Слугата да служи с любов. Всеки човек, каквато и работа да върши, да работи с любов, каквато и работа да върши. Онзи, комуто слугуват, да оценява неговата работа. Той да го обича. Общата заплата, разменната монета ще бъде любовта. Ще работите от любов и ще ви плащат с любов. Тогава всичките хора в света ще бъдат осигурени. Ако любовта дойде да царува в света, няма да има тия неправди, които сега съществуват. Сега, накъдето и да се обърнем, има известна тъмнина, в която ние се блъскаме....

  Блажени сте ако любите!, По образ и подобие НБ 1937-38 г.

3 юли 1938 г. София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По темата: салафизъм. Когато го открих узнах че това е Пътят!

ISLAM RULE THE UNIVERSE!

 

ALLAH AUKBAR!

 

Хм, открил си нещо, което допада на отделеността ти от света

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

По темата: салафизъм. Когато го открих узнах че това е Пътят!

ISLAM RULE THE UNIVERSE!

 

ALLAH AUKBAR!

А защо смяташ така? Все пак на теб може да ти допада салафизмът, но с какво според теб ще се утвърди в световен мащаб? Кои са тези негови черти, които ще привлекат масово хората? Защо това не се е случило досега, след като основата върху която е изграден салафизмът е дадена отдавна?

 

Тук всъщност, в тази тема, има една уловка. Говорим за религия на 21 век, а в същото време примесваме темата с нашите представи за идеалната религия. Да, но религията на 21 век едва ли ще е чак толкова съвършена, колкото изискват желанията ни. Хората не се променят чак толкова бързо, още повече ако говорим за дълбока вътрешна промяна съчетана с разбиране. Дори и да им бъде представена идеалната религия, хората няма да са в състояние да я разберат, следват и приложат в цялата и пълнота. Затова и се дават нови учения на хората през определени периоди, така че да отговарят на времето и условията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен в религията в близко бъдеще ще присъства все повече знанието, по-малко вярата и още по-малко суеверието. Много догми и ритуали ще отпаднат, но в същото време ще останат и ритуали, които ще продължават да се изпълняват. Това обаче ще става с повече разбиране за смисъла и символизма им. Целите на религията ще станат далеч по-практични, свързани с нравствена и духовна просвета и обучение, а не абстрактни, предлагащи вечно спасение, опрощаване на грехове и др. под. Религията в действителност ще посочва на хората как да съчетаят земното с духовното, да се справят с ежедневните си проблеми, но без да пренебрегват мисълта за бъдещето и за развитието си. Различните религиозни храмове ще продължат да съществуват осигурявайки на хората по-специални условия за молитва, медитация и връзка с надземното, както и като място където по-големи или по-малки групи от хора могат да обединят духовните си стремежи, да осъществят определени ритуали, да се изнасят беседи по различни теми и др.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

..... Да, но религията на 21 век едва ли ще е чак толкова съвършена, колкото изискват желанията ни. Хората не се променят чак толкова бързо, още повече ако говорим за дълбока вътрешна промяна съчетана с разбиране. Дори и да им бъде представена идеалната религия, хората няма да са в състояние да я разберат, следват и приложат в цялата и пълнота. Затова и се дават нови учения на хората през определени периоди, така че да отговарят на времето и условията.

 

 

Да, предстоят още десетки години войни причинени от религиозни сблъсъци и ще става все по-зле и по-зле.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Религиозните (и не само) войни се подклаждат от държавите производители и търговци на оръжие. В последните обаче хората все повече започват да са срещу подобна политика, а и поради икономическата криза средствата за оръжейно производство си мисля че са по-ограничени. Като цяло в последните години войните и военните конфликти като че ли намаляха, а силните в икономическо и военно отношение държави се въздържат от подклаждане на конфликти и от намесата във вече съществуващите такива. Мисля си, че тази тенденция ще остане и за в близкото бъдеще. Всъщност една религиозна общност може да се запази най-дълго в чист вид чрез изолация, а не чрез военни конфликти с останалите общности. Същото важи и за някои политически режими.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Как ще се утвърдим - ами като избием конкурентите си от останалите религии. Мисля че е очевидно.  Това и в християнството е отхвърлено,поне по книгите.Малкото религии който познавам,са оставили впечатлението на светски формирования гордеещи се със своя духовен корен.Това все повече хора го виждат и търсят алтернатива.Дънов е дал напътствие да изучаваме живата природа .За мен тя е чудесен Бог комуто да се възхищавам.Живата природа,това е всичко до което се докосват сетивата ми.И усещам че е повече от това което разбира главата ми.......Та за религийте и техните взаимни отношения ,до някъде наподобяват политиците.А политиците са си като махленските глутници кучета , дори и за всяко да има кокал пак ще има бой....Махатма Ганди колко успехи пожъна ,защото бе стъпил на принципа на  не-насилието.Неговия пример трябва да се изучава постоянно.

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Разглеждайте религията като наука. Хората са създали различни религии, но те са тълкувания. Има една обща религия, която свързва всички в едно. Който влезе в тази религия, става учен. Аз говоря за онова положение, към което ние се стремим — да станем съвършени. Христос казва: "Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни." Не се обезсърчавайте, че не сте съвършени.

http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/От_Египет

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Имам приятелка в Турция, която прие исляма и учи. Когато започнем двете да сравняваме ученията (не религиите), времето никога не ни стига и всеки път намираме още и още общи неща - в корена си и в замисъла си общи, но изговорени по различен начин на различни хора, живеещи в различни светове. 

По скръбен повод двете си казахме една на друга молитвите за заминали и отново се оказа, че те почти се припокриват по смисъл.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

коментар от фейсбук страницата на Портала

Цитат

Петър Дънов е дал отговор на този въпрос - по памет - Светът ще се оправи, когато възприеме християнството! Анатемосван от официалната БПЦ, учил в Евангелско училище в Америка, но не е евангелист, а християнин - в чистия смисъл на понятието... и е толкова изопачен в представите на днешните българи...що ли?! (Макар т.нар. му последователи да проповядват сороски идеи за световна религия, която е по - скоро липса на религия, но ...те са се самопровъзгласили за избрани и нека си летят в облаците.) Това е моето лично мнение, това е копнежът на моето сърце и израза на моята вяра.

източник

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да така е , но не точно . :)  Всеки човек може веднага , да приеме идея , съответстваща на собствените му душевни  въжделения  . И това е братството и любовта .За мен Христос е най яркия символ на това . Но милионите самопровъзгласяващи се за християни са оцапали това име .Сам  вътре в себе си , се определям като Християнин . Но на глас не мога да го провъзглася , защото множество слушайки , ще мислят че се разграничавам от тях .Слушам изявленията на журналистите , за бежанската вълна .Съгласен съм че тя е потъпкване моите права . В ущърб на местните жители .Но в интерес на истината истерията за ислямизация е политическо недоразумение , това е политическа идея .Кой може да обърне вярата ми . Смешно недоразумение , на фона общата основа на религиите , криещо се зад името християнство . Да сегашния живот ще бъде смачкан и променен , но това няма нищо общо с вярата на хората .

Не мога да се нарека християнин докато има хора приемани за християни , а работещи само за себе си . .....за сега съм опозиция :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Отговор от фейсбук потребител:

Цитат

Свети Йоан Рилски никога не се е подчинил на властта на царя или богаташите. Следвал е единствено Бога и е предпочел Рилската пустиня пред царските подаръци. Всеки който се смята православен - да помни тази подробност и да я спазва в живота си. Иначе няма защо само с думи да търсим закрила от светия Йоан, който се е опълчил преди 1000 години на светската власт.Православните - не е само да запалиш свещ, и да кажеш, че си вярващ. Истината е, да си готов за смърт, но да запазиш вярата. Колко от вас - дават вече пръстови отпечатъци и смятат , че е нормално? Колко от вас- дадоха достойнството си на обругаване от сегашните фалшификатори на властта и се мислят за вярващи?- днес в БГ е неговия ден 19 .10

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Попаднах на бисер  :) . Езотерично християнство .

http://www.zdravjivot.org/26399/среща-с-димитър-мангуров-тема-1-начало/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 7.06.2013 г. at 23:58, Лиула каза:

Знаете ли, след 1000 всичко ще е същото. С изключение на науката.

Един толкова дълго устойчив архетип, каквото е религиозното мислене, няма да се промени.

Мисля,че ще се промени,дори вече се променя.И бавно,много бавно става това,защото старото е сигурно по силата на навика,а новото е като подвижни пясъци.Все повече хора търсят символите,стоящи зад религиозните  ритуали.

Да,архетипа е устойчив, със сигурност е на много повече от 2000 години.Под неговото давление ,съзнанието се разширява,а не по наше желание.

Религията на следващите векове--надявам се,че няма да е догматична и категорична по всички въпроси.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И какво ще правим като масово виждаме Христос? Той ще ни стане нещо като президент ли? Имам предвид, ще ни казва ли какво да правим, какво не? Например чрез човешки извисени посредници.

Почти съм готов да се хвана на бас, че и да се случи това, то няма да е в рамките на 21-ви век.

Редактирано от Кон Круз

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Докато си говорим за религия/и, все ще сме в противоречие. Да говорим за Любовта. Онази, към Бог, Цялото, Вселената...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Защо Христос не е християнски Бог?

Защо Христос не е християнски Бог?

За да навлезем във въпроса и отговора на темата – нека си представим един физик, който открива даден физичен закон. Макар и законът да може да бъде кръстен на негово име, той не му принадлежи, ученият само го е наблюдавал и осъзнал за себе си и за човечеството. Самият закон си е съществувал и независимо дали бива определен като физичен или химичен, или пък към някоя по-тясна област – термодинамика или магнетизъм – законът не принадлежи, не изхожда от тези понятия. Тези понятия и категории са за наше разбиране – да може да подреждаме и правим връзки. Така е и с Христос, той не е Християнски Бог, но познатото ни християнство в неговите разклонения го е описало. Подобно е и с Буда. Всъщност Буда не е Бог, той дори не е човек. Буда е степен на съзнание, която бива постигната от някое същество. Будизмът е понятие, обхващащо няколко подразделения. В една от по-главните групи – Дхинаяна на Буда се причисляват божествени качества. Но в други подразделения това не е така. Всъщност като кажем Буда, най-често разбираме Гаутама Буда – т.е. Гаутама, който е със степен Буда. Преди това той е бил Бодхисатва. В бъдещите хилядолетия ще има друг Буда, т.е. друго човешко същество ще се издигне до степен Буда. Това е голям преход и изисква хиляди години подготовка и работа, за да може едно същество да стане Буда и вече да не се преражда във физическо тяло, а да действа като сила от горе в помощ на човечеството.

Но нека се върнем на Христос. Христос не е степен, а е същество. Посветените в древните мистерии също са знаели за Христос, те са го наблюдавали. Имали са знанието, че някой ден това същество, което те наблюдават в духовния свят – ще слезе на Земята и ще се свърже с едно земно тяло. Така това същество ще стане човек. Това знание е било известно в мистерийните школи на Индия, Персия, Египет. В еврейската традиция дори още чакат Месията, т.е. това същество. В този ред на мисли Христос не е християнски Бог, а по-скоро християнството е тази област от човешкия светоглед, която обяснява до някъде това събитие – свързването на Христовто същество с едно човешко тяло – Исус, пребиваването му за почти 3 години на Земята, смъртта и Възкресението.

Стигаме до въпроса какво същество е Христос? В древното познание са известни различни видове свръхсетивни същества. В западната традиция тези същества са описани в девет чина ангелски йерархии – първа триада Серафими, Херувими, Престоли; втората триада от Господства, Сили, Власти (Елохими); и третата триада от Начала (Архаи), Архангели, Ангели. Тези девет степени отгоре надолу, в низходящ ред, стоят между Бога и човека – като ангелите са най-близко до нас хората, архангелите са водачи на народите и т.н. Но Христос не е от тези йерархични същества, а е над тях. Христос произхожда от Бог-Отец, Той е от Светата Троица – същество, което движи цялата еволюция на целия космос. За пример Йехова, често се бърка с Бог Отец, но Антропософията осветява този въпрос и ни разяснява, че Йехова всъщност е от йерархията елохими ( имащ за мисия да ръководи еврейския народ и подготви тяло, за идването на Христос. А Бог Отец е различно същество от Йехова. Разбира се, далече не е лесно и просто да се обясни духовния свят, бивайки много по-сложен и просторен от физическият, не следва да се очаква да бъде схванат и разбран лесно и без усилия, както не бива разбран така и физическия свят. Но нека сега да се върнем към християнството.

Християнството не е нещо статично, то се изменя и развива. В него има най-различни клонове и реформации. Примерно Богомилите са християни, които се стремят към чистотата на християнството. Но както Гаутама Буда не съществува само за будистите, както Кришна не съществува само за източните хора, така и Христос не е реалност само за християните. Ако само си представим, че физичните закони важат само за физиците, химичните за химиците и т.н. – много добре знаем, че това не е така. Духовния свят и съществата не са разделени спрямо разделенията на религиите. Както стана въпрос в статията “Буда в светлината на Христос”, работата на светлите сили е обща и разумна и последователна.

И ако днес си мислим, че християнството е вече архаизъм – това би могло да бъде вярно в смисъла на някои остарели форми и разбирания. Но както физиката не е архаизъм, а се обновява с разширяване на разбиранията, така е и с християнството, което тепърва предстои да разбираме. В статията “Учителя за бъдещата единна религия” сме публикували мисли Учителя Беинса Дуно за това: “В бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото Християнство. То ще бъде мировата религия”

Разбира се, Учителя не е единственият, който говори за това. Рудолф Щайнер ни казва, че сега сме още едва в началото на християнството и то тепърва ще се разгръща. Ванга и Слава Севрюкова също имат изказвания, които подкрепят визията за това бъдеще. Разбира се, познатото ни християнство има нужда от голямо обновление. Такова обновление винаги е имало още от първите християнски отци, богомили, реформация, протестантство и стигнем до двата езотерични християнски импулси излъчени през 20 век имащи за цел обновлението и отварянето на пътя пред човешките души за по-голямо и пълно разбиране на христовото събитие, а именно – Антропософията и делото на Учителя Беинса Дуно (може да видите статията: “Християнския образ на Учителя”).

В заключение ще напиша, че пред нас стои задачата да се извисим над негативното и да потърсим сили в себе си да разберем и приложим по-добре Христовото учение. А какво се е случило в Мистерията на Голгота защо това променя всичко и е централно събитие в Земната еволюция, ще засегна, може би, в други статии.

Благодаря за вниманието. Всичко най-добро!

Калоян Гичев, 2 декември 2016 г. 

http://www.zdravjivot.org/25791/защо-христос-не-е-християнски-бог/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

През 1987 г. , едно мощно излъчване от ,,Плеядите" , дава начален тласък за израстване , църквата на любовта .

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×