Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Слънчева

276. Мойсей и Христос

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

 

Псалом 91

 

Мойсей и Христос -беседа

 

Молитвен наряд за край:

 

Аз съм човек, служител на доброто

 

 

„Защото, ако бяхте вярвали в Моисея, повярвали бихте в мене; понеже той за мене писа.“ (Йоан 5:46)

 

Има известни положения в живота, които трябва да се изяснят. Изясняването е също така процес в природата, както растенето, развитието и ред други процеси. Всички предмети или всички същества, към които се движим, стават толкова по-ясни, колкото повече се приближаваме към тях; колкото повече се отдалечаваме от тях, яснотата им се губи. Изясняването на нещата подразбира външната, материалната, видимата страна. Този процес е необходим за човека, понеже днес, по разни външни и вътрешни причини, той не може да мисли и да чувства правилно, идеално. Извадете от него материалните неща, и духовният му живот ще остане напълно неразбран. Представете си, че човек живее в един свят, особено създаден, дето той не се нуждае нито от стомах, нито от очи, уши, нос, език, не прави никакви грехове и престъпления. Как мислите, какво ще бъде положението на този човек?

 

Често съвременните хора задават следния философски въпрос: “Не може ли светът да бъде създаден по друг начин?” Светът може да бъде създаден по хиляди начини, но въпросът е да се избере най-добрият начин и така да се създаде. Най-добрият начин, по който светът можа да се създаде е този, който имаме днес. Казвате: “Не можа ли човекът да има друга някаква форма, а не тази, която днес има? Може. Обаче, най-хубавата форма, в която човек може да се прояви днес е тази, която ние познаваме вече. Всички форми, които са дадени за птиците, за млекопитающите, за растенията, за всички живи същества, изобщо, са най-добрите, за да могат те да се проявяват при сегашните условия на живота. Ние не можем да съдим за нещата само от наше гледище. Защо? Понеже много от разбиранията и схващанията на съвременните хора по разни въпроси са повърхностни. След стотици или хиляди години хората ще разберат тясната връзка, която съществува между живота на всички същества. Ако се разглеждат нещата и отношенията между тях само от външната страна, те изглеждат разхвърляни, независими едни от други. Например, между растенията и хората, както и между минералите и хората на пръв поглед не се забелязва никаква връзка, но всъщност такава съществува. Ще дойде време, когато учените хора ще проповядват нови учения, нови теории. Те ще бъдат носители на новата, положителната Божествена наука. Според тия нови теории учените ще доказват, че атомите се раждат и умират, както и хората; йоните също така се раждат и умират, както и хората. Всичко това ще бъде обосновано и доказано точно математически, с ред формули, с каквито си служи днес математиката.

 

Често, като говоря в беседите си за учените хора и за науката, мнозина мислят, че аз отричам тяхната работа, че не ги признавам и т.н. Който мисли така, той не ме е разбрал добре. Според мене, учените хора представляват планински върхове от различни височини. И като планински върхове, те събират енергията от живата природа - от снеговете, от атмосферата, от светлината, от топлината и от ветровете и я изпращат в долините. Например, те изпращат енергията от снеговете в потоци жива вода, като напояват долините и развиват всякаква култура по тях. Планините дават направление на изворите. Следователно, в умствения свят учените хора представляват високи планински върхове, отдето слиза Божествената енергия. Те сами не създават тази енергия, но събират я, задържат я в себе си и когато дойдат благоприятни условия, тя слиза надолу и напоява долините. Ние не искаме да освободим света от снега, както някои хора искат да освободят живота си от всякакви противоречия и да живеят като ангелите. Чудни са хората! Те били ли са при ангелите, за да знаят, как живеят? Ангелът живее добър, красив живот, защото е крайно разумно същество. Ангелът обръща внимание на такива малки неща, които и най-досетливия човек не може да забележи. В това отношение ангелите се отличават с висока култура. Ако постъпите в някой ангелски университет, вие нищо няма да разберете от техните теории. И те имат теории за създаване на света, за духа и материята, за разните светове и т.н. Техните теории, обаче, се различават от нашите. Понякога в ангелския университет засягат земния живот и научно разрешават въпроса, защо хората грешат, защо страдат и се мъчат, и т.н. Между всички учени не се е срещнал досега нито един такъв, който да е обяснил истинските причини на злото в света. Обаче, има учени хора, които нищо не са писали по този въпрос, но знаят причините за злото в света и могат да ги обяснят. Онзи, който знае причините за произхода на злото, той ще може и ще знае, как да го поправи. Всеки лекар, който може да обясни причините за развиване на някоя болест, той ще знае, как да я лекува.

 

“Моисей за мене писа.” Моисей е идея, която представлява видимото, материалното в света. Той представлява всички съвременни учени хора, целокупно взети, както и всички съвременни художници, музиканти, писатели и поети. Христос казва: “Ако вие не вярвате във всички ваши поети, художници, музиканти и учени хора, които са написали всичкото свое знание на книга, как ще вярвате в мене, който сега ви проповядвам нещо ново? С това Христос иска да каже, че всички тия хора подготвят пътя за Христа, та като им говори, да Го разбират. Някой казва: “Аз не вярвам в науката.” За коя наука говори този човек? Ако той подразбира само външната страна на официалната наука, прав е да не й вярва. За тази страна на науката Писанието казва: “Буквата умъртвява.” Всеки, който се занимава с тази наука, той е опитал, че тя умъртвява. Ние говорим за вътрешната страна на науката, за положителната, Божествената наука, която е жива и възкресява човека.

Мойсей и Христос

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря за беседата!
 

Истинско знание е това, което има приложение в целокупния живот, външно и вътрешно, и може да преобразява човека.

...

Истинското знание е вложено в човешката душа. Ще кажете: “Как ще дойде това знание?” Чрез чистотата. Ако човек е чист, и знанието ще дойде. Дойде ли знанието, човек не трябва да мисли, че е придобил всичко. Ако някой изпадне в заблуждение, че е придобил всичко, което му е нужно, той ще се намери в положението на електрическата лампа, която мисли, че светлината излиза от нея и може да разполага с нея, когато и дето пожелае. Всъщност така ли е? - Електрическата лампа свети само тогава, когато е свързана с жици, по които енергията се пренася. Прекъсне ли се енергията, и светлината изчезва.

 

Мойсей и Христос

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Благодаря сърдечно за беседата!

 

* Добротата на човека се изпитва по отзивчивоста на неговото сърце и неговата душа към общите страдания, които го заобикалят. Отзивчивият човек, като мине покрай някой беден, гладен човек, веднага почувства положението му и помага. Друг път мине покрай някой селянин, който бие вола си и веднага влиза в положението на вола. Обръща се към селянина и му казва: “Слушай, приятелю, този вол е твой. Ако го изтезаваш и товариш толкова много, той утре не ще бъде годен вече за работа и от това нещо ти ще изгубиш повече, отколкото твоят вол. Разтовари го малко, да може по-лесно да пренесе товара!” Селянинът ще го разбере и ще смегчи малко страданията на своя вол. След това този човек вижда, че един ловджия гони заек. Спира го и му казва: “Слушай, приятелю, не убивай този заек! Ако го убиеш, може би, утре ще умре някое от твоите деца.” Той се позамисля и оставя заека свободен, не го преследва повече. Този човек разбира езика и на животние, на насекомите. Вижда паяк, хванал муха в паяжината си, и му казва: “Остави мухата на свобода, не я изяждай, стани вегетарианец!” Ако паякът го разбере, веднага му се покорява, скъсва нишката, в която мухата се оплела и я освобождава. Ако не го разбере, казва му: “Какво да правя? И аз искам да се нахраня. От толкова време чакам да попадне нещо в мрежата ми.” - Нищо, остави мухата, аз ще ти дам нужната храна. Ако и при това положение паякът не се подчини, той скъсва паяжината му с тояжката си и освобождава мухата.

Казвам: Само така може да се изпита отзивчивостта на човешката душа. Човек трябва да бъде чувствителен, отзивчив и състрадателен към нещастията на околните. В този дух, именно, трябва да се възпитава младото поколение. Не е достатъчно само да изслушаш някого, но трябва да се вслушаш, да влезеш в положението му и да разбереш, защо страда. Разбереш ли, защо страда, ще можеш да му помогнеш. И за това казвам: Малко говори, повече мълчи; малко се тревожи, повече мисли! 

 

*Това, което спъва днес българите, е тяхното вплитане в материята. Обаче, в тях има силно вътрешно желание да се освободят от материализма. Отличителна черта на българина е неговата подозрителност, мнителност, която го спъва в развитието му. Ако те улови веднъж в лъжа, не ти вярва вече, даже и светия да станеш. Затова у българите съществува пословицата: “Според наш Ивана, намразих и свети Ивана.” Тази пословица посочва една психологическа черта, дълбоко проникнала в българския бит.

 

*Каква цел гонеше Христос с идването си на земята? Той искаше да въдвори Царството Божие на земята. Можа ли Христос да постигне своята цел? Времето ще покаже. Някои казват: “Всичко, което са казали пророците, се е сбъднало.” Един ден ще кажат същото и за Христа. Неговото учение е за Любовта. Когато Любовта дойде в света, всичко ще се изправи. Ако говорите с Любов, искрено и чистосърдечно на най-лошия, и той ще ви разбере и обикне.

 

 

Мойсей и Христос

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×