Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Слънчева

118. (Съборни Беседи, 21.08.1930 06:00 Четвъртък, Езерата)

Recommended Posts

Молитва на Царството

Господи, Боже наш, да възлезе молбата ни пред Твоето Лице. Да дойде Духът Ти и да прозябне Словото Ти в нашите сърца заради Любовта Ти, с която си ни възлюбил.

Благий Небесен Баща, Ава Отче, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята Воля, да се освети Твоето Име на земята, това и желае нашата душа. Това е нуждата, която постоянно усещаме в този свят. 

Великий Господи, на всяка сила и крепост, застани за делото Си, приклони сърцата на всички, които си избрал да се назоват начатък на Твоята Слава и Величие.

Благий Господи наш, ръководи ни с милостивата Си ръка, просвещавай ни да се не уклоняваме от Словото Ти, да не престъпваме Закона Ти.

Води ни като добър пастир при зелените пасища, при бистрите потоци.

Единият Ти, Господ и Спасител на света, знаен преди всичките векове на светлината, Един в зарящата виделина на нашия живот, благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да Те славим сега и всякога.

Амин.

Изгрява слънцето-песен

Формула

 "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (3 пъти)

Божествена връзка

Каква беше задачата за днес? – Днешният ден е определен за възстановяване връзката ни с Бога. Този ден е един от важните дни. Задачата, която имате днес, ще важи и през цялата година. Задачите, които ви се дадоха през тези пет дни, от неделя до четвъртък, ще важат и за цялата година. Първият ден, неделя, беше определен за работа върху освобождението на човека. Значи, всеки ще работи за освобождението си. Понеделник беше ден на освещение. Човек трябва да посвети живота си в служене на Бога. Вторник беше определен за работа върху Любовта, Мъдростта и Истината. Сряда беше определен ден за Божествената наука. Четвъртък – ден за възстановяване на Божествената връзка. Питам: какво се изисква на физическия свят, за да направите някаква връзка? Запример, за да свържете един конец, той непременно трябва да има два края. Ако конецът имаше само един край, по никой начин не би могъл да се свърже. Защо и как се свързват конците? Защо и как се свързват въжетата, с които се пущат кофите в кладенците? Конците се свързват един с друг, за да послужат за нещо. Единият край на въжето се вързва за дръжката на кладенеца, а другия край се вързва за кофа, за да се извади вода от кладенеца. Значи, и въжетата се свързват, за да послужат за нещо. Следователно, ако човек не направи някаква връзка, той не може да постигне своите желания. Връзката е метод за постигане на известни желания. Ако имате въже, с което искате да извадите вода, какво трябва да направите? Ще свържете въжето за кофата, и така ще извадите вода. Нямате ли кофа, която да завержете за въжето, не можете да извадите вода. Значи, съедините ли двата края, т. е. направите ли връзката добре, вие можете да работите. За да работи човек правилно, у него трябва да стане вътрешно преобразование, което се постига, именно, чрез връзката. Казвам: човек може да работи, само след като направи връзка. Работа и връзка вървят едно след друго. Някога човек сам прави връзка, някога други я правят. Обаче, който и да направи връзката, важно е човек да има тази връзка и да работи, за да може и живата природа да работи върху него. Такъв е Божественият закон, който носи новото в живота. В какво седи новото? – В Божествената връзка. Който разбира смисъла на връзката, за него няма по-хубаво нещо в живота от връзката. Който не разбира смисъла й, няма по-лошо нещо от връзката. Значи, връзката произвежда два различни резултата. Запример, ако ръката на човека не е свързана за тялото, може ли тя да бъде това благо за него, каквото всъщност представя? Понеже ръката е свързана за тялото, затова тя принася полза на човека. Ако езикът не е добре свързан в устата, каква полза ще принесе на човека? Колкото лош да е езикът на някой човек, като е свързан, той все пак може да каже и нещо добро с него. Ако очите на човека не бяха свързани с мускули, те не биха го ползували в нищо. В този случаи няма по-хубаво нещо от връзката. Следователно, всяко нещо, което ни принася радост и веселие, се дължи, именно, на вътръшната връзка между нещата и явленията. Тази вътрешна връзка е поставена от Бога, благодарение на което Той присъствува навсякъде. Ние наричаме тази връзка Божествена, без разлика на това, дали я съзнавате, или не. Ако я съзнавате, ще се радвате; ако не я съзнавате, ще се чудите, как е направено окото, как се държи езика и т. н. Тъй щото всяка мисъл, всяко чувство, които се проявяват у нас, не са нищо друго, освен присъствието на Живия Господ, Когото ние търсим навсякъде. Всяка мисъл е резултат на вътрешна връзка с някое разумно същество. Мнозина може да не разбират, как е станала тази връзка, но това нищо не значи – връзка съществува. Едно от условията за възстановяване вътрешната връзка с Бога е благодарността. Защо трябва да благодари човек на Бога? И защо трябва да се радва? Казано е в Битието, 1 гл.: „В началото създаде Бог небето и земята." (– 1 ст.). Ако Бог не беше създал небето и земята, нямаше на какво да се радвате. Затова, всяка сутрин, като ставате, благодарете на Бога, че с очите си виждате небето, а с краката си ходите по земята.
„А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната, и Дух Божий се носеше върху водата." (– 2 ст.). Радвайте се, че Дух Божий се носеше върху водата, върху тази безформена материя и я устройваше, оформяваше.
„И рече Бог: Да бъде виделина! И стана виделина." (– 3 ст.). Радвайте се, че има виделина в света, защото без нея нищо не бихте могли да различите: тя разкрива красотата и хармонията в природата, които и ние сме дошли тук да видим.
„И нарече Бог виделината Ден, и тъмнината нарече Нощ" (–5 ст.). Радвайте се на Деня и Нощта, които Бог създаде: деня – за работа; нощта – за почивка.
„И рече Бог: да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода". (– б ст.). Радвайте се на водата в езерата и в реките! Радвайте се на водата в изворите – на всичката вода! Радвайте се на водата в чешмичката, която тук направихме! Водата, която Бог създаде, е проводник на живота.
„И нарече Бог твърдта Небе." (– 8 ст.). Радвайте се на небето, което е устроено, и по което виждате слънце, луна и безброй звезди!
„И нарече Бог сушата Земя, и събранието на водата нарече Море." (– 10 ст.). Благодарете и за сушата, по която днес стъпвате! Направете превод на думите „земя, суша, море"; те имат вътрешен смисъл. Всички тия неща, които заобикалят човека, завладяват ума му, и той започва да учи, да се развива правилно.
„И рече Бог: да прорасти земята зелена трева, която да дава семе, и дърво плодоносно, което да ражда плод по вида си, на който семето да е в него на земята." (– 11 ст.). Благодарете за тревите, за дърветата, за всичко, което виждате върху земята, по която ходите. Значи, днес, заедно с вчерашния ден, благодарете на Бога, че можете да виждате слънцето и луната на небето, а вечерно време – и звъздите. Когато Бог създаде слънцето и луната, тогава и науката се яви у нас. Бог създаде още рибите, птиците и млъкопитаещите, които изразяват Божествени сили.
„И благослови ги Бог и рече: Плодете се и множете се, и напълнете водата в морята: нека се умножат и птиците по земята." (– 22 ст.).
„И рече Бог: Да произведе земята животни одушевени по вида им, скотове и гадове, и зверове на земята по вида им." (– 24 ст.). – Когато у вас се яви някое лошо чувство, това се дължи на животните у вас, които, обаче, имат своето дълбоко предназначение. Добрите чувства се дължат на млъкопитаещите, а лошите чувства – на зверовете, на хищните животни.
„И създаде Бог человека по образу своему, по образу Божию създаде го: мъжки и женски пол ги създаде." (– 27 ст.). Благодарете на Бога, че ви е създал по образ и подобие свое!"
„И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно, което се движи по земята." (– 28 ст.). Благодарете на Бога за тази власт, която ви е дал. Вие можете да упражните тази власт само тогава, когато благодарите за всичко.
И тъй, днешният ден ще посветим на мисълта, че ние сме направени по образ и подобие Божие, който ни е дал власт над по-нискостоящите от нас същества. Това се отнася до вътрешния човек, до Божественото у него. Благодарите ли на Бога, давате ли предимство на Божественото у вас, всичките ви желания ще се постигнат Не признавате ли реда, по който светът е създаден, нищо не можете да постигнете. И религиозните, и учените хора трябва да вървят по пътя, който Бог е определил. Бог създаде света, но още не го е завършил. Тъй както светът се развива, всичко върви към реализиране на Божествените идеи.
Сега ще работите за възстановяване, за уякване на връзката ви с Бога, да чувствувате Неговото присъствие всякога и навсякъде. Запример, като наблюдавате сутрин изгряващото слънце, а вечер – луната и звездите по небето, сърцата ви да трептят, да чувствувате Божието присъствие.
Днешният ден е тържествен, защото Дух Божий присъствува между нас. Божието дихание е навсякъде. Много неща не са ясни за вас по единствената причина, че сте в долината. Може ли този, който е в долината, да вижда това, което друг вижда на планината? Това не показва, че този, който е в долината, не е способен да вижда, както онзи, който е на планината. И той може да вижда, както този на планината, но днес няма възможност да се качи на това високо място, вследствие на което много неща за него не са ясни. Следователно, когато някои неща не са ясни за вас, вие трябва да напуснете долината, да се качите на планината, и оттам да ги разглеждате. Значи, от изгрева на слънцето до обяд човек седи на планината. Този процес в нашия живот е възходящ. Ние го наричаме служене на Бога. Дойде ли слънцето до най-високия връх на планината, то започва постепенно да слиза, върви към залязване. С него заедно и човек прави друга дъга в своя живот: той слиза в долината, дето ще започне Божествената работа.
На другия ден, от изгрев на слънцето до обяд, човек пак се качва на планината, а след обяд слиза в долината да работи. През нощта човек е пак на работа. Тогава започва най-грубата работа – пречистване на къщата. Господарят излиза от къщата си, т. е. от своето тяло, а слугите пръчистват цялата къща. Сутринта, когато господарят, т. е. Божественото в човека се върне в къщата си, намира всичко пречистено, в пълен ред и порядък, и започва работата си: изкачване на високия връх и после слизане в долината, на работа. Следователно, възкачването нагоре е път на Божественото, а слизането в долината е път на човешкото.
И в съзнанието на хората стават същите процеси: възкачване и слизане. Когато работите на хората не вървят добре, те се мъчат, страдат. Това показва, че в съзнанието им става процес на слизане, процес на залязване на слънцето. За да излязат от това положение, те трябва да направят един полукръг. Следователно, когато човек страда, той трябва да има търпение да почака изгряването на слънцето. Изгрее ли слънцето, всичките му страдания и противоречия изчезват. Изгревът на слънцето носи Божиите благословения. Изгревът на слънцето носи всички възможности за реализиране на човешките желания. От изгрева на слънцето до обяд човек не мисли за страданията, защото до това време идат Божиите благословения. От обяд нататък човек започва да мисли за страданията. При запазване на слънцето той започва да мисли вече за ликвидиране със страданията, с всички взимания – давания. Така човек се приготовлява за следния Божествен ден, който е вечен, понеже извира от Вечното Начало на живота...

Божествена връзка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×