Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Лечебната сила на Паневритмията

Recommended Posts

През 2013 г. излезе книгата на Людмила Червенкова "Паневритмия - здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност" (докторска дисертация). Авторката е дългогодишен преподавател по Паневритмия и специалист кинезитерапевт, преподавател в НСА. 

С разрешението на авторката в тази тема ще публикуваме откъси от книгата, които свидетелстват за лечебната сила на Паневритмията и за влиянието и върху физическото и психическото здраве. 


Цитат

 

ИЗВОДИ ОТ СОБСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

I. Изводи относно началното обучение по паневритмия при въз­растни:

1.     Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява статичната равновесна устойчивост, динамичното равновесие и общата под­вижност.

2.  Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява сило­вата издръжливост - статичната силова издръжливост на мускулите абдуктори в раменните стави и динамичната силова издръжливост на мускулите флексори в глезенните стави.

3.   Началното обучение по паневритмия при възрастни лица намалява изразеността на редица негативни психични състояния и свойства: намаля­ват значимо негативните емоции, ситуативната и личностната тревожност, възприетият стрес, агресивността, депресивните симптоми.

4.   Началното обучение по паневритмия при възрастни лица засилва из­разеността на редица позитивни психични състояния и качества: увеличава се значимо равнището на позитивните емоции, емоционалното благополу­чие, повишава се честотата на вдъхновението, засилва се осъзнатостга (внимателността), повишават се общата самооценка (т.е., самочувствието на личността), общата Аз-ефективност (умението за справяне с проблеми и трудности в живота), надеждата, оптимизмът, психичната адаптив­ност, стресоустойчивостта и жизнената удовлетвореност. Получените резул­тати свидетелстват, че благодарение на началното обучение по паневритмия обучаваните по-лесно се адаптират към различните ситуации в живота, по- лесно постигат целите си и се справят с проблемите и задълженията си, в живота им има повече смисъл и вдъхновение, те се чувстват по-ценни като личности и в крайна сметка - по-щастливи и по-удовлетворени от себе си и от живота, който водят.

5.   Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява ка­чеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява ролевите огра­ничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява усе­щането на телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспо­собността. Така началното обучение по паневритмия влияе значимо както на физическия, така и на психичния компонент на субективното здраве, като по-силно е въздействието му върху психиката. Подобреното качество на живот в резултат на обучението по паневритмия се изразява в по-добра ра­
ботоспособност, по-голяма свобода и ефективност в осъществяването на физическите, психичните и социалните дейности.

II.    Изводи относно възрастните, практикували паневритмия за продължителен период от време:

1.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) подобрява статичната равно­весна устойчивост и динамичното равновесие.

2.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) подобрява силовата издръж­ливост - статичната силова издръжливост на мускулите абдуктори в рамен­ните стави и динамичната силова издръжливост на мускулите флексори в глезен ните стави.

3.  Възрастните, практикували паневритмия за по-продължителен пери­од от време, се отличават още при първото изследване със значително по- ниско ниво на агресивност и на ситуативна тревожност в сравнение с конт- ролната група, както и с по-високи: обща Аз-ефективност (умение за спра­вяне с проблеми и трудности в живота); надежда; стресоустойчивост; вдъх­новение; щастие; жизнена удовлетвореност; а също и по-добро качество на живота, дължащо се на здравето. За постигането и задържането на тези по­добри психични показатели при дългогодишно практикуващите допринася системното занимание с паневритмия.

4.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) намалява изразеността на редица негативни психични състояния и свойства: редуцират се личностната тревожност, нивото на възприет стрес, депресивните симптоми, негативните очаквания (песимизмът) и негативните емоции.

5.   При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) засилва изразеността на ре­дица позитивни психични състояния и качества: надежда, оптимизъм, пси- хична адаптивност, обща самооценка .е., самочувствието на личността), обща Аз-ефективност (умението за справяне с проблеми и трудности в жи­вота) и жизнена удовлетвореност. Следователно дългогодишно практикува­щите паневритмия извличат значителна психична полза от поддържането на своята практика по паневритмия.

6.   Надеждата, общата Аз-ефективност и жизнената удовлетвореност при продължително практикуващите паневритмия не само са на значително по-високо равнище в сравнение с контролната група, но и се повишават по време на паневритмичния сезон, осигурявайки по такъв начин значителни психологически ресурси за целеполагане и целепостигане, справяне с проб­лемите и затрудненията, резултирайки във висока удовлетвореност от себе си и от собствения живот.

7. Практикуващите паневритмия над два пъти седмично подобряват значимо своето качество на живот, свързано със здравето. Така те забавят остаряването и се поддържат в добро психофизическо състояние и повишена работоспособност.


 

 

паневритмия.jpg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

 II. 3.Възрастните, практикували Паневритмия за по-продължителен пери­од от време, се отличават още при първото изследване със значително по- ниско ниво на агресивност и на ситуативна тревожност в сравнение с контролната група, както и с по-високи: обща Аз-ефективност (умение за спра­вяне с проблеми и трудности в живота); надежда; стресоустойчивост; вдъх­новение; щастие; жизнена удовлетвореност; а също и по-добро качество на живота, дължащо се на здравето. За постигането и задържането на тези по­добри психични показатели при дългогодишно практикуващите допринася системното занимание с  Паневритмия.

Цитат

 

Паневритмията прилича на танц, защото подобно на него има ритмич­на музика, плавни движения, синхронизирани с музиката, и партньор, гру­пово изпълнение и много стъпки с пренасяне на тежестта на тялото в раз­лични посоки. Най-съществената разлика според нас е, че при създаването на паневритмията целта е била не доставяне на забавление на играещите, а подобряване и поддържане цялостното им здраве и стимулиране на хармо- ничното развитие на личността, на човешките способности, емоции и нагла­си към живота. Други съществени разлики са, че при паневритмията има: пеене (наум или на глас); специфичен, положително въздействащ словесен текст на песните; музиката е композирана с музикотерапевтична насоченост (не за забавление); умът се ангажира и с философски идеи; има много по- сложна координирания в колективните движения; паневритмията е повече музикална гимнастика, отколкото танц. Изпълнението на паневритмичните упражнения изисква много по-сложни координирания и повече внимание и мислене в сравнение с обичайните танци, защото освен точно напасване на точно определени движения на тялото с музиката и партньора, в паневрит­мията се налага координиране на дейността с множество други външни фак­тори. При паневритмията много участници19 се придвижват в един или по­вече кръга, с изисквания за правилността им и за дистанциите между двой­ките (играещият, освен да синхронизира движенията си с музиката и с парт­ньора си, е желателно да наблюдава динамично променящата се дистанция до съседните двойки играещи); във втория дял на паневритмията групи от по 6 двойки се подреждат радиално спрямо центъра на кръга (самото подреж­дане изисква внимание, пространствено мислене и сътрудничество), като извършват и движения с изисквания за поддържане или създаване на пра­вилни геометрични колективни фигури (виж Приложение 18); в третия дял всички участници се придвижват в групи по пет двойки, които в редица, радиална спрямо центъра на кръга, се придвижват напред и/или „разгъват, „прибират“ или очертават с придвижването си по земята вписан в кръг пентаграм (Виж приложение 19) - всичко това изисква при изпълнение на паневритмия много по-сложна колективна координация, навременна преценка на множество динамични фактори и по-сложно пространствено и абстрактно мислене в сравнение с груповите танци.

Поради всички изброени разлики между паневритмията и обичайните танци, смятаме, че при старателното й изпълнение тя вероятно ще е по- ефективна за активиране на умствената дейност по време на изпълнение и ще има по-широко въздействие върху психиката отколкото танците.

 

стр. 34 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×