Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Лечебната сила на Паневритмията

Recommended Posts

През 2013 г. излезе книгата на Людмила Червенкова "Паневритмия - здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност" (докторска дисертация). Авторката е дългогодишен преподавател по Паневритмия и специалист кинезитерапевт, преподавател в НСА. 

С разрешението на авторката в тази тема ще публикуваме откъси от книгата, които свидетелстват за лечебната сила на Паневритмията и за влиянието и върху физическото и психическото здраве. 


Цитат

 

ИЗВОДИ ОТ СОБСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

I. Изводи относно началното обучение по паневритмия при въз­растни:

1.     Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява статичната равновесна устойчивост, динамичното равновесие и общата под­вижност.

2.  Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява сило­вата издръжливост - статичната силова издръжливост на мускулите абдуктори в раменните стави и динамичната силова издръжливост на мускулите флексори в глезенните стави.

3.   Началното обучение по паневритмия при възрастни лица намалява изразеността на редица негативни психични състояния и свойства: намаля­ват значимо негативните емоции, ситуативната и личностната тревожност, възприетият стрес, агресивността, депресивните симптоми.

4.   Началното обучение по паневритмия при възрастни лица засилва из­разеността на редица позитивни психични състояния и качества: увеличава се значимо равнището на позитивните емоции, емоционалното благополу­чие, повишава се честотата на вдъхновението, засилва се осъзнатостга (внимателността), повишават се общата самооценка (т.е., самочувствието на личността), общата Аз-ефективност (умението за справяне с проблеми и трудности в живота), надеждата, оптимизмът, психичната адаптив­ност, стресоустойчивостта и жизнената удовлетвореност. Получените резул­тати свидетелстват, че благодарение на началното обучение по паневритмия обучаваните по-лесно се адаптират към различните ситуации в живота, по- лесно постигат целите си и се справят с проблемите и задълженията си, в живота им има повече смисъл и вдъхновение, те се чувстват по-ценни като личности и в крайна сметка - по-щастливи и по-удовлетворени от себе си и от живота, който водят.

5.   Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява ка­чеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява ролевите огра­ничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява усе­щането на телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспо­собността. Така началното обучение по паневритмия влияе значимо както на физическия, така и на психичния компонент на субективното здраве, като по-силно е въздействието му върху психиката. Подобреното качество на живот в резултат на обучението по паневритмия се изразява в по-добра ра­
ботоспособност, по-голяма свобода и ефективност в осъществяването на физическите, психичните и социалните дейности.

II.    Изводи относно възрастните, практикували паневритмия за продължителен период от време:

1.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) подобрява статичната равно­весна устойчивост и динамичното равновесие.

2.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) подобрява силовата издръж­ливост - статичната силова издръжливост на мускулите абдуктори в рамен­ните стави и динамичната силова издръжливост на мускулите флексори в глезен ните стави.

3.  Възрастните, практикували паневритмия за по-продължителен пери­од от време, се отличават още при първото изследване със значително по- ниско ниво на агресивност и на ситуативна тревожност в сравнение с конт- ролната група, както и с по-високи: обща Аз-ефективност (умение за спра­вяне с проблеми и трудности в живота); надежда; стресоустойчивост; вдъх­новение; щастие; жизнена удовлетвореност; а също и по-добро качество на живота, дължащо се на здравето. За постигането и задържането на тези по­добри психични показатели при дългогодишно практикуващите допринася системното занимание с паневритмия.

4.  При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) намалява изразеността на редица негативни психични състояния и свойства: редуцират се личностната тревожност, нивото на възприет стрес, депресивните симптоми, негативните очаквания (песимизмът) и негативните емоции.

5.   При възрастни лица, занимавали се по-продължително с паневрит­мия, практикуването й за един сезон (6 месеца) засилва изразеността на ре­дица позитивни психични състояния и качества: надежда, оптимизъм, пси- хична адаптивност, обща самооценка .е., самочувствието на личността), обща Аз-ефективност (умението за справяне с проблеми и трудности в жи­вота) и жизнена удовлетвореност. Следователно дългогодишно практикува­щите паневритмия извличат значителна психична полза от поддържането на своята практика по паневритмия.

6.   Надеждата, общата Аз-ефективност и жизнената удовлетвореност при продължително практикуващите паневритмия не само са на значително по-високо равнище в сравнение с контролната група, но и се повишават по време на паневритмичния сезон, осигурявайки по такъв начин значителни психологически ресурси за целеполагане и целепостигане, справяне с проб­лемите и затрудненията, резултирайки във висока удовлетвореност от себе си и от собствения живот.

7. Практикуващите паневритмия над два пъти седмично подобряват значимо своето качество на живот, свързано със здравето. Така те забавят остаряването и се поддържат в добро психофизическо състояние и повишена работоспособност.


 

 

паневритмия.jpg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

 II. 3.Възрастните, практикували Паневритмия за по-продължителен пери­од от време, се отличават още при първото изследване със значително по- ниско ниво на агресивност и на ситуативна тревожност в сравнение с контролната група, както и с по-високи: обща Аз-ефективност (умение за спра­вяне с проблеми и трудности в живота); надежда; стресоустойчивост; вдъх­новение; щастие; жизнена удовлетвореност; а също и по-добро качество на живота, дължащо се на здравето. За постигането и задържането на тези по­добри психични показатели при дългогодишно практикуващите допринася системното занимание с  Паневритмия.

Цитат

 

Паневритмията прилича на танц, защото подобно на него има ритмич­на музика, плавни движения, синхронизирани с музиката, и партньор, гру­пово изпълнение и много стъпки с пренасяне на тежестта на тялото в раз­лични посоки. Най-съществената разлика според нас е, че при създаването на паневритмията целта е била не доставяне на забавление на играещите, а подобряване и поддържане цялостното им здраве и стимулиране на хармо- ничното развитие на личността, на човешките способности, емоции и нагла­си към живота. Други съществени разлики са, че при паневритмията има: пеене (наум или на глас); специфичен, положително въздействащ словесен текст на песните; музиката е композирана с музикотерапевтична насоченост (не за забавление); умът се ангажира и с философски идеи; има много по- сложна координирания в колективните движения; паневритмията е повече музикална гимнастика, отколкото танц. Изпълнението на паневритмичните упражнения изисква много по-сложни координирания и повече внимание и мислене в сравнение с обичайните танци, защото освен точно напасване на точно определени движения на тялото с музиката и партньора, в паневрит­мията се налага координиране на дейността с множество други външни фак­тори. При паневритмията много участници19 се придвижват в един или по­вече кръга, с изисквания за правилността им и за дистанциите между двой­ките (играещият, освен да синхронизира движенията си с музиката и с парт­ньора си, е желателно да наблюдава динамично променящата се дистанция до съседните двойки играещи); във втория дял на паневритмията групи от по 6 двойки се подреждат радиално спрямо центъра на кръга (самото подреж­дане изисква внимание, пространствено мислене и сътрудничество), като извършват и движения с изисквания за поддържане или създаване на пра­вилни геометрични колективни фигури (виж Приложение 18); в третия дял всички участници се придвижват в групи по пет двойки, които в редица, радиална спрямо центъра на кръга, се придвижват напред и/или „разгъват, „прибират“ или очертават с придвижването си по земята вписан в кръг пентаграм (Виж приложение 19) - всичко това изисква при изпълнение на паневритмия много по-сложна колективна координация, навременна преценка на множество динамични фактори и по-сложно пространствено и абстрактно мислене в сравнение с груповите танци.

Поради всички изброени разлики между паневритмията и обичайните танци, смятаме, че при старателното й изпълнение тя вероятно ще е по- ефективна за активиране на умствената дейност по време на изпълнение и ще има по-широко въздействие върху психиката отколкото танците.

 

стр. 34 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега
Sign in to follow this  

×