Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иво

Духовните йерархии и светове

Recommended Posts

Не са хора бе, но до естеството си наистина са по-близо... А иначе сигурен ли си, че Кристи следва школа и то тази, която ти визираш? Риторичен въпрос, на мен не отговаряй!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Зависи какво рзбираме под Хора. Дали ние точно сме критерият за названието?!?! За Кристи не съм сигурен нищо - просто звучи като човек който най-малкото има контакт с визираната от мен школа! :thumbsup2:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:):thumbsup2: Кристиан, благоадря :feel happy:

    Отличителен белег на йерархиите е този, че всичките имат светлина, но не я произвеждат, само я отразяват в различна степен, което се отнася до "светещите"...или по-благо настроените йерархични структури, или я поглъщат изцяло, създавайки впечатление за тъмнина и пълен мрак, което е характерно за по-нисшите и явно неблагоприятно настроени йерархични структури...блбагоприятно/неблагоприятно са условни понятия, имащи отношение към човека и мястото му в йерархията...

  Със сигурност обаче, най-големите заблуди стават именно в йерархичните структури.- Работата с тях може да доведе до пълна заблуда, и най-често е така...

  Този, който се изкачва по стълбата, вижда, че по нея се качват и слизат ангели...както се изразява писанието относно сънят на Йаков...но в неговия сън го няма Бог, т.е. Първоизточника на Светлината....

    Всеки може да се изкачи и да слезе по стълбата, намирайки някакво знание, без да придобие истинна представа за Бог...и много от просветените личности, изписали множество неща и издали множество книги, са направили именно това, но те нямат общо с Бог...пишат за Него, но не Го познават....

  Йерархията има отношение към духовния свят- той е важен за човека, особено когато е в състояние на ученик, йерархиите са класове....но Божествения свят е нещо съвсем различно, и единствено и само от там може да има получаване на онази Светлина, която наричаме Божествена Любов- истината и мъдростта,  излизащи от Бог, се възприемат само чрез Любовтта....защото нито умът може да ги възприеме, нито волята може да ги достигне...те имат други задачи...

    Защо казвам, че Бог трябва да познае човека? Защото човекът, такъв какъвто е сега, няма свободна воля, та да може да познае Бог по свой си избор....

    Свободната Воля е онази, която произлиза от Първата Причина на нещата, всякаква друга воля извън тази, има други параметри, но не и параметрите, определящи я като "свободна"....

  Това е нещо, което споделям от себе си като усещане, макар че за да го изложа тук, се е оформило като мнение, и е функция на ума ми....лишено е от свободата на моята воля, колкото и да е привлекателно да си мисля противното.... :)  :)  :)

:) Светиите също с отразена светлина ли светят...

:) приемам, че нямам свободна воля + приех отдавна, че не мога да мисля, а само да отбелязвам и отразявам + искам да те попитам да споделиш още за познаването на човека от Бога...

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Кристиян

Привет Благост,

Има много канонизирани светии, но Светецът по своята същност, сам произвежда и излъчва Светлина- самопораждаща се Светлина. Това е основната разлика. Разликата във възприемането е огромна- Хората имат аура- онези, които отразяват светлината, имат цветна аура- едни цветове привличат, други не чак толкова...Светецът произвежда Светлина, и когато погрледнем аурата на такъв, и чакрите му, и всяко едно от телата му, дори и физическото- ще видим само един цвят- бял, блестящо, искрящо бял..без недостатък. Ангелите, че и Архангелите дори са същества от духовната йерархия, които се отличават пак по цветовете...те не произвеждат Светлина- само приемат и отразяват..поради това имат цветове- приели са от Светлината, но не са я излъчили такава, каквато са я приели- колкото и малко да са взели от нея (като храна), тя променя цвета си...

Ако иска някой, нека да опита- нека потърси общуване с определен светия- например св. Николай, наречен Чудотворец- нека да разгледа Светлината му- ще забележи, че като общение с БОжественото, светията свети в бяло, но по отношение на общуването си с хората- Светията общува "цветно"- този "цвят" е неговата специфична работа за хората- така например, св. Николай служи на хората предимно с червения цвят. Много неща не мога да облека в думи така,че да ги представя възможно най-разбираемо, но надявам се, вмето да се налага да го описвам, просто да може да се съпреживее от хората- само така може да се почувства и разбере най-добре. :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:) Дааа , Св.Николай Чудотворец ми се усмихва в червено и нюанси на синьо зелено...още вчера ми "изпадна" от една книга една чудесна негова икона...и си го сложих пред погледа :) щото сияеше...затуй и зададох въпроса с каква светлина светят светиите :sleeping:

Сещам се как Св.Евтимий Патриарх Търновски видял своя учител и наставник Св.Теодосий Търновски да "свети"/гори докато се молел + каква горещина ме обля навремето при мощите на Св.Йоан Рилски

:sleeping: За цветовете...нямах представа

:v: Светецът произвежда Светлина :v: проумях + благодаря.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Редактирано от Благост

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Здравейте приятели ! :hypocrite:

На скоро прочетох нещо от Щайнер което искам да споделя. Който иска мога да му изпратя книгата.

Ще се радвам да споделите мнението си за текста .:thumbsup:

Б Е Л Е Ж К И

*1. В сво­ята „Тайна Наука" (Събр. Съч. № 13) Рудолф Щайнер обоз­на­ча­ва вис­ши­те Йерархии, към ко­ито при­над­ле­жат Архангелите, по след­ния на­чин (вдяс­но са име­на­та им спо­ред езо­те­рич­но­то християнство):

1. Серафими - Духове на Любовта.

2. Херувими - Духове на Хармонията.

3. Престоли - Духове на Волята.

4. Господства (Кириотетес) - Духове на Мъдростта.

5. Сили (Динамис) - Духове на Движението.

6. Власти (Ексузиаи, евр.: Елохими) - Духове на Формата.

7. Архаи - Духове на Личността.

8. Архангели - Духове на Огъня.

9. Ангели - Духове на здрача, (Синове на Живота).

Рудолф Щайнер чес­то го­во­ри за те­зи Същества ка­то ги гру­пи­ра в:

Първа Йерархия: Серафими, Херувими, Престоли.

Втора Йерархия: Господства, Сили, Власти.

Tрета Йерархия: Архаи, Архангели, Ангели.

Йерархията на Архангелите включва:

1. Орифиил - с пе­ри­од на дейс­т­вие от

200 г. пр. Хр. до 150 г. сл. Хр.

2. Анаил 150 до 500

3. Захариил 500 до 850

4. Рафаил 850 до 1190

5. Самаил 1190 до 1510

6. Гавраил 1510 до 1879

7. Михаил 1879 до 2300

*2.Още с пър­ви­те си опи­ти да раз­ши­ри поз­на­ни­ето ни за чо­веш­ко­то съ­щес­т­во Антропософията об­ръ­ща внимание, че всъщ­ност чо­ве­кът се със­тои от че­ти­ри със­тав­ни части:

Физическо тя­ло - неживо, веществено, „минерално"

Етерно тя­ло - или „жиз­не­но тяло", „растително"

Астрално тя­ло - ле­жи в ос­но­ва­та на се­тив­на­та ор­га­ни­за­ция и

чувствата, „животинско"

Азова ор­га­ни­за­ция - ле­жи в ос­но­ва­та на индивидуалните,

ду­хов­ни „човешки" ка­чес­т­ва

Взаимодействието меж­ду те­зи със­тав­ни час­ти в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм на­ми­ра из­раз имен­но в не­го­во­то фун­к­ци­онал­но­-мор­фо­ло­гич­но тро­ич­но разделяне, включващо:

1. Нервно-сетивната сис­те­ма - но­си­тел на мисленето.

2. Ритмична сис­те­ма - но­си­тел на чувствата.

3. Системата „веществообмен-крайници" - но­си­тел на волята.

*3.Според ан­т­ро­по­соф­с­ка­та Наука за Духа, се­гаш­на­та пла­не­та „Земя" е ми­на­ла през три пла­не­тар­ни състояния, на вся­ко от ко­ито се раз­ви­ва и съ­от­вет­на­та сте­пен на чо­веш­ко­то съзнание.

1. Старият Сатурн (тран­со­во съзнание)

2. Старото Слънце (спя­що съзнание)

3. Старата Луна (съ­нищ­но или об­раз­но съзнание)

4. Земя (буд­но или пред­мет­но съзнание)

5. Бъдещ Юпитер (има­ги­на­тив­но съзнание)

6. Бъдеща Венера (ин­с­пи­ра­тив­но съзнание)

7. Бъдещ Вулкан (ин­ту­итив­но съзнание)

Планетарното със­то­яние „Земя" включ­ва се­дем епохи:

1. Полярна епо­ха

2. Хиперборейска епо­ха

3. Лемурийска епо­ха

4. Атлантска епо­ха

5. Следатлантска епо­ха

6. Шеста епо­ха - пред­с­тои

7. Седма епо­ха - пред­с­тои

На свой ред Следатлантската епо­ха се със­тои от се­дем кул­тур­ни епохи:

1.Първа сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха

(Древноиндийска) 7227-5067 пр. Хр.

2.Втора сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха

(Древноперсийска) 5067-2907 пр. Хр.

3.Трета сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха

(Египетско-халдейска) 2907-747 пр. Хр.

4.Четвърта сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха

(Гръцко-римска) 747 пр. Хр.-1413 сл. Хр.

5. Пета сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Съвременна) 1413-3573

6. Шеста сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха 3573-5733

7. Седма сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха 5733-7893

Цитат от -Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звезния свят. -Рудолф Щайнер

Редактирано от hristo_vatev

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Христо, много стегнато и сполучливо си конспектирал основното от „Тайна Наука" на Рудолф Щайнер. :thumbsup:

Направи ми впечатление епохите на влияние на отделните архангели и по-специално тази на архангел Гавраил:

6. Гавраил 1510 до 1879

Това време се покрива донякъде с времето което сме прекарали под турско (мюсюлманско) владичество. Известно е, че Мохамед предава посланието на Корана, известено му от Архангел Гавраил. B)

Ето още нещо за този архангел, който ми е доста интересен:

Архангел Гавраил (или Гавриил) (евр. - "сила Божия") е един от седемте архангели, т.е. "ангелоначалници", представители на осмия ангелски чин. Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията - Христос.

Бог изпратил архангел Гавраил в храма да извести на св.пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос (Лук. 1:11-19).

Архангел Гавраил известил и на Пресветата Дева благата вест за това, че тя от Духа ще роди Светия Богомладенец (Лук. 1:26-31, Мат. 1:18-25).

Архангел Гавраил се явил и на св.пр. Данаил и му изяснил видението за овена и козела (Дан. 8:16), както и тайната за седемдесетте седмици (Дан. 9:21).

В християнската традиция, намерила отражение във византийското и западноевропейското религиозно изкуство, архангел Гавраил се свързва най-вече с Благовещението. Затова дори извън сцените на Благовещение той се изобразява с раззеленена клонка или цъфнала лилия в ръце – символ на непорочността на Светата Дева.

Западноевропейският рицарски епос използва служението на архангел Гавраил като вестител в контекста на идеята за Теократичната държава. В "Песен за Роланд" архангелът възвещава на Карл Велики събитията, изпраща му сънища и му напомня за неговия дълг – без умора да защищава християните в целия свят.

Под името Джабраил мюсюлманите въздават особена почит и прославят архангел Михаил като ангел, който продиктувал на Мохамед "предвечно съществуващото по небесен оригинал слово на Аллах" - Корана.

В някои юдейски текстове на архангел Гавраил се приписва също особената власт над стихиите: над огъня, над водата и узряването на плодовете ("Песахим" и "Сан хедрин"). В апокрифната "Книга на Енох" архангел Гавраил е поставен за началник на Рая и духовните същества, които го охраняват.

тук

Холивуд доста го експлоатира в разни филми. И като положителен герой-"Габриел", филм, който излезе наскоро и го има по всички тракери почти и като отрицателен герой - "Пророчеството" 1,2,3.

;)

Редактирано от Бина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Май си говоря сама в тази тема :rolleyes: , но искам да напомня на съфорумците, че днес се празнува Събор на Архангел Гавраил. :angel:

Архангел Гавраил по отношение на човечеството изпълнява службата на вестител. Той известява за раждането на св. Йоан Кръстител, Дева Мария и Исус Христос.

Когато ни обхване съмнение, когато ни се струва, че сме изоставени от всички и от никъде не виждаме помощ, то тогава трябва да се молим на Архангел Гавраил, та Бог по неговите молитви да ни открие Своята воля и да ни покаже спасителния път. Ето някои църковни песнопения, които мисля, че се изпълняват в православните храмове на този ден:

Тропар, глас 4

На небесните войнства, Архистратиже, молим те винаги ние, недостойните,

да ни ограждаш с твоите молитви под невеществените криле на твоята слава:

запази ни прилежно припадащи и викащи:

избави ни от беди като чиноначалник на внешните сили.

Кондак, глас 4

На пресветлата и пречестна и вседействена, пренеизречена и страхопочитана Троица,

ти, който си вестител, архистратиже, славен служителю, и молитвениче,

сега непрестанно се моли да се избавим от всякакви беди и мъки, за да ти зовем:

радвай се, покровителю на твоите раби.

03.26_arh_Gavriil_ru.jpg

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Съществуват три главни групи от Строители и толкова Планетни Духове и Липики, и всяка група се дели на седем подгрупи.....Тези Строители са представители на първите "Родени от Разума" Същества.....Те създават, или по-точно пресъздават всяка "Система" след "Нощта". Втората група Строители са изключително Архитектите на нашата Планетна Система. И Третата- Прародителите на нашето Човечество....

Планетните духове са вдъхновяващи Духове на Звездите и специално на Планетите. Те управляват съдбите на хората, които се раждат под някое от съзвездията им. Втората и Третата група....управляват различни отдели на Природата....

Липиките...са същността на Духовете на Вселената, докато Строителите са само наши планетни Божества.....Липиките са свързани с Кармата, като нейни непосредствени летописци. Символ на Свещеното и Съкровено Знание навсякъде в древността е било Дървото, означаващо също Писание или Летопис. Оттук е и думата Липика- Писател или Преписвач...

Елена Блаватска-"Тайната доктрина";том1;изд.Астрала;2005г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всеки Дхиан-Коган трябва да стане такъв, той не може да се роди или внезапно да се появи на плана на живота като напълно развит Ангел. Небесната йерархия на сегашната Манвантара в следвашия Цикъл на живота ще бъде преведена на по-висши Светове и ще отстъпи мястото си на нова Йерархия от избрани сред нашето човечество. Битието е безкраен цикъл вътре в Единната Абсолютна Вечност, в който се придвижват безбройни вътрешни цикли, обусловени и крайни.

............

Парацелз ги нарича Flagae, християните- Ангели-Хранители, окултистите- Предци, Питриси. Те са шестичните Дхиан-Когани, имащи в състава на своите тела шест духовни елемента- в действителност те са хора минус физическо тяло.

Елена Блаватска-"тайната доктрина";том1;изд. Астрала;2005г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В някои теми днес наистина си пиша сама. :rolleyes: Но понеже отдавна го търся този цитат, според мен казва нещо доста важно, а преди малко случайно попаднах на него...ето го:

Затова Young е бил прав, казвайки:"Ангелите са само хора от по-висш вид..." и нищо повече. Те не са "помагащи" и "пазещи" Ангели, а освен това не са Представители на най-висшето и още по-малко са "Вестители на Гнева" на някакъв Бог, създаден от човешката фантазия. Да се прибягва до тяхната защита е също така глупаво, както и да се вярва, че симпатията им може да се осигури чрез жертвоприношения, понеже като самия човек те са роби и създания на ненарушимия Кармичен и Космичен закон.

.........

Създаден от същността на всички тези небесни Йерархии, човек може да стане в известно отношение по-висш от която и да е Йерархия или Степен, Или даже от тяхната комбинация. Казано е ,"че човек нито може да умилостиви Девите, нито да им заповядва". Но парализирайки своята низша личност и благодарение на това постигайки пълното знание за неотделимостта на своето Висше Аз от Единното Абсолютно АЗ, човекът може даже в течение на своя земен живот да стане като "един от нас". Така вкусвайки плодовете на Знанието, разсейващо невежеството, човек може да стане един от Елохимите или Дхианите и веднъж достигнал техния план, Духът на Солидарността и съвършената Хармония, царстващи във всяка Йерархия, трябва да се разпрострат над него и да го пазят във всички случаи.

..........

Казано категорично, както това беше току-що доказано, всеки така наречен "Дух" е развъплътен или бъдещ човек, тъй като от висшия Архангел(Дхиан-Коган) до последния съзнателен Строител(нисшия клас на духовните същности), всички са хора, които са живели преди еони, в други Манвантари, на тази или други сфери.

Е.Блаватска- "Тайната доктрина";том1;изд. Астрала

Мисля, че става ясно кое ме е впечатлило. Факт е, че в православната църква те учат да се молиш и да поднасяш дарове на различните Ангели и Архангели. Тук обаче това се отрича. И не само в този източник, срещнах го и на друго място. Просто тук ме впечатли разумното обяснение, затова ви го поднасям.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Права е Роси, че май в някои теми като, че ли пишем ограничен брой хора? Явно интересът към тях не е толкова голям...? :)

:angel:

Но днес – 8 ноември е празник на ангелите. Под ангели в православната църква се разбират всички висши небесни чинове. Това е обобщено название на деветте ангелски чина, описани от Иво. Изида е дала съотношението между зодиакалните съзвездия и тези йерархиите . А Благост е указала 7-те архангелски чина. :thumbsup2:

Има доста подробни и интересни мнения в тази тема, обхващащи не само християнското разбиране за тези висши Божии творения, но и на други вероизповедания и учения. Кристиян е дал виждането за тези йерахии според Кабала, а Роси – според теософите и агни-йога. :feel happy:

Между човека и Бога има доста други невидими сили, които са отразени във всички религии. Дори има религии в които тези сили закриват Бога, Истинското начало. :ph34r: Може би затова в Десетте Божи заповеди е казано: „да нямаш други богове, освен Мене.”? :hmmmmm:

Ето някои подробности за тези йерархии:

Те се разделят на три йерархии - висша, средна и низша, във всяка от които има по три чина.

Висша:

Серафимите – те са най-близо до Бога. Тях е видял и пророк Исаия, който казва: "Около Него стояха серафими; всякой от тях имаше по шест крила" [Ис. 6:2]. Те са огнеобразни, като такива, които непосредствено предстоят пред Този, за Когото се пише: "нашият Бог е огън, който изгаря"; "престолът Му е като огнен пламък" и явяването на "славата Господня ... е като огън, който изпояжда". Предстоейки пред Господнята слава, серафимите са огневидни според казаното: "Ти правиш Ангелите Си ветрове и служителите Си огнен пламък". Те горят от любов към Бога, а и другите подбуждат към такава любов, както показва и самото им име, защото "серафим" на еврейски език означава "горящ".

serafim.jpg

Серафим

Херувимите – наричани още многоочите защото винаги сияят със светлината на богопознанието. Тяхното име - "херувим" - в превод от еврейски език означава проникване, разбиране или излияние на премъдростта, тъй като чрез херувимите се преподава на другите премъдростта и се подава просвещение на умните очи, за да виждат и познават Бога.

херувим.jpg

Херувим

Престолите – наричат се така, защото на тях като на разумни престоли (както пише свети Mаксим Изповедник) разумно почива Бог. Свети Дионисий Ареопагит ги нарича още бпгоносни поради благодатта дадена им за тяхното служение като такива, които тайнствено и непостижимо носят в себе си Бога. Чрез тях преимуществено се проявява Божието правосъдие: те служат на Неговото правосъдие, прославят го и изливат силата на правосъдието върху престолите на земните съдии, като помагат на царете и владетелите да извършват праведен съд.

Средна:

Господствата - наричат така, защото владеят над останалите чинове на ангелите, които следват след тях, сами бидейки свободни. Те преподават силата за благоразумно владичестване и мъдро управление на поставените на земята от Бога власти. Учат ни как да владеем чувствата, да смиряваме в себе си непотребните желания и страсти, да подчиняваме плътта на духа, да господстваме над своята воля и да бъдем по-горе от всяко изкушение.

Силите – те са изпълнени с божествена мощ, незабавно изпълняват волята на Всевишния. Те вършат и чудеса и преподават същата благодат на чудотворството на Божиите избранници, достойни за тази благодат, за да могат и те да вършат чудеса, да изцеляват всяка болест и предвъзвестяват бъдещето. Светите сили помагат и на отрудените и обременени човеци в носенето на възложеното върху тях каквото и да било послушание и носят немощите на немощните, с което и се обяснява тяхното име - "сили". Те също така и укрепяват всеки човек в търпението, та той да не изнемогва в скърбите, но с твърд дух и мъжествено да претърпява всички беди и със смирение да благодари на Бога, Който всичко устройва за наша полза.

Властите - наричат се така, защото имат власт над дявола, за да усмиряват властта на бесовете, да отблъскват изкушенията, с които те нападат хората и да не допускат бесовете да причиняват на когото и да било вреда в такава степен, в каквато те биха желали. Властите помагат на вървящите по духовния Път, като ги предпазват, за да не направят грешка и да се лишат от духовното царство. А на борещите се със страстите и похотите помагат да прогонват злите помисли, вражеските внушения и да побеждават дявола.

В най-нисшата йерархия също има три чина:

Началата - наричат се така, защото началстват над нисшите ангели, насочвайки ги в изпълнението на божествените повеления. На тях е поверено също и управлението на Вселената и закрилата на всички царства и княжества, на всички земи, народи и племена; защото всяко царство, племе и народ имат за себе си - от небесния чин на началата специален закрилник и управител на своята страна. Ангелите от този чин издигат достойните хора на различните почетни длъжности и ги поучават, да не приемат властта заради своята изгода и полза, не от любов към суетната слава, а заради Божията чест, заради разпространяването и умножаването на Неговата света слава и заради ползата на ближните, като служат на общите нужди на всички свои подчинени.

Архангели - се наричат великите благовестници, благовестящи великото и преславното. Тяхното служение се състои в това да откриват пророчествата, познанието и разбирането на Божията воля, което те получават от висшите чинове и да възвестяват на нисшите чинове - ангелите, а чрез тях - и на хората. Архангелите укрепяват в човеците вярата, като просвещават техния ум с познанието на Словото.

Ангелите в небесната йерархия стоят по-ниско от всички чинове и от всички тях са най-близо до хората. Те възвестяват Божиите тайни и намерения, свързани с отделните хора, и учат хората да живеят добродетелно и праведно за Бога. Те са поставени, за да пазят всекиго от нас, вярващите: добродетелните човеци укрепяват, за да не паднат, падналите - повдигат, и никога не ни оставят, дори и да сме съгрешили, защото всякога са готови да ни помогнат, стига само ние да пожелаем това.

Ето една православна икона изобразяваща тези 9 йерархии:

Nine_orders_of_angels.jpeg

По-подробно за празника Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили (Архангеловден)

Можете да прочетете тук.

Честито на всички именници!

:feel happy:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest hrisko_89

Тази сутрин видях по телевизията някакъв конкурс. Единият от кандидатите беше икономист с много странна прическа. Каза че я е сънувал преди шест години, че сънят му е бил свързан с Египет. От тогава е започнал да сънува всяка нощ сънища свързани с фараони, пирамиди, Египет. В гласа му личеше притеснение, явно го беше страх от възможните присмехи. В началото се отнасях с доверие към това, което казва. Започна да разказва, че всяка нощ напускал тялото си и се озовавал там, където отиват мъртвите след смъртта си. Там не отивали само фараоните. Имало друго слънце дето свети там, не нашето, мястото се намирало на милиарди километри от земята. Имало пазач на онзи свят, който представлява двуметрово същество с рога и лице на пекинез, което нападало само жените ...Това за пекинезоподобното рогато и за това, че в онзи свят само фараоните не отивали, ме накара да се усъмня в достоверността на разказването и да сметна, че момчето може да има психически проблеми. Вие чели ли сте за подобен свят, възможно ли е да съществува ?

Редактирано от hrisko_89

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

144. (Май 19). ... Да разгледаме Венера, като най-близката и по-развита от Земята. Хората там живеят на една еволюционна степен по-високо. Начело стои Нашата Йерархия, Наши Братя, Управници от Нашата степен. Разликата между нейната Йерархия и хората е почти толкова голяма, както и на Земята. Но човечеството там се е предвижило много по-напред. Там тъмно братство няма. Зло в земната му форма и борба със Светлината не съществува. Има несъвършенство характерно за нивото на еволюция, което се утвърждава и отзвуците от старото. Води се яростна борба между двете: това, което трябва да настъпи и това, което е било; между миналото и бъдещето. По-съвършеното бъдеще, което трябва да бъде, се бори с несъвършенството на настоящето и миналото, но без намесата на черното братство. Това е еволюционна степен която ще бъде много близка до една от бъдещите раси на Земята. Човечеството на всяка планета се развива различно и независимо от човечествата в цялата наша Слънчева Система, но все пак остава свързано и хармонично с останалите, като единно цяло. Хората на Земята преминават тези степени на еволюция, които на Венера са преминати по-рано. Разликата е единствено в това, че тъмните сили там не задържат нейното течение. Енергийните центрове са отворени и в много хора функционират. Ясновидството, ясночуването и четенето на мисли е достъпно почти за всички, но в различна степен. И двата свята, невидимият и видимият, са отворени за съзнанието. Хората на Венера знаят какво се случва на Земята и помагат според силите си. Класово разделение не съществува. Има различие според светлосянката. Раси не съществуват. Расата е една. Народности също няма – само една. Държави няма. Държавата или по-точно, човечеството, представлява едно семейство. Красотата се явява форма за изражение на целия живот. Красиви са и хората, и къщите, и предметите, и вещите за всекидневна употреба. Всеки дом е като малък музей за предмети на изкуството. Висшата материя и енергиите са на разположение на населението. Непознати са недостигът, гладът, природните бедствия, болестите, сушата, неплодородието, и т.н. Чистотата и красотата са във всичко. Няма писани закони: личният морален кодекс на всеки дава възможност да се мине без полиция, затвори и наказателни мерки. Тъй като не всички са съвършени, обаче, са възможни и рецидиви. Тези индивиди, поддаващи се на астрала, живеят отделно в области, където те са събрани по съзвучие и родство. Вътрешното неблагополучие веднага се отразява и на тялото, тъй като материята е подчинена на духа в значителна степен и за допуснатото неравновесие се заплаща бързо. Принуждаване няма в нищо. Здрави са всички, които не нарушават хармонията на духа. Животните не биват убивани заради тяхното месо. Храна съдържаща кръв не се употребява. Дрехите са с позитивни цветове. Цветовете на разложението и смъртта се изключени. Никой не носи нищо в черен цвят. В микрокосмосите на хората и макрокосмоса на планетата, тези разрушителни цветове отсъстват напълно. Астралното тяло на планетата е чисто и сияе в прекрасни цветове. Самата атмосфера, видима и невидима, е очистена от флуидите на разложението. Умрелите се подлагат на изгаряне. Огнища на зараза и разложение подобни на гробищата не съществуват. Има една религия. По-точно не е религия, а Учение за Живота, единно за целия Космос, но съответстващо на степента на планетарната еволюция. Цветята, растителността и формите в природата са прекрасни. Много от нейните процеси се регулират от волята на човека. Машините не са толкова много, тъй като преди всичко се използва апаратът на човека, неговият организъм, овладяването на енергиите на който позволява да се извършват т. нар чудеса, които всъщност са действие на по-висши закони. Дъждът и другите феномени в природата също се предизвикват чрез човешката воля. Развито е колективното прилагане на енергиите на човешкия организъм, и то в много широк мащаб. Молитвата има по-скоро техническо или психо-механическо, отколкото религиозно значение, и представлява способ за прилагане на могъщите психични сили на човека. Хората летят. Наличието на огнената енергия дава възможност да се извършват множество феномени, които на Земята се смятат за необичайни и чудни, но там са съвсем обичайни, както и необикновеният им начин на живот. Мисълта се владее до съвършенство. Няма нито телеграф, нито телефон, нито радио, нито телевизия. Всичко това е заменено от човешкия апарат, който съдържа в себе си всичко. Управлението е йерархическо. На особена почит стоят науката и изкуството. Изключително са развити химията и естествените науки, само че формата им на приложение е съвсем различна, отколкото на Земята. Растителните и животински видове се определят от човека и се намират под неговия пълен контрол. Установени са връзки с други планети, съзнанието на чиито жители позволяват това. Хората не пушат, не пият, не употребяват наркотици, не се тровят със злоба и ненавист, не крадат, не прилагат насилие, не лъжат и не нарушават волята на другите. Свободната воля на човека е свещена. Пари не съществуват. Има изобилие от всичко. Алчност също не съществува: всеки взима толкова, колкото му е необходимо – не повече. Казано с други думи: в сравнение с вашата Земя, Венера е рай. Но даже и този рай е далече от това съвършенство (разбира се, също относително), което съществува на още по високите планети. ...

ГАЙ – 1956 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Роси,Ани и всички,които сте споделили своето знание за Духовните йерархии,то достига до този,който търси.От него "всеки взима толкова, колкото му е необходимо – не повече".

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Здравейте, имам следния въпрос.

Някой от вас чувал ли е, знае ли за 5-то ниво на съществуване, дори за 5-то измерение на битието?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Петото измерение обикновено се свързва с менталния свят. Това се споменава и в някои беседи. Но някои автори могат да влагат и друг смисъл в думите си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Петото измерение обикновено се свързва с менталния свят. Това се споменава и в някои беседи. Но някои автори могат да влагат и друг смисъл в думите си.

Обикновено да. Но менталния свят звучи отвлечено и общо. Интересува ме как това 5-то е съотнесено към другите нива, бития, измерения. Нещо ми се губи. Къде е това 5-то измерение?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз пък се присетих за лекциите си :))). Не го считайте за отговор на конкретния въпрос, просто споделяне. На някой може да му допадне споделеното:

"Само петото тяло умее да обича, т.е. висшата душа. Защо? Защото когато петото тяло обича една душа, въпросът е: как Бог иска да обичам тази душа. Това е същественият въпрос, не ти. Как Бог иска да обичам тази душа? Трябва да откриеш начина.

Петото тяло има любов и затова получава и Божествения метод. Тука не говоря за другите тела, концентрирам се само върху петото тяло; те не получават такъв метод.

Любовта в петото тяло е едно велико осъзнаване на Бога в себе си. Петото тяло е осъзнаване, че Бог тече в тебе. Когато си в петото тяло получаваш постоянни нови откровения. Животът в петото тяло е постоянно обновление....

Петото тяло е любовта. В любовта няма бъдеще нито надежда, защото любовта е нещо, което е просто всякога. Петото тяло в човека е неговата вечност, работещата вечност. Петото тяло живее пробудено. Тука човек ръководи себе си, а Бог само го направлява.

Зрелостта е в петото тяло. Наричам я узрялата искреност. Това не е искреност отвреме навреме, понякога, а узрялата искреност. Щом си искрен към себе си, ще узрееш.

Петото тяло познава единството. Когато ти си станал дълбоко в себе си единен, ще видиш и единството на всички учения по вътрешен път, по правилния път.

За петото тяло животът е тайнствен и същевременно много прост. В петото тяло душата се радва на самата себе си. Тя изживява себе си.

В петото тяло любовта не е действие, а състояние на чистото съзнание.

Човекът на петото тяло е овладян, сдържан и в изобилие, и в бедност – и двете неща нямат голямо значение за него; той е овладян.

За петото тяло Бог е любов, и същевременно Бог е и вечна Незнайност, тези неща вървят едновременно. Хем Бог е любов, и вечна Незнайност.

Петото тяло живее в любовта и казва: Щастлив съм, че не мога да разбера любовта.

Търсенето на Истината без петото тяло, т.е. без любов, е грях и лицемерие. Ето защо Дървото за познанието на доброто и злото е падение, защото то е знание без любов.

Петото тяло умее да помага по правилния начин, без да налага и без да натрапва. Петото тяло не държи да бъде разбрано или одобрено. То действа заради Бога, изключва света, изключва обществото. ... Отдаваш се само на три неща – Любовта, Мъдростта и Истината. Няма нужда от добродетели и справедливост. Те идват в последствие, те са последствия в Любовта и тогава те са в мярката. Накратко казано:

Любов, която не се изкушава,

Мъдрост, която не се заблуждава и

Истина, която не ограничава нито другите, нито себе си.

...

Петото тяло използва свободата си, за да увеличава своята разумност и да върви от разумност към Мъдростта. Разумността още не е Мъдрост. За да стигнеш до петото тяло, висшата си душа, трябва да извървиш трудния път, който си ти самият.

Когато между двама човека има божествени чувства, това е сродство от вечността.

Да разглеждаш света с петото тяло и неговото отражение – свещеното сърце – е тайнство, тайнство на простотата и на мистичността. Който не разбере тайнството на петото тяло, на Любовта, той няма да разбере и възкресението.

В петото тяло мракът е умъртвен тотално, защото Бог дава силата си само на Любовта. Който е възлюбил петото тяло, душата си, той изоставя старата цивилизация, наречена в Библията Дървото за познанието на доброто и злото.

Движещата сила на петото тяло е любовта, а не амбицията. От твоята любов зависи дали ще имаш пето тяло, безсмъртна душа, или ще имаш друга душа.

Когато любиш, ти оживотворяваш и възвръщаш собствената си душа, възвръщаш я в себе си. Твоята любов, т.е. твоето пето тяло определя твоето възкресение. Любовта е вечност и петото тяло живее естествено в тази вечност.

Петото тяло или любовта е съзнание, което е постоянно потопено, както ще видим после при суфите, постоянно потопено в Бога. Ако нямаш пето тяло, тогава свободата ти става наказание и робство."

Изт.

ПЕТОТО ТЯЛО/Елеазар Хараш/

4.12.2007.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Мен ме интересува по-скоро 5-то ниво като ниво на съществуване и на обитаване, дори и да става дума за паралелни светове.

Ако звучи странно, то е защото не мога да се изразя по друг начин засега.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Само ще вметна, че в ислямската философия нивата на съществуване са обърнати надолу. Там петото ниво е формата, а шестото материята. Свързва се също със зараждането на дуалностите.

Иначе най-принципно в езотеричната литература за пето ниво на съществуване се приема менталния свят, но не разбирам защо, след като той е част от нашия и е само малко по-безплътен поради нивото на вибрация. Това няма много общо с измеренията.

Във физиката петото измерение се свързва с усукването на пространството (усукване на Ричи) или Римановата кривина, които пак не покриват съвсем Айнщайновата сгъстеност, обясняваща гравитацията.

А в онтологията има теории за ниво на битийност, скала на същестуването, където някои неща са по-реални от други. Има три основни групи (хипономна, автономна и хиперномна), всяка разделена на четири нива. Всяко ниво представлява нещо като потенция на съществуването в по-голяма степен от предходното. Петото ниво на съществуване се свърза със самообновяване на целостта, за сметка на потенциали от околната среда. Следващото примерно е свързано с репродукцията.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Във физиката петото измерение се свързва с усукването на пространството (усукване на Ричи) или Римановата кривина, които пак не покриват съвсем Айнщайновата сгъстеност, обясняваща гравитацията.

Благодаря, точно това ме интересуваше, не другите препратки. Изключително ценна информация, особено имайки предвид възможността паралелни нива/ пространства/ измерения, да се срещнат ... Явно там стават срещите :)

Но бих те помолила да ми дадеш линк или цитат за това, което си споменал по-горе. Понеже в теорията на Риман се споменава за изкривено пространство, но не и за 5-то измерение.

Редактирано от Мона

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Венци и аз благодаря за отговорите не само в тази тема, но и в няколкото други които четох от теб днес. Сверявам си часовника и с учудване разбирам, че всъщност знам по някакъв начин за тези неща без да мога да ги изразя и когато видя че някой го е казал по подходящ начин, радостта ми е голяма :sorcerer:. Благодаря!

п.п. Знаех, че отговорът ми не е точно отговор на конкретния въпрос и за това го споменах споделяйки по вдъхновение, за тези които този текст би ги докоснал. Още един път искам да благодаря за добрите идеи за размишление и нещата които научавам :). Поздрави!

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Мона

Стигам до извод, че 5-то ниво или измерение е свързано със символа Пентаграм, обобщаващ земното ниво на битието - днешното човечество. Условно наречената 5-та раса; условно наречена, тъй като много детайли убягват от ума.

5-та сефирота е Гевура - Справедливостта, по логиката на Дървото на живота.

Нумерологично погледнато 5 е числото на промяната, а в Таро петата карта е Висшият жрец. Посредникът между материята и духа, между човечеството и боговете, Законодателят.

Разсъждавам на глас, защото много ми се иска да узная за това пето ниво или измерение.

Чела съм Стивън Хокинг, той говори за ок. 10 измерения в пространство-времето, но не се сещам някъде да описва точно кое какво е. Ако знаете, помагайте :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×