Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Ася_И

Мисли от Учителя за Музиката

Recommended Posts

Tрябва да знаеш, от кой автор ще свириш: от Шопен, Моцарт или Бетовен.

Който е малко груб, твърд по характер, да свири Шопен. Той ще му предаде мекота.

Който е изгубил смисъла на живота, да свири Бах.

Който не иска да чете и не обича да мисли, да свири Бетовен.

Който не обича поезията, да свири Моцарт.

Всеки музикант представя едно хубаво ядене. Ще ядеш от едно или друго ядене, според разположението си.

Единият и многото

(Утринни Слова, 09.05.1937 05:00 Неделя, София)

* * *

Стремете се към големите работи, но прилагайте малките.

Бъдете свободни в стремежите си, както и в прилагането на нещата.

Добре е да свирите Бетовен, Моцарт, но започнете от малките работи.

Много музиканти свирят Бетовен и Моцарт, но малцина дават верен превод на тяхната музика. Слушал съм такива музиканти, и намирам, че някои места не са вярно преведени. Животът, през който минаваме сега, е превод на Божествения живот. Колкото по-верен е преводът, толкова по-добър е животът. И Бетовен, и Моцарт са превеждали от Божествената музика. Още много Бетовеновци ще дойдат. Новият век ще донесе нови музиканти, които ще пишат като Бетовена. Той е започнал от малкото и постепенно е вървял към голямото. Затова, именно, неговата симфония расте, а не се смалява. Всички неща, които се смаляват, вървят по пътя на инволюцията; тия, които растат, вървят по пътя на еволюцията.

Божествен ден

(Утринни Слова, 09.01.1944 Неделя, София)

* * *

Изучавайте музиката, както аз съм я изучавал. Като изучавах музиката, намерих погрешките на музикантите, разбрах, де грешат. Питат ме, свиря ли Бах, Бетовен или Моцарт. Намирам, че не съм дошъл до тях. Свиря някакъв Бетовен или Бах, но мой Бетовен, мой Бах. Въпреки това, аз познавам класическата музика, зная, отде Бетовен е черпил своята музика. Аз се интересувам от истинския оригинал, а не от преводите, които музикантите са направили. Бетовен, Бах, Моцарт са направили сполучливи преводи. И аз свиря мои, оригинални работи; понякога правя преводи, по-близки или по-далечни от оригинала.

Като работих върху музиката, намерих доста музикални времена, от които разбрах, дали свиря правилно, или не. Когато попадах точно на музикалното време, достатъчно беше да посвиря 10–15 минути, за да се оправи времето: облаците се разпръсваха, и небето ставаше чисто, ясно. Ако има голяма суша, пак свиря. Тогава небето се заоблачава, дохожда дъжд. Със свиренето си мога да примирявам хората. Ако не мога да примиря двама души, които се карат и бият, не съм свирил хубаво. Доброто свирене е в състояние да подобри нещата, да премахне мъчнотиите и противоречията в пътя на всеки човек.

Плодовете на Духа

(Утринни Слова, 24.10.1943 05:00 Неделя, София)

* * *

Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който, за неразвитото още ухо, се схваща като шум. Днес посещавате концерти, да слушате музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетовен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти. За да свири добре, цигуларят трябва да вкара душата си в самата цигулка. Но така малцина свирят. Когато казваме, че някой музикант е вещ, разбираме, че той свири с душата си, т. е. по четирите формули.

Освен вътрешните качества на- цигуларя, нужно е и цигулката да има качества. Четирите струни на цигулката отговарят на четирите темперамента на човека. Между тях трябва да има правилно съчетание. Иначе, ще свириш без никаква хармония. Бъдещата майка, трябва да разбира от това съчетание, за да създаде здрав, добре развит организъм на своите деца.

Излязоха и завтекоха се

(Неделни Беседи, 08.01.1920 Четвъртък, София)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Музиката принадлежи на умствения свят.

В твоите разумни чувства и там има музика, и в постъпките, и във волята ти, като направиш нещо хубаво, и там има музика.

Вие не можете да бъдете музикални, ако не мислите, не чувствувате и не постъпвате добре.

Ако не мислите, ако не чувствувате и ако не постъпвате, не учете музиката.

Музиката е един правилен начин как да постъпва човек.

Туй, което наричаме добро, е отмерено, музикално.

Всеки един тон е мярка, има съчетание.

Човек сам по себе си е арфа с няколко милиона струни – ключове има.

И вие сте все музиканти, които не знаете как да свирите.

Човек мисли, ако бутне правилно една правилна мисъл.

Не постъпва добре, значи не знае да свири.

Неговите чувства – не знае как да нагласи арфата си.

После дойде до постъпката, човек не знае как да постъпи, не знае как да командува.

Музикален живот

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"В Любовта законът е, както в музиката.

Бог е светлината в нас и ни опитва какви сме.

Едно време Бог пращаше ангелите, да ни опитва какви сме.

И понеже ангелите не можеха да Му предадат, Той Сам дойде да ни изпита.

Музиката е душата на Любовта. Тя е родена от Любовта в Божествения свят.

Тя представя най-красивото в света, което може да бъде достигнато от хората.

Музиката е история, която показва как е създаден Божественият свят в битието вътре.

И ако искаш да знаеш как е създаден светът, трябва да слушаш музиката. Това е историята на човешкия живот.

И за да разберем живота, трябва да слушаме тази музика. Онзи живот, който е съграден на дисонанс, това не е живот."

Любовта е музика, Утринни Слова, 09.05.1943 г., София

Редактирано от Лъчезарна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега нашата радост се обуславя на нещо материално.

Обект на нашата радост е всякога нещо материално.

А като се разруши обектът на нашата радост, и всичката ни радост се разрушава.

Обектът не трябва да бъде материален.

Понеже Любовта е субстанция на Божествения свят,

то всички неща в Божествения свят са направени от Любов, тя е субстанцията там.

Туй, което за нас на Земята е най-възвишеното, то съставлява полето, почвата, върху която живеят всички същества в Божествения свят. Следователно Любовта е над нас, а там Божествените същества ходят отгоре на Любовта.

И казвам: Краката на тия същества мислят повече от нашите глави.

Тия, които ходят на Любовта, техните крака мислят повече, отколкото нашите най-видни философи тук на Земята.

Всички тия неща трябва да ги съзнаем от Любов. Субстанция трябва да има.

Тогава ще имаме вещи и предмети, които няма да се разрушават.

Любовта ще бъде основа, един вечен принцип, и тогава няма да скърбим, всякога ще бъдем радостни.

Затуй ние изучаваме Любовта като една велика реалност, а не като нещо отвлечено.

Тя е една велика реалност, към нея се стремим, в нея има музика.

Инструментите ще ги направим от Любов. С нея ще пеем, ще свирим.

И като влезете в Божествения свят, там ще разберете по-възвишените работи, там ще ги изучавате като ученици.

Та затуй ние взимаме пеенето и музиката само като едно спомагателно средство към постигане на тази Божествена цел.

Музика и пеене – средство за постигане на Божественото

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега имайте предвид – аз като ви говоря за музиката, не искам да попаднете в една крайност. У човека, в сегашното му състояние, има приблизително повече от сто способности, но засега само четирийсет способности са констатирани у него. Музиката е една четирийсета от него, т.е. една от четирийсетте способности у човека. Следователно човек трябва да развие в себе си своите способности. От тия способности зависи здравословността му. Сега в някои от вас чрез тия способности разсъдъкът е развит, а музиката е слабо застъпена; у някои паметта е силно развита, а наблюдателността е слаба; у някои милосърдието е слабо застъпено, у някои Божествената Любов е слаба, вярата; у някои съвестта е слабо застъпена. Окултният ученик трябва да развива правилно всичките си способности и те трябва да действат в своето нормално състояние. След като развие той всичките тия способности, ще влезе в Божествения свят. Всички тия Божествени сили ще могат да ви говорят. Ще влезете в света на духовете по музика. Те ще почнат да ви говорят за музиката нещо, но ако вие нямате тази способност да ги разбирате, какво ще научите от тях? Да кажем, влезете в света на разума; но ако у вас не е развита тази способност, тия духове няма да ви обърнат внимание. Сега да не попаднете в крайност – да кажете: "Само музика ни трябва!" Не, под думата музика аз разбирам, че всичките способности трябва да вземат правилно направление. Музиката трябва да бъде идейна. Човек трябва да мисли, когато пее. Ако вие пеете без мисъл, то не е пеене. Под окултно пеене аз разбирам: ще мислиш и ще пееш. И то е един начин, окултен начин да пренасочим своите чувства, защото у човека има чувства, страсти, желания; ако не знаем да ги пренасочим чрез музиката, те ще вземат направление към центъра на Земята. Какъвто и да бъдеш, туй движение някой път е нагоре, някой път е надолу. Ако не разбираш този закон, у тебе ще се родят най-лошите неразположения, като че те пекат на скара. И ти ще търсиш някой да се скараш с него. Ако разбираш музиката, ще прекараш тия чувства през ума си, ще добиеш едно приятно разположение – и сили ще добиеш, и работите ти отвънка ще тръгнат.

Та казвам: музиката в окултната наука се употребява като един метод за проектиране на нашите мисли, чувства и страсти от нисшия свят към висшия, за да дадем храна на Причинното тяло да се развие. Ние чрез музиката си приготвяме храна. Тази е причината, че всички религии почват с едно тананикане. На Изток така започват, тихо: "Хъм-хъмм." Като пее така, човек прекарва тази енергия нагоре през мозъка, после я проектира в своите чувства. Най-първо погледнеш този човек – целият е бледен; после ще видиш, че от музиката неговото лице оживява. Не се минава половин час – от лицето му започва да излиза голяма светлина. Той разбира закона. Пък гледаш някой друг: пее, свири, неговите ръце треперят – той гледа отнякъде да капне някой лев. То не е пеене. Тия упражнения вие ще ги пеете окултно. Ще седнете пет-десет минути тихо, ще си изберете някои от тях. Най-първо ще ги пеете тихо, на един глас, но много вярно. Тъй че като ги пеете на себе си, на вас да ви стане приятно. Туй е пеене. На всичките ученици налагам едно правило: ще пеете по закона на Любовта. Ще седнеш тихо, на себе си ще пееш, никой да не те смущава. "Как тъй ще си пея самичък?" Излезте някой ден през седмицата някъде, все ще намерите пет-десет минути да изпеете едно упражнение. Ако първият опит не излезе сполучлив, вторият, третият, четвъртият, петият, шестият и т.н. ще са сполучливи. Това е един от методите, един от силните методи. И след него ние ще пристъпим към втори един метод. Ние пристъпихме към един метод – яденето. Взехме екскурзиите – те са друг метод. А сега взимаме музиката – тя спада към Умствения свят.

Това е един преходен период от чувствата към ума. Музиката спада към изящните изкуства; чрез нея минаваме от едно състояние в друго. Следователно ще произведем в себе си едно мисловно настроение – мислене, мислене. И ще се стараем в ума си да схванем, че всичко в света е разумно. Някои са чували Ангелите да пеят. Един Ангел, едно такова същество, с такава интелигентност, като почне да пее, в неговото пеене има дълбок смисъл. Днес ние не можем да го чуем, но един ден, като се развият у нас тия чувства, ако чуем едно такова ангелско пеене, ще кажем: "Такъв един концерт чух!" Сто години човек да живее и да слуша как един Ангел пее, няма да се счита нещастен, че животът му е отишъл напразно, но ще каже: "Аз се чувствам щастлив, че живях сто години и дочаках да чуя такъв велик музикант!" То е велико нещо! Например да чуеш да пее в Небето такъв един артист, да го видиш, като излезе да пее – в неговите очи, в неговото лице не само ще се чете тази музика, но той ще предаде един смисъл на Знанието за всичката хармония в Природата. И всичко туй ще оживее, ще забравиш всичките тревоги на света и в душата ти ще се всели Мир и Радост. Следователно Небето е място на музика, каквато човек никога не е почувствал. В Ангелския свят като идеш, там всички пеят. Сутрин, като станат, знаеш ли как започват в Ангелския свят? И Ангелите, и те някой път спят, само че техният сън не е като нашия. Но като се събудят, всички се изправят по особен начин и запяват. Всички изведнъж започват тихо. Аз съм гледал тия същества – започват една мелодия, постепенно тя се усилва, усилва, и така, като дойдат на върха, тук, на Земята, изгрява Слънцето; и те почнат своята песен. Да кажем, че ти си в най-голямата скръб на света, отщяло ти се да живееш, но като чуеш един милион Ангели да пеят, ти ще забравиш всичко, ще кажеш: "Има смисъл да се живее." И ти ще подемеш песента. Това е изкуство!

И първото нещо: всички те пеят, пеят. И как можем да преведем тяхната окултна музика? Трябва да чакаме още хиляди години, докато един ден дойде и при нас тяхното изкуство. Трябва да пратим ученици да се учат и да се върнат на Земята. Трябва да търсим специални начини, за да се преведе тази музика. Има начини, по които можем да преведем музиката. И действително, тя ще помогне за повдигането и облагородяването на съвременното човечество. Сутрин, като чувствате неприятно разположение, пейте. Ангелският свят не е тъй далече от Земята. Има сутрини, когато Небето е тъй лазурно, има един цвят с една мека астрална светлина, която прониква, като че нещо вълшебно се носи върху Слънцето. Това са ония тънки отзвуци от Ангелския свят, които се предават на нас. И някой път нашата душа схваща туй, като че иде нещо велико, като че прониква нещо хубаво, нещо Божествено, и в нашата душа се заражда нещо светло, идва едно желание да пеем. Туй става през месец май. Тогава някак си има прекръстосване, понеже през месец май Земята минава през орбитата, има един възел, през който Земята минава. Тогава сме най-близко до Ангелския свят. Всички цветенца почват да оживяват. Затуй в този месец всички чувстват нещо вълшебно. А като мине този месец, ние се отдалечаваме от Ангелския свят. Сега сме много далече, а след няколко месеца пак ще бъдем близо до него.

Първото нещо: ние ще схванем музиката като нещо идейно, възвишено, в което не само нашият ум, а и цялата ни душа трябва да вземе участие. Да се качим някъде и да пеем тъй, както Ангелите пеят! Това ще бъде за в бъдеще. И като чуете някой певец, не казвайте, че е светски. Някой път светските певци пеят много хубаво: те туй изкуство го учат, у тях има един стремеж и може да се каже, че те повече ценят музиката. Идете на един концерт – ще видите с какво благоговение сяда публиката, какво затишие има! Хората там седят много по-благоговейно, отколкото вие тука. И когато някой артист свири на пиано, такова затишие има, всички го следят, всеки иска да разбере каква идея иска да изрази той. Аз бих желал окултните ученици да вземат от него един пример: това е съсредоточаване на мисълта – да могат да следят каква е идеята. А ние? Нашите песни се отличават. Например пеем Бог е Любов, ама не мислим в туй. И тези думи: Бог е Любов, може да се разработят. Аз, ако имам време, може да разработя песента и ще ви дам едно разработено упражнение. Трябва да търся специално време, да направя една специална разработка на песента. Бог е Любов не е още песен, но е едно разширено окултно упражнение. На туй упражнение ще дам едно разширение, да видите какво нещо е едно разширено окултно упражнение. Туй не ви обещавам, не зная скоро ли ще бъде, но мисля да го направя, да видите какво ще бъде. Ще имате предвид, че ние взимаме музиката като едно средство да прекараме тия течения през ума си, да ползваме нашия разум – висшето, Божественото у нас, за да създаде най-възвишеното. Умът ни трябва да има храна. А музиката може да ни даде тази храна, другояче тия чувства ще увехнат, без да се използват, и у вас ще се зародят отрицателни желания. И заради туй, заради благото на вашата душа, заради благото на тия цветове, които трябва да цъфнат, ние ще се учим да употребяваме туй изкуство. И може да го употребим.

Окултна медицина, 24.12.1922

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако ти пееш една любовна песен в мажорен или в минорен тон, какъв ще бъде ефектът на пеенето? Минорният тон ще показва, че си изгубил любовта, която си имал. Казваш: „Изгубих те, не знаех как да те ценя.“ Това означава, че постигаш дълбочина, когато търсиш любовта долу. Когато я намериш, влизаш в мажорна гама и веднага възлизаш нагоре. И тъй, всички минорни гами показват, че сме изгубили нещо, и посочват начина, по който трябва да го намерим. А мажорните гами показват, че сме намерили това, което сме изгубили.

В днешната музика много елементи липсват, например в нея постоянно се сменят гамите. Във всички оперетки аз виждам постоянни рушения и творения: в даден момент композиторът съгражда, а в друг – разрушава. Това явление навежда на мисълта, че каквато е културата, такава е и музиката. Музикантът в даден момент бива обхванат от силна страст, написва нещо, след което стига до едно отчаяние и разрушава написаното, после пак го съгражда. И така няма завършена цел в музиката – от единия ѝ край са налице разрушения и съграждания, а в другия се завършва с разрушение. Такава е съвременната музика – новата музика, не класическата. Обаче окултната музика и окултното пеене се различават от нея. И те започват с един момент на разрушение и чистене, но след това съграждат и никога не рушат. Първоначално рушат, после съграждат, а съградят ли веднъж, те остават цялостни, за да цъфнат. В музиката има живот. Окултната музика чрез една песен може да трансформира най-лошите настроения: в отчаяния човек тя може да възбуди едно прекрасно чувство и да му даде импулс за възвишен и благороден живот.

Трябва не само да имаш стремеж, но да прилагаш и да работиш. Най-възвишеното чувство, най-възвишеното състояние на музиката – това е Любовта. Да любиш означава да пееш. И всички, които залюбват, започват да пеят. Даже и волът, когато започне да люби, той мучи. Няма животно, което да не изразява някакъв глас. Жабите, които са толкова студенокръвни, когато дойде пролет, започват да крякат, не млъкват. Това е тяхната песен и щом премине любовта, те пак замлъкват. Жабата е емблема на крайния материализъм. Следователно, щом започнеш да мислиш за къщи, щом започнеш да се осигуряваш, ти забравяш пеенето и казваш: „Музиката е последна работа.“ Започваш да чуваш дрънкането на парите, а тази музика е еднообразна. В сегашните банкноти дори и музика няма, а само шумолене. Това материалистическо настроение измъчва мозъка. Щом се убие музиката, изгубва се смисълът на живота. И първото условие, за да придадем смисъл на живота, е да възстановим музиката. Единственото изкуство, което спасява хората, е музиката, но не площадното пеене. В старите песни има мотив, но пеенето не идва, а в новите песни мелодията не всякога съответства на текста. Например в песента Цвете мило, цвете красно или в евангелските песни мелодията не съответства на съдържанието. На всяка една песен според съдържанието трябва да ѝ се даде съответстваща мелодия – в това е силата на пеенето. Великите творци на музиката, класическите творци, са разбирали това изкуство по-отблизо.

Сега всеки един от вас може да пее и вие трябва да се стремите да пеете. У българите има обичай, докато момата е млада, всички да я подканят да пее, но щом се ожени, ѝ казват: „Не ти трябва пеене.“ Дори когато някоя стара жена започне да пее, я питат: „Какво си се разпяла, да не мислиш да се жениш?“ Българинът свързва пеенето с женитбата и затова в трезво състояние не пее, срам го е. Той трябва да си сръбне половин килце ракийка – тогава се отваря и започва да пее. Ако пееш, без да пиеш, българинът се чуди как можеш за нищо и никакво да вършиш това. Такова разбиране е извращение. Именно в трезво състояние трябва човек да пее! В това отношение пеенето и свиренето могат да се употребят като един вид облагородяване. Майката е тази, която може да създаде музиката у детето. Когато е бременна, тя постоянно трябва да пее; а майка, която е мълчалива по време на бременността, прави голяма пакост на своето дете. И духовете, които населяват нисшите нива на астралния свят, създават пречки срещу музиката, защото знаят, че тя поражда нещо хубаво. Свири ли и пее ли човек, той в лош път не е тръгнал. Но ако затворите пътя на музиката, ако отстраните музикалния център на човека, той може да направи всякакво престъпление. И обратното е вярно: статистиката показва, че между певците и музикантите убийци няма. Те може да пиянстват, но убийци между тях няма.

И така, всички от вас, които имат хубави гласове, млади и стари, ще пеете! Музиката може да се употреби дори против болестите. Ако един болен може да пее, лесно ще се излекува; ако има треска и може да пее, лесно се лекува, а ако не може да пее, мъчно се лекува. Накарайте болния да пее, нищо повече! Новата музика дава едно настроение, един подем, болният се намагнетизирва. Без пеене хората се демагнетизират. Когато една армия отива на бойното поле, всички пеят, но когато отстъпва, войниците ѝ не пеят, а казват: „Бягайте!“ Щом хората престанат да пеят, те правят отстъпление. Спрете тези хора, накарайте ги да пеят и те веднага ще се окуражат. И така, не забравяйте да пеете! Знайте, че за да тонирате душата си, трябва да пеете. Най-първо започни мислено, т. е. мисли за музиката! Днес пей малко, утре пей, а вечер, като седнеш, кажи: „Моят глас ще бъде добър.“ – Пей, пей, пей, докато тази музика събуди душата ти! Събуди ли се душата ти, ще дойде мисълта. Ако пък можеш да си направиш своя песен, направи я! Един от най-добрите методи за премахване на скуката е музиката. Имаш скука, мъчи те нещо – пей, не бой се! И когато четете псалмите, ще намерите пеене: в тях има хваление на Бога, всички те стават на песни. И всички религиозни обреди в старо време са се извършвали все с песни. Да предположим, че имате едно неразположение на духа: вземете първата буква а и пейте. После изпейте о, у, ху, ху, хуу. Когато пеете по този начин, някои ще кажат: „На този човек му е мръднала дъската.“ – Не, преди ви е била мръднала дъската, а сега ще се намести! АО показва, че животът трябва да се движи в кръг. У е обърнатият с главата надолу човек – когато се обърне в музикално отношение надолу, човек започва да мисли. Когато пееш, добиваш едно приятно настроение. Вземи една дума, която обичаш, но дума, която да има два или три слога гласни. Например не започвайте с думата милосърдие, а с такава, която започва с буквите а, б, в, г, д, е, и. Например вземете думата дом. Можете ли да изпълните една песен с думата дом? „Дом, дом, дом“, т. е. ще бъдете весели, защото домът е място на веселие.

Изтълкувай ни тази притча

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Запример, ако вие вземете четирите струни на цигулката, пък ги опънете.Турете едната струна, турете другата, един цигулар три- четири струни туря.Цигуларят като свири с цигулката, имате безброй начини.Четирите струни показват четирите препятствия, които съществуват в света, които притискат човека.Лъкът показва силата, която трябва да провежда този лък нагоре- надолу.Показва победата.Цигуларят ако знае да кара своя лък по цигулката хубаво, ако не знае от него нищо няма да излезе.Та казвам:Ако вие знаете да прекарате вашия лък, човек е една цигулка с пет струни, пет сетива.На цигулката са турени четири струни.Човек е една арфа, която съдържа пет сетива.Китарата колко струни има?Пианото колко струни има?Цигулката е направена според темпераментите.Кои са те?Сангвиничен, холеричен, нервен и флегматичен.Това са четирите темперамента, с които цигуларят работи.Сангвиничния кой е?Басът кой е?Флегматически в добрата мисъл, защото има и флегматичен патологически.

Един музикант не може да бъде музикант, докато не хармонизира мозъчната система със симпатичната система.Той не може да бъде музикант.Ако в него няма една добре развита и хармонизирана мозъчна симпатична нервна система, той не може да бъде музикант.Тон не може да има.Той не може да бъде музикант, ако ухото не е развито добре.При това и музиката има вкус.Аз може да свиря и да ви накарам да ядете сладко.Има музика, която кара човека да яде сладко.Има музика, която кара човек да спре на едно място.Има музика, която ще ви накара да мислите.Има музика, която ще ви накара да спрете вашата мисъл.Казвам:Сега музиката е едно развлечение.Сега аз няма да ви свиря./Учителят взема цигулката/, но ще ви дам една идея.В какво седи възпитателното действие на музиката?Ако сами не знаете да свирите или да пеете намерете някой, който знае да свири, пък му платете нещо да ви посвири малко.Дайте му малко пари да ви посвири, не се изисква много./Учителят свири много тихо/.Колцина от вас може да го чуят?Изисква се вече хубаво да пеете, туй е което ще спаси българите.Това е нов ритъм в живота, разрешение на една мъчнотия.Какво ви прави впечатление?От къде излиза тона в цигулката?Туй, което слушате не излиза всичко От цигулката.То са обертонове, които идват отвън .В музикалния свят, като засегнеш правилно физическото поле, вече има отглас от музикалния свят.Ако засегнете една мисъл в себе си веднага ще има едно съзвучие във вас.То ще ви помогне.После, ти не може да туриш пръсти на цигулката,толкоз е деликатно.Как ще туриш пръстите?Най- малкото подвижване на пръстите се отразява на тона, може да бъде много груб или много нежен.Казвам:Ако живеете добре вие може да влезете в контакт с музиката.Има области, гдето само добрите хора може да влезат в контакт, само добрите хора в света ще снемат музиката.

Възпитание на чувствата 17.12.1937г.МОК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Животът без музика е нещастие.животът с музика е щастие.Който знае да пее,който знае да мисли, който знае да чувства, който знае да постъпва добре- то са четири неща, които се изискват от човека.Аз считам пеенето завършен плод, който е цъфнал.Значи като цъфне,тогава има условие да завърже.Като зрее плодът, зрее по причина на човешката мисъл, човешките чувства и човешките постъпки.

Съвременните хора не може да разберат каква роля играе музиката.Те вземат музиката, която е механическа.Те поставят чисто механични начала.Те пишат нотите на пет успоредни линии.Съвременната музика е чисто търговска работа.Петте линии са на Меркурий.Туй удоволствие прави на хората някой човек да се ожени, да му пеят някоя жива песен.Като умре някой, като замине за другия свят, с тъжни песни го изпращат, канони, удължават се.

Невидимият свят чрез пеенето произвежда.Най- първо ще те произведат обикновен певец, редови, прост войник,.Оттам насетне ще станеш ефрейтор, ще станеш взводен, ще станеш фелдфебел, подпоручик, поручик, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал.Но човек може да има един чин и да не отговаря на чина си.Цигуларят може да има най- хубавата цигулка, но трябва да знае да свири.

Според мен всеки човек, който знае добре да мисли, добре да чувства и добре да постъпва, има музика.Всяка музика, която не носи правата мисъл, правите чувства и правите постъпки, тя е обикновена музика.

Живот и музика 01.04.1942г."Великата възможност"ООК 1941-1942г.т.II

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В класическата музика има една лечебна страна. Трябва да слушате класическата музика.

Някой казва: „Не я разбирам.“ Няма какво да я разбираш. Като пие едно лекарство няма какво да го разбира. Като го изпие, да се излекува, това е важното. Щом ми пренесе полза, добро е.

И при слушането, щом една музика може да ме тонира, добра е. Отивам и слушам една класическа музика. Най-първо съм песимист и неразположен и слушам, слушам, приятно ми е, хубаво свири. Каква философия съдържа, не схващам, но ми минава неразположението.

*

За мене е интересно как музиката лекува хората, как се поправят хората чрез нея.

За мене е интересно, какво влияние упражняват известни тонове върху хората.

*

Свиренето е приготовление за една друга наука. Най-великата наука в света, магическата наука, това е любовта, която е достояние на всички. Изисква се всички да учат тая наука. Не се позволява никому да бъде невеж в това отношение.

Ключ за постижения

*****

Един ден и с вас ще се съберем. Аз другояче зная: при болните ще ида с аптеката си, а между вас ще нося само цигулката на гърба си и като вляза в дома ви, ще свиря и всичките ви деца и вие ще ме слушате и ще кажете: "Много хубави неща свириш, от Бетховен, от Моцарт, от Бах, я изсвири още едно парче и тръгнал да оправя света с цигулка."

Ако с цигулка не мога да оправя света, ще взема перото и ще стана поет.

Дотам съм дошъл: още веднъж ако дойда в света, или музикант, или поет ще стана.

Те са двете неща, които ще оправят света, те са останали вече: музиката и поезията.

И аз искам вашият прозаичен живот да изчезне. Две неща остават чисти в света, те са: музиката и поезията, те са неопетнени още, всичко друго е оцапано. И следователно всички трябва да бъдем музиканти и поети.

Които вас приемат

Неделни Беседи, 26.03.1922 Неделя, София

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Преди няколко време говорих за Шопен, роден в Полша, във Варшава, на 22 февруари 1809 година. Той е бил талантлив музикант, обаче някои го изкарват гений. Според моето мнение обаче той е бил първостепенен талант, който е писал дребни работи. Баща му бил французин, майка му била полячка. В 1829 г. той отива във Виена, а в 1831 г. тръгва за Лондон, но остава в Париж, дето се запознал с една госпожа писателка – Жорж Санд. След време обаче между тях става някакъв разрив, за което говорят неговите тъжни песни в живота му.

Тази любовна драма в живота му се отразила на неговите тъжни песни. След това той заболял.

Шопен бил силно поетическа натура със силно музикално въображение, но и със силно развити лични чувства. Той бил влюбчива натура и жените се влюбвали, привързвали се много към него. Навремето си много говорили за него. Той имал силно разработен музикален стил. Той имал голям изблик в чувствата си, но останало в него едно голямо неудовлетворение. Че имало нещо незадоволено в неговото сърце, се вижда от това, че той не мислел много дълбоко върху живота.

Това не значи, че той имал лоши стремежи, но дълбоко вътре имало нещо незадоволено в него, вследствие на което даже и в най-веселите му песни имало някаква тъга. Тъгата прониква навсякъде в неговите песни.

И наистина, когато французката и славянската кръв се смесят, те създават голямо различие. Преди всичко французите са стар народ, а славяните са млад народ.

***

Сега, като ви говоря за Шопена, аз не искам да ви оставя тъжни впечатления, но казвам, че музиката на Шопен е за здрави хора. Който е здрав, не с разклатено здраве, и с издръжливи нерви, нека слуша музиката на Шопена. Който иска да се предпази от заболявания, той не трябва да слуша музиката на Шопена. Шопен не е за болни хора.

Имаше някой человек

*****

В съвременната музика, много музиканти са станали болни по единствената причина, че пиесите, които свирят не са разграничени. Ако свириш постоянно Шуман, Бетовен, Моцарт, друг характер имат. Те са на няколко категории. Около 7 категории има. Но 4 са най-главни. Да бъдеш музикант, за да се освободиш от ограниченията.

Второто положение иска да имаш сила. Третото положение е метод, начин да имаш. После разширение за да възприемаш нещата. Да кажем вие се колебаете да пеете, казвате: „Не ми се пее“. Какво ви липсва? Самоувереност. Самоувереността е, че вие не сте в състояние да направите нещо. Вие искате да направите едно добро някому, но усещате, че не можете, имате няколко лева в джоба си, нямате какво да дадете.

Отворен и затворен интервал

*****

При това, трябва да знаеш, от кой автор ще свириш: от Шопен, Моцарт или Бетовен.

Който е малко груб, твърд по характер, да свири Шопен. Той ще му предаде мекота.

Който е изгубил смисъла на живота, да свири Бах.

Който не иска да чете и не обича да мисли, да свири Бетовен.

Единият и многото

Редактирано от Дъгата

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божественият свят е една вечна хармония. Външната страна на хармонията ние наричаме музика. Музиката ние я считаме за забавление. Когато говорим за музика, ние разбираме, че тя принадлежи на човешкото съзнание, не на обикновеното съзнание. Защото в съзнанието на животното има едвам сянка от музика. И в самосъзнанието е малко.

Музиката принадлежи на човешкото свръхсъзнание, на човешката душа и дух.

*

Та казвам: Когато човек е музикален, той има светлина.

Има една светлинна музика. Светлина трябва да има човек. Без светлина не може да има музика. Музиката е свързана и с красотата. Всички музикални хора трябва да имат красива душа. Душа, която не е красива, не може да има музика, не може да я прояви.

Музиката представлява красотата, хармонията на човешката душа.

*

Религиозните песни са песни на чувствата. А има една музика на ума. В нея има хармония. Мисълта си има своя музика. Чувствата също. На чувствата трябва да им свириш. Те са деца. А умът едва сега е започнал. Чувствата само обичат да слушат музика, приятно им е да слушат.

*

Та, когато мислим за музиката, трябва да знаете, че в музиката се образуват всички добродетели. Тя е основата. Та като казвам, че трябва да пеем, то е поощрение за да се развият дарбите, да се поощрим да се развият всички ония дарби, които трябва да се проявят.

Музикално утро. Седемте принципа.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Сега аз донесох цигулката си, за да ви дам един пример.Има хора, които се прехранват с цигулката.Добре знаят как храната им идва.Цигулката е направена от едно горделиво дърво, много честолюбиво, трябва да се пази.Ако малко я обидиш не свири.Трябва много хубаво да я пазиш.Аз държа цигулката, то е един начин на възпитание.Тя не обича да я обиждаш.После, и лъка ще пазиш.Който обижда цигулката си той не прокопсва.Ще я пазиш, ще я държиш много нежно, няма да я стискаш, като я хванеш, нежно ще се отнесеш.Тя не обича да я стискат.Като хванеш лъка, ще бъдеш много внимателен.Ако не правиш така, както тя иска, погледнеш, тя се отлепила, пукне се някъде.Щом не свириш хубаво, хората не дават нито пет пари за тебе като цигулар.Ако я обичаш, веселие ред, хармония ще имаш в къщи.Един музикант, ако обича цигулката си, и жена му ще го обича, и децата му ще го обичат, ако не обича цигулката си, и децата и жена му не ще го обичат.Че тя създава най- хубавите тонове, вземе няколко тона.Тук са съединени растенията и животните.Като свири на тази струна, най- първо съкратява струната, образува известни тонове.Ти може да повишиш тоновете, като стегнеш цигулката.Може да образуваш четири, пет тона.Трябва да знаеш, че ще дойдеш до едно място- ако потеглиш повече, ще се скъса струната.

Струните представляват човешката нервна система.Цигулката е човешкото тяло.Струните са нервната система, по която човешкият ум работи, свири.Ти като напрягаш нервната си система, няма да преминаваш границата на туй нагласяване.Ако стегнеш повече, скъсват се струните.Казвам:Всеки от вас трябва да е цигулар.Цигулар да изучава нервната система, понеже там, като минава през нервната система енергията, образува се човешката мисъл.Всяка една мисъл съставя един тон.Но вече имате три вида музика.Има една музика, която наричам органическа музика, която създава човешкия организъм.Има и психическа музика.Тази статическа музика, тя е механична.Та само може да даде един подтик на движението.Когато говоря за органическата музика, разбирам онази музика, която влияе на чувствата.Щом говоря за психическата музика, разбирам музиката, която влияе на човешката мисъл.Двете музики-механическата и органическата, са отражение на психическата.

Три вида любов 22.05.1940г. ООК "Наука за живота"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Или представете си друго обяснение.Един цигулар, на който пръстите не са свикнали да свирят добре, свири на цигулката, но взема позициите, местата на тоновете не знае и започва да свири.Мислите ли, че цигуларите, които свирят, че право свирят?Много малко.Дали от българските цигулари един ще свири на свет.Другите го карат като тъпан.Всеки цигулар мисли, че свири, но много цигулари ще ги глобят, дето не знаят да свирят.Природата е много строга.Тя всеки един цигулар, който не знае да свири, го глобява.Всяко същество, като започне да се храни, трябва да се учи да свири.Като си мърда устата,затваря зъбите, това са една арфа.Знаете ли какъв е тонът, чувате нещо.Вие си ударете зъбите, сега имате пиано, цигулка.Някой път ударите, все ще има половин тон разлика.Ако вие не знаете да ядете, ако не сдъвчете добре храната, ще се образува коремоболие.А коремоболието е наказание за цигуларя, че не знае да свири.След като се научите да свирите с устата, туй е свирене на арфа с 32 струни е тази арфа, тогава като се научите хубаво да свирите, ще ви дадат друг орган, дишането ще дойде.Той е един инструмент много по- сложен.След като се научите как да дишате, тогава ще ви дам друг инструмент, как да свирите- то пък е човешката мисъл.Мисълта е нещо музикално.

Когато ние говорим за любовта, ние разбираме най- хубавото свирене в света, което човек може да има.Най- хубавата песен, най- хубавото свирене, най- хубавата работа в живота-ние разбираме онова,което е най- добро в природата.Вие търсите своето щастие в света.Него може да го намерите само в музиката.

Учение11.03.1938г."Възможности в живота"МОК1937-1938г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Ако вие се бихте пренесли между ангелите, които се отличават с необикновена красота и интелигентност, с особена музикалност, вие бихте чули такива песни, такава музика, каквито нито с око, нито с ухо може да възприемете.Ангелите разполагат с пиана, които имат повече от 25 хиляди клавиша.Казвате:"Вярно ли е всичко това?"Вземете го като един факт.Знайте, че нашата музика е едно малко отражение на ангелската музика.Като видите една малка река, вие веднага знаете , че тя е излязла от големите океани.Същото представя и нашата музика в сравнение с небесната.Тази малка река съществува по причина на Великия Тихи океан или на Индийския океан.От там е дошла малката вода.Като слушате музиката на Бетховен, на Моцарт, на Бах, вие се чудите от къде е дошла тази музика.Музиката на всички наши велики музиканти представлява едно малко течение от музиката на небесния свят, от Божествената музика.И вие може да бъдете такива проводници.От вас зависи да станете не като Бетховен, Моцарт и други, но да станете проводници, да протече във вас нещо Божествено.Всеки от вас може да напише поне една песен в живота си.И като знаете тази песен, работите ви ще тръгнат напред.Ако нямате хляб и запеете тази песен, хлябът ще дойде.Ако децата ви са болни и запеете тази песен, децата ви ще оздравеят.Ако нямате къща и запеете тази песен и къща ще ви се направи."Може ли да стане всичко това?"Може .Всеки човек носи в себе си известни качествоа, с които може да разреши всички противоречия в живота си.

Скрих таланта16.10.1938г."Любовта дава живот" Неделни беседи1938-1939г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Помнете, давам ви едно правило:Без любов да не се пее.На всяко чувствувание вътре идея да имаш.Господ е дал едно изкуство.Музиката е велико изкуство на земята.Туй Божие изкуство като дойде , то ще се въодушевиш.Това не е твоя работа.Музиката не е човешка работа.То ще дойде постепенно.Като дойде Божественото, сам ще се радваш.Ще се научиш да пееш.Нали сте били малки деца, които сте говорили, мънкали сте думите.Мънкате, мънкате докато излезете на въздух, че вече не може да произнесеш думите.Някой път тази дума увивате и след 10 години думата кажете тъй, както трябва.Майката се радва.Ще мънкате, мънкате докато се научите да пеете.

Сега аз ви препоръчвам да пеете, не физически, но ще започнете отгоре.Най- първо ще слушате, когато пеят добрите хора.Който реши да пее, ще слуша.Слушаш веднъж, втори, трети, четвърти път слушаш и кутиите вече пеят.Да имаме малко смирение.Казвате:"Зная"Че какво знаеш?Ти знаеш нотите.Та това не е пеене.Ти една песен може да я тананикаш, това не е песен.Ако бихте запели както аз разбирам, тази мъгла отвън ще се вдигне, ще бъде ясно небето, всички облаци ще си заминат.Сега да пеете и няколко часа, мъглата седи отвън, не разбира от този език.Вие ще кажете:"Туй може ли да го направи?"Щом пеете, работите лесно стават.Но като пеете по Божествен език работите ще станат.Ако пееш по човешки, може да пееш, колкото искаш, по човешки когато е .

Музика в живота 18,03,1942г."Великата възможност"ООК 1941-1942г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Та сега вие искате да бъдете късметлии всичките.С любовта е късмет, без любовта е с пари.Късметлиите хора навсякъде имат късмет.Едните са късметлий с любовта, другите с пари.Имаш много пари, много ще платиш.Като нямаш пари, какво ще платиш?Аз имам само един такъв случай.Намерих един учител по музика, един добър учител, един добър музикант, роден музикант гледам.Като отидох да вземам уроци, казвам:Ще ми кажеш правилата, как да държа цигулката, лъка, как ще постъпвам и кавото ми каже, вече ще го слушам.Гледам беше много сприхав.Аз като влизах, той ще се усмихне много добре, казва ми:"Аз ще свиря, ти ще ме слушаш, каквото аз правя ще правиш"Не ми показва как да държа цигулката, лъка.На другите преподава уроци, на мене само той ми свири и аз се уча от неговото свирене.Аз като отивах ,той си почиваше, не кряскаше.Като дойде някой друг ученик и като вземе някой тон, той ще излезе из стаята, и пак ще се върне, по десет пъти излизаше из стаята.Понеже по някой път не искаше да се гневи, махне с ръката и излезе навън, не може да търпи неправилни тонове.След пет минути пак влезе, пак разправя как да си държи лъка.Този човек правеше усилия, другояче трябваше да кряска, затове ще излезе навън да не слуша.Аз като отивах, никак не излизаше навън, ще вземе цигулката, свири.Аз седах и го гледах, много хубаво държи лъка.И мене ми даваше забавления, той ми свиреше.И първоначално не ми даде никакви упътвания, как да хвана лъка.Аз наблюдавах как да държа лъка, как поставя цигулката, всичко туй наблюдавах внимателно.Казва:"На тебе не ти трябва повече от това"

Противоречията в живота14.01.1938г.МОК"Възможности в живота "

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Аз съм срещал само един музикант, който беше човек много разположен.Той беше чех.Имаше си една лула и пушеше.Отличен музикант, разположен, веселяк.Някой път сериозен, с нищо човек не може да го смути.И като вземеше някой фалшив тон, някой тон невярно, той изведнъж, както седи, маха с ръката и излиза навънка.И се разходи и пак се върне с лулата си.Ако вземеш втори път пак погрешно тона, той пак си маха ръката и пак излиза навънка.Той нищо няма да ти каже, но непременно ще излезе навънка.Той се наричаше Фалтес.Какво значи "фал"? Защо си махаше ръката?И излиза пак навън.После пак ще се върне назад, пак е разположен.Един ден аз го питам, защо прави така.Той се поусмихна, казва:"Пазя си ушите, да не би да влезнат в мене фалшиви тонове"

Че това мърдане на ръката психологически аз си го обяснявам:той като мърда ръката си, музикално пресича ония вълни на онзи ученик, комуто предава урока.Той има ученици, на които преподава музика.той не му казва да млъкне, защото взема фалшиво тона, но като си маха ръката, пресича вълните, да не го безпокоят, и като походи, походи, пак се върне.Та постоянно влиза и се връща, пресича вълните на фалшивите тонове.Някой път той вземе цигулката, изсвири както трябва и казва на ученика:"Чуваш ли?"По някой път казва:"Спри сега!"Той си взема цигулката и казва"Слушай сега и свири!"После онзи пак свири погрешно- той пак маха с ръката си и излиза навънка.А този Фалтес имаше ученици, при които не си махаше ръката.Тъй като ги погледне, и си надига тялото и главата-значи, че свирят хубаво.Тогава дава си ухото, приятно му е.

Докато ние си махаме ръката, около нас има звуци, показва, че не върви музиката като трябва.

Де е човекът?Първият образ на човека.Степени на разбиране 20.10.1935г."Трите родословия"УС

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Някой път в музиката, след като си изучил музиката много добре, знаеш да четеш нотите много добре, можеш да свириш, като вземеш едно упражнение 2-3 пъти, не се нуждаеш повече.Изпълнение трябва.Това е мъчно.Един виртуоз, след като може да чете хубаво нотите, иде изпълнението.Да знаеш да дадеш израз на онова, което свириш.Че има работа.Но да свириш хубаво, правилно, не тъй, като че вървиш по равнище, а да дадеш живот.Някъде тихо ще направиш, [ някъде -] по драматично, да накараш публиката да мисли;някъде трябва да мислиш с бемоли, ще дадеш тихо.Че този страдащият влиза в къщи, че сърцето му е развълнувано.Натрупани са знаци на понижение, а някъде ще има повишение-някъде в една пиеса има тия смени.Някъде започва да се подобрява неговото положение.Някой се влюбил, някой дошъл до отчаяние, буботи в него.Искаш да дадеш израз на музиката, че станала промяна.Че той си предвещава, дойде едно благородно чувство- как ще представи това?В ръката има едно леко помръдване.На ръката ще дадеш друго направление.После, ако мисли, той трябва да сложи това в тона си.То е вече изкуство на великите артисти.Майстор на лъка.И каквото мисли, това да вложи през тоновете си.

Та казвам:Сега вие, след като сте се научили как да живеете, предполагам вие вече сте виртуози.Сега ви трябва изпълнение .Изпълнение ви липсва.Казвам:Изпълнение няма.Всички четете, свирите, всеки може да слуша, но изпълнение нямаш.Това, което наричат вдъхновение, то е изпълнение.А изпълнението щом човек свири, той е сам доволен!Щом свириш и не си доволен, някой път извинение нямаш.

Та казвам сега:Новото учение в какво седи?Вас ви трябва изпълнение.А изпълнението в седи в много дребни работи.Ако вземеш един цигулар, аз гледам цигулари има, те не знаят да свирят.Той си тегли лъка"Много хубав лък е."Този цигулар, който свири с целия лък, той не е цигулар, той не е музикант.На всяка една част на лъка трябва да свириш;като разделиш лъка на 10 части, всяка една част си има специфичен метод.Това са работи, които вас не ви интересуват.

Котелът и торбата "Което имам" 22.12.1935г."Трите родословия"УС1935-1936г.

Има певци , има музиканти, които на някой инструмент може много вярно да взимат тоновете;има музиканти, които на първа позиция свирят отлично, но като дойдат тия високи позиции:4-та, 5-та, 6-та, 7-ма,8-ма, 9-та, позиция, там много малко музиканти има, които може да мърдат пръстите си.Много малко е разстоянието, микроскопическо е.да вземе един тон, вземе го смутолевено.Тонът трябва да бъде отчетлив, да има всички вибрации на този определен тон.Да вземаш вярно тонове не е лесна работа.

Буря голяма.Горделивият и тщеславният 29.09.1935г."Трите родословия"УС1935-1936г.

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Сегашният живот е пълен със спънки.Спънките не са лоши.Знаете колко спънки има една цигулка?Я да свирите тия мъчните парчета на Паганини, да видите каква мъчнотия има, да вземеш четири тона на четирите струни, с пръстите си да свириш.Да изсвириш едно парче върху трите струни, да вземеш двойни, тройни и четворни акорди.Като ги свири някой цигулар, чудно е как ги взема Паганини.Как ги свирил, и до сега не знаят.Сега нагласяват различни цигулки.Паганини като се разглежда главата, имал отличен тон.Според моите изследвания той имал 7.За времето е бил толкоз прецизен.Музиката без време и ритъм не може да се изрази.После техника е имал такава, майстор е бил, ръката е била така подвижна, така хубаво е подражавал човешкия глас- до неимоверност.Когато пеел някой певец и той свирел, не могли да различават де пее певецът и де свири Паганини.Така майсторски е подражавал човешкия глас.Сега той имал цигулка, но то не седи в ръчката на цигулката, но Паганини имал една тайна.Той е можел да изважда своя двойник от тялото и да влиза в цигулката двойникът му.Ако един цигулар може да изкара своя двойник и да го тури в цигулката, той може всичко да свири.Като не може да изкара двойника и да го тури в цигулката, той е обикновен цигулар.Друга опасност има:че след като свири, пак трябва да знае как да вкара двойника си в тялото.

Да приведа един пример.Един майстор цигулар имал цигулка от Страдивариус, била развалена и отива при един да я поправи.Поканил го да седне, взел цигулката и прекарал ножа ножа и разполовил цигулката.Цигуларят, като го видял, припаднал, изгубил съзнание.Двойникът бил вътре в цигулката.Като прекарал ножа през цигулката, прекарал го и през двойника.На това основание казва Христос:"Не обичайте света"В това , което обичаш, влагаш себе си.Това, което обичаш, ако е неустойчиво, ще ти причини пакост.Като имаш хубава цигулка, ще я пазиш като очите си, за да не падне в чужди ръце.Никога на цигулка , на която си свирил 15 години, и един милион да ти дават, не я продавай.

Възелът 07.09.1941г."Възпитанието"Неделни Беседи 1941г. том II

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Сега питат някои:"С какво се занимава Учителят?"-Аз се занимавам с наи- дребните работи.Има дребни работи, които виждам.Някой път се занимавам с музика.Разглеждам сегашната музика, интересува ме музиката.Кои са били подбудителните причини, защо са я направили така, разглеждам разпределението на тактовете, създаването на съвременните оркестри.Това всичко става за благото на човека.То не е така произволно.Каквото се свири, всичкото свирене се предава на въздуха.И тези музиканти допринасят.Един оркестър принася полза на хората без те да знаят.Като свири някъде един оркестър, те смекчават времето,смекчават нравите на хората.Десет души цигулари свирят в едно кафене и някой казва:"Тук са дошли да свирят!"-Те правят добро.Дето цигуларите свирят, там ще има по- малко побоища.Пият си винцето и няма побоища.Тези хора помагат, те облагорадяват хората.

Свещеното правило 27.01.1937г."Запалена свещ"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Великото в света, то е това, което не може да се изрази.Това, което не може да се изрази, то е Духът.Духът е изявление на незнайното.То е великото!В Духа влиза всичко!Всичко в света е разумно.Разумно е всичко!Оттам започва всичко.Началото е това!Второто нещо, това е човешката душа.С явяването Духа живота се явява.След явяването на душата се явява свещения трепет.То е хармонията, която се явявя в света.То е третият принцип.То е първият син.Хармонията на света е първият син, който се е родил в света.Като започнеш да пееш ти си се родил.Хармонията означава раждането на човека.Човек, който пее празнува рождението си.Третият принцип го наричам свещеният трепет.Наричат го трептения, вибрации.Аз го наричам свещен трепет, хармония.

След това четвъртият принцип е поляризирането.Разделянето на човека на две страни, на мъж и жена.Мъжът пее по права линия, а жената- по крива линия.Мъжът пее от центъра към периферията, а жената от от периферията към центъра. Тук спадат всички противоположности, баща и син, брат и сестра и пр.

Петият принцип е ритъмът.Този принцип е, че всички неща в света идат периодично.Даровете на Бога идат чрез ритъма.Човек трябва да разбира закона на ритъма.Ритъмът си има своите опасни страни.В ритъма има прилив и отлив.Прилив има когато си млад, раждаш се.Но трябва да знаеш,че ще остарееш.Приливът, който е дошъл, ще почне да се оттегля и като се оттегли, всичката кал ще занесе в морето.И като има прилив той донася всички материали.При ритъма трябва да знаете, че до едно време ще е прилив, например до обяд и като дойде обед , ако сте на физическото поле и стане отлив в ритъма, трябва да се качите в духовния свят.

Музикално утро Седемте принципа 01.12.1397г."Божественият импулс"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Музиката, това е съединителното звено между ангелските и човешките светове.

Хората изгубиха истинската музика, когато излязоха от Рая.

В окултните школи на миналото музиката е останала много назад.Много малко постижения имали те в тая област.На Земята още нямаме окултна музика.Тя сега се заражда.Единствените окултни песни, които човечеството има, това са нашите, които аз наричам "окултни упражнения".Те са зародишът на бъдещата окултна музика на Земята.

За да изучи окултната музика, човек трябва да не е и тук и там, да знае,че в сегашната музика няма това, което той търси.Музиката е дошла на Земята 3-4 000 години преди Христа.До това време музиката не е съществувала.Атлантската раса например не е била музикална.Ако разгледате черепа на човешката глава от това време,ще видите, че малко от тези черепи са добре оформени.Някои от тях са на престъпни типове.

Бъдещата музика ще допринесе повече неща от сегашната.Музиката, която ще слезе от възвишеният свят, ще се предаде на най- добрите хора.Без музика светът не може да се подобри.Цялата вселена пее-Слънцето,Земята, звездите- всички пеят.

Окултните упражнения няма да смесвате с обикновената музика.Те се пеят при особени времена.За да имате положителен резултат от тях, трябва да попаднете на съответното за тях време.Обикновенното пеене може да бъде по всяко време, но при окултното пеене трябва да се съсредоточите вътрешно, да сте с будно съзнание, без раздвоение и без никакви пукнатини.

Окултната музика се отличава със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи.

В окултната музика никога на се допускат думи или тонове с две значения.Там всяка дума има само едно значение.

В окултната музика няма мълчание, пеенето там е непреривно, никакво прекъсване няма.Там, дето има паузи, пак се чува звук, само че по-фин, по- висок.

Всеки тон в тази музика е жив и продължава да звучи и след като пеенето прекъсне.

Трептенията на окултната музика са по- силни и с по- къси вибрации.

В основата си окултната музика е много проста, но вън е много сложна.Тя много мъчно се поддава на изучаване.Тя не е още за света, номоже да послужи като подтик на съвременната музика и всеки музикант трябва да се ползува от нея.

Славяните са музикални.Повечето са минали през много ограничения.В песните им е изразено тяхното страдание и те го приемат с надежда и възход.Когато пееш песента на един народ, трябва да разбереш епохата, когато тя е създадена.Русите, както и българите, са търпели много страдания и това е отразено в някои от песните им.

Музикалният век иде.Славянството ще даде нов подем на музиката.Славяните носят по- добра "глина", от която могат да се направят по- добри грънци.

За мен музиката е изявление на Божественото, песни като "Махар- Бену","Венир- Бенир" и други, са с ватански думи, те не могат да се преведат.Те са свещени песни.Те са мантри.

Някои от нашите окултни песни, които сега пеем, са взети от вемето на Египет, когато са ги пеели в храмовете.

Един ден музиката ще бъде достъпна и ще бъде разширена, ще бъде разпространена по- света, тя носи такива еленменти, които засега още не могат да бъдат асимилирани пълноценно.

Това, което свирите в "Слънчевите лъчи" то е най- хубавото в българската музика.По- хубаво няма от него.

Ние сме единствените, които имаме новата музика.Никъде по света не са дадени тези песни, които тук се дават и те не са още готови.Тези песни ще си пробият път.

Когато музикантът твори, хиляди същества от невидимия свят вземат участие.Един даровит музикант е колективно същство.Който пее и свири от любов, той се намира в обществото на музикални същества, те са около него и го вдъхновяват.Вълнението, което обзема големите музиканти преди концерта е признак, че от невидимия свят присъстват невидими същества.

Земната музика е взета отгоре.Музиката е дошла в помощ на човечеството.Тя иде.Някои писатели и музиканти казват,че са измислили нещо.Всъщност никой не е измислил нищо.Хоровата и инструменталната музика са свалени от висшите светове.Музиката излиза от светилището на храма.По-рано тя е била там, а сега са позволили да излезе.

Ти като се качваш нагоре и слушаш шумовете на водата, камъчетата и листата, в тебе се развива веселие и радост.Това е музика!Музика има по тия камъчетата , по тия завои! Този шум е произвел благотворно влияние върху тебе.Идете на най- хубавия концерт, който се дава, слушайте най- големия виртуоз и вижте дали ще придобиете такова настроение.Идете на най- хубавото балканско ручейче, но изберете това ручейче, което не е кално, избирайте чисти, бистри ручейчета, където има камъчета, големи и малки, водата да се блъска тук и там, ще видите каква музика има!После като идете в гората, там ще чуете такива симфонии, арии...Трябва да ви изведа, има особено време през годината, когато ще чуете този концерт.Вие не сте наблюдавали природата, вашият ум е бил зает с други мисли.Ще идете сред природата, ще забравите всички ваши грижи и ще слушате.Сутрин като влезете в гората, всичко е тихо.После забелязвате едно малко шумолене, един малък шум, който постепенно се усилва.Дойде един вятър,залюлеят се всички клони и след това пак започва да утихва.Ако имате слух ще чуете,че при туй треперене всеки лист има особени звукове.Окултните гами на природата са по- различни от нашите гами, с тях те са в дисхармония.И ако вие се настроите според тази музика на природата и изпеете нещо от нея, ще ви питат:"От къде взехте това парче, от кой автор?"Та по този начин аз искам вие да се запознаете с окултната музика и да черпите сили и вдъхновение от живата природа, особено от дърветата.

Окултна музика Мисли на Учителя за музиката "Път към съвършенство Въведение в Божественото учение на Петър Дънов"Христо Дочев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Някои се възмущават,че съвременната музика се свири или пее в кръчми и кафенета.Особено свиренето и пеенето в кръчмите и кафенетата е допринесло твърде много за повдигането на човека.Вятърът, бурята са музикални само,че човешкото ухо не е така чувствително, за да схване тази музика.

Източната музика е съвсем загазила.Там има много кални работи, които трябва да се очистят.Аз съм свирил източни пиеси и после трябваше един месец да се чистя.

Човек трябва да се научи да пее.Щом пропее от черната ложа не могат да му попречат.Черната ложа напада човека, когато той престане да пее.Пропее ли, започват да се пръскат съществата, които му пречат.

Музиката твори в тебе.Когато пееш една песен, всички клетки в тебе работят и се нагаждат.Като пее човек една песен, тя го лекува, ако е болен.При болестта са отслабнали трептенията на тялото му и като пее човек, повишават се трептенията му.Страданията носят прах.Когато човек пее, този прах изчезва.

Змиите се укротяват чрез музика.И онези чувства в човека, които са змийски, само чрез музиката може да облагородим.

Светската музика има още много работа да постига.И после идва окултната музика.Хората още не трябва да знаят окултната музика, понеже ще злоупоупотребяват със силата и.В окултната музика има сила.

Като минат изпитанията, през които минава човечеството, ще дойде хубавата музика.Музикалните гений идват.Сега музиката е механическа.Няма още органическа музика.После ще дойде органическата музика, а след това психическата.Светът ще се оправи, когато хората станат музикални.

Аз имам цели тефтери с класически песни, които светът не е сънувал.Те не се свирят пред всички.Те се свирят при особени случаи.Те са свещени песни.Трудно е да се снемат песните отгоре, от невидимия свят, като например песните "Айн фази","Киамет","Вехади","Венир Бенир","Фир- Фюн- Фен","Махар- Бену","В началото бе словото", "Имаше человек" и пр.В бъдеще тези песни ще се разработят в големи, капитални съчинения.

Нашата музика един ден ще бъде достъпна, ще бъде разширена и ще бъде разпространена в света.Тя носи такива нови елементи, които засега не могат да се асимилират.Но в последствие те ще бъдат основните мотиви, върху които ще се гради бъдещата музика.Нашите песни са в съгласие с Божествените закони.

Когато Бетовен и други велики музиканти са творили, с тях заедно са работили и музикални същества от невидимия свят.Зад всяка музикална творба се крият възвишени същества.Те вдъхновяват музиканта и направляват неговата мисъл.Добрият музикант или певец се свързва с напреднали музикални същества от другия свят.За този, който не знае да пее най-доброто пеене е плачът.В този смисъл сълзите са ноти.От сълзите можете да направите музикално произведение.

Като излизаме от Бога, ние имаме миньорната, гама като се връщаме към него- мажорната.В първия случай има нещо меко в гласа, има тъга в съдържанието, оплакване.В източната музика преобладава мелодията, в западната хармонията.Източната музика е е музика на сърцето, западната- на ума и волята.

Има една пословица:Цигулар къща не гледа.Ами човек, който къща не гледа, става цигулар.Той в цигулката си е вграден.Защото ако неговия ум е съсредоточен в къщата, той няма да гледа цигулката.А като е вдаден в цигулката си, той къщата си не гледа.

По някой път вие мислите, че може без музика.Само умрелите могат без музика, а живите- никога.

Първото нещо, ще пеете от сърце.Окултната музика не позолява такова пеене само отгоре - отгоре.Тя иска съдържание, иска дълбочина.Ще пееш първо с чувство, а след това ще оглаждаш.Представете си, че някой ви запита по какво се отличава окултната музика от обикновената?-Със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи.

Истинските певци са дошли на земята с определена задача.Да утешават и да повдигат оскърбените, страдащите и отпаднали души.

Окултна музика Мисли на Учителя за музиката

"Път към съвършенство Въведение в Божественото учение на Петър Дънов" Христо Дочев изд."Кралица Маб" София 1996г.

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Големите музиканти не можеш да ги намериш навсякъде. Обикновените музиканти ходят навсякъде, но даровитите, гениални музиканти, много рядко се явяват. Един техен концерт, то е епоха. А пък обикновените музиканти дават много обявления, за да идат хората при тях. Вън от това, онези, които се занимават с околния свят, трябва да притежават известни качества. Сега да обясня: Онзи, който иска да бъде певец, той трябва да има качества вън от разбиранията на музиката. Той трябва да има глас и то един отличен глас. Няма ли този глас, той певец не може да бъде. И само при един отличен глас този певец може да покаже на хората какво нещо е пеенето, изразено в човешкия език, защото и самият говор на хората, и той е музикален. Някой път хората сравняват музиката и поезията. Музиката и поезията вървят заедно. Един поет не може да бъде поет, ако не е музикален. И музикантът не може да бъде музикант, ако не е поет. Едновременно те вървят. Поетът, за да изяви своя опит, той трябва да има музика вътре в себе си. Ако няма музика, той не може да бъде поет. Онова, което прави впечатление на хората, е не само изказването на думите, но и гласа, с който се изказват думите. Много пъти ти може да произнесеш думата любовно, но ако тази дума не произнесеш музикално, ще направи друго впечатление. Колкото един човек е по-музикален, толкова е по-благороден. Един човек, като го чуеш да пее, ще знаеш какъв е характерът му. Запример аз вчера свиря на пианото и там разправям: Ще ви кажа една тайна. Няма да я казвате другиму. В пианото кой е най-мекият тон? Ще пазите тайната и може да я съобщите само на този, който ви даде 10 000 лева. Пианото има само един тон, който е най-мек. Като го знае човек може да стане музикант. И в човека има един тон, който човек трябва да знае. Та хубаво е по някой път да слушаме някой човек да пее. За да слушаш, трябва да имаш едно ухо, което да разбира пеенето, да разбира думите, които се пеят. Защото ако един глух човек слуша, той ще види, че певецът само си отваря и затваря устата и ще каже: Какво този човек само се прозява на сцената? Стига толкова прозяване. После си маха ръката. Глухият ще каже: Тези работи ги знаем. За глухия ще има само махане на ръката на певеца. А пък онзи, който има чувство и слух, ще изпита едно услаждане в душата си.

Законът на подмладяването

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Ти като говориш по музика, смесваш октави, гами и други. Колко октави има? Има седем октави. Колко гами има? Какво е отношението между една октава и една гама? Гамите са за тоналностите – тонални отношения на тоновете, които следват един подир други по известен ред, образуват гамата. Там си има известни закони. Ти казваш „до мажор“. Знаеш ли какво е „до мажор“? Или казваш „ре мажор“. Знаеш ли какво е „ре мажор“? Даже музиканти има, които знаят „ре мажор“, но не знаят какво нещо е гама. „Ре мажор“ показва движението на живота. Ти не можеш да накараш живота да се движи, ако не знаеш „ре мажор“. Не можеш да туриш мекота в живота, ако не знаеш „ре мажор“. Трябва да изучаваш тоналността на „ре мажор“. „Ре мажор“ има особени трептения. „Ре мажор“ не прилича на „до мажор“. Това са сега философски работи. Тези неща не ги изискват в сегашната музика. „Ре мажор“ има съвсем друго значение. В тоналността, когато една песен минава от една гама в друга, има преходни пунктове.

Но казвам: Животът си има своите гами и своите октави. Вие в живота едва сте влезли в първата октава. Има още да изучавате шест октави. Колко гами има в музиката? Ако от всеки тон се образува по една гама, тогава ще имаме седем мажорни гами, седем минорни и седем хроматически. Три по седем прави 21. Удвоени, правят 42 гами. А пък колко гами има сега? – 32 гами.

***

Аз като съм изучавал гамите, за мене всякога те са представлявали известни мъчнотии. Теоретически да разбереш една гама е лесна работа, но да разбереш вътрешния смисъл на гамата е много мъчно. Аз понякой път изучавам гамите, по които са построени хората. Изучавам известен характер. Ако ти музикално не го изучиш, няма да имаш правилно разбиране за човека. И онези, които изучават астрология и други съвременни окултни науки, ако не ги изучават музикално, няма да имат ясна представа за тях. Например, някой човек е енергичен. Той е построен по „ре мажор“. Някой човек е алчен, иска много. Той е „фа мажор“. Той трепери за парата. Някой мисли, той е „ми мажор“. Трябва да проучваме основната гама на човека и ще видим може ли да минава от една гама в друга, за да излезе неговата работа. И самата постройка на човека е създадена по този начин.

Има „до мажор“ обективен. Има „до мажор“ субективен. Има „до мажор“, който обуславя вътрешния живот и „до мажор“, който обуславя външния живот. Има „до минор“, който обуславя външния живот и „до минор“, който обуславя вътрешния живот. Но тази работа за вас е съвсем неразбрана. То е цяла наука, как да се приложи това.

Всички хора трябва да изучаваш, понеже ако се запознаеш само с един човек, това значи да познаваш само един тон. Но каква музика ще учиш тогава? Например пееш само тона „до“.

***

Започни от този тон, от който по-долен не може да вземеш. Например, долно „сол“. Какво означава „сол“? В сегашната музика „сол“ е най-тържественият тон, величествен и тържествен. В него има едно изобилие. Когато едно цвете се разцъфтява и изпуща своето благоухание, това е „сол“. Когато една работа хубаво се завършва, това е „сол“.

***

Някой иска да пее, други не са разположени да го слушат. Някой говори, а другите казват: „Този много високо говори.“ Аз ще му кажа: Колко хубаво пееш, хубав глас имаш. Или, ако говори високо, ще му кажеш: „Много хубав глас имаш.“

***

Вие искате да знаете какво нещо е музиката. Магия без музика няма в света. Първата форма на магията е музиката. Първата форма, с която се започна животът, е музиката. И ако ти не си музикален, не можеш нищо да направиш. Ти отиваш при някой банкер, седни на стола и пей. Не вярвайте в нещо, което не виждате и не сте опитали. Сега щях да ви свиря на цигулката, но няма да свиря. Някой път не е разположена цигулката да свири. Някой път аз отивам вечерно време в 12 часа, турям на цигулката сурдинка и свиря, правя своите опити в музиката, свиря пет–десет минути. Аз поставям някои тонове, изменям своите трептения, своите енергии и веднага виждам какъв ефект се произвежда. В природата всичко има ритъм. Вие говорите за природата. В природата мелодията върви по хоризонтален път, а хармонията върви по отвесен път. Грамадна е разликата. Най-първо, ти трябва да се научиш какво нещо е мелодията и да дойдеш до ритъм. Хармонията не е нищо друго освен едно съчетание на мелодии. Изобщо, в мелодията е застъпен първият глас, а в хармонията са застъпени няколко гласа едновременно.

Най-първо ще проучваме нашия живот. Ние изучаваме себе си. То е закон на мелодията. Когато изучаваме закона на ближния, той е законът на хармонията. Ако ти мелодията не разбереш, как ще разбереш хармонията? Ако аз в себе си не разбирам мелодията, не мога правилно да пея, как ще разбирам хармонията, когато четири гласа едновременно пеят?

***

Казвам: Любовта – това е мелодия. Любовта, Мъдростта и Истината едновременно, това е хармонията. Само любовта, това е мелодия. Можеш ли да пееш на любовта, мъдростта и истината – това е хармония.

.

Ценностите в живота

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×