Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Станимир

Инструкции за Работа с Уики

Recommended Posts

Целта на работата по беседите е коригирането на някои детайли от сканирания текст, като правописни грешки появили се в резултат на сканирането, премахването на номерата на страниците, замяна на двойните интервали с единични и ред други неща, които ще бъдат описани точно и подробно в най-скоро време.

За момента права за работа в wiki средата имат модераторите и още няколко човека свързани с проекта. Такива права ще получи всеки, който желае да се включи и работи в нашия екип. Необходимо е единствено да се свържете с Донка, а тя ще ви даде допълнителна информация и повече подробности.

След като е получил права за wiki средата, всеки може да си избере беседа по която да работи, ако по същата в момента не работи друг участник. За целта е необходимо да влезете в страницата, където са дадени беседите по които може да се работи (например Етсествен ред на нещата) и да си изберете беседа. След това използвайки опцията за редакция - представлява текст "[редактиране]", който се намира отгоре вдясно на списъка с беседи, трябва да отбележите своето име отдясно на желаната беседа и да добавите "(работи се)", за да знаят останалите участници, че въпросната беседа вече е заета (на страницата от горния линк това се вижда много добре). Когато свършите работата си по беседата е необходимо да замените текста "(работи се)" с текст "(готово)".

За да могат участниците да свикнат с работа в wiki средата и да се упражняват е създадена тестова страница.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Приятели, получихме от редакторския екип на ИББ подробни правила за коригиране и редактиране на текстовете, с които работим.

Те се разделят на две нива:

- Първа корекция след сканиране и разпознаване

- Редактиране на коригирания текст

Оказа се,че сме успели доста добре да определим изискванията към нивото на първа корекция. За по-удобно ползване преработих стария пост в нови три.

Засега приемаме, че не можем да искаме от вас - уикиработниците - да редактирате думи и изрази в текстовете, тъй като това изисква по-добра ориентация не само в съвременния български език (правописна норма, морфология, синтаксис и стилистика), но и в развитието на езика от времето на Учителя до днес и в стилните особености на словото му. Поради тази причина няма нужда да ви публикуваме тук целия дълъг фаил с изисквания към редакторите от второто ниво. Ще спомена само най-важните корекции, с които ще се занимават редакторите след нас:

1. Ще вземат решение кога някои думи да се изписват с главни букви само стилистично и кога тези думи да се пишат с малка буква - в зависимост от това, с какво са свързани в конкретния контекст;

2. Ще се заемат с предаване на архаизми и чужди думи в Словото. (Редакционният екип се обръща с молба към коректорите да не променят тези думи в оригиналните текстове!)

3. Ще преценят как и къде да заместят стари езикови и граматични конструкции, стари предлози, които вече се употребяват в друг смисъл, неправилните съгласувания и т.п.; как и къде да се избягват излишни местоимения или да се преместват на подходящо място.

Тези от вас, които смятат, че имат достатъчно подготовка и опит да работят на второто ниво, моля да ми пишат лично съобщение или меил donkag@abv.bg. Ще им бъдем изключително благодарни! Редакторският екип е все още много малък, а след усърдната работа в уики, ще се събере доста голям обем материали за тях.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Корекция - първо ниво (след разпознаване на сканиран текст със стар правописен стандарт)

Коректорът възстановява текста след сканирането и разпознаването му. Единственият оригинал, с който коректорът сравнява и коригира грешките в разпознатия текст, е ПДФ файла, който е качен в уикистраницата.

1. Отстраняват се излишните интервали или се добавят липсващите според нормите на правописа:

1.1 Проверка за нови редове и край на параграфи. Всички параграфи трябва да са на нови редове. Отделните параграфи се маркират с един празен ред между тях.

1.2 Проверка за спазени отстояния. Всички параграфи да нямат отстояние в началото.

1.3 Проверка за спазване на интервалите при пунктуацията

- проверка за липсващ спейс след точка

- проверка за липсващ спейс след запетая

- проверка за липсващ спейс след удивителна, въпросителна или друг вид пунктуация.

- оставя се интервал след тире в началото на пряката реч и от двете страни на тирето след пряка реч.

Пример:

-Казах

се коригира на:

- Казах

"Елате тук"-каза ...

се коригира на "Елате тук - каза....

- малките тирета, които се пишат в сравнителните и превъзходните степени не се отделят с интервали.

Пример:

по -голям и най- добър

се коригират на:

по-голям и най-добър

1.4 - проверка за двойни спейсове

1.5 - проверка и отстраняване на вътрешни интервали в думите, появили се при разпознаването.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

2. Промяна на букви:

- отстранява се ъ в края на думата

- буква ят-ѣ се сменя съответно с я или е според съвременните правописни норми

- буквата ѫ се сменя с ъ или а според съвременните правописни норми

- отстраняват се излишните ь в думи като "кръвЬта" "любовЬта" според правописния речник

- сменя се Ъ със съответната буква в съвременен български правопис в думи като: чЪрта - черта (правописен речник)

- сменят се следните окончания и наставки на думи по правилата на съвременния правопис:

знаЯл - знаел (причастия на -л);

философствуват - философстват

сърдце - сърце

(списъкът ще се допълва в процеса на работа, за което молим уикиработниците да дават предложения)

- сменят се с/със и в/във по съвременните правописни норми

- остатъците от падежни форми при имената се запазват само при цитиране на Христос – Христа. Останалите имена се заменят с основната форма на думата или със съчетание от предлог и името.

Павла – Павел, на Павел; Канта – Кант

- името Учителя трябва да се членува само с кратък член, защото това е псевдоним, който се смята за собствено име, затова не следва да се членува с пълен член, когато е в мястото на подлога

- при изписване на числителни редни с арабска цифра и букви от края на числителното се пишат тези букви, които не се съдържат в името на числителното:

8-и (осем има м, значи се прибавя само и)

5-и ( пет има т, значи се прибавя само и)

4-ти ( четири няма т, затова се прибавя ти)

1-ви стих, 9-а глава, 5-ата и т.н.

След римски цифри не се изписват букви: V глава, VІІ век.

- съчетания на числително и прилагателно:

когато имаме число и дума, те се пишат с тире: 90-годишен

когато числото е написано с букви, а числителното е просто, цялата дума се пише слято: деветдесетгодишен

ако числителното е сложно (между цифрите му има съюз и), всяка дума се изписва отделно: деветдесет и пет годишен

(Забележка: Ако коректорът не е сигурен в поправката, моля да съхрани буквата от оригинала за следващите нива на корекция и редакция )

Молим да не се променят думи, които звучат на коректора нелогично, остаряло или неправилно, но са написани така в оригинала.

Това е работата, която ще извършват редакторите от втория етап на обработка. Това са хора с опит в редактирането на стари текстове. Промяната на съюз или буква от оригинала по преценка на коректора ще предизивика нужда от допълнително подробно сверяване с оригинала. Такова сверяване се прави на последния етап преди отпечатването на книгата, но все пак не е желателно да се допускат отклонения, които могат да променят смисъла на фразата и да объркат редактора.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Графично оформяне на текста:

- ако в текста на ПДФ файла има думи или изречения с

наклонен шрифт (италик),

кавички

скоби и други препинателни знаци се възстановяват в текста точно както са сложени в сканирания текст.

(Забележка: В сканирания текст не се виждат добре навсякъде запетаите. Има и малки точици по редовете, които са очевидно капчици печатарско мастило. Там, където е очевидно,че точицата не е запетая, а петънце, може да се изпусне. В останалите съмнителни случаи да се пише запетаята, но да се отбележи с червен цвят, за да и бъде обърнато внимание от проверяващите. По същия начин може да се постъпва, когато не е сигурно дали в оригинала точицата е петънце, запетая или точка, след която главната буква не е излезнала главна при разпознаването.)

Молим да не се добавят запетаи в текста, ако те не съществуват в оригинала - дори и когато съвременните правописни норми го изискват. Запетаите могат да променят смисъла на фразите и да объркат редакторите след нас.

Проблемът с формата на кавичките се обмисля в момента. Засега можете да оставяте стандартния формат на кавички от клавиатурата " ". Това е елемент, който лесно и бързо може да се коригира на следващи нива на корекция и предпечатна подготовка.

Ако коректорът изпитва несигурност при промяна в текста, може да отделя съмнителната дума с червен цвят, за да привлече вниманието на проверяващия беседата и редактора към нея.

Коригираните текстове с гриф (готово) ще бъдат проверени от допълнителен екип. Засега в него изявиха желание да работят Васил и Ася, които имат богат опит. Ще се радваме на всеки, който се присъедини към тях.

Приятели, можете да работите спокойно и да не се тревожите за евентуални свои пропуски. Това е съвсем нормално при коригиране на разпознати текстове. Текстовете винаги се преглеждат от много хора последователно, защото е съвсем ясно, че един човек не би могъл да забележи и поправи всичко на всички нива.

Въпроси и допълнения, които имате към тези изисквания, моля да пишете в темата Корекция на текст в УИКИ - въпроси и отговори, обсъждане на общи въпроси по корекцията на текст

Всички съображения ще бъдат обсъдени и могат да бъдат добавени към написаните по-горе.

Успех!

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Ако коректорът изпитва несигурност при промяна в текста, може да отделя съмнителната дума с червен цвят, за да привлече вниманието на проверяващия беседата и редактора към нея...

Във връзка с тази част от Инструкциите за работа с Уики, срещнах затруднение. Иво предложи много лесен начин - <font color="red">текст в червено тук</font> Тестван е и работи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ако се използва Firefox, инсталирането на правописен речник за българския език може доста да улесни обработката на текстовете. След инсталирането в контекстното меню на полето за текст (излиза с десен бутон върху полето) може да се избира автоматична проверка (spellcheck) и език (language).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

×