Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Слънчева

103. Излязоха и завтекоха се

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Добрата молитва

Излязоха и завтекоха се - беседа

Молитвен наряд за край:

Аз ще пазя равновесието на моята душа - формула

Във мрак, тъмнота - песен

Божият Мир и Божието благословение... - формула

„И излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма, и завтекоха се да известят на учениците Му.”(Матея 28:8)

В прочетения стих има два важни момента: „Излязоха и завтекоха се.”- Човек трябва много време да изучава природата, за да схване важните й моменти. Като говоря за природата, разбирам живата, разумна природа, на която всичките действия и явления са разумни и отмерени. В нея всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията. Така са отмерени и движенията на небесните тела. Понякога астрономите съзират известно отклоняване в движението на небесните тела, което те наричат изключение от правилните живи закони. Всъщност, това отклонение е привидно. Погрешните изчисления на астрономите се дължат на факта, че те не се намират на една постоянна точка. Те са в една подвижна точка, поради което изчисленията им са относителни. На същото основание, когато наблюдавате живота на хората, намирате известно отклоняване, което се дължи на факта, че и вие се движите. Следователно, и вашите математически изчисления не могат да бъдат абсолютни. Така казва моята математика, т. е. живата математика, с която аз се занимавам. В математиката има една основна истина: две величини, по отделно равни на трета, са равни и помежду си. Същото твърдение съществува и в геометрията: две линии, равни на трета са равни и помежду си. Това още не е аксиома, защото има математически истини или математически изчисления в перспектива, т. е. само по форма са верни. Има математически изчисления, които са верни само по съдържание. Има математически изчисления, които са верни само по смисъл. Ако обръщаме внимание само на формата, имаме тъй наречените изчисления и закони на мъртвата материя. Когато дойдем до съдържанието, имаме вече живот. Тогава казваме, че материята оживява. Най-после, като дойдем до смисъла на нещата, ние сме в тяхната същност.

Представете си, че имам една празна тенекия, която искам да напълня. Взимам едри куршуми и напълвам тенекията така, че нито един куршум повече не може да влезе в нея. Така напълнена, тенекията дава идея за формулата a + b = c. Ако имаме ситни сачми, можем да турим и тях в тенекията. Те ще запълнят празните пространства между едрите куршуми. Като запълним и тия пространства, не можем да туряме вече ситни сачми. Така имаме формулата a2 + b2 = c2. Тя представя друг свят, различен от физичния. Привидно, тенекията е пълна, не може да се тури друго нещо в нея. Пожелае ли някой да влезе в тенекията, това може да стане, ако се превърне на пясък. Между едрите куршуми и ситните сачми има празни пространства, които се запълват с пясък. Тогава имаме формулата а3 + b3 = с3. Рече ли някой да пожелае да влезе в тенекията, и това може да стане, но при условие да се превърне на вода. Сега имаме формулата a4 + b4 = c4. Водата е най-малката величина, която влиза в тенекията. Има още по-малка величина от водата – спиртът. В същата тенекия могат да се вместят около стотина грама спирт. Това са четирите свята, които се съдържат в тенекията. Те са представени в материална форма, с което искам да обясня идеята, де са тия светове. Те са на едно и също място, но се различават само по степента на своето развитие. Направете геометричен превод на четирите формули, с които изразих четирите свята. Първата формула а + b = с представя точка в движение. Знаете, че при движението си, точката образува права линия. Вие ще преведете останалите две формули ще кажете, че втората формула а2 + b2 = с2 представя плоскостта, която се образува от движението на правата линия. Третата формула а3 + b3 = с3 представя кубът, образуван от движението на плоскостта. Кубът е тяло. Значи, от движението на плоскостите се образуват всички тела. Какво ще се образува при движението на куба? – Тесаракт. Той е форма, която е вън от пределите на физичния свят. Тя се изразява с четвъртата формула: а4 + b4 = с4. Тя има отношение към четириизмерния свят. По-далеч от тоя свят човешкият ум не може да отиде. В бъдеще, човек ще проникне и в по-високи измерения. Днес, обаче, той се движи свободно само в три измерения. Питате: Какво отношение има формулата а + b = с към нашия живот? Тя има отношение към човешкото развитие. С „а” означавам човешкия ум, с „b” – човешкото сърце, а с „с” - човешката воля. Значи, интензивността на човешкия ум и на човешкото сърце определят интензивността на неговата воля. Ако умът ви работи само по първата формула, вие ще се движите по права линия. Тогава разбирането ви за физичния свят ще бъде само в първото измерение.

По един логичен и математически /присъщ на лява хемисфера/ начин Учителя ни показва различните светове, пътя към четвъртото ниво на съзнание /измерение/. Но трудно се преодоляват бариерите, на жреците от 3-то измерение...

Сега аз искам да насоча вниманието ви към новата философия, да ви накарам да мислите правилно. Материалът, който носите от векове, днес не ви е потребен. Турете го на нивите си, като тор, да родят повече. Всички стари мисли, стари вярвания и разбирания трябва да занесете на нивите, да ги огрее Божественото слънце. Кои са вашите ниви? – Това са вашите сърца. Хората още не живеят със сърцето си. Казваш: Имам сърце. Имаш сърце, но още не живееш с него. Опиши ми, какво е твоето сърце. Аз съм готов да ви опиша сърцето. То е прекрасен свят, най-малко десет пъти по-красив от тоя, в който живеете. Взимам числото десет, като число на Божествения свят. Казват, че сърцето ни е развалено. За кое сърце се говори? Ако говорите за онова сърце, което бие в гърдите ви, на което клапите понякога се развалят, това е друг въпрос. Аз говоря за онова велико сърце, в което растат и се развиват нашите чувства и желания. Кръвта и сърцето са тясно свързани.

Когато човек обработва своите чувства и желания само в кръвта, без участието на сърцето, те дават обратни резултати. И в заключение на това, човек отслабва, става анемичен; викат лекар, чудят се, как да му помогнат. Лекарят казва, че червените кръвни телца са намаляли, затова и сърцето отслабва. Аз допълвам: Червената светлина не прониква в сърцето на тоя човек. Той няма възможност да използува нейните вибрации и казва: Не ми се живее вече. Трябва да излезеш от формулата а + b = с и да влезеш във втората формула, в по-висока степен а2 + b2 = с2. Животът на това сьрце трябва да се осмисли. Сърцето, което обезсмисля живота на човека, не е в гръдния кош, но отзад на главата. Така казва френологията. Аз говоря за сърцето, което живее по втората формула: а2 + b2 = с2.

Кое е това сърце?-Разумното сърце /наричано от някои трето око или епифиза /. От тук започва връзката между двете полукълба-ляво и дясно, образуването на нови мозъчни връзки. Когато сме изчистили сърцето си от завист, омраза, страх, чистата кръв, която то произвежда се качва към разумното сърце, горе и оросява мозъка ни, за да образува новите връзки... Започваме да виждаме цялостно всичко, да се издигаме и виждаме, че всичко и всички сме Едно, свързани сме.

„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма.” – За кого се говори в тоя стих? – За учениците на Христа. Бих желал всички българи да бъдат ученици на Христа, да излязат вън от гроба, вън от старата култура. В църквите се говори, че Христос ще дойде на земята; тогава мъртвите ще възкръснат, т. е. ще излязат вън от гробовете си. Знаете ли, кога ще дойде Христос? Ще кажете, че има още време до идването на Христа между хората. От две хиляди години все така казват. И днес казват същото. Аз зная, кога ще дойде Христос, но не мога да ви кажа. Ако ви кажа, кога ще дойде Христос, това ще бъде най-голямото нещастие за вас Когато слугата изпълни всичко, каквото господарят му заповяда, той има търпение да дочака времето, когато господарят му ще дойде – и с радост очаква това време. Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне. Но Господарят иде вече, и кракът му е стъпил на земята. Горко на тоя, който не вярва! Че е стъпил вече на земята, лесно мога да ви докажа. – Как ще се докаже? – Със страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господарят иде в света. Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват. Такива нечистотии се отделят от земята във вид на изпарения и тровят човешката кръв. Който не разбира това, казва, че светът и хората са станали лоши. Казвам: Не е лош светът, но е започнало генерално пречистване. – Големи бури стават. – Това не са бури. Голямо проветряване става.

"Бурята е буря, но в мен е Той"-тази буря ни пречиства вътрешно, за да се събудим за доброто вътре в нас и счупим черупките на яйцето...

Сега хората се събират и говорят за любов и за обич. Да се говори, без да се прилага, това са празни приказки. Вземи цигулката и лъка и започни да го движиш нагоре - надолу. Като държиш добре лъка, сам да изпитваш удоволствие. Човешката душа трябва да се раздвижи. Казвате: Трябва да обичаме само един човек. Важно е, кой е тоя един. Трябва да обичаме само Един. Един Бог, Един във всички хора. – Как ще обичам тоя, на когото лицето е тъмно, грозно? – Лицето на тоя човек е тъмно, но лицето на Оня, Който живее в Него, е светло.

Да сме свободни-да дадем свобода на себе си и на другите до себе си. Да обикнем и врага си... Като разбираме и прощаваме на себе си, като разбираме и другите и им простим грешките, които ни учат... Сякаш това е най-трудно и време трябва, опити, съзнателна работа над себе си, но ако сме изпълнени с вяра и твърдост, стремеж към Бога и доброто- постига се! - С истина и откритост пред себе си и пред света! Докато работим в линейното време-пространство, натрупваме познания за реалността.

Казвате: Ние сме мъже и жени. Аз пък казвам, че сте ученици и учители. Че сте мъже и жени, това са роли, които играете на сцената. Мъжът и жената ще се разберат, само когато се качат в четвъртата формула а4 + b4 = с4, т. е. когато любовта изпълни сърцата им; когато мъдростта изпълни умовете им. Само тогава ще разберете, какво нещо е мъжът и какво – жената. Сегашният мъж и сегашната жена са вадички от по три сантиметра дълбочина. За днес те са опасни, но в бъдеще жената трябва да има сърце, с дълбочина десет километра. Също така и умът на мъжа трябва да има дълбочина десет километра. Значи, мъжът и жената трябва да имат дълбоки умове и сърца. Само в такива сърца могат да растат и да се развиват великите Божествени идеи. Само в тях може да се развива великият Божествен живот.

Аз познавам добре, какво представя всеки от вас. Днес всички сте маскирани, турили сте маска на лицето си и мислите, че не ви познавам. Познавам ви като свободни граждани. Някои казват: Сега мълчи, докато изиграем ролите си; после ще снемем маските си. Някои са отишли толкова далеч, че мислят, какво, вън от маските нищо няма. Един ден маската ви ще се снеме, ще се види подвижното ви лице и ще разберете, какви сте.

Страшно е да видим истинските си лица, да видим, какво сме вършили в миналото, но ако се разберем защо сме трупали маските и си простим идват Свободата и Мирът, Любовта. Изчистване на подсъзнанието, добри чувства, добри мисли, добри постъпки + себеанализ и анализ...

Пазете се от нечистите мисли и желания, които остават отпечатък върху вашите лица. Божият Дух, Който работи върху нас, трябва да намери чисто място да се прояви.

Новата култура ще измени живота на всички хора: на свещеници, на учители, на съдии, на адвокати. Училищата и църквите няма да изчезнат, но по друг начин ще се проповядва в тях. Свещениците и проповедниците ще ходят с пълни дисаги от къща в къща да раздават блага на хората. На адвокатите няма да се плаща, но ще се благодари с целувка, която повдига човека. Обвиняемият ще целуне съдията, адвоката, свидетелите и ще излезе вън. Чистата приятелска целувка ще бъде заплатата на всеки, който е направил някаква услуга. В новата култура няма да има пари. Те ще се заместят с целувки. Сегашните целувки не са чисти. Когато момък целуне една мома, тя повяхва като цвят. Сегашните целувки са като смученето на паяка. Той при-гърне мухата, изсмуче я и после я хвърля навън, като непотребна. Като целунеш един грешник, трябва да внесеш в него най-хубавите мисли и желания. Аз вярвам във вас, че сте хора на новата култура. Вярвам, че всички ще влезете в новия път.

Хайде, на добър път на вас, на всички ваши учители и професори. Слушайте ги и никога лоша дума не им казвайте. Когато професорът ви предаде урок, за възнаграждение, ще му дадете една целувка. – Какво ще правим тогава? Как ще се прехранваме? – Тоя страх е от старата култура. Като приемете новото учение, ще имате и жито, и ябълки, и круши, всичко ще бъде в изобилие. Ако приложите новото учение, в България ще има два пъти по-голямо изобилие от тая година. Ако очаквате на Бога, ще знаете, че всичко ще дойде отгоре. Вдигнете погледа си нагоре, дето е горната Англия, горната Франция, горната Русия.

Излезте от гробовете си със страх и радост голяма и идете при своите си да им известите, че живият Господ иде в света да помага на страдащите. Няма да остане човек ненаучен от Бога. Така е казано: „Всички ще бъдат научени от Господа.” Тогава в света ще има само музика и песен.

Понякога по-добри 'професори' и 'учители' са ни тези, дето са ни шамаросали, та са ни събудили да се осъзнаем и да внимаваме:feel happy:

Из Излязоха и завтекоха се

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

# В притчата за поканените на сватбата, един се отказал под предлог, че си купил нива; друг, че си купил волове; трети, че се оженил. По тоя начин не може да се живее. Ако се живее още три века така, хората ще се задушат. Ето защо, невидимият свят иде да помогне на съвременното страдащо човечество. Забележете, всеки ден, още със ставането си от сън, ви идат светли, нови мисли. Даже и най-дебелоглавият ще каже: Така вече не може да се живее. Старото изживява своето време. Например, сабята, която военните носят, не е за рязане на глави. Тя означава човешката воля. Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжете и на жените, като се почувстват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат: С волята всичко мога да направя. Ножът ще бъде само като символ на силна воля, но не и за рязане на глави.

==============

# По отношение на отрицателното, българите са много силни. Надали има друг народ, който да е толкова силен в разрушаването. Идете в някое село, да видите, как българинът опитва брадвата си и как я остри. Като я опитва, дали сече добре, той отива в гората и удря с нея ту едно, ту друго дърво, докато се увери, че работи, без да държи сметка, колко дървета е похабил. После ще отиде при някоя чешма да остри брадвата си на коритото на чешмата. Мине друг селянин, същото направи. След няколко години коритото се разваля.

Така и вие точите брадвите си върху главите на хората, без да мислите за последствията. Ако искаш да опиташ брадвите на българите, стани министър. Всички ще си опитат брадвите на главата ти. Това се дължи на факта, че те проявяват повече отрицателната си воля.

===============

# Светът може да се оправи, само като се приложат трите закона: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен. Ще кажете, че тия мисли не са ясни. След време ще ви станат ясни. Тия мисли са Божествени.

Благодаря Слънчева за представянето на тази беседа:

Излязоха и завтекоха се

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Моля регистрирайте се, за да коментирате

Вие можете да публикувате коментар след като влезете в акаунта сиВлизане Сега
Sign in to follow this  

×