Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Роси Б.

Човешката аура

Recommended Posts

Днес съм подхванала беседите на Омраам. Втората беседа след "Медитацията" е за аурата, но още не съм я прочела, така, че я пускам да я четем заедно:

Беседи от Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов) - книжката се намира в "Спиралата"

Аурата или кожата на нашата душа

I

Всяко същество, независимо дали това е човек, животно, растение, дори камък, е обгърна­то от характерна само за него флуидна обвивка, съставена от неизброими частици. Тези частици са продукт от излъчването, еманацията на това същество, а обвивката, която те образуват, се нарича аура. Тя е невидима очевидно, освен за ясновидците, а много хора дори не знаят, че тя е съществува... Аурата, подобна на хало[1], обгръща всяко човешко същество. Тя е различна за всяка отделна личност. У едни тя е обширна, ясно очертана, светла, мощна, Великолепно оцветена и с интензивна вибрация. У други тя е тънка, мрачна, бледа и грозна.

Аурата можем да се сравни с кожата. Всеки от вас знае колко важна роля играе кожата за човешкото тяло. Тя изпълнява най-разнообраз­ни функции. Подобно на щит или черупка, тя служи за защита срещу удар, срещу вредни дразни­тели или изгаряния. Изпълнява обменна функция - участва в дишането. Тя е сетивен орган. Чрез нея ние усещаме температура, допир, болка и т.н. Но тези детайли не засягат моята специал­ност и аз няма да се спирам Върху тях. Който се интересува от подробности, може да ги намери в учебника по анатомия и физиология. Аз просто искам да направя паралел между кожата и аура­та. Може да се каже, че аурата е кожата на душата. Тя обгръща душата и я предпазва. Чрез нея душата може да усеща. През нея преминават космическите лъчения и се извършва целият об­мен между човека и Всички създания и небесни тела, обитаващи Вселената. Чрез нея се осъщес­твява обменът между душата на всяко създание и Всемирната Душа.

Можем да сравним аурата и с атмосфер­ната обвивка на земята. Да! Колко внушително! Земята е защитена от един воал, от една кожа. Тя наистина е по-дебела от нашата, но изпълнява същата роля. Благодарение на нея, земята е защитена от неизброимите опасности, които я дебнат по нейния космичен път. Всички небесни тела, които биха предизвикали фатални катаст­рофи, ако достигнеха до земната повърхност, навлизат обезателно в атмосферните пластове, където най-често се разпадат. Атмосферата ни предпазвай от смъртоносни Космически лъчения, които преминавайки през нейните пластове се неутрализират от влизащите в състава и химически елементи.

Чрез нашата аура следователно се извър­шва един непрекъснат обмен между нас и природ­ните сили. Ние сме обект на постоянно променя­щото се влияние на планети и зодиакални съзвез­дия. Отражението на това влияние върху нас зависи изключително от характера и качествата на нашата аура. От нейната чувствителност, чистота, окраска зависи дали ние ще притежаваме, или не определени сили. Тя представлява на­шата система от антени, настроена да приема или отразява прииждащите от Вселената вибра­ции, информации. Представете си, че към вас са насочени някакви пагубни сили. Ако вашата аура е много мощна, много светла, тези сили няма да достигнат до вашето съзнание. Няма да ви засег­нат, разтърсят, напакостят. Защо? Защото по пътя си към вас те срещат вашата аура. Тя е една бариера, ако щете, една стена, една митни­ца на границата, където ревностни служители не разрешават да премине никой, без да проверят какво той носи в саковете, куфарите, багажника. Тези митничари работят без участието на наше­то съзнание, но те са готови да ни предупредят. Функциите на аурата са най-различни, но всички са свързани в една система, която действа мигно­вено. Чувствителността, обменът и защитата протичат едновременно.

От кои фактори зависи изграждането на аурата? От абсолютно същите, от които зависи и образуването на кожата. Различаваме груби, грапави, сухи или гъвкави, фини и нежни кожи. Никой, или почти никой не може от пръв поглед да определи качеството на една кожа. От какво зависи нейното качество? От целия организъм. От неговото физично и психично състояние. Човек сам създава своята аура.

Да! Кожата разкрива много неща. Ако тя наистина е нежна, чувствителна, това е така, защото човекът, на когото принадлежи, е нежен, одухотворен. Никой не може да си направи някаква кожа, която да не съответства на неговия организъм. Разбира се, несъзнателно човек участва в работата върху кожата и ако знае как, той може д ори д а я промени. Това е много труд но, но е възможно. Тази способност има изключително значение. Съдбата на човек е непосредствено свързана с неговата кожа. Характерът на отно­шенията му с другите и със заобикалящата го среда се отразяват пряко върху нея. Всичко това ви го казвам, за да се замислите. Всяко качество на кожата има своето значение. Нейното състо­яние може да ви разкаже за много от основните качества на личността. По това, дали Кожата е гладка, гъвкава, здрава или мършава, тънка, мо­же разпознаете уравновесения, волевия, активния или слабия, мързеливия човек.

Цялата съдба на един човек, с всичките негови успехи и провали е изписана върху неговата кожа. Още докато кажете на някого: „Здравей­те! Как сте?" и му стиснете ръката, можете да откриете неговите основни качества. Ако познавате зависимостите, едно ръкостискане ще ви е достатъчно, за да получите представа за дос­тойнствата или слабостите на когото и да е. Обаче! Ако ръката се протегне автоматично, без необходимото внимание и цел, нищо няма да ви се разкрие. Подаването на ръка е жест, съпровождащ установяването на контакт между два­ма души. С този жест всеки трябва да се старае да предаде на другия всичко добро, което притежава. Ако ръкостискането не носи такъв заряд, жестът е безсмислен и излишен.

Но да се върнем на аурата. Както вече ви казах, това са еманации не само на физическото тяло. Излъчванията само на материалното тяло не са достатъчни, за да се изгради аурата. Тя е Комплекс, Комбинация от излъчванията и на всички наши сюбтилни[2] тела. Всяко едно от тях добавя свой нюанс Към общата еманация. Ете­ричното тяло на човека създава аура, която прониква в аурата на неговото физично тяло. Тази съставна аура е отражение на здравословното и енергийното състояние наличността. Астралното и менталното тела, с тяхната активност или пасивност, достойнства или недостатъци добавят своите вибрации и цветове Към аурата. Те са отражение на характера на човешките чувства и мисли. И ако каузалното, будическото и атмическото тяло у човека са будни, те добавят Към аурата своите ярки и светли цветове и мощ­ната си вибрация.

Еманацията на тези три висши тела об­разува Тялото на славата, за което говори Св.Павел в своите Послания. Аз често съм ви говорил за него. Това Тяло наричат също и безсмъртно, и Тяло на светлината, и Христово тяло. Когато на планината Тавор Исус заедно с Мойсей и Илия се явил на учениците си Петър, Яков и Иван, той излъчвал толкова силна светлина, че тримата не са могли да я понесат и са паднали по очи на земята. „Неговото лице сияеше като слънце. Дрехите му бяха бели като светлината."- се казва в Евангелието. Това явяване е било една грандиозна манифестация на Тялото на славата.

Както Тялото на славата, така и аурата са отражения на излъчването на една личност. Но докато аурата отразява изцяло едно същест­во с всички негови добродетели и недостатъци, Тялото на славата отразява интензитета на духовния живот на тази личност. По тази причи­на Тялото на славата се манифестира само чрез големите Учители. Благодарение на това толкова чисто и светло тяло те са способни да лекуват болести, да носят благословия навсякъде, където се появят, да пътуват в пространството.

Следователно аурата е сплав от всички еманации на една личност. Затова, когато един Посветен си поставя за цел да опознае някого, той не се задоволява с впечатлението си от неговия външен вид: физиономията, жестовете, израза, а се старае да надникне в неговата аура. Да прецени всички цветове, сили и флуидни излъч­вания, които обвиват човека и които никой не е в състояние да скрие или контролира. Някои хора са ненадминати артисти в превъплъщението. Те владеят до съвършенство своите жестове, гласа си, погледа си, говора си. Но те са безсилни, когато въпросът касае сюбтилната изява на техния вът­решен живот. Техните мисли и чувства създават форми и цветове, които никой не е в състояние да промени или прикрие. Така че един истински Пос­ветен вижда и разбира кога хората са в състояние на хармония или хаос. Кога от тях струи нещо съзидателно, плодотворно, одухотворяващо, светло. Една атмосфера, в която можеш да се пречистиш, възстановиш, или обратно - да се покриеш с тиня. Нашето здраве също се отразява в аурата. Състоянието на дробовете, мозъка и всички анатомични органи намира своето отражение в аурата.

Тя, аурата, е една книга. Но вие много трудно бихте могли да си представите стой­ността и сюбтилността на тази книга. Както не съществуват двама души с еднакви дактилоскопични отпечатъци, така не съществуват две личности с еднакви аури. Човек е представен абсолютно от една уникална, персонална аура.

Земната атмосфера е изпълнена с емана­циите на всички хора, животни, растения, скали, води, планини и на всички планетарни и звездни сили, пронизващи Вселената. Подобно на нея, човешката аура е подложена на въздействието на всичко, което се намира у човека. Минералите, растенията и животните също си имат своята аура. Тя има предимно физичен характер и представлява слаба, цветна магнитна обвивка.

Етеричното тяло на растенията добавя своята виталност и стремеж за растеж към аурата им, което я прави по-интензивна и жива в сравнение с аурата на минералите. При живот­ните аурата е още по-богата, което се дължи на тяхното астрално тяло - тялото на желанията. По принцип у животните няма развитие на манталното тяло. Само у някои от тях, като кучето, коня, слона, маймуната, биолозите откриват спо­собност за мислене. Разбира се, това е една елементарна мисъл, но благодарение близостта на човека, на неговите грижи и обич, менталното тяло на тези животни е предразположено към еволюция. колкото до хората, те най-често се отнасят безотговорно към развитието на манталното си тяло и не полагат усилия да го насо­чат В правилна посока. Само онези, които умеят да владеят мислите си, могат да обогатят извън­редно много своята аура.

Със своята всеотдайност и обич Към Съз­дателя, Светците, Пророците, Посветените развиват своите каузално, будическо и атмическо тела, Което се отразява в необикновената пре­лест на тяхната аура. Тя блести в най-ярки, преливащи се Живи цветове, подобна на празни­чен фойерверк. Тя е много обширна. Казват, че аурата на Буда се простира на няколко десетки километра. Големите Учители са способни да разширят своята аура и приютят под нейна закрила всички хора, да проникнат в тяхната аура и им вдъхнат дори нов Живот. Тяхното най-голя­мо желание и стремеж е да разширяват колкото е възможно аурата си, за да вземат под своя закрила колкото може по-голям брой създания. Това е върховният, сюблимният идеал на големи­те Учители. Тяхната аура пречиства атмосфе­рата около тях. Тя разкрасява, озарява, възкресява създанията. Тя работи за покълване на семена­та, подпомага вегетативните процеси, променя атмосферните влияния. Да! Аурата на Посвете­ните е божествена.

Благодарение на огромната аура Посве­тените са способни да се докоснат до неизброими райони на Вселената, да придобият задълбочени познания за нещата, които са много по-богати от обикновените интелектуални познания. Ето за­що, вие трябва да престанете да ангажирате вашия интелект с неща, които не ви носят блажени небесни видения. Развивайки една мощна и ярка аура вие ще получите ориентация към един сюблимен свят. В него вие ще научите как Бог е сътворил света, какво е изписано със звездите, планините, езерата, птиците, животните, растенията. Но, за да усилите интензитета, мощ­та, вибрациите на вашата аура, ви е необходим висок идеал. В стремежа си към него вие ще трябва работите върху себе си, а той ще ви води към благородни и справедливи постъпки, към чис­ти мисли и чувства.

Има хора, които смятат, че естеството на техните постъпки, мисли и чувства нямат никакво значение и че моралът и религията са задължения, които не заслужават внимание и трябва да се освободим от тях. Аурата на тези хора е мръсна, цветовете и са размазани, вибра­циите дисхармонични и хаотични. Несъзнателно околните чувстват това и предпочитат а избегнат контактите си с подобни личности. Всички обичат чистото, светлото, хармоничното. Този, който иска да бъде обичан, трябва да допусне у себе си само чисти и светли сили. Всеки, който търси обичта, силата и светлината, ще ги наме­ри, ако работи за премахване мрачните цветове от своята аура. Вибрациите на тези цветове рушат всичко добро у човека. Сигурно ви се е случвало да прекарате няколко минути с някого, след което напразно се мъчите да намерите вдъхновение, радост и вяра в Бога. Всичко сякаш се е изпарило. Или след раздяла с друг се чувствате обнадежден, подмладен, изпълнен с вяра и светли пориви. Уверявам ви, тези промени се дължат на аурата.

Затова аурата е като магичен инстру­мент в ръцете на Посветените. Тя е неразделна част от тях и където и да се появят, благодаре­ние на нея те облагородяват царството на мине­ралите, растенията, животните и хората. И това не спира никога. Със своята аура един Учи­тел помага на милиарди и милиарди, лишени от карма във Вселената. Влиянието на тяхната аура достига дори и до там долу, до другия свят. Учителят облагородява съдбата на неизброими същества в астрален и ментален план. Ако на земята неговите грижи облагодетелстват огра­ничен брой хора, от другата страна те сгряват, озаряват, одухотворяват многобройни същества и стимулират тяхната еволюция.

Да! Истинската работа на големите Учи­тели не е тук, между хората. Тя е оттатък, Където е много по-интензивна, въпреки и незабележима. Големите Учители с цялото си сърце и Дух принадлежат на идеята за служба на Бога. Те са активизирали своите каузални и будически тела, чиито вибрации достигат дори до същества, жи­веещи на други планети. По същия начин онези, които живеят там, влизат в контакт със земни­те създания и така се осъществява една гранди­озна размяна, не само в границите на слънчевата система, а по цялата Вселена. Господ не е поста­вил никакви граници в космоса и ако казваме, че обичта е всесилна, това е защото тя е способна да достигне до звездите ида докосне и най-отдалече­ните създания.

Защо светците се изобразяват винаги с ореол около главата? В миналото е съществувала цяла наука за цветовете, според която всяко качество се проявява в определен цвят. Това не е нищо друго, освен цветовете на аурата. Светци­те са чисти личности. Те са си поставили за цел да се доближат до Бога, да го опознаят, да се слеят с него, да станат като него. В своето желание за познание те придобиват такова огромно проникновение и мъдрост, че от глъбините на тяхната същност започва да извира светлина в златно-жълт цвят, която ги обгръща като сияние. В това сияние се преливат всички оттенъци на Жълтото: от най-финия до наситено златния. Всеки оттенък си има своето значение. Въобще има много неща за обяснение, но те засягат вече област от алхимията и по-точно превръщането на материята в течно злато.

Ако един последовател не е защитен от някои качества и добродетели, които се е погрижил предварително да развие у себе си, неговите врагове ще се промъкнат у него и той няма да може да се отърве от тях. Как може човек да се предпази? Като работи за чистотата, светлина­та, мощта на своята аура. Всяко от тези качес­тва зависи от добродетелта, върху която се работи. Ако човек е чист, неговата аура е бистра и прозрачна. Ако е интелигентен, тя ще бъде по-светла. Ако живее интензивно, тя усилено ще вибрира. Ако човек има силна воля, неговата аура ще бъде мощна. Ако човек се отдаде на духовен живот, неговата аура ще расте и се усилва непрестанно. А красотата, сиреч красотата на цве­товете зависи от хармонията, в която се намират всички качества и добродетели. Аурата притежава още много нюанси. Аз просто ви спомена­вам по-важните.

С други думи този, чийто мисли са чисти, който има вяра, храни надежда, който е добър и чист, получава всичките богатства на природата и нищо лошо не може да се промъкне у него. Той е зад сигурен щит. И точно щитът и мечът на рицарите от приказките символизират аурата. Това са лъчите светлина, които извират от човека. Виждате ли това са два символа? Аурата -пазвата, която ни обгръща, изразява женския принцип. Изпратената мисъл или устременият дух човешки изразява динамичния и активен мъжки принцип. Щитът и мечът, тези два символа, зародили се в недрата на древността изразяват двете основни начала: женското - аурата и мъжкото - мисълта, изстреляна от волята и полетя­ла като светкавица. Мечът, светкавицата, копи­ето изразяват винаги активния мъжки принцип. В астрологията, Стрелецът, който изстрелва своята стрела, символизира Посветеният, отп­равящ своята мисъл. Той обтяга тетивата на лъка, готов да изпрати стрела срещу всеки враг, дръзнал да пристъпи прага на вратата към Града на посветените.

Погледнете как в материален план, човек е усъвършенствал средствата за труд и защита. Метлата е заменена от прахосмукачка. Тракторът е заменил вола и коня. Танкове, пушки и ракети са заменили стрелата и копието. Но в духовен план, той си е останал беден, лишен, въпреки изобилието от всякакъв вид средства. Всичко, което може да се намери в материален план, има свой еквивалент и в духовен план. От физичен аспект кожата, облеклото предпазват нашето тяло, а от духовен, аурата изпълнява аналогичната роля.

Не съществува по-сигурна защита от чистата и пламтяща аура. Всички предмети, знаци и формули, упоменати в езотеричните традиции, имат своето право на съществуване, разбира се, но нито една формула, нито един талисман не притежава възможностите на аурата. Преди да се обърне към духовете, преди всичко към низши­те духове, Магът очертава около себе си един кръг, в който написва името на Господа или някакви символични знаци. Този кръг изпълнява ро­лята на аура. Не може безнаказано да се заповяд­ва на тъмните сили, ако липсва защитен кръг или мощна аура. В най общ смисъл може да се каже, че не са възможни големи постижения в духовен план, ако нямаме изграден около себе си защитен слой, т.е. аура. Тя носи белезите на нашите доб­родетели и божествените сили, символизиращи Божието име, изписано в кръга.

Много хора се занимават с магии и си служат с различни символи, без да знаят нещо за техния произход и без да разбират истинското им значение. Те се нагаждат към ритуалите, описа­ни в книгите и не съзнават, че по-важно е да се начертае този кръг вътрешно, сиреч да се изгра­ди аурата на чистотата, светостта, светлина­та и обичта. Те пренебрегват всичко това и въпреки разните кръгове и знаци, са нараними. Един формално начертан кръг не може да ги защити, ако вътрешно те не са се подготвили.

Когато казват, че магът застава в един кръг с багет или меч в ръка и чете заклинания от една книга, това е точно така, но за един посве­тен всеки от тези символи има представител у самия човек. За Посветения по-важни са багетът, мечът, книгата, които носи у себе си. Те четат от книга, която съдържа познанието на всички сили и духове на природата. Багетът или мечът символизират волята, която трябва да съпровожда техните действия. Ако липсва багетът, сиреч, ако липсва волята не може да се склони духът.

Как се работи с аурата? Възможни са два начина. При първия съзнателно се използва воля­та. Упражнявайки волята си, концентрирайте се върху цветовете. Представете си, че плавате в море от чисти и светли цветове. За да придобие­те точна представа за седемте цвята, използ­вайте една триъгълна стъклена призма. Поста­вете я на пътя на слънчев лъч. Цветовете, които наблюдавате в природата, багрите на цветята, на птиците, са съвсем различни от онези, които се съдържат в слънчевата светлина. С помощта на призмата вие ще видите истинското червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, виолетово..., след което можете да ги използвате за различни уп-ражнения. Може да си представите, че всички тези цветове извират от вас и изпълват вселена­та. Може да си представите, че сте потопен в тази чудна светлина, в тези прелестни цветове, че се намирате в една сфера от светлина и изпра­щате вашата обич Към целия свят. Това са толкова приятни упражнения, че вие трудно бихте намерили сили да спрете.

При втория начин се работи с добродете­лите. С чистите мисли, търпението, опрощени­ето, великодушието, добротата, надеждата, вя­рата, смирението, справедливостта, безкористността. Този метод е по-сигурен, тъй като се работи непосредствено с качествата, които из-граждат аурата. Двата метода могат да се комбинират, разбира се, и това е още по-добре. Това, което може да се постигне с първия метод, може да се постигне и с втория, но използвани самостоятелно те носят по слаб ефект. Предс­тавете си, че сте се посветили на концентрация върху аурата, а в същото време дните ви преми­нават сиво, обикновено, дори в нарушаване на божествените закони. От една страна създава­те, градите, а от друга - рушите. Затова е за предпочитане комбинацията от двата метода. Да се живее честно, чисто, с обич и в същото време от съзнанието да не изчезва представата за най-прекрасната аура.

Както ви казах, постепенно аурата ще би помогне да достигнете до всички райони на Вселе­ната. Погледнете планетите в нашата слънчева система. Между тях лежат милиони и милиони километри и въпреки това те са обединени в една система. Всичко зависи от гледната точка. Да вземем за пример нашата Земя. Сушата заема определена площ. Водата заема три пъти по-голяма площ. Атмосферата, обвила планетата увеличава няколко пъти нейния обем. Над атмос­ферата следват етеричното, астралното, менталното тела и понеже земята е едно живо и интелигентно творение, тя си има своята душа и своя Дух. Като знаем, че това се отнася и за другите планети, стигаме до извода, че всички до известна степен се докосват. Материалните тела са отдалечени, но тяхната аура, тяхната емана­ция пронизват една в друга. По този начин астро­логията обяснява взаимното влияние на планети­те. Прониквайки една в друга, аурите на различ­ните планети си влияят и това влияние достига до всяко същество, обитаващо планетите.

Много неща остават необяснени още, но най-важното е да разберете, че за аурата трябва да се полагат грижи, подобни на тези, които полагате за собствената си кожа. Вие ходите редовно на баня и се къпете..., нали? Колкото до аурата, нещата стоят по-различно. Не може да използвате лосиони и кремове... ,или д а я налагате с бифтек, за да омекне! Тя и кожата не се нуждае толкова от това. Е, има и жени, които не си мият лицето, за да не похабяват кожата си, въпреки че няма по-чудотворно нещо от водата! Захвърле­те всички кремове и лосиони, които понякога са и опасни. Вие не знаете какво прониква във вас през порите ви.

Съвременните хора обръщат внимание преди всичко на своята външност, но не е далеч времето, когато те ще дадат предимство на своята вътрешна красота. Вместо да тичат по разните домове за земна красота, те ще се зае­мат със своята духовна красота. Това означава, че те ще заработят над своята аура. А това е истинския дом за красота. Една интензивна, лъ­чезарна аура носи трайната прелест. Красота­та на жена, излязла от дома за разкрасяване трае 24 часа. На другия ден - старата картинка. Да, защото нищо не е променено отвътре. Онова, което не носи вътрешна промяна, е нетрайно.

Частиците, които големият Учител из­лъчва са живи, интензивни, светли и мощни. Про-никвайки в нашата аура, тези частици влизат в състава на нашата структура и я променят. Онези, които приемат с обич тези еманации, постепенно започват да разсъждават като свои­те учители. А да мислиш и работиш като своя учител, означава да бъдеш свободен. Това, разби­ра се, е въпрос на години, но е осъществимо. За съжаление хората не се замислят за онова, което е невидимо. Предпочитат това, което могат да видят и докоснат. Те пренебрегват невидимото, което понякога е толкова важно!

Вие трябва д а се заемете с работа върху вашата аура и така ще проумеете много неща.

Когато изпитвате болка, вие обличате една огнено-червена дреха. Но цветовете на тази дреха са зацапани, размазани, много по-различни от розово-червения цвят на любовта. Ако ви липсва вяра и мир, синьото на вашата аура е мрачно, мръсно. Колкото вашата вяра расте, толкова синият цвят се приближава до небесния.

Опитайте се да правите всяка сутрин следното упражнение. Вземете една три­ъгълна стъклена призма. Подложете я на слънче­вите лъчи и наблюдавайте как светлината се разлага на седем различни цвята. След като се съсредоточите добре, затворете очи и си предс­тавете, че сте потопен във виолетово, след това в синьо, зелено и т.н. Или започнете с червено, за да стигнете до виолетово, като си представяте, че сте потопени по няколко минути във всеки цвят. След няколко дни вашата аура ще се освежи, подсили и вие с изненада ще почувствате, че състоянието ви се е подобрило значително. Кога­то някой от семейството ви е болен или нещас­тен, или обезкуражен, ако наистина желаете да му помогнете, направете същото с него. Предс­тавяйте си го обвит в изпратените от вас най-красиви цветове от призмата. Да! Многобройни са упражненията, които ни предлага аурата със своите цветове.

Всички тези упражнения може да се правят сутрин, докато отивате да посрещнете слън­цето. Наблюдавайки слънцето, потопено в прекрасната си аура, цветовете, които пламтят и заливат простора, вие си повтаряйте:" Аз искам също да се потопя в златна, синя, виолетова и т.н. светлина." Къпете се в тази феерия от цветове. Съзерцавайте ги. Представяйте си, че те пътуват много надалеч и всички същества пътуват заедно с тях. Плувайте и вие с тях в този приказен океан от светлина и се претопете в него. Тогава вашата аура ще се превърне в благос­ловение. Вие ще можете да пътувате и никакви граници няма да са в състояние да ви спрат. Хората сами си измислят граници. Такива не съществуват. Трябва да имате амбицията да си кажете: "Ще стигна там!". Един Учител или един по-издигнат ученик изпращат своята обич към всяко създание, към цялата Вселена и тази обич достига по-далеч и от звездите. Да! За някои това е реалност! Те изпращат своята обич към звездите, а от там като отразена вълна се връща звездната любов, залива ги и те се къпят в океан от всемирна обич.

II

Една от ролите на аурата е да осигурява връзката между звездите, които носим у себе си, с онези, които се намират далеч от нас. Ако нашата аура е мръсна и мрачна, тя не само че не улавя добрите сили, а натрупва у себе си лошите. За някои планети казваме, че са лоши, а за други -добри. Защо тогава те влияят благотворно върху някои хора, а върху други - не? Много просто! Този, който улавя само лошите сили, не е готов да приеме добрите. В действителност всички пла­нети са добри, но тяхното влияние зависи от аурата на всеки един от нас. Ако в аурата се намират елементи, които не допускат проникването на благотворните сили на дадена планета в нея, то тези сили се пречупват и предизвикват вредни последици за човека. Докато чистата, силна аура е способна да приеме всички влияния, като облагороди лошите.

Не бива да се изненадвате, когато ви каз­вам, че у нас също има планети. Човекът е едно отражение на Космоса, така че всички планети трябва да имат свои представители и у него. Както във вселената, те трябва да обикалят около едно вътрешно сърце. Много неща могат да се кажат във връзка с това. Науката за тези неща е съществувала в миналото и въпреки че сега е позабравена, в близко бъдеще предстои нейното възраждане.

Марс, Сатурн, Уран и Плутон се смятат за планети с неблагоприятно влияние. Но това се отнася само за личности, които не допускат до себе си добрите влияния. За Марс добрите са силната воля, дързостта, стремеж за преодоля­ване на трудностите, постигане на поставена­та цел и лошите - жестокостта, насилието, склонността към разрушаване. Положителните качества на Венера са красотата, чаровността, изящността, а отрицателните - похотливост­та, леконравието, измяната. Това са няколко от добрите и лошите аспекти на тези две планети, които се манифестират чрез хората, в зависи­мост от тяхната аура. Ако е чиста, тя ще привлече положителните влияния. Ако е замър­сена - отрицателните.

Същите закони важат и за другите плане­ти. От нашата аура зависи да привлечем доброде­телите, които ни предлага Сатурн (търпение, стабилност, стремеж към учение) или да се пода­дем на неговите отрицателни влияния (тъга, вироглавство, злоба). Или добродетелите на Юпи­тер (величие, щедрост, доброта, милосърдие) и неговите отрицателни влияния (дребнави амби­ции, суетност, желание за налагане над другите, дори провалянето им) Задачата, която стои пред един ученик, е да се научи да работи със своята аура така, че до него да достигат само благотвор­ните влияния на планетите. Защото противно на мнението на много астролози, влиянията на планетите, добри или лоши, не зависят само от зодията на личността и дома, в който тя се намира, нито само от аспектите помежду им. В зависимост от степента на еволюция на лич­ността, влиянията на планетите се проявяват по различен начин. Затова е казано, че „звездите влияят, но не определят."

Уверявам ви, въпросът за аурата е много важен. Ако вашата аура не е чиста, не само положителните влияния на планетите няма да достигнат до вас. Няма да достигнат и благосло­виите, изпратени от небето към земята. Дебе­лите пластове, които крият вашата истинска същност, ще попречат на това. Ако облаците са дебели, те скриват слънцето и неговата светли-на и топлина не може да достигне до създанията, за да ги огрее и стопли. Така е и с хората, обзети от притеснения, смут, изпълнени с болка или злоба. Тяхната аура е покрита с облаци. В дейст-вителност аурата е свръхчувствителна към виб­рации. Тя е способна на светкавични реакции, които непосредствено зависят от както от на­шето съзнание, така и от нашето здраве. Човек притежава, разбира се, една постоянна аура, ко­ято е дълбоко отражение на личността. Но аурата съдържа и променливи съставки. Да вземем за пример човешкото лице. За един ден физиономи­ята на човек се променя безброй пъти, но това не води до промяна във формата на носа, челото, устата. С аурата е същото. Тя е съставена от определени лъчения, определени цветове, които изразяват истинската същност на човека, онова в него, което не се променя с времето. Докато другите вибрации идват и си отиват, без да оставят трайни следи.

Който се оставя да бъде обладан от мрач­ни чувства или се отдава на своите слабости, нанася вреда на своята аура и когато благослове­ните сили се опитат да проникнат до него и свият гнездо, те срещат черупка от тъмни и непрони­цаеми цветове. Представете си, че вие живеете един безотговорен и хаотичен живот. Вашата аура ще бъде пронизвана от вихри и хаотични вибрации, срещу които тя не би могла да бъде надежден екран. Тя не би била способна да устои на атаките на враждебния невидим свят. Това ще се наруши хармонията във вашите взаимоотно­шения с Вселената и с всички нейни обитатели. По закона за привличането към вас ще потекат от Вселената само безредие, хаоси мрак и всичко светло ще бъде отблъснато. Светлината прив­лича светлина. Чистотата - чистота. Ако ваша­та аура е мръсна, мрачна, хаотична, всички хар­монични, чисти и светли сили ще останат навън. През нея ще се втурне всичко омърсено и мрачно, защото тя ще пропусне само онова, което прили­ча на нея. Както гласи българската поговорка: "Краставите магарета и през девет баира се подушват..." И те естествено се събират.

Ако вашата аура не е светла, тя не може да бъде добра защитна завеса или ефикасен апа­рат за възприемане на невидимия свят и скритите неща. Вие ще бъдете лишен от интуиция и предчувствие. Няма да можете да общувате с Небето. Съществата, които са далеч горе, няма да знаят за вашето съществувание. Те няма да ви забелязват. Но ако вашата аура блести, те ще ви видят. Как? Представете си, че пътувате но­щем през океана. Ако вашият кораб е осветен, всички ще го забележат. Ако вие сигнализирате, ако изпращате светлина, всеки ги види и ще може да се свърже с вас. В наше време съществуват много и най-разнообразни средства за осъщест­вяване на връзка. С този пример се постарах да получите представа за онова, което искам да ви обясня.

Земята е огромен океан, по който ние пътуваме нощем. Ако в мрак, който ни покрива, не изпращаме нашите вътрешни светлинни сиг­нали, невидимите същества, ангелите, арханге­лите няма да ни забележат. Трябва да изпращаме светлина. И изворът на тази светлина е нашата аура. Така че, колкото аурата ни е по светла, толкова по добре ще я забележат небесните работници и ще ни намерят, ако ги повикаме. Това също е образно казано. Духовете на ангели­те, ако искат да ни открият, разполагат с доста­тъчно средства.

За земята винаги се е говорило като за Долина на плача, страданията и мрака. И в това няма нищо чудно. От дадени на своите страдания, пъшкания и възмущения, хората не са способни да излъчат никаква светлинка и остават незабеля­зани. Трябва да се святка, сигнализира и това може да направи само нашата аура.

Аурата привлича върху вас вниманието на небесните същества. Тя ви помага и да се докоснете до районите, обитавани от тези съ­щества. Ако сте решили да пътувате нанякъде, вие трябва да си изкарате паспорт. Получите ли паспорта - вратите се разтварят. Така е в живо­та, но това и валидно и за духовния живот. Ако пожелаете да посетите някои области от неви­димия свят, трябва да имате паспорт. Този пас­порт е вашата разноцветна аура. За да ви допус­нат до определен район, вашата аура трябва да притежава характерните за този район цветове. Ако вашата аура съдържа златно-жълт цвят например, вие спокойно можете да влезете в библиотеката на природата и да научите Всички нейни тайни. Синьото ще ви отвори вратите към музиката или към религията. Червеният цвят ще ви позволи да достигнете там, където се нами­рат изворите на всичко и да черпите от тях, каквото пожелаете, дори живот. Аурата следо­вателно е определяща, когато става дума за проникването ви в невидимия свят. Различните и цветове показват точно в кой район можете да влезете и духовете на кои същества ще ви посрещнат и помогнат.

Но състоянието на аурата, нейната чис­тота и бистрота зависят от начина, по който човек живее. Ако се отдаде на мързел, безпътица и порок, неговата аура заприличва на вонящо тресавище, чиито зловония тровят околните. Дори и никой да не я вижда, защото и за ясновид­ците е трудно да видят човешката аура, всички усещат мрачната и тежка атмосфера, която тегне над всяко тресавище. Докато един Посве­тен, един Учител, който в течение на векове е работил, за да развие у себе си любов, мъдрост, чистота, безкористност е обграден от огромна аура, в която всеки може да се къпе, да се чувства сит, омиротворен, окуражен и устремен към божествеността. Учениците имат възможността да получат много благословение от аурата на своя Учител, стига да работят съзнателно. В противен случай те ще си останат ограничени в своето невежество.

Един добър ученик не трябва да се задово­лява с онова, което му предлага само аурата на неговия Учител. Той трябва да работи и върху своята аура, а затова е необходимо да промени начина си на живот. Не се ли заеме да промени своя посредствен, повърхностен и глупав живот, никакви упражнения и концентрации върху аура­та няма да го доведат до целта. Точно така става и с болния човек, който пие предписаните му лекарства, а не спазва определения му режим. Но много е трудно да убедиш хората, че единствени­ят и най-ефикасен метод е свързан с промяната в начина на живот.

Една чиста и светла аура носи промени не само за вас самите. Тя променя и онова, което ви заобикаля. Хората около вас започват да ви оби­чат. Без да си дават сметка за причината, те се чувстват приятно във ваше присъствие. В дейс­твителност онова, което усещат, е присъствие­то на светлите същества, които вашата аура е привлякла. Небесните обитатели обичат чисти­те цветове. Когато забележат създание, пото­пено в светлина и цветове, те се втурват към него. По същия начин постъпват и мрачните същества с порочните и лоши хора. Те се надпре­варват да се включат в свитата им. Но хората са толкова несъзнателни и неграмотни, че не знаят кое привлича добрите или лошите сили.

Аурата е един добре организиран и в йерархическо отношение свят. Както Дървото на жи­вота тя е разпределена на райони, където живе­ят ангелите, архангелите, природните духове, както и съществата от по-нисък ранг. Всичко зависи от живота на човека. Онзи, който е полу­чил благословията да бъде обитаван от светли духове, притежава чудните дарби на ясновидец, лечител, творец на чудеса. А онзи, който е ста­нал свърталище на лоши същества, си е спечелил мрачната слава на зъл магьосник.

Човек трябва години наред да работи упо­рито, за да направи от своята аура чувствителна антена, с която да привлича всичко най-красиво и благословено в света. Ако ви попитам: "Държите ли наистина на вашето здраве, красота, мир и щастие? Държите ли да бъдете обичани?"- вие ще отговорите:"Да! Ние искаме точно това!" Защо тогава не правите нищо, за да го получите? Всичко това не може да ви падне хей така, случай­но, от Горе. Най-добрият начин е да работите върху аурата си. Да я съживявате с обич. С мъд­рост да я озарявате. Със силния си характер да я подсилвате. С праведния си живот да я пречиствате, за да бъде тя ясна и кристална. Качества­та, които ще носи вашата аура, зависят от доб­родетелите, които вие сам ще развиете у себе си. Не бива да се надявате, че ако постигнете само едно качество, ще получите всички благосло­вени дарове. Във вселената всяко нещо е точно определено. Всяка добродетел привлича опреде­лена благодат. Още много мога да ви говоря за различните нюанси, но вие можете да си ги пред­ставите сами. Ако умеете да наблюдавате, ще ги откриете и в най-обикновените неща в живота. Някой говори. Неговата реч е силна и внушител­на. Тя въздейства на слушателите. Но заслушай­те се по-внимателно в неговите думи. Може би ще откриете и доста глупости. Има и други, много интелигентни хора. Те говорят умно, но неубедително и хората не ги слушат. Силата на убеждението е едно, а интелигентността - дру­го. По подобен начин различните добродетели развиват у аурата различни качества. Вие тряб­ва да помислите върху това и всеки ден да прави­те по нещо, което да обогати вашата аура с нови и нови качества. Един ден те ще ви помогнат да постигнете всичко, което пожелаете.

<br clear="all"> [1] Хало - оптичен ореол във форма на ореол около светещо тяло, напр. слънчево или лунно хало.

[2] сюбтил-ен,-на,-но: прил.за качество,което е почти или съвсем непознаваемо с известните ни човешки сетива. Основно качество на квинтесенцията.

Квинтесенция - сьщ.ж.р.: най-концентрираният екстракт, кой­то притежава всички качества на онова, от което е извлечен

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Както Тялото на славата, така и аурата са отражения на излъчването на една личност. Но докато аурата отразява изцяло едно същест­во с всички негови добродетели и недостатъци, Тялото на славата отразява интензитета на духовния живот на тази личност. По тази причи­на Тялото на славата се манифестира само чрез големите Учители. Благодарение на това толкова чисто и светло тяло те са способни да лекуват болести, да носят благословия навсякъде, където се появят, да пътуват в пространството.

:3d_132:Но аз не го бях чела това преди да напиша тези думи -

". ..Същевременно беседата е много дълбока. Да, такъв е стилът на Учителите, навсякъде около себе си разнасят светлина и всичко одухотворяват :). "

Като отговор на това за което съм мислила. В момента чета тази беседа :3d_015:

П.П. "Със своята всеотдайност и обич Към Съз­дателя, Светците, Пророците, Посветените развиват своите каузално, будическо и атмическо тела, Което се отразява в необикновената пре­лест на тяхната аура. Тя блести в най-ярки, преливащи се Живи цветове, подобна на празни­чен фойерверк. Тя е много обширна. Казват, че аурата на Буда се простира на няколко десетки километра. Големите Учители са способни да разширят своята аура и приютят под нейна закрила всички хора, да проникнат в тяхната аура и им вдъхнат дори нов Живот. Тяхното най-голя­мо желание и стремеж е да разширяват колкото е възможно аурата си, за да вземат под своя закрила колкото може по-голям брой създания. Това е върховният, сюблимният идеал на големи­те Учители. Тяхната аура пречиства атмосфе­рата около тях. Тя разкрасява, озарява, възкресява създанията. Тя работи за покълване на семена­та, подпомага вегетативните процеси, променя атмосферните влияния. Да! Аурата на Посвете­ните е божествена."

~~~

"...Частиците, които големият Учител из­лъчва са живи, интензивни, светли и мощни. Про-никвайки в нашата аура, тези частици влизат в състава на нашата структура и я променят. Онези, които приемат с обич тези еманации, постепенно започват да разсъждават като свои­те учители. А да мислиш и работиш като своя учител, означава да бъдеш свободен. Това, разби­ра се, е въпрос на години, но е осъществимо." И т.н...:yinyang:

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Аурата е един добре организиран и в йерархическо отношение свят. Както Дървото на жи&shy;вота тя е разпределена на райони, където живе&shy;ят ангелите, архангелите, природните духове, както и съществата от по-нисък ранг. Всичко зависи от живота на човека. Онзи, който е полу&shy;чил благословията да бъде обитаван от светли духове, притежава чудните дарби на ясновидец, лечител, творец на чудеса. А онзи, който е ста&shy;нал свърталище на лоши същества, си е спечелил мрачната слава на зъл магьосник."

:smarty:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

http://www.aobg.org/lecture.php?ln=1&id=160 Цветовете, които "духовното око" възприема, сияят около физическия човек и го обвиват като един вид облак (с приблизително яйцевидна форма), образуват човешката аура. Големината на тази аура е различна при различните хора, обаче, по правило, целият човек е 2 пъти по-висок и 4 пъти по-широк от своето физическо тяло. В аурата се кръстосват всевъзможни цветове и нюанси. Техният неспирен и променлив поток е един точен образ на вътрешния човешки живоt. Върху фона на тази променливост, някои трайни качества, като таланти, навици и характерови черти, са обагрени в постоянни цветове .За мисловните форми и за човешката аура,

steiner.gif

Редактирано от KirilChurulingov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Според мен няма човек,който да не долавял чуждото ауричното поле,просто не е знаел за какво става въпрос.

Човек долавя ауричното енергийно поле,ако:

1. В близост до определени хора се чувства изсмукан.

2. Свързва определени цветове с определени хора.

3. Усеща чужди погледи.

4. Изпитва симпатия или антипатия от пръв поглед.

5. Усеща как се чувства друг човек,независимо от начина,по който той се държи.

6. Усеща нечие присъствие още преди то да стане факт.

7. Определени звуци,цветове и аромати създават у него комфорт или дискомфорт.

8.Усеща нервност и напрежение при гръмотевични бури.

9. Чувства,че някои хора го вълнуват и енергизират повече от други.

10. Влизайки в някакво помещение започва да се чувства подтиснат,притеснен или ядосан или точно обратното - чувства се толкова добре,че не му се излиза.

11. Първото му впечатление от нещо или някого се оказва вярно,независимо че разума го е отхвърлил като такова.

12.Усеща разлика в местата които посещава,без да може да си даде логично обяснение.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседи от Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов) - книжката се намира в "Спиралата"

:3d_161:

Много добро попадение, елфче! :3d_047:

Струва си човек да се замисли какво се случва когато:

1. Се возим в градския транспорт;

2. Сме на конференция, където столовете са едни до друг;

3. Сме на мач;

4. Сме на митинг;

5. Сме на техно-парад;

:3d_142:

Редактирано от Канел

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседи от Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов) - книжката се намира в "Спиралата"

...

hush.gifЧувствам аз , че Стан ще протегне невидима ръка и ще ме докопа за ушите простирайки ме на някое много проветриво място. Тук друг емотикон за изчезване освен този - :3d_015: няма така че го хващам и изчезвам до... то ще си каже. Хубав ден :king:

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Беседи от Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов) - книжката се намира в "Спиралата"

:3d_161:

Много добро попадение, елфче! :3d_047:

Струва си човек да се замисли какво се случва когато:

1. Се возим в градския транспорт;

2. Сме на конференция, където столовете са едни до друг;

3. Сме на мач;

4. Сме на митинг;

5. Сме на техно-парад;

:3d_142:

"Преди да започне своя ритуал, всеки вълшебник очертава около себе си един кръг, който му служи за защита. Колкото и злите духове да обикалят наоколо, да го заплашват, че ще го разкъсат и унищожат, те не могат да влязат в кръга. В него въл­шебникът се чувства като в крепост. Ни­кой обаче не учи хората как да се предпа­зват от силите на мрака....."

Иванов, МихаилСексуалната сила или Крилатият дракон

~~~

Формули за ограждане

„Дето е Господ, там съм и аз.“

Кажете ли така, вие се ограждате с една могъща аура и всички Бели Братя са на ваша страна.

Учителят

Редактирано от Eлф

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-издигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна. От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като повиши вибрациите си."

Книга за здравето

Изплува един мой спомен от преди няколко години:

По време на един семинар преподавателката попита:

"Има ли доброволец за един малък експеримент?"

Излязох, защото много ми се искаше да взема колкото се може повече участие във всичко случващо се.

Поканиха ме да седна на стол и участниците да измерят аурата ми. После ми сложиха в скута парче сурово месо, внимателно увито непрозрачен найлон. ( Преди да седна на стола, ми бяха обяснили експеримента и ме бяха питали, дали имам нещо против. Тогава вече бях вегетарианка, но още готвех месо за семейството, пък и не подозирах защо ме питат.)

Участниците измериха аурата ми, след като месото беше у мен. Няма да казвам, каква беше разликата . Повечето тук ще се сетят. :) Но сравнението на ръцете на публиката " преди" и " след" остана живо в съзнанието ми.

Чак след измерването на аудиторията беше казано, какво има в плика.

После ми помогнаха да възстановя първоначалното си състояние с призив към Бог.

Едва сега ми хрумва какво е коствало на лекторите - твърди вегетарианци от десетилетия - да купят сурово месо, да го пренасят и ... не знам какво са правили после с него. Но си заслужаваше.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

КХАРМА

ЗАЧАТИЕТО

Това е ехо, от учението на древните българи БАЛКХАРА и свещения им език БХАДЖА, в който са закодирани тайните от Балкхара. Ехо, от науките за полето – АСТРАВЕДА и за човека – КХУМАНА.

Всяко материално тяло има свое поле и то е променлива величина. Ако вземем за пример човека, усещането за промените на полето са чувствата. Те са вътре в тялото и вън от него.

Полето в здравото човешко тяло, трябва да е в такова равновесие, че той да не усеща никой от своите телесни органи. Здравият човек не усеща и не осъзнава, че премигва през няколко секунди, че диша през няколко секунди, че сърцето му бие непрекъснато. Ако усеща функционирането на някой свой орган, дори и да няма болка, това означава че нещо в него не е наред.

Външните чувства са обмен на сведения при взаимодействието на човешкото биополе, с всички обкръжаващи го полета. То се поддава на тяхното влияние и се променя, без ние пряко да осъзнаваме това. Следвайки техните тежнения, стойността на нашето биополе се променя в благоприятна или неблагоприятна посока и поражда у нас съответното приятно или неприятно чувство.

Нашето биополе се влияе от промените на слънчевата активност и съответната промяна в земната магнитосфера. То се влияе от Луната, от сезонните и метеорологични промени, от присъствието на много хора или отделни личности, животни, водни басейни и всичко което ни заобикаля.

Най-силно влияят тези промени на малките деца. Понякога те плачат неутешимо, без никаква видима причина. Старите баби в такива случаи казват, че го е хванало УРУКХИ. А урукито, е наближаваща рязка промяна в метеорологичните условия, ниско атмосферно налягане, облачност с висок електрически заряд, ултравиолетовите слънчеви лъчи и др.

Думата биополе е нова, въведена от съвременната наука, но още от древността за това се използват други две думи: АУРА – в астрологията и ДХУНДЖА (Тунджа) – Душа, в религията.

Външното и вътрешното поле на човека са в непосредствена и постоянна връзка. Затова древните траки са казвали, че не можеш да излекуваш тялото, докато не си излекувал душата.

КХАМА, е обмена на сведения за стойността на полето, чувствителност, осезаемост, която поражда тежнения в биополето и желания в тялото.

Чувствата са известни на всеки, но въпреки това ще се спра на две от тях.

Първото – най-силното човешко чувство е страхът, ужасът. В екстремна ситуация човек изпада в шок. Тогава: го полазват – побиват тръпки, косата му настръхва, дъхът му спира, краката му омекват или стават тежки като от олово, той се вцепенява и често изпада в безсъзнание, а понякога става ням свидетел на собствената си гибел, без да е в състояние да направи нещо. Това е най-яркият пример за влиянието на външното поле и неговите промени, върху вътрешното – телесното.

Но за щастие, не се случва често и е неприятен спомен. Затова ужасът не е издигнат в култ.

Второто по сила чувство, е любовта. И при нея е силно изразено въздействието на външното поле и неговите тежнения върху вътрешното – телесното. То е съотношението между платоническата любов и секса, от едната до другата крайност. Всъщност за мнозина любовта е сексът и неговата кулминация – оргазма.

Какво е оргазъм и за какво служи той?

Първо, той е сладкото бонбонче, което ни кара да желаем, да търсим и да правим секс – единственият естествен начин за продължаване на рода. Природата ни е дала тази залъгалка, за да е сигурна че ще изпълняваме повелята – да създаваме потомство. Какво ли би станало ако го нямаше? Но оргазмът е различен, понякога дори е неприятно чувство, защото и полетата са винаги различни.

Второ, той е локално, временно биополе предназначено да повиши жизнеността на семената и яйцето и тяхната активност, необходими за действието при срещата им. Това е основната му функция.

Повече за оргазма по-късно, а сега да погледнем, как стоят нещата в природата?

Звукът, за първите – най-малките самостоятелно съществуващи материални частици – начало на полето, в езика Бхадха е С. Звукът за полето, е А. А звукът за мисленето, самосъзнанието, Аза, е М. Така се образува думата САМ. Това са първите Азове – семената от които ще се изгради ефирната материя и материята въобще.

От това САМ, са съвременните български думи: сам, съм и семе.

Посяването на тези семена, на материята въобще, е САД.

От тава САД, са съвременните български думи: садя, разсад и техните производни. От тук е и руската дума сад – градина.

Когато четем стари текстове, с митологично или религиозно съдържание, за нас е странна тенденцията на авторите към възвеличаване, епичност до вселенски размери на повествованието, действието и героите от текста. Но за това си има причина, а тя е различието в мирогледа на древните и съвременни хора.

Ще дам пример, като се върна отново към оргазма.

Днес тенденцията в нашето общество, е същността на младите хора да се принизи до двете определения: мутри и блондинки. А за тях оргазмът е само „Кеф”.

При древните, нещата са доста по-различни. Момента, непосредствено преди оргазма и самият УРКХАСАМ – оргазъм се съдържат в понятието САММАДКХИ (самадхи), за което в Индия се казва: „ Пълно съсредоточаване на разума, дълбока медитация. Концентрация на всички мисли, съзнателни и подсъзнателни, върху обекта (бъдещият плод). Състояние на духовна приповдигнатост, което предхожда ДХАНА(спиране на дъха) покой, безмълвие.”

Но спирането на дъха, не се отнася само за гореописаното, а и за Диханието на Брахма. Когато бог Брахма вдишва, светът се унищожава, а когато издишва се създава всичко което ни заобикаля – светът в който живеем. За издишването на Брахма, в древността е казано: „ Така диханието става камък, камъкът – растение, растението – животно, животното – човек, човекът – дух, а духът – бог.” Това е САМСАРА – причинно следствената верига за развитието на материята. Там движението напред и нагоре е ДХАРМА. С две думи, всичко това е колелото, не на късмета, а на съдбата. Заедно със спирането на нашият дъх, спира и диханието на Брахма и Дхарма отсъжда всекиму това което е заслужил – докъдето е достигнал в еволюцията. Растението ще роди растение, животното – животно, а човекът – човек. Но, в новороденото винаги има и тенденция плюс или минус (според еволюцията в диханието на Брахма), а тя вече е НАШЕ ДЕЛО.

Ние сме двуполови същества и това е наложило разделно участие на всеки от двата пола при зачеването, изграждането, раждането и появата на новия човек.

Мъжът и жената са две противоположности, съответстващи на двете противоположности в действителността. Мъжът на Е, жената на И (От ЕН и ИН.).

Точно както е записано в Библията: И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;…

За мъжа е отредено да дава и посява семената за духовното начало – МАД. Като добавим към МАД и звука за мъжкото начало Е, ще се получи думата МАДЕ – телесният орган на мъжа, където се изграждат семената за духовното начало на новия човек.

За жената е отредено, да изгражда – КХА тялото на новия човек. Звукосъчетанието КХ, в езика Бхаджа означава изграждане или разграждане на материята, творческото начало.

Желанието за любовна връзка и удоволствието от нея, в Бхаджа се нарича КХАМА. От тук е останало в Индия името на бог Кама – богът на любовта, който няма тяло. Днес, името му се превежда – желание (плътско). Начините за постигане на удоволствие, при различните пози на телата на двамата партньори, мъж и жена – правещи любов, са описани в древна Индия, в книгата Кхама судра (Кама сутра). Но Кхама и Кама, означават само удоволствие, без зачатие.

За да се случи каквото и да е в материалното пространство, трябва да има промяна на напрегнатостта на полето. За да съществува нещо материално, е необходимо точно определена напрегнатост на полето. Последните научни експерименти показаха, че в космическото пространство не се получава зачатие. То се осъществява само върху земната повърхност, при определена стойност на полето. Тази е причината някои птици, риби, животни и насекоми да мигрират за размножителния си период.

Звукът, за напрегнатостта на полето в езика Бхаджа е К, а следствието от промяната на напрегнатостта на полето, е промяна на някои материални образувания намиращи се в това поле, поява на нови или отмиране на стари. Звукът за следствието от промяната на напрегнатостта на полето, в Бхаджа е Р, РА.

За да има зачатие при любовната връзка и за да не остане тя само удоволствие, трябва да е налице точната напрегнатост на полето. Тогава КХАМА, ще стане КХАРМА, а Кама – Карма. Това е зачатието. Това е печатът на полето върху новозаченатия плод, неговото духовно начало МАД – посято от мъжа в жената, което ще изгражда – КХА тялото си в майчината утроба, през деветмесечния си път от небитието към битието.

Телесният орган на жената, където това се случва, е МАДКХА.

Това разделение от природата, на материя и дух при човека, дава основание на църквата да е против абортите. При аборта не се унищожава само недоизграденото тяло, а духът на плода, който изгражда собственото си тяло. Човек – това е неговият ум и затова всички ние сме различни. Когато се раждат деца, не се поддържа само популацията на рода, а се очаква и извършва еволюция – на тялото и на духа. Очаква се Новият човек – с променен ген, който ще направи още една крачка напред в еволюцията и ще ни изведе от застоя. Това се случва веднъж на хиляди години, но кога, никой не знае. Промените в климата дават основание за надежда. В тази лотария на съдбата, в която печелившият вариант е едно на милиарди, в България днес не са много участниците и възможността да ни споходи тази радост е нищожна.

През трите дни след раждането си, всеки човек получава първото майчино мляко – КХАЛАСТРА, коластра. КХАЛА, в Индия бог Кала, е Времето, а стра, означава съотношението у всеки от нас между С и Т, между духовното и материалното.

Първите девет дни след раждането, майката и детето трябва да прекарат в уединение. Там, в здрача, новороденото трябва да види това, което не се вижда с очи, в тишината да чуе това, което не се чува с уши, да усети топлината на майчиното тяло, която не се измерва в градуси, да долови уханието на живота, което не е козметика и да усети вкуса на кхаластрата, който не е насита за езика. По този начин, тези девет дни, означават за новородения човек „Добре дошъл”, което е предпоставка да премине през живота с лекота и увереност, но не винаги е така.

След раждането си и получаване на Кхаластра, новороденото ще получава и втора Кхарма, Карма – майчината кърма, в продължение на девет месеца, за доизграждане на тялото си в битието.

Написаното до тук показва само връзката човек – природа, но човекът е стадно животно и е важно мястото му в общежитието и връзките му с другите членове на обществото по време на неговата зрелост.

За морално и законно съжителстване между двама души – мъж и жена, има два термина в българския език. Първият е семейство. Тази дума произлиза от думата семе. Става въпрос за мъжкото семе. Ако има плодовито семе и плодородна леха, тогава има семейство. Но това е само акта на размножаването и е изпълнение само на природната повеля за продължение на рода.

Вторият термин е съпружество. Той се основава на думата – понятие от Бхаджа, ПРУГ. Тя буквално означава свиване на пространството от силата на гравитацията, гнет, усилие. Двама души – мъж и жена се събират да живеят заедно в съпружество, за да могат с общи усилия да преодолеят житейския гнет. Както казва народът: „Къща да струпат, челяд да отгледат”.

Съпружеството, е съвместно изпълнение на обществените задължения на мъжа и жената.

Ако двама души, мъж и жена живеят заедно – в съпружество, но поради вродени причини, заболяване или старост не могат да имат деца, те са пълноправни пред морала и закона.

Но днес, в обществото на САЩ и някои европейски страни, съществува сериозен морален и юридически проблем – легализирането на граждански бракове между еднополови човешки същества. Нещо което, доколкото ми е известно, официално никога и никъде по света не се е случвало, освен в библейските Содом и Гомор. Но както казва българската поговорка „Докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват”.

При хомосексуалните хора има разминаване между пола на душата и пола на тялото.

Тъй като душата е първична, водеща, а тялото подчинено, хомосексуалните се държат съобразно пола на душата си.

Еднополовото сближаване и съжителство, става единствено под диктата на КХАМА, а КХАМА, е само лично право. Общественото, обичайното право произтича от КХАРМА.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Да, и аз мисля, че душата няма пол, но Борис ми се струва, че визира идването на душата за едно ново въплъщение - т.е тя слиза с идея/жизнен път/сценарий да е душа на жена в предстоящия живот, но по някаква причина получава мъжко тяло или обратно.

Като цяло е интересен матрериал за размисъл. Благодаря, Борис!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

може би в текста(специално за хомосексулаността) се има предвид, че емоционалното тяло на човека тук на земата е от противополжния пол...

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всичко, от най-голямото до най-малкото се ражда от Небитието.

А всяко нещо, пребиваващо в Битието е поляризирано.

Физическата материя, в това число и Земята и нейното поле има два полюса,

а биологичната материя и полето й, също два пола.

Знаете израза: "Както горе, така и долу." и написаното в Библията:

И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;…

И в двата случая работи принципа на Дуализма.

Моделът на Вселената е дуалистичен.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Енергийната реалност на човека

Според Стивън Люмиер това е енергийната реалност на човека.

energybody1.jpg

Комбинация:Физическо до причинно тяло

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ето един визуален пример за това как въздейства хомеопатията за хармонизиране на Аурата:

Най-бързо и трайно балансиране на енергоинформационното поле на конкретния човек, става чрез точното, индивидуално за всеки конкретен човек хомеопатично лекарство.

Понякога става и за броени секунди.

004314065.jpg Нарушена, несиметрична Аура на жена.

004314067.jpg

Хармонизираната Аура на същата жена, само секунди след приема на хомеопатичното л-во Сулфур.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Интересен би бил коментарът - защо се смята, че 2-та снимка е по-хармонична от първата? Асиметрията, макар по-малка, все още я има, а голямата разлика е в друго. Всички цветове са променени, като са минали в по-високи честоти ( т.е. следващия цвят от скалата). С една дума, според моите скромно придобити с четене знания - жената е малко по-"духовна".

А дали така се тълкува от съответните специалисти, обслужващи камерата?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами защо втората енергетика да е по-добра. Не че мога да коментирам като виждащ, но лично на мен чакрите ми изглеждат някак по-"заглушени".

Погледнах описанието на лекарството Сулфур. Най-общо казано, то изглежда да помага при заболявания причинени от неприемане/отхвърляне на хора и събития особено роднини, обида към роднини и други хора, невъзможност за даване на прошка.

Трябва да кажа, че състоянието на аурата, което се вижда от повечето ясновидци и от тез снимки не говори наистина за реалното състояние на душата и мисловния модел на човека. Това, че уж аурата изглежда подобрена по широко-разпространените тълкувания не означава, че човек е станал по-духовен или че наистина се е излекувал.

Ще дам конкретен пример с мен. Преди да почна да се занимавам с дълбоките си проблеми моята аура хората я виждаха много чиста и бляскава. Защото коренните ми проблеми бяха дълбоко в несъзнаваното и не се виждаха с обикновен поглед към аурата. Когато започнах наистина да работя със себе си и да се себеопознавам, то се появиха множество паразитни цветове и белези за проблеми, т.е. истината излезе наяве.

Всъщност тези "паразитни цветове" означават започнала синхронизация между различните тела на човека.

Означават, че наистина се работи за решаване на коренните проблеми. Коренните проблеми не се виждат от един поглед към аурата. Трябваше един час на този, който тръгна по мисловните ми връзки, за да стигне до коренен проблем.

Това, че аурата се е "изчистила" означава единствено потискането на коренните проблеми по-дълбоко в несъзнаваното, от където не могат да се покажат в аурата. Механично използване на лекарство, за отлагане на действието на проблемите и пречка за проявяването им като болести. Учителя казва, че всяка болест и страдание означава проблем, върху който трябва да работим. Потискането на болестта не означава решаване на проблема, а отлагането му във времето или преобразуването му в нещо много по-лошо - неприятности и нещастия в живота.

Нека някой друг си даде мнението и за чакрите, които на мен ми изглеждат "заглушени" на втората по-"чиста" снимка. Чакрите са порталите между телата. Чрез тях телата си комуникират. Заглушаването им означава и по-трудно изплуване на нещата от несъзнаваното, т.е. заглушаване на коренните проблеми.

Е какво е това лекарство, което "лекува" чрез запушване на чакрите?! :)

Може и да бъркам, ама нали затова обсъждаме :)

Редактирано от БожидарЗим

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Божидар, на втората снимка напълно липсва излъчването на първа и на шеста чакри, което бих изтълкувала така - жената, преди да приеме лекарството е имала проблеми, свързани с тези чакри.

Лекарството само е потиснало симптомите, затваряйки чакрите, т.е. проблемът е решен временно. Чакрите на здравия човек са отворени.

Може би след продължителен прием на лекарството чакрите ще възстановят нормалната си функция?

Интересно е да се види аурата на тази жена след определено време. Едва тогава би могло да се каже дали лекарството е подействало.

Редактирано от Пламъче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Един човек може в един момент да е спокоен, в друг ядосан, да изпитва любов или страх, тъга или радост. Всичко това се отразява на аурата или поне на тази част, която обикновенно виждат ясновидците. Затова да се правят някакви изводи за нивото на развитие е трудно и е нужно да се вникне в по-фините излъчвания. Всяко тяло си има своята аура (излъчване), включително етерното, астралното и ментлното и по-висшите и може би понякога понятията се смесват и едва ли са много ясновидците, които знаят какво точно виждат.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ами защо втората енергетика да е по-добра.

Не, не, определено на съм искала да кажа това.

Синьо - индигово - виолетовата гама е типична за по-горните чакри, затова е с по-друга фреквенция.

Зеленото е типично за сърдечна чакра. В зелено са аурите на лечителите, както виждаме жената на 1. снимка, макар там да има някои несиметричности. Един лечител може да е също толкова човеколюбив, колкото един мислител например или радетел за истина ( синьо).

И един по-земен човек ( оранжево - прасковено) може да е също така много добър.

Добро - недобро , доколкото знам, се познават не по цвета, а по неговата чистота. Сивото и мръснокафявото, както и мръсните нюанси във всеки цвят означават енергия с по-ниски от здравословните за човек вибрации.

Все пак не задължавам никого с мнението си.

Да, интересна е една сравнителна снимка след време.

И коментар от специалист, който работи с такава аура-камера.

П.П. Съгласна съм с двете предходни мнения.

Александър, а какво е заболяването на жената - нещо по левия крак ли ? Някакво възпаление + болка? Напомня на разширени вени или ставни проблеми.

Лекарството играе положителна роля, щом така добре е активирало коронна чакра и е прехвърлило виолетова енергия към вероятно болното или слабо място - краката.

Моля, дай източник на снимките.

П.П.П. Покрай тази тема попаднах на интерсна статия за психическите причини за болестите и хомео-лекарствата (http://homeopathyfor.us/index.php?catid=3&subcat=5&page=1&id=91) , ще я публикувам в темата " Емоционално -психически причини за болестите". Дано пациентите не се изплашат, че се навлиза толкова навътре в душевния им мир. :)

Редактирано от късметче

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

аз пък разглеждам снимките така:

на първата снимка аурата е изцяло зелена...чакрите се виждат, но основния цвят е зелено, което аз разбирам като липса на баланс в работата на чакрите....т.е. жената е имала проблеми точно със сърдечната чакра, прекалено много внимание или въздействие върху нея са имали влияние събития и чувства засягащи точно тази чакра и поради не възможността тя да се справи сама с тях се е получило някакво натрупване, което един вид е "заглушило" работата на другите чакри...така тази енергия се е застояла, запънала се е там и не е била преработена...това е създало проблеми.......нали в природата има кръговрат на енергия и вещества, когато този кръговрат бъде затруднен или възпиран се получават аномалии, мутации, екологични катастрофи.....и подобни поразии...

на втората снимка този зелен цвят вече е намален или един вид баланаса в работата на тази чакра е горе долу върнат и първата и коронната чакра, които са много важни защото едната е връзката с майката земя, а другата с е връзката с космоса са вече активни има друг цвят при тях...

така си обяснявам аз излекуването.....

а емоционалното състояние и работата на чакрите са си взаимно свързани......това пак сочи, че вероятно жената се оттървала от проблемите или поне те не са вече така интензивни....

а нали бялата светлина съдържа всички цветове...предполагам, че ако човек е напълно хармонизиран и духовно напреднал аурата му трябва да е светла към бяла.....това би означавало, че чакрите му работят в пълна хармония.....

:P:)

Редактирано от pass_to

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А какво по-точно снимат тези аура-камери?

Емоционалното тяло ли?

Ако е това - то по него не могат да се правят точни заключения за здравето на човека. Обаче това на снимките е странно като аура-излъчване (и на първата, и на втората снимка), изкушавам се да кажа, че не е възможно дори, но знае ли човек.

Също не зная защо се прави извода, че втората снимка показва по-добро състояние на жената - ами там ясно се забелязва (ако аура камерата работи добре и адекватно пресъздава цветовете на чакрите), че чакрите са дори в по-лошо състояние от първата снимка - и като цветове, и като взаимообмен.

Към Станимир - ясновиждащите определено могат да се съсредоточат към етерното, астралното и т.н. излъчване на човека, излъчването на чакрите и др., не ги подценявай. По ми е интересно какво снима тази камера :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×