Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Цялата Активност

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Има и още един фактор, който се проявява като обща тенденция, а всеки може до известна степен да си го интегрира. Установено беше навремето, че пикът на сексуалното желание е различен при мъжете и жените. При мъжете се смяташе, че е около 20-тата година, а при жените около 40-тата. Да, но това беше следствие на културата за отминал период. Културата си ,,вървеше в комплект" с ценностите и смисъла на понятията. А на днешно време свободата на избора е по-голяма, т.е. натискът на общественото мнение не е толкова голям. Това носи и ,,резултатите си". Пример Или поне в Англия, където Женското начало отдавна е взело превес...
 3. Today
 4. Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва Оставете_да_растат_наедно_и_двете! „Бог е Любов“-формула Молитвен наряд за край: Добрата Молитва Ще прочета част от 13 глава от Евангелието на Матея, от 18–31 стих. „Оставете да растат наедно и двете до жетва“. „Оставете да растат наедно!“ В природата има близки и далечни причини. Причините, които сега ни засягат, са се явили преди хиляди години, а сега носим само последствията им, резултатите им. А има причини, които са от близко време. Сега се изисква едно научно изследване. Върху тия причини и последствия. Децата разсъждават много конкретно, образно, макар че сега се говори за една философия на живота. Тази философия е само за малцина. Вие имате един револвер, например, който бие само на няколко крачки, но веднага виждате резултата. Имате едно пушкало, едно оръжие, което бие на няколко километра разстояние, но не знаете какъв ще бъде резултатът. Представете си, че имате едно оръжие от месечината, което обстрелва земята. Там причината е още по-далечна. По същия начин има снаряди, които са изхвърлени от преди хиляди години, които едва сега идват да засегнат земята. Някои от тях са от наши приятели, а някои са от наши неприятели. Мнозина се запитват как могат звездите и планетите да влияят върху хората. Онези, които не разбират законите на природата, ще кажат, че тези неща са илюзии. Що е илюзията? Илюзията е криво тълкуване на един факт. В природата илюзии няма. Илюзии има само за човешкия ум, който не може да изтълкува нещата. Аз намирам, че всички причини в настояще време се дължат на три неща: стомахът произвежда едни причини; белите дробове произвеждат други причини, и мозъкът произвежда трети причини. Стомахът е свързан с известни области в природата. Наблюдавайте с каква храна човек се храни. Не трябва да знаете характера му. Достатъчно е само да знаете с каква храна се храни. Като проследите с каква храна се храни, ще знаете какъв е характерът му.... Оставете_да_растат_наедно_и_двете!
 5. Yesterday
 6. Интересна констатация. Доста далеч от мъжката перспектива Задължително в такъв случай трябва да се отбележи разликата в основата на сексуалното желание. Като основа е инстинктът за размножаване, но проявлението при мъжете е ,,оформено" от целта ,,семето да се посее" на възможно най-много места, а при жените - да ,,отсее" най-качественото семе. Повечето зрели хора са на ,,ти" с предното, но това, което често им убягва е ,,собственическото чувство". Не трябва да се бърка верността с привързаността! Първото е проявление на обич и уважение, а второто на страх от загуба и липса. Съответно твърдението, че е проекция на Привързване, зад която ,,се крие" Страхът от Самотата. Верността не е обвързана с изисквания! Тя се базира на доверие и уважение. А това, което исках да отбележа с перефразирането на въпроса за верността, касаеше изопаченото разбиране на обществено ниво. И дали всъщност незрялото ни общество не поддържа тази ,,изопаченост" заради страха от проява на независимо мислене в индивидите. Май само ,,до нашия казан няма демон-пазач"!
 7. http://atiearth.com/lucid_dreaming/?fbclid=IwAR1V7yzO1akc128aOSNWUcKUK3FrPj3Q_-LmTBxf7aHdCTWclM_HRqGJgto
 8. Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб.
 9. Човек, чиято глава е изкривена малко наляво, показва, че у него чувствата взимат надмощие, а у когото главата е малко надясно – умът взема надмощие. А трябва да се стремим към балансиране, към познаване и разбиране, сиреч да възстановим необходимото равновесие между ума и сърцето си и да не влагаме в тях повече, отколкото трябва. В групите, които ще образувате от по десет или дванадесет души, трябва да вложите познаване и разбиране. Ще ви обясня защо ви казвам това и какъв е законът. Първото число означава онзи велик принцип на Бога, който създава, твори нещата. Когото запишат за пръв на групата, той стои като емблема на принципа, който създава. Второто число представя онзи принцип, който отдолу възраства, организира нещата. Третото число е закон на равновесие. Четвъртото – закон на справедливост. Ще разчитате на четвъртия, защото той е честен, не краде. Ако бих образувал организация по този Божествен закон, четвъртия бих направил касиер. Ако измените мястото на този, който има числото три, ще измените реда на нещата. Казах, три е число на равновесие; то е детето, смисълът на родителите, защото щом се роди детето, то осмисля живота на родителите си – то е смисълът на живота. В такъв случай числото едно е бащата, две – майката, три – детето. Като разбирате числата 1, 2, 3 и 4, имате основните закони за разбиране на другите числа. Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите пет пръста. Числото 6 означава човек в своето развитие; Земята сега минава през числото шест; зелената краска е числото шест; също – размножаване, развитие. Числото 7 е закон на почивка. Към това число спадат всички богати хора, защото те са завършили работата си и се задълбочават в себе си, за да се развият, култивират и да станат духовни. Числото 8 е на Духа; то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. То е едно от най-строгите числа. Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща и затова него ще направите докладчик: той ще опише целия процес на числата от едно до осем и ще даде резюме как е вървяла цялата работа. Така вървят всички неща в своя ред. Вие се сърдите кой кое място заема, а трябва да знаете, че всеки ще заеме онова място, което му е определено. Не може двама в една група да бъдат числото едно или две, защото ще се яви борба. А в групировките не трябва да има дуализъм. Тук имаме чисто практически задачи, които трябва да реализираме. Искаме да отидем на Небето, но ако дойде един ангел и ни каже: „Хайде, пригответе се“, ние ще го помолим, ако може да ни остави за още малко време на Земята. А какво означава това? Че не сме свършили още работата си. Какви духовни хора ще бъдем тогава? Под духовни хора аз разбирам онези, които са свършили изоставената си работа и отиват на Небето за един-два месеца, като на ваканция, на гости, дето Татко им възлага нова работа, и после се връщат пак на Земята да работят. На Земята ние дохождаме като на училище... Разбиране_и_прилагане
 10. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Разбиране_и_прилагане-беседа Молитвен наряд за край: В начало бе Словото – песен Христос в една от Своите беседи е казал: „Ако Ме любите, ще опазите Моя закон.“ Разбирането има отношение към ума, а прилагането – към сърцето. Ако промените местата на тези две думи и поставите прилагането в ума, а разбирането в сърцето, с това изменяте реда на нещата, защото мислите могат да се развиват и растат само в ума, в мозъка, а прилагането и чувствата – само в сърцето. Сърцето е почва, свят за нашите добри желания. Добрите мисли и желания растат в ума и сърцето тъй, както растенията по лицето на Земята. Като влезете един ден в по-висшия свят, в света на мислите, ще разберете, че мислите, които сега се образуват, имат свои форми-разклонения: клончета, листа, цветове и плодове; тъй че всяка мисъл в своя краен развой и пълнота ще се оформи, ще стане жива. Например нашият образ, тялото, което сега носим, това са мисли, които Бог е създал преди милиони години и в които сега ние живеем. Нашите тела не са нищо друго освен мислите на Бога. Прав е тогава стихът на Евангелието, който казва: „Вие сте храмове Божии.“ Ако нашата мисъл е Божествена, ние живеем в Божествения храм. Думата храм в Евангелието има различно значение от онова, което ние схващаме: храм означава чистота, святост, условия, при които човешката душа може да расте, да се развива в познаване на Бога и Неговата Любов. Смисълът на нашия земен живот е само в познаване на Божията Любов и на Божията Мъдрост. Ние сме събрани тук, за да се опознаем, защото още не се познаваме. У вас има желание да се опознаете, но още не се познавате. Ще възразите: „Как да не се познаваме?“ Да познаваш някого – то е Живот вечен. В Писанието се казва: „Да познаем Бога, ще имаме живот вечен“, защото Бог, като ни познае, ще живее вечно в нас. Следователно Бог има желание, като слезе у нас, да намери чисто жилище и да живее вечно в нас. А днес Той поживява една, две, три, най-много десет години в нас и ние Го уморяваме. Ние постоянно Му създаваме страдания и вследствие на това Той постоянно умира в нас. Бог може да се оттегли в Себе Си, в Своята същина, и да бъде тих и спокоен, да не страда, но тогава ние няма да живеем. Затова законът е: първо ние да познаем Бога, а после Той нас. Този закон може да се обясни много лесно. Ако влезете във вашата къща и затворите прозорците, спуснете пердетата, Слънцето няма да проникне вътре. Вие може да го викате, да му отправяте най-любезни покани, да го молите, но то няма да проникне вътре, няма да се отбие от своя път. Махнете ли покрива на вашата къща, вдигнете ли пердетата, отворите ли прозорците, то ще влезе с всичката си сила. Капаци, прозорци, пердета – то са нашите лоши, користолюбиви мисли и желания, нашият егоизъм. И след всичко това ние минаваме за добри, благородни хора! Защо? Защото сме скрити, затулени под пердетата... Разбиране_и_прилагане
 11. Last week
 12. Обич Обичайте тъй, както Бог обича. За всичко благодарете. Знанието Знанието у вас трябва да бъде такава необходимост, каквато е хлябът, водата, въздуха. Ако не чувстваш знанието като една необходимост, не можеш да го придобиеш. Свещени думи на Учителя
 13.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   Петър Дънов – Учителя: „Три вида робство има: когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате. Всички хора са еднакво добри [като Души, които следват Христос], но всички не са се проявили еднакво [като Души, които следват Христос (защото са заети да се проявяват като амбициозни личности)]. Под "БЛИЖЕН" се разбира онзи човек, у когото Божественото Начало [Христос, или – Съзнанието за ЕДИНСТВОТО на Всичко] е пробудено."
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Никой човек не е отделно същество и затова, всяко нещо, което става на Земята, е колективен акт. Щом мисля за някого, че е добър, той става добър, щом мисля, че е лош, става лош. Ние сами правим, вътре в нас, хората да стават добри или лоши. Човек може да обединява хората, без да бъде с тях. Може също да сме събрани на едно място, без да сме обединени. Три вида робство има: когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате. Щом правиш различие между един човек и друг, вече си сгрешил. Всички хора са еднакво добри, но всички не са се проявили еднакво.

   Под "БЛИЖЕН" се разбира онзи човек, у когото Божественото Начало [Христос, или – Съзнанието за ЕДИНСТВОТО на Всичко] е пробудено."
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    
    
    
 14. АлександърТ.А.

  За вярата

 15. Рассвет

  Прецедент

  Что привело к тому, что мы сейчас как общество находимся на грани коллапса, и каков выход из сложившейся ситуации? Почему потребительский формат построен на лжи, обмане, манипуляции, удержании власти? Потребительский формат «потребляй и властвуй» — это копия системы. Почему манипулятивная технология «спираль молчания» дала трещину? Как сознание эксплуатирует людей? «Золотая клетка» внутренней борьбы, зависти и противостояний от гордыни: миллиардеров, политиков и других людей. Почему в потребительском обществе существуют неправильные ценности, оценки, перераспределение денег, средств, несоответствие цен и затраченных ресурсов? Как подорожания, инфляции и другие искусственные манипуляции — этот бич современности, этот инструмент потребительского строя — загоняет человека в долговую яму? Войны в истории потребительского общества — это всегда чьи-то финансовые интересы и оправдательная ложь для народов. Кто настоящий враг человечества в головах людей? Что лежит в основе потребительского общества? Неограниченная капитализация, из-за которой массы нищают, а богатые из всех сил соревнуются, меряются гордыней. Разные мнения: какова должна быть максимальная планка ограничения капитализации индивида? Сколько нужно человеку для нормальной счастливой жизни? Созидательное общество: бесплатное образование, медицина, приемлемые цены на жильё и сферы обслуживания базовых потребностей человека. В чём преимущества создания единой плановой экономики объединённого созидательного мирового общества? Гласность — прецедент, который был создан самими людьми, изменяющий будущее. Почему сегодня перестают работать технологии зомбирования людей? ... Почему один человек может многое? Почему важна коллективная ответственность вместо власти и эксплуатации одного человека над другими? Почему важно не передавать ответственность другим за своё духовное спасение, за свою жизнь, а брать на себя ответственность, работать над собой? Резкое изменение климата — антропогенный фактор или циклы, которые повторяются каждые 12 тысяч лет? ... Почему человек ищет свободу во внешнем, но находит лишь разочарование и пустоту? Почему власть и всё, чем бы он ни обладал в этом мире — всё временно и быстро проходит? Почему в сознании царит страх перемен, почему сознание боится духовного преображения человека? ... В передаче упоминались международные конференции 11 мая 2019 г. и 22 июня 2019 г.: (Передачи с болгарскими субтитрами с информацией о конференциях можно посмотреть на «АллатРа България»: "Обществото. Последен шанс". "Международна онлайн конференция за СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО! Атланта, САЩ") Международная пресс-конференция "За созидательное общество!" (22 июня 2019 г.)
 16. д-р Тодор Първанов

  Lilito

  ,,Страх ме е,страх да не направя всички тези глупости ,които са ми в главата.,, Точно от това никой не го е страх, тези мисли не се реализират.Любов може да усетиш едва след като пребориш страховете си иначе няма как да стане. Моли се, да имаш смелост и ги пребориш, после всичко е лесно.
 17. Никита никита

  Lilito

  Благодаря ви,правя го от доста време,това с тетрадката.Всичко,което ми изскочи се записва .Разбирам ви напълно,защото това което съм писала е само една много малка и сбита част от целия ми проблем.Страх ме е,страх да не направя всички тези глупости ,които са ми в главата.Надявам се, че все един ден всичко лошо ще остане в миналото и ще заживея пълноценно.Желанието ми на първо място е да усетя любов.Да изчезне тази апатия и гняв.....Благодаря ви за пореден път за подкрепата.Вие сте прекрасни хора...и най вече,Човеци...
 18. И аз имам около 90 стихотворения. Ето ти едно: Ловецът на бисери Потънал във пяна на грохотна вълна на черната смрад, със пясък в очите и тътен в ушите на никому нужен и драг, и глътнал прокоба- човешката злоба във алчен запой, се хвърляш безстрашно към дъното страшно, намерил покой...
 19. Някой от нас ще каже: „Дотегна ми все да чистя.“ – Ако къщата ти е чиста, тогава влез в сърцето си – там има работа. Ако сърцето ти е чисто, влез в ума – и там има място за чистене. Най-после, има места за чистене и в тялото ви вътре. В кой ден вие правите почистването на къщите си? Отговор: В събота. Затова не ви върви. Съботата е ден за Господа. Вие изопачихте нещата, Господния ден взехте за вас. Българинът казва така: „Понеделник – повседелник, вторник – потопорник, сряда – не се сяда, четвъртък – несвъртък, петък – разпятие, събота – ще ида на баня, и в неделя, ако работят хората, и аз ще работя.“ – Не! Понеделник е ден за пречистване. Когато искаш да победиш някой порок, ще избереш вторник – той е ден на Марс. Ще видиш и кои часове благоприятстват за тази работа. Когато искаш да изправиш някоя погрешка, ще избереш вторника като Марсов ден и Марсов час. Като я атакуваш, да се справиш с нея. Щом дойде сряда, ще учиш, ще разрешаваш някой научен въпрос. Сряда е добър ден. Четвъртък е ден за религиозно повдигане на човека, ще разрешавате религиозни въпроси. Четвъртък е отличен ден за облагородяване на сърцето. Петък е отличен ден за служене на Любовта. На Любовта трябва да се служи разумно. Събота е ден за служене на Бога. Щом живеем разумно, този свят абсолютно няма да ни интересува, като че го няма. Ние живеем на друго място. Като дойде неделята, тогава ще започнем новия ден на живота. Неделята е ден на Слънцето, ден на науката. Който иска да се занимава с изобретения, нека употреби неделята. Когато искаш да изобретиш нещо принципиално, някоя добродетел, избери неделята. Тя е ден за прогрес. Хубавите часове, веселите часове са в неделята. Който иска да избере весел ден, да избере неделята – тя е ден за веселие. Сега вие ще ми кажете: „Кой да ни научи на всичко това?“ Учителя-“Както природата пише“ - 24 декември 1924 г.
 20. д-р Тодор Първанов

  Lilito

  Вземи си една малка тетрадка и всеки въпрос, който те тревожи, си го записвай.Когато отидеш на сесията, си извади тетрадката и задай въпросите си на терапевта . Той ще погледне много положително на това, ще разбере,че ти самата се интересуваш от терапията и си ангажирана в нея.Не търси отговори от нас, има опасност не познавайки те да те заблудим.
 21. Абсолютно съм съгласна. Както когато ядеш каквото ти се яде, следвайки само насладата, ставаш дебел, състаряваш се преждевременно и се чувстваш зле. А когато си поставиш ограничения и си наложиш такъв режим на хранене и движение, който изисква опредлени усилия и воля, макар и в известно ограничение, си здрав, жизнен и силен. Историята с деколтето много ми хареса Само не разбрах, сега вече като се познаваш и знаеш, че големите деколтета предизвикват възклицание в теб, си по-подготвен и си казваш ехаа само наум ли :)? Иначе в този въпрос е заключена голяма част от темата за верността наистина. Защото както отбеляза kipenzov, изискването за вярност е всъщност - бъди ми верен, защото на теб и твоята вярност разчитам, за да се чувствам ценен и достоен за обич. Но мисля, че макар и трудни, много от ревнивите си ги поставят рано или късно.
 22. АлександърТ.А.

  Ценна ли е верността

  Опознай себе си , за да опознаеш света . Но светът като че ли върви преди теб и все те изненадва и в много случай наранява .Решението е поставяне на граници и стриктното им спазване . Граници на себе си , на партньора , на познатите . Те опростяват живота , правят го по спокоен .Например избягвам компанията на някои хора . Верноста в брака е такива граници . Тя дава и много повече , за разлика от естественото но неовладяно задоволяване на желанията .Това не е просто граници , а начин за развиване на качества .Човек има нужда от овладяване на мислите , емоцийте , тялото си . За да живеем в мир с тялото си , задоволяваме нуждите му . Но имаме възможност да избираме как да става това .Трябва да обичаме тялото си и същевременно то да бъде послушно .Например , за да спреш сърцето си , както правят йогите , Трябва да има една връзка на обич , доверие , между съзнание и подсъзнание . Сещам се за една случка още в първите години на брака ми ...Лято , горещо . Вървим с жената към спирката и там се разминаваме с една много надарена мацка . Стана без да се усетя . Гледайки в деколтето казах нещо като ,,ехааа" . Жената ме подръпна леко за ръката и чух ,, Браво бе , поне да ме нямаше тука" ......Та нещата се случват защото не се познаваме .
 23. И за двамата няма значение кой е прав .Така е при хората :
 24. Затова и при много хора (и при мен) връзката с партньора се чувства нещо като свещена. Тя е такава в известен смисъл и по други причини, но явно понякога и заради инфантилизма на проекцията върху любимия на родителя, който те обича безусловно, задоволява всичките и нужди и дъгло е бил целият ти свят. Ти много добре разви темата, погледна я от разлини перспективи и ми е много интересно да чета това което пишете ти, Александър и Донка. Да не свалям нивото с моите разсъждения, но за мен верността може би основно затова е измамна и безсъдържателна, защото при всяко положение е борба с желанието към друг. А това веднага опорочава всичко като че ли. Ако не спя с други, защото искам само теб, бих я приела за нещо реално. Но като знам само какви сценарии са се разигравали в собствената ми глава с други мъже... И то такива, върху които буквално нямам контрол. За мен, дори само като вътрешно преживяване те са били изневери. А представям си при мъжете какви филми се прожектират Как така се обичаме нежно и страстно, толкова сме близки, "една плът", пък ти искаш съседката и умираш да я видиш гола. И се втренчваш във всяка красива жена с разширени зеници, дори когато сме заедно. Усещането ми винаги е било, че това някак цапа любовта и обижда тялото ми и мен като жена (това тяло, което все не е достатъчно). Сега ясно, че в това има много незрялост и неизлекувани травми и аз дори не го мисля точно така с главата си, но една част от мен чувства точно това, особено като бях по-млада. И ми се струва, че по принцип има такъв елемент в преживяването и на много други жени, но просто те са го преработили по-добре, по-бързо и съвсем не е толкова интензивно като усещане. Всъщност (да поясня все пак, така и така подхванах темата ) заради тази моя свръхранимост в любовта, в един момент просто си казах, е няма пък само да страдам и да следя тревожно неговия поглед, чувствайки се отвратително. Аз също имам очи, нали? И оттам се отприщиха едни страсти...
 1. Load more activity
×