Допринасящи


Popular Content

Showing most liked content since 05/25/17 in all areas

 1. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Моята_любов_няма_да_премине - беседа Молитвен наряд за край: Молитва на Братството Ще взема 24–та глава от Матея, 35-ти стих. "Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат". Много пъти се говори за истината. Какво нещо е истината? Аз бих дал един научен отговор. Истината е това, което едновременно ограничава и освобождава човека. Първото положение: истината е това, което ограничава човека. Това е, което в старата философия наричат инволюция, то е отиване от свободата към ограничението, слизане. Това учените хора го знаят. Онези, които не са учени, те не знаят, за тях трябва да се обяснява. Другото положение, сегашното: истината е това, което освобождава човека от ограничението, от инволюцията. Това е еволюцията, възлизането на духа. Така че, еволюцията е нещо друго: човек започва от най-долното място, додето е достигнал, надолу от това положение той повече не може да отиде. Следователно всеки човек се връща там, отдето е излязъл. Всеки трябва да слезе там, дето е бил по-рано. Защо е това слизане и качване? Няма защо да се обяснява. То може да се обясни така: имате една къща на два етажа, имате стълба, по нея ту ще се качвате, ту ще слизате. Защо? Защото имате работа и на двата етажа. Вие живеете на втория етаж, имате работа - ще слизате на земята; като свършите работата на земята, ще се качвате на горния етаж. Това са все условия. На другия ден пак ще слезете и ще се качите. Всякога ще има слизане и възлизане. Та тези промени, които стават в живота са естествени. Някой път вие искате да не се направи някаква промяна. То е невъзможно. И самият живот иска промени. Промените сами по себе си са едно от Божествените качества на живота. Да се променят нещата хармонично, то е щастие, да се променят дисхармонично, то е нещастие. Следователно дали човек е щастлив или нещастен, ние казваме: някои хора влизат от щастието към нещастието, а други от нещастието към щастието. Защото нещата винаги носят в себе си ограничения. Може да се запитате, не може ли другояче светът да се създаде. Така е създаден. Нашият свят е така създаден. Има други светове, които са създадени по друг начин. В природата не съществува само един начин. Ние мислим, че като хората на земята няма други. Така е по отношение на нашата земя, а по отношение на другите земи ние сме само едно разнообразие, което е на мястото си. Сега, ние може да мислим, че като човешката култура няма друга, това е наше лично схващане, обаче дали е така, то е друг въпрос. Христос казва: "Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат". Божиите думи, онова, което Бог е намислил да извърши, то трябва да стане тъй, няма изключение в онова, което трябва да стане. Сега, трябва да се разбере онзи основен закон на живота. Може да е личен, семеен, обществен, държавен. Законът, който регулира живота, е един .и същ навсякъде. Туй, което се отнася за един човек, се отнася за всеки друг, за всеки дом, за всяко общество, понеже всеки дом е направен от живи същества, които трябва да живеят. Две същества образуват един дом. Ако един народ е от 5 милиона, друг е от 10 милиона или 100 милиона, някои народи са още по-големи, китайците например, са 400 - 500 милиона; и всеки от тези народи, всички тези същества се регулират от един и същ закон. Всички тези народи съставят едно разнообразие, макар че това разнообразие повидимому изглежда като еднообразие. Който изучава ботаника ще види, че едно растение като расте изменя формата си, разнообразие има, обаче всички клончета съставят едно цяло, една и съща сила регулира всичко. И ако започнат отгоре да заболяват клончетата, листата, туй показва, че това е състояние на цялото дърво. Когато листата са зелени и клончетата са зелени, туй показва, че цялото дърво е добро. Така и хората и обществата боледуват. Когато един народ започне да боледува, така и цялото човечество може да боледува. Сега цялото човечество минава през една фаза, която е неизбежна. Нищо не е в състояние да измени този ход. Причините са от далечното минало. Някой може да каже, че ние, хората сме причина за това. Не сме само ние причината. Че стават земетресения, има и хиляди други причини. Ние може да допринесем нещо за земетресенията, но причините седят още по-далече. Може донякъде ние да допринасяме за земетресенията, но какви са причините всъщност? И най-учените хора, философите, не са могли да ги разгадаят. Понеже ако биха могли да ги разгадаят, ако знаеха причините, би могло да се намери лек за тази болест. От Божествено гледище има лек. От Божествено гледище има цяр и сега ние отиваме към излекуване. Невидимият свят е приготвил място за избавление. Сега в пространството ние се намираме в най-неблагоприятните условия. Мястото, дето се намираме в пространството, то ражда този безпорядък. Ние се намираме сега в едно място на разрушение. Тези неща, които стават, се дължат на известни отломъци. От пространството падат патрони, снаряди върху Земята, и всяка година се посрещат по десетина милиона такива снаряди. Един ден ще дойдем в по-хубаво място и тогава ще настане мир. В туй пространство, в което сега пътуваме, ние се намираме в опасност, то е както в Атлантическия океан, през който пътуват параходи и се намират в опасност от ледените планини. Сега се изисква онази вътрешна вяра, която да даде стабилност на човека. Човек не трябва да се бои от външните прояви, които стават, няма какво да се боим от една буря, от промените на бурята. Дали е 35° студ, или 40°, или 50°, няма какво да се боим от измененията на температурата, които стават в природата. Когато на едно място температурата се повдига, на друго място спада. Когато на едно място на Земята има прилив, на друго място има отлив. Когато в една страна е ден, в друга е нощ. Противоположности има. Когато едни хора са щастливи, други страдат, бедствуват. Така е било винаги. Когато Римската империя е достигнала до върха си, много други народи са страдали. Можем да кажем, че сегашната епоха на човешкото развитие се намира под най-благоприятните условия, понеже всички народи имат горе-долу малко свобода. За в бъдеще ще имат по-голяма свобода. В съзнанието на хората се заражда една нова идея на човещина, че всички народи трябва да имат известна социална свобода, за да може всеки да се развива правилно... Моята_любов_няма_да_премине
  5 likes
 2. Мисъл за деня-12.06.2017г ...докато вие вярвате в Божественото, което е във вас, не търсете Божественото извън. Ако Бога не можеш да Го намериш вътре в себе си, вън никъде не можеш да го намериш. Но това „вътре" не е във вашето тяло. Под думата „вътрешен живот" се разбира Божественият живот, неограниченият живот, вечният живот. Това е вечното благо, което никога не се нарушава. Това е онзи чистият извор, дето водата постоянно блика. Това трябва да разбирате под Божественото. Новият опит
  4 likes
 3. Мисъл за деня-5.06.2017г Ще кажете: „Това не съм постигнал, онова не съм постигнал.” Постижението в живота не става така лесно. Това постижение е възможно само при следното условие. Писанието казва: „Аз ще изпратя Духа Си и Той ще ви научи.” А това изпращане на Духа, това е благоволението на Бога. Използвайте ония условия, които Бог е създал за тебе. Не искай повече. Използвай тия положения, които съществуват вече. Здравословното положение на човешката душа
  4 likes
 4. За начало: Бог е любов (песен) Малката молитва Беседа:325. Съвършенство във възприемането и даването - 14 юли 1940 г. За край : Господнята молитва
  4 likes
 5. Мисъл за деня-6.06.2017г Лъжата произтича от факта, понеже искаме да сложим в основата на живота материята. Материята е само една възможност на Духа. Това са условията, при които Духът може да се прояви. В материалния живот вие не ще може да намерите смисъл – там ще намерите само външните условия. Ти ще се облечеш и тази форма ще зависи от Духа. Духът е използвал формите на материята. Законът на свободата
  4 likes
 6. 4 likes
 7. Добрата молитва. 91 псалом. Молитвата на Царството. В начало бе Словото. Ще прочета 12 глава от Евангелието на Лука. Духът Божи. Беседа: Първата запалка - 30 юни 1940 г. Отче наш Първата запалка
  4 likes
 8. За начало: Добрата молитва. 91 псалом. Молитвата на Царството. В начало бе Словото. Беседа: 448. Да известят на учениците Му - 14 февруари 1932 г. София – Изгрев. 20 неделна беседа, държана от Учителя на 14 февруари 1932 г. София, Изгрев. Ще взема последните думи от 8 стих на 28 гл. от Евангелието на Матея: "Да известят на учениците Му." За край :Господнята молитва
  4 likes
 9. 4 likes
 10. Всъщност ми се струва, че още сте прекалено ГОЛЯМА за да го разберете и прекалено центрирана в себе си, за да успеете да приложите. Всъщност не сте длъжна - всеки си има своя път. Идеята, която следваме ни е помогнала и ни помага да се учим от болките, прималяванията, глада си и грешките си. Както и от страданията, които не зависят от нас, но ни се налага да приемем с любов. Да се учим и да растем всеки сам и заедно да си помагаме... Това е. Другото е онова, в което живеете вие.
  4 likes
 11. ,,,Или аз просто съм по-чувствителна и пречупвам думите през някаква странна призма? ,, Наистина, малко ми е странна призмата ти. Попитах, последният клиент с кого завърших терапия какво е най-важното което е научил по време на нея.Отговора му бе ,, Научих се да не гледам на живота толкова на сериозно,, Това е. Пропиляваме живота си в подробности… Опростявай, опростявай. Хенри Торо
  4 likes
 12. За начало: В начало бе Словото Добрата молитва 12-та глава от Данаила. Беседа:В последното време - 6 март 1932 г. София – Изгрев За край: Господнята. Молитва
  3 likes
 13. Точно така - в анализата това се нарича трансфер и се пишат дебели бумаги... Но всъщност е много простичко. Няма как на самооценка да те научи човек без самооценка, на чар и емпатия, човек без чар и емпатия, а на бос обущар няма защо да се вярва... Не мисля, че има нужда да попадаш, нито че този терапевт ще го разреши. Различно е. Имаш му доверие, но работите равнопоставено като бизнес партньори, фокусирани в цел - твоята повишена социална самооценка. Когато тя започне да става факт, сесиите ви се разреждат, докато остане нужда само от някоя и друга контролна и все по-рядко. Животът е най-добрият терапевт и терапевтът ти на него те предава бързичко! Именно - емпатия и съ-чувстване, печелене на доверието с лично отношение, дълбоко вчувстване, разбиране и отразяване, дълбока собствена самоувереност, предавана ти автоматично в присъствието му, искреност и автентичност... Това са все качества на добрия терапевт. Попаднал си на такъв! Представяш си 50 часа, докато всъщност вероятно ще са по-малко. Но, дори и 50 да са - това реално е около 1.5 год. ходене веднъж седмично, като се махнат ваканциите и т.н. Реално парите се разпределят и въобще не са много, особено когато знаеш, че ти е важно. Представи си живота си продължаващ в тази хронична депресивна умора, вследствие на потиснато неразрешената социална тревожност - аман ти и Германията и парите и уредената социална среда, ако така продължава... Реално, за цялото време таксите а около една твоя месечна заплата, което е нищо, на фона на спокойната самоувереност, която ще ти върши работа цял живот! Когато осъзнаеш важността, ще видиш, че парите са просто символични! Така е, много терапевти си качваме клипчета с хипноза и нлп в нета и са именно за това - да се ползват. Личното присъствие на терапевта, на когото имаш пълно доверие обаче, прави нещата различни. Да, като механика и думи не е по различно от записите, но присъствието му прави въздействието много по-силно. Сега, защо си дели терапията на хипноза и друга, така явно е прието да бъде в Германия. В България таксата е същата. Но, извън тази разлика, ще ти издам една тайна - същинската хипноза е всъщност личностовата харизма на терапевта ти, взаимното ви доверие и влиянието му, което преминава през това доверие. Така че, в по-широк смисъл, всяка сесия с харизматичен и добър терапевт, е разговорна хипноза, без дори да се каже нещо за хипнозата. На всяка сесия след него си се чувствал зареден, мотивиран, тласнат към промяна, лична работа към променено мислене и възприятие - това е хипнозата! Така че, на добър път - не след дълго ще се похвалиш тук, че нещата вече са различни!
  3 likes
 14. За начало: Отче наш В начало бе Словото Ще прочета 25 глава от евангелието на Матея до 31 стих. Духът Божий Беседа: 326. Съгласуване на мислите - 29 септември 1940 г. За край: Добрата молитва.
  3 likes
 15. Мисъл за деня-15.06.2017г Да мислите добре – значи да обичате Бога. Да чувствате добре – значи да обичате ближните си. А да изпълнявате волята Божия, значи – да обичате себе си. Това е практическият метод. Та, любовта към Бога има отношение към нашата мисъл. Трябва да очистите мисълта си! Любовта ни към Бога трябва да бъде повече от идеална – съвършена трябва да бъде. Трите връзки
  3 likes
 16. Мисъл за деня-7.06.2017г Ако оставиш човешкото тяло без съзнание, то не може да устои. Без съзнанието, човек, като тяло, няма основа. Ти трябва да мислиш! Целият ваш живот не е много устойчив. Колкото е устойчиво съзнанието, толкова и тялото. Устойчив си, докато мислиш правилно. Там се иска тънък анализ! Вечерно време си направи един отчет. Намери престъплението – не в неговата черна форма, но в онова далечното, в малкия му още вид! Петте врати
  3 likes
 17. 07.06.17 Если ты оставишь человеческое тело без сознания – оно не может стоять. Человек без сознания, как тело, не имеет основы. Тебе нужно размышлять! Вся ваша жизнь не очень устойчива. Насколько устойчиво сознание, настолько устойчиво и тело. Ты устойчив, пока правильно мыслишь. Там требуется тонкий анализ! В вечернее время сделай для себя отчёт. Найди преступление – не в его чёрной форме, но в том отдалённом, ещё совсем малом виде! Пять дверей Ако оставиш човешкото тяло без съзнание, то не може да устои. Без съзнанието, човек, като тяло, няма основа. Ти трябва да мислиш! Целият ваш живот не е много устойчив. Колкото е устойчиво съзнанието, толкова и тялото. Устойчив си, докато мислиш правилно. Там се иска тънък анализ! Вечерно време си направи един отчет. Намери престъплението – не в неговата черна форма, но в онова далечното, в малкия му още вид! Петте врати
  3 likes
 18. Мисъл за деня-29.05.2017г ...Новото е: Вложете у себе си желание да давате, да бъдете проявление на Бога, а не да очаквате другите хора да бъдат добри към вас. Когато те стават добри, вие тогава добри не можете да бъдете. Във всеки момент проявете най-малкото добро, което можете да проявите. Проявете го – и вие ще се повдигнете една степен по-високо. Най-малката любов, най-малката истина, която можете да проявите -проявете ги! Най-малката светлина, колкото и да е малка – проявете я! Пратете една мисъл в света! Казваш: "Какво мога да направя сам?" Милионите капки са, които образуват реките и океаните. Твоята мисъл може да е капка, но всичките милиони капки, събрани, образуват големите морета. Не се обезсърчавайте! Тайната на даването
  3 likes
 19. Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Псалом 91 Комедия,_драма,_трагедия-беседа Молитвен наряд за край: Молитва на Царството "Духът Божий" -песен Ще прочета 11 глава от Евангелието на Иоана. Две неща трябва да интересуват всеки човек, т.е. ония хора, които са направени по образ и подобие на Бога. Някой път хората отричат, че Бог съществува. Туй отричане е право. Ако има Господ, който мяза на хората, той не съществува. Ако има Господ, който е направен според образа на хората – това положение не е право. Но ако хората са направени по образа на Бога – то е правото положение. Сега друг въпрос. Съвършенството е цел, към която човек се стреми. Съвършенството плаши хората. Казвате: „Що е съвършенството?“ Съвършен е онзи човек, който може да извърши всички Божии блага, не да ги използува в обикновения смисъл, но да ги използува за добро. В какво седи изкуството на един художник? – Да може добре да рисува. Не да рисува карикатури, това не е художество. Карикатурата това човек е измислил. Казвам: Комедия в живота е човешкият живот. Драма е духовният живот, трагедия е Божественият. Всичките хора ги е страх от трагедията, защото е Божествено нещо. А всички обичат комедията, понеже е човешка комичната работа. Ще дойдем в спора, какво нещо е комедия, драма. В комедията героите се усмиват, в драмата трябва да страдат, в трагедията трябва да се ограничават, умират, изчезват от своето място. Всякога в трагедията героите изчезват от сцената. А пък целият свят е пълен с герои от комедията. Кого как срещнеш, всички, които съществуват, са хора на комедията. Та сега, комичните герои трябва да минат в драматичните, драматичните – в трагичните. Хубаво, сега някои не искат да умират. На мястото на онзи, който умира, ще се роди друг. Един се ражда, друг умира. Раждане и смърт, това са двете кофи, които се движат в обратна посока по онова успоредно въже на един кладенец, от който вадят вода. Едната кофа се качва, другата слиза. Празната кофа слиза, то е този, който се ражда, когато нагребе живота, изтегляш нагоре, то е този, който умира. Всеки, който се напълнил в живота, той е пълната кофа, изваждат го горе в невидимия свят, да даде придобитото, за да го занесе в другия свят. Смъртта не е нищо друго, освен един закон за жертва, за самоотричане, за щедрост. Човек, докато не се научи да умира, той щедър не може да стане. Онзи, който не иска да умира и щедрост няма. Всеки човек, който го е страх от смъртта, той не е щедър. Българите го казват: „Пинтия.“ Казва: „Не искам да умирам.“ Пинтия е той. Какво значи думата пинтия? Всяко нещо, разбрано, е драматично. Всяко нещо, неразбрано, е комично. Трагично е всяко нещо, което може да се приложи. Седенето на житото в хамбара е комедия, хвърлянето на нивата е драма, като го оженат и овърхат, то е трагедия. Процесът в хамбара е комедия, мисли си туй, което не е. Драмата е като на нивата, пак си мисли туй, което не е. Казва: „Отиде, свърши се тази работа.“ Изникне, оживее и пак като овърхат, чуди се пак, казва: „Не се ли свършиха тези страдания.“ Тогава от трагедията пак ще дойдем до комедията на човешкото. Човек, за да бъде весел, трябва да познава комедията много добре. Човек, който не разбира комедията, той винаги е песимист. Който е комичен, той винаги е весел. За да бъдеш весел, непременно трябва да обичаш комичните работи, да се смееш на онова, което не разбираш. За пример, комично е, когато детето обуе дрехите на баща си и крачолите се влекат. Облече палтото на баща си и ръкавите увиснат. Един ден, това момче ще стане като баща си, тия гащи ще му станат. В дадения случай то е малко и преждевременно иска да стане голямо като баща си. Всеки човек, който преждевременно иска да бъде съвършен, той е комичен. Всеки човек, който преждевременно иска да стане учен, той е комичен. Всеки, който преждевременно иска да бъде богат, е комичен. Хубаво е човек да вижда комедията, да бъде весел. Комедията е глупост. За пример, ако някой път играем някоя комична роля, не че сме глупави, ние минаваме за много умни. Умният става комичен, когато не постави нещо на своето място. За пример, ако един художник, който рисува, направи един образ, направи едно чело от 3 сантиметра високо, един нос от 7 сантиметра дълъг или 8 сантиметра. Брадата му пусне 15 сантиметра, на какво ще замяза? Извади тази картина, иска да я покаже на хората, че е нещо гениално. Онези, които разбират изкуството, виждат, че това е една комедия. Този човек няма понятие за отношението на земята... Комедия,_драма,_трагедия
  3 likes
 20. Мисъл за деня.2.06.2017г Трябва да бъдете герои! Героят трябва да носи своите мъчнотии. По какво се отличават светиите? Христос като дойде на Земята, страдаше. Той каза: "И вие ще страдате." Нищо, че страдате. За какво страдаше Христос? Страдаше за нещо, научи се на нещо. Ти питаш: "За какви грехове са страданията?" За никакви грехове не са. Провидението просто иска да изпита твоето геройство, дали можеш да страдаш, или не. Може да страдаш за някаква погрешка, но някой път и да нямате погрешки, пак ще страдате. Ако не за твоите погрешки, за чуждите погрешки ще страдаш. Във всички случаи ще опиташ какво нещо е страданието. Опити
  3 likes
 21. Всъщност всяка действена психотерапия е когнитивна(работеща с мисленето), поведенческа (преживелищно, през тялото и социалността насочена) и в резултат, въздействаща върху емоциите. Така че, CBT е просто съкращение, служещо предимно за обособяване на поредната преподавателска бизнес пирамида. В България никой уважаващ се и държащ на ефективността си психотерапевт не ползва КПТ в чист вид, както се ползва в Щатите примерно - таблици, схеми и т.н. когнитивно счетоводство за лявомозъчни "дървета"... . Добавят се фокусирани в решение подходи, психотелесна работа, анализ като познавателен контекст за терапевта, хипнотерапия и т.н. и т.н. Въобще, наблюденията ми показват, че колегите, които се справят, са холистици - не само на думи, а като способността си реално да бъдат такива и да прилагат в действена сплав холистичността в познанието през интегрирацията около целостта си.
  3 likes
 22. Правилно разрешаване Напоследък забелязвам много силен уклон точно в тази посока - на тоталното свеждане на нещата към конкретния човек, конкретното събитие, конкретния проблем. Може би го налага съвременният начин на общуване, наложен от социалните мрежи? Форумите поставяха в центъра на вниманието темата и мненията на участниците по нея. Те задържаха (и задържат с години тези теми и мнения достъпни за широката публика. Социалната мрежа извади на преден план подробностите от личния ни живот. Дори и да има теми, те бързо се давят в потока дребна ежедневна информация и мненията в тях потъват в хронологията. Хората от второто десетилетие на 21 век се отказват да виждат по-дълбоко и принципно процесите и законите, да се учат от тях как сами да управляват своя живот в неговите конкретни измерения и ежедневие. От друга страна го има и загърбването на личния проблем и маскирането му с празно философстване и/или заместването на работата върху самовъзпитанието с "хапчето" на красиви фрази, формули, магически практики и ритуали. Бягството в обсъждането на чужди проблеми и изграждането на фалшив образ за себе си пред останалите, взет от книга, филм или религиозна доктрина... Къде според вас е границата, която дели личните опитности и задачи на всеки от нас от желанието да свеждаме нещата към себе си?
  3 likes
 23. Мисъл за деня-30.05.2017г Когато говорим за спънки в живота, спънките не са отвън. Ние сами ги създаваме. Това, което сами го създаваме, сами трябва да го изправим. Това, което не си създал, не си туряй задача да го изправиш. Не изплащай чуждите дългове, преди да си изплатил своите. Като изплатиш своите дългове, ще имаш пари, ще изплащаш и чуждите. Като казвам така, ще изпаднете в друга погрешка. Христос изплати дълговете на света, но Христос беше изплатил своите дългове. Всичките му дългове бяха изплатени! Той имаше в излишък капитал, богат беше и можеше да изплаща. Опити
  3 likes
 24. "Аз съм жена ...... не съм сигурна къде се корени проблемът ми ........ чувствам сякаш съм във някой филм ......... Сякаш не съм аз а някой друг .......... не можех да се справя сама ............ всички около мен не забелязват промяната, .................. гледам в огледалото и виждам непознат ." Избрах тези твои думи,защото така те чух. Ако не беше написала на колко си години щях да си помисля, че пише 30 годишна жена. Прочети извадката, но не като физически симптом, а като душевно преживяване. Само извадката. Как го чуваш? За физиологията на симптомите сме писали много, няма да те насочвам към това. Ще ти дам малко аналитичен поглед. Това което усещаме като симптоми е всъщност външното проявление на това как се чувстваме като личности, като души, като хора. Ето така се чувстваш, но логиката, разума, рациото до сега го е подтискал и някак си го е превъртал в живеене. Може би твърде рано си пораснала, може би "всичко е наред" всъщност означава "искам да виждам всичко така". Не е нужно в живота ни да има драми и тежки събития, за да влезем в конфликт със себе си. Много често това се случва, точно в моментите, когато истинското ни АЗ иска да заживее своя живот, а околната действителност някак си не му позвалява. И тук идват нервните кризи, в тази възраст аз ги наричам кризи на порастването. Не случайно точно тази е възрастта, в която взимат момчетата войници. Така те по- лесно правят отделянето от семейството и то в екстремна среда и постоянна физическа и психическа ангажираност. Не случайно само до преди 20 години твърдо се вярваше, че това е и най- добрата възраст за момичетата да порастната и се отдалят, като станат майки. Всичко това днес някак се обърка. И рамките, които казваха как трябва - паднаха и социума съвсем се обърка в нравите, морала и ценностите си и хората започнаха все по - трудно да преживяват отделянето си и себеоткриването. Имаш тези кризи, защото може би от година имаш някакви вътрешни противоречия. Какви са? Не знам. Но там е отговора. Физическите симптомите минават бързо с правилна насоко, проблемът е, че докато не решиш вътрешните противоречия те ще се появяват периодично всеки път, когато се сблъскаш с усещането за това противоречие.
  3 likes
 25. Здравей, чудя с се с тази настройка, как изобщо стигаш до решението да тръгнеш да правиш новите неща в живота си. Правиш си страхотно самовнушение - слаб съм, за нищо не ставам, смотан съм. И по - лошо - вярваш си. Как можеш да покажеш нещо различно? Как може друг да види в теб нещо, което ти самият не си позволяваш да видиш в себе си? Не разчитай на терапевтите- те не са панация. Никой терапет на света не може да те направи смел без твое участие, това е лична кауза. Методите също са много лични. Виктор Франкъл е казал нещо много ценно по въпроса, той говори за метода на логотерапията, но то е идентично за всички методи: "....какво всъщност е логотерапията, препоръчително е първо да кажем какво тя не е: тя не е панацея] Определянето на „метода на избора" във всеки отделен случай се свежда до уравнение с две неизвестни: у = х + у, при което х е неповторимостта и своеобразието на личността на пациента, а у - не по-малко неповторимата и своеобразна личност на терапевта. С други думи, нито всеки метод може да бъде използван във всеки случай с еднакви изгледи за успех, нито всеки терапевт може да прилага всеки метод с една и съща ефикасност." Аз бих добавила, че какъвто и да е метода, трябва да имаш доверие на терапевта си и когато той ти даде насока да я приемеш като най- доброто, което можеш да направиш за момента. Ако не можеш, значи не си готов или имаш съпротива спрямо човека, специалиста и т.н. Отиваш и намираш своя. Сега очаквам резултат от поведенчески експеримент на клиент, който има за задача да тренира отказване и сблъсък с чувството за излагане и отхвърляне. Задачата му е, да влезе в максимален брой магазини да премери по 5 ризи и да си излезе, като откаже да купи която и да е. Има насоки какво да наблюдава в себе си. Ако не успее сам ще отидем двамата /динамична консултация/ Така той влиза в конфронтация. Но той е готов приема това с желание и интерес въпреки страховете си. При теб явно е приложен същият експеримен, но с момичета, Не си бил готов, или не си чул насоките или настройката ти е била да си успешен от първия път, нещо което е немислимо. Необходимо е да го правиш с настройката, колко от тях ще ти откажат и как ще се случи това. Едва тогава има конфронтация. Ти просто си я отхвърлил. Това е най- бързия метод. Другото е поредица от вайкане и спор със себе си и специалистите, колко не можеш, а това отнема време. Съпротивата е най- голямата спънка в терапветичния процес, особено когато е подплътена с нещо невротично. Така че поведенческата техника е добра, но не се самонадъхвай, преди да отидеш при момичето, а отиди с любопитство и готовност да приемеш всико което ще се случи, приеми го като експеримент със себе си, а не като война, която трябва да спечелиш.
  3 likes
 26. ,,До като четеш адреналина пак се вдига , Значи пак спираш и се успокояваш . Тогава прочиташ отговорите . Дори след няколко дена е добре . .. Много добър съвет.Направи го, забави четенето, то не ти помага. Другият вариант е, ние да спрем да пишем, за да се успокои6.
  3 likes
 27. Мисъл за деня-22.6.2017г. За тялото, което сега е създадено, казват, че било голямо величие! Един евангелист казва, че чудно и страшно е създаден човек! Не, стар автомобил е той! Дето се казва в Писанието: "Чудно и страшно е създаден човек", авторът на тези думи подразбира – съвършените същества, а не тия – глупави хора. Ти не си господар на мозъка си, на праната си, на съня си. Новият начин
  2 likes
 28. Мисъл за деня-21.6.2017г Сега всички вие се изплашвате някой път от лошите условия на живота. Лошите условия седят в неразбирането на пътищата, в които Бог ви постави. Бог може да ви постави в лоши условия, но мисълта, която е у Бога, е отлична, не е лоша. Но вие, като не разбирате пътищата на Бога, разбирате мисълта на Бога погрешно, и се намирате в едно смущение. Действието на музиката
  2 likes
 29. Веднъж, една майка, постави същият въпрос, как аз ще помогна, на синът и да придобие стабилна самооценка. Нещата са много прости, когато ние общуваме интензивно с човек, без да искаме, ще придобием част от неговите модели на мислене и поведение.Общуването, самото общуване с психотерапевта /предполагаме, че той е със стабилна самооценка / ще доведе до промяна в клиента. Мисля, че ме разбираш.
  2 likes
 30. 20.06.17 Тебе не нужно надеяться на условия. Надо знать, как их использовать. И при отсутствии этих условий – всё-таки нельзя терять уверенность. При малых возможностях – опять же не нужно терять уверенность. Если твоё сознание не пробуждено – на Земле всегда существует возможность (незначительная возможность) создать себе большое несчастье. Пять дверей Ти не трябва да уповаваш на условията. Трябва да знаеш как да ги използваш. И при липсата на тия условия – пак не трябва да се обезсърчаваш. При малките възможности – пак не трябва да се обезсърчаваш. На Земята всякога съществува една малка възможност, ако съзнанието ти не е будно, да си създадеш едно голямо нещастие. Петте врати
  2 likes
 31. Мисъл а деня - 20.06.2017 Ти не трябва да уповаваш на условията. Трябва да знаеш как да ги използваш. И при липсата на тия условия – пак не трябва да се обезсърчаваш. При малките възможности – пак не трябва да се обезсърчаваш. На Земята всякога съществува една малка възможност, ако съзнанието ти не е будно, да си създадеш едно голямо нещастие. Петте врати
  2 likes
 32. Здравейте хора, Не съм писала тук от много, много време, но ми се случи нещо, което мога да споделя само с вас! Така...животът ми не е бил никак лек от 14-та ми година насам. Няма да изпадам в подробности, на 180 градуса...повечето сте наясно. Но винаги съм вярвала в него и никога не съм губила надежда. Всъщност, едни от най-щастливите мигове в живота ми, докосващи най-силно сърцето ми са били, докато плачейки за сполетелите ме нещастия съм вярвала, че всичко някога ще бъде наред. Преди половин година, изправена пред поредната кризисна ситуация и нареждайки "Защо, защо пак на мен!", ама, то пък наистина нямаше край...:), в яда си се обърнах към Господ (да поясня - не съм строго набожна християнка, за мен Бог е нещо много голямо, положително, енергия и т.н.), та му казах "Щом все ще е така поне вземи скапаната си вяра и надежда, уморих се да вярвам и да се надявам безрезултатно. Така поне ще знам, че нищо добро не ме чака и ще се опитам да се напасна към този гаден живот, който все някога ще свърши". Продължих си живота както обикновено, работа, деца, битовизми, нещата се уталожиха и забравих...От месец обаче не съм добре, от най-малкото препятствие правя голям проблем, раздразнителна съм, не искам да идва утре, виждам само страх, мрак...свито ми е...днес пак се помолих на Господ да ми помогне да се стегна, защото дори не успявам сама да се взема в ръце, както доскоро. И изведнъж се сетих, какво съм поискала...Поисках от Господ да ми отнеме вярата и надеждата и той ми ги е отнел. А щастието е в тях...Независимо от ситуацията в живота ни, независимо дали сме горе или долу, щом имаме тях сме щастливи. Сега му се моля да ми ги върне обратно и вярвам и се надявам!
  2 likes
 33. Здравейте приятели.Днес сутринта публикувах от телефона и бях с ограничени възможности да споделя мисли. Беседата е многопластова .На мен лично един прочит не ми е достатъчен,за да вникна в темите ,които засяга. Първата мисъл,която днес ме впечатли беше следната: Асоциацията ,която направих ,докато четях тази мисъл беше астрологична .В такова (като описаното)отношение са водните и огнените хора (според преобладаващия елемент в рожденните си карти ) .Водата и огънят като стихии и елементи, носят характеристики и тяхната среща ги изправя пред посочените в мисълта дилеми.
  2 likes
 34. Искам да благодаря на мъничкото смелчаци , заявяващи : това ми харесва . това не . Те са тези които работят . Тези които търсят да изяснят каква и защо е ролята им в настоящето .
  2 likes
 35. 14.06.17 Родившись, ты раздвоился на 2 стороны. Имеешь 2 глаза – правый и левый. Одна твоя стороны сложена деликатно, а другая – груба. Одна сторона твоего лица имеет мужские черты, а другая – женские округлые, деликатные. Иной раз лицо пестрит изломанными линиями. Это показывает, что вы проходили жизнь очень бурно, беспорядочно. Ваше тело – книга, в которой записана ваша жизнь. Вам нужно его (т.е. тело) читать, чтобы вы могли справиться с жизнью. То, что вы носите, это только часть человека. Человек ещё полностью не воплощён в тело. Вы ещё не полностью воплощены и станете хозяевами, когда воссоздадите своё тело. Сейчас вы нуждаетесь во внешней помощи. Первое, что вас останавливает, это ваши мысли. Закон свободы Като си се родил, ти си се раздвоил на две страни. Имаш две очи – дясно и ляво. Едната ти страна е деликатно сложена, а другата – груба. Едната страна на лицето ти има мъжки черти, другата – женски криви, деликатни. Някой път лицето се изпъстря с начупени линии. Това показва, че сте минали един живот много бурен, разбъркан. Вашето тяло е една книга, на която е написан животът ви. Вие трябва да го четете, за да може да се справите. Това, което носите, то е само част от човека. Човек не е въплътен още напълно в тялото. Вие не сте още напълно въплътени и ще станете господари, когато пресъздадете тялото си. Сега вие се нуждаете от външна подкрепа. Първото нещо, което сега ви спъва, това са вашите мисли. Законът на свободата
  2 likes
 36. Мисъл за деня-13.06.2017 В Писанието е казано: „Вашите тела са храм на Бога." Но не физическите тела. Тялото в дадения случай е дрехата. Дрехите са потребни, но дрехите постоянно трябва да ги мениш, понеже растеш. Божественото си остава едно. Новият опит
  2 likes
 37. 05.06.17 Вы скажете: «Этого я не достиг, того я не достиг». Жизненные достижения не происходят так просто. Это достижение возможно только при следующем условии. Писание говорит: «Я пошлю вам Дух Свой и Он вас научит». А это послание Духа – это благоволение Бога. Используйте те условия, которые Бог создал для тебя. Не желай большего. Используй те положения, которые уже существуют. Благотворное (целительное, истинное) состояние человеческой души Ще кажете: „Това не съм постигнал, онова не съм постигнал.” Постижението в живота не става така лесно. Това постижение е възможно само при следното условие. Писанието казва: „Аз ще изпратя Духа Си и Той ще ви научи.” А това изпращане на Духа, това е благоволението на Бога. Използвайте ония условия, които Бог е създал за тебе. Не искай повече. Използвай тия положения, които съществуват вече. Здравословното положение на човешката душа
  2 likes
 38. Мисъл за деня - 9.6.2017 Всички вие, гледайте да бъдете полезни на себе си и на своите ближни. Не се обезсърчавайте! Понякога вие се обезсърчавате; постоянно си казвате: "На нас никой не ни обръща внимание." Животът има две страни: външна – обективна, и вътрешна. Едновременно тия две състояния не можете да ги имате: щом ви обръщат внимание отвън, отвътре ще ви липсва нещо; ако отвътре ви се обръща внимание, отвън ще ви липсва нещо. Едновременно не можете да имате внимание отвън и отвътре. Или отвън, или отвътре. Засега, за някои от вас е потребно, да имате внимание отвън, а за други – отвътре. Защото външното внимание, то е една страна на любовта, а вътрешното внимание е друга страна на любовта! Към извора
  2 likes
 39. Ще си позволя да се включа в темата с пример от днес. Тръгах на шофьорски курсове, нещо което ме ужасява - катастрофични мисли недостижими за фантазията на един "нормален" човек. Във времето съм правила и други опити да започна да шофирам, но винаги бягството ми е било по-удобно и именно това доведе до едно добре отгледано страхче придобиващо все повече сила, трансформирало напоследък до неконтролируем ужас. От днес нова кола, нов инструктор, нов район на шофиране и толкова много неизвестни застрашаващи егото ми да се срине, да се изложа с неможенето си, да не мога да оправдая очакванията на света. Наскоро чух нещо което дълбоко ми се запечата - не е срамно да не можеш, срамно е да не опитваш... Това просто изречение противоречеше напълно с моите разбирания за света, разбирания в който нямах право на грешки. Та така - знаейки вече, че бягството не е решение на проблемите то аз скочих с двата крака в страха си. Цяла нощ не можах да спя, сутринта нервите ми бяха опънати до краен предел, сърцебиене с 300 км в час, треперене, пълен блокаж на всякакви мисловни процеси и недоспиването като една пикантна подправка. Обаче когато човек постъпателно е предизвиквал страховете си, започнал е да ги познава, да вижда как те се забавляват за негова сметка, тогава може да си позволи малко да си поиграе с тях. При мен виждането на тези страхове не е лесен процес, но пък и ако нещата ставаха лесно, то едва ли щях да науча достатъчно добре уроците си. Изхождайки от идеята, че аз ходя на курс защото не мога да шофирам, то лека - полека започнаха да се прокрадват еретичните мисли, че би могло да допусна някоя грешка, че ми е позволено да се поизложа и че именно грешките по време на курса ще ме научат. Насочвайки мислите си в тази посока - да си позволя да не мога, да си позволя да греша, да си позволя да се изложа, то страховете някак започнаха да губят силата си. Не мога да кажа, че изчезаха напълно, но пък отвориха място за другата "еретична" мисъл която беше да допусна, че едва ли някой очаква от мен да карам по-добре от тираджия с 40 годишен стаж... И така - вече имах идеята, че имам право да не мога, че никой не очаква чудеса от мен. Тези две идеи поизбутаха още малко страховете и се освободи място да видя, че колкото повече се напъвам, толкова повече се омазвам... И сигурно щях да продължа дебата със страховете си, ако не беше станало време да карам. Надявах се инструктора да се е разболял, колата да се е счупила, само и само да нямам час, но уви... Както и да е, качих се в колата, инструктора започна нещо да ми говори, но аз не го отразявах много, защото бях заета да се страхувам. Успях да хвана за гушата вече поутвърдилата се идея, че имам право на грешки, и че всъщност очакванията на инструктора са да не мога да го правя. Без много зор подкарах колата, нямаше никакво старание от моя страна да впечатля всички с уменията си... просто оставих нещата да се случват такива каквито са. И когато успях да вляза това което е сега, да не мисля за това което е било и да не гадая какво може да бъде, то всичко започна се случва с лекота, дори и бърках с кеф, защото вече знаех, че именно от грешките човек се учи най-добре. Сам го казваш, че бъде само в самото начало... Не бягството, а предизвикването на страховете е важно за теб, позволи си да грешиш, позволи си да се изложиш. "Приемам провала и затова съм готов за успеха!" Просто го направи!
  2 likes
 40. Отношението ти към околните . Как се виждаш спрямо тях . Какво значение придаваш на връзката ви . На себе си отговори ! Защо мислиш че не си съвършенно човешко същество ? Каквото и да правиш . прави го с удоволствие , знаейки че правиш най доброто .Ако не ти хареса , ще го повториш по добре , защото се учиш и ставаш все по добра . Разбираш ли . Прави нещата без , негативен , предварително фантазиран , отзвук . Просто правиш (говориш) , защото така на самата теб е по добре .Нищо повече .
  2 likes
 41. 2 likes
 42. 01.06.17 Христос говорит: «Если не станете как малые дети». Речь не идёт о ползающем ребёнке. Это выражение имеет совсем другое значение. Тут оно означает существо, которое сознаёт, что прошло через разные этапы жизни и довольно и детством, и жизнью взрослого человека, и старостью – особым состоянием. Эти три состояния – только подготовительное состояние для нового детства. Когда Христос говорит «если не станете как дети», он подразумевает следующее: старому стать как ребёнок, иметь смирение, не думать, что много знает. Опыты Христос казва: "Ако не станете като малките деца". Не става дума за детето, което пълзи. Съвсем друго значение има тук тази дума. Тук тя означава едно същество, което съзнава, че е преминало през различни стадии на живота и е доволно и от детството, и от живота на възрастния, и от старостта – едно особено състояние. Онези три състояния са само едно подготвително състояние за новото детинство. Когато Христос казва "ако не станете като деца", Той разбира следното: старият да стане като дете, да има онова смирение, да не мисли, че знае много. Опити
  2 likes
 43. Мисъл за деня-31.05.2017г Ако отношенията между бащата и майката не са правилни, те не могат да родят дете – дъщеря или момък – талантливо или гениално. Следователно отношенията между бащата и майката ще направят, ще определят дали това дете ще бъде любимо, или не. Детето е един резултат. То е резултат на любовта, която имат бащата и майката към Бога. Когато двама души имат правилна Божествена любов, тогава се ражда талантливо, гениално дете. Гениалното дете показва правилното отношение, което хората са имали към Бога. За да се роди едно талантливо дете, трябва да има правилни отношения на бащата и майката към Бога. Три категории храни
  2 likes
 44. За преглеждане на беседите и систематизиране на идеи и практики по тази тема ? .
  2 likes
 45. Привет ! написала си ,, Напротив, страданията зависят от нас. Ако повече хора го разберат, по- малко страдание ще има. Мое мнение. " Всички тук също казват това . Но също споделят опит как да излезеш от тях . Нали сама споделяш това желание .ВСеки подава сламка , която да разгледаш и ако харесаш да я използваш . Ето още една --Обобщавайки свободно всичко което си описала смятам , сама не харесваш плъха-(съмнението , гризача рушащ добрите чувства и самочувствие) Но така си свикнала с тази си страна на критичност . Че я смяташ за част от самата себе си . Трябва ти терапевт очи в очи за да може да покаже и извади на преден план , творческата ти светла физиономия . Да я задържи и те убеди че е лесно да я държиш нея в мислите си . Да забравиш гризача . И е истина че само ти , сама , можеш да се вземеш в ръце . Успех .
  2 likes
 46. Силен е този, който побеждава другите, а могъщ е този, който владее себе си. Защото докато е млад, човек иска да промени света, после държавата, семейството си, докато едва на смъртния си одър, при това само понякога, стига до осъзнаването, че е трябвало да започне преди всичко от промяната на себе си. Започни от вътрешната си промяна сега! Когато знаеш и с всяка клетка на съществото си чувстваш, че стабилната самоувереност, щастие, смисъл и сила, които търсиш, идват от свръхсъзнателната ти, трансперсонална същност, частица от Бога, чрез работа с вътрешния диалог, молитва и медитация, можеш да задоволиш тези си нужди, черпейки от извора им. Влагайки удивителния, вдъхновено щастлив заряд, който заживява в теб, в силен социален, професионален и партньорски живот, знаеш че си способен да направиш това сега. Защото Ти като вечна същност винаги си го знаел, а преодоляването на страховете и вкопченостите ти и превръщането им в свобода, ги прави ценно гориво в огъня на все по-разгарящия се творчески пламък на духа ти! Тогава, разбирайки, че няма нужда със светлината на вътрешния си огън да търсиш външни мъждиви пушеци, които само дават илюзия за пламък – тогава яденето на силата ти вече е сготвено! Горното е извадка от моя статия. Но, не е нужно да четеш мен - книгата на живата природа говори през думите на мъдреците като Учителя Беинса Дуно. А когато ти самата имаш способността да я четеш, думите на такива мъдреци се превръщат само в нагледно описание на собствената мъдрост. Не става дума за възхваляване на страданието, а за учене от него, за виждането му като възможност при неотбягването му, през виждането му като стълбица към растежа. Както и никой не говори за отбягване на удоволствието, Напротив, ползваме го на макс, като обаче се стараем да няма прилепване. Тоест, поглед отгоре (линк към моя статия за това), от позицията на Себе си. Сполай ти!
  2 likes
 47. Споко , разбира се ... Балджиев ти каза , под стрес никой не може да мисли трезво . Първата работа е да се успокоиш . Едва тогава може да се надяваш ,че мислиш правилно .Това е първата стъпка , да се успокоиш . Ако мислиш под стрес ( завладяна от силна емоция) почти е сигурно , че залиташ на някъде .Чети тези отговори когато си спокойна . До като четеш адреналина пак се вдига , Значи пак спираш и се успокояваш . Тогава прочиташ отговорите . Дори след няколко дена е добре .
  2 likes
 48. Спориш, спориш с действителността... "Страдаме единствено когато вярваме в дадена мисъл, която противоречи на това, което е. Когато съзнанието е напълно изчистено, искаме това, което е. Ако желаете действителността да е различна от това, което всъщност е, със същия успех може да поискате да научите котка да лае. Може да се опитвате отново и отново, но накрая котката ще ви погледне и ще каже: „Мяу“. Да искате действителността да е различна от това, което е, е безнадеждно. Може да прекарате остатъка от живота си в напразни опити да научите котката да лае." У мен възниква логичния въпрос - коя е тая сила, която е изконно зла и ходи по хората, сред които си и ти, да ги тормози безсмислено, да ги мъчи заради самото мъчение?
  2 likes
 49. Мисъл за деня-25.05.2017г Никой учител в света, не е в състояние да изправи работите на човек, който не иска да се изправи. Срещата на любовта
  2 likes
 50. Здравей, много зависи от това какво правиш по въпроса. Даже бих те посъветвал да не "премахваш" фобията, а да я използваш за личен растеж и усъвършенстване. Ако усилията ти са спорадични, нецеленасочени и безсистемни, резултатът ще е колебателен. Ако обаче подходиш към решаването на този въпрос с помощта на един структуриран и планов процес, какъвто е психотерапията, то резултатите ще са устойчиви и на практика съвсем скоро във времето. Продължавай да го правиш! Поздравления за храбростта да се предизвикваш! Това е добър път, който е хубаво да извървиш с ведрост, отдаване и дори леко на игра. Поздрави!
  2 likes
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00