Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/22/14 in all areas

  1. 1 point
    Мисъл за деня-22.09.2014г Човек трябва да започне с това, което е вложено в неговата душа, да бъде верен на онези дарби, сили и способности, вло­жени в него. Това значи да носи в себе си вътрешна наука, вътрешно знание и с това знание ще изучава себе си, Живата природа и Любовта. Който учи по този начин, той е на правия път. Кажи само реч Молитвен наряд за всеки ден: Добрата Молитва Псалом 91 Псалом 23 Господнята Молитва Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула Молитвен наряд за понеделник: Благославяй - №8 от "Духът Божий" Молитва на царството Псалом 143
  2. 1 point
    За мен означава спонтанно действие--без умуване,преценки,анализи,търсене.Даването на всичко,на което си способен в момента. Самото разделяне -човешка или божия воля-вече променя действието.Защото деленето противопоставя.
  3. 1 point
    Музика и пеене – средство за тониране
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×