Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/26/21 in Блог Постове

  1. 1 point
    Страшно е положението на човека, когато се усъмни в своя добър приятел. Докато човек не е дал път на съмнението в себе си, но го оставя свободно да минава и заминава, приятелските отношения продължават. Задържи ли съмнението в себе си, човек се подпушва. Щом се подпуши, енергията на съмнението, която иде отвън, предизвиква вътрешно напрежение в човека и, като няма път да излезе навън, тя причинява отблъскване между двамата приятели. Значи, когато двама души се отдалечават, това показва, че енергиите действат вътре в тях и предизвикват вътрешно напрежение. Всяко отдалечаване между хората е резултат на две еднакви мисли, чувства или желания в тях. Щом мислите, чувствата или желанията им се изменят, станат различни, те отново могат да се приближат. Такова отдалечаване или приближаване става не само с хората, но и с идеите на човека. Понякога между идеите на човека се вмъква особена енергия, която внася раздвояване в мисълта му и той ту се отдалечава, ту се приближава към своята идея, която е мислил да реализира. Дойде ли една светла идея в ума ви, не е достатъчно само да я приемете, но трябва да пристъпите към реализирането ù. Всяка идея се реализира във външния свят. Тя се ражда в човека, а се реализира вън от него. Преди да реализира една своя идея, човек все ще мине известно раздвояване, но целта е да се справи с него. Това раздвояване е резултат на прекъсване на връзката между личността на човека и неговата душа. Тази е причината, че на всеки човек липсва нещо. Съзнателно или несъзнателно, всеки човек иска да възстанови връзката между душата и личността си. Успее ли да постигне това, той става гениален. Индивидуалността в човека свързва личността, т.е. временния живот, с душата – живота на вечността. Скрити сили
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×