Jump to content
Порталът към съзнателен живот

royalrife

Участници
 • Общо Съдържание

  111
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  3

Всичко добавено от royalrife

 1. royalrife

  Справедлив ли е животът

  За да разберем дали това, което някой ни говори е истина, трябва да обичаме Вселената повече, отколкото нашите желания. Защото ако любовта към нашите желания е по -силна от любовта ни към Вселената като Извор на живота, каквото и да ни се говори,всичко ще е безполезно. И така можем ли да обичаме Извора на живота ? Животът се осмисля само от тази любов. Тя е като малка искра огън, хвърлена на място и на време. Хвърли ли се на място и на време, тя произвежда щастие в живота. Попадне ли не на място и без време, тя произвежда нещастие.
 2. royalrife

  Справедлив ли е животът

  Животът изтича и се втича в мен, когато съм лист от дървото.И така справедлив ли е животът. За мен този въпрос не стои. Дървото има грижата. Падна ли от дървото обаче, веднага изникват въпроси. Сега накъде ? Посоката, разбира се е надолу, към земята. Там ще се извършат едни справедливи органични процеси, докато един ден се появя като нов лист от дървото. То е по отношение на формата. Аналогични справедливи психични процеси ще се извършат и в съзнанието ми. По лесния начин е да се намери някой добър вълшебник, който да ме залепи обратно на дървото, без да се налага да минавам през тези нелеки процеси на трансформация, но така се случва само в приказките за деца. Избягаме ли от Бога, т.е. от Любовта, Мъдростта и Истината, завръщането при тях е дълъг и труден процес, но напълно възможен, ако имаме висок идеал.
 3. "Та рекох, ние сме дошли до онзи предел на разбирането на живота, в който се намирал един от знатните мъже на Египет, който минавал своето посвещение при Хермес Трисмегист, като минавал през един голям изпит, прекарали го да премине през пирамидата. Сега няма да ви разправям по-нататък, но след като преминал четири свои изпитания, дошъл до едно място, дето се намирал в един затворен замък и при всичкото свое знание, което имал, не могъл да мине по-нататък, казва: „Излъга ме моя учител, изпрати ме тук да умра, аз виждам нему му трябва моя живот, но аз по-добре ще разбия главата си, отколкото да остана в това подземие и да се откажа от своето учение.“ И в своето отчаяние, той си блъскал главата във вратата и тя се отворила. Та рекох, докато вие не си блъскате главата на Божествената врата, тази врата няма да се отвори. Това е един психологически момент, когато дойдат най-големите страдания и терзания, човек счита, че нещата са безизходни и непостижими, тогава може да се познае, че има една разумност, която урежда нещата. Непостижимите неща стават постижими, той вижда висшата разумност. Защото, ако в живота нямаше тази разумност, никакво постижение не би имало. Защото Божествената разумност от по-висшето слиза към по-нисшето и се свързва. Има две течения: едно от Божествения свят слиза и прави цял един кръг. Ние се занимаваме с проучване на хората, но когато те се свържат, ще има едно сближение между всички хора, ще има едно сливане между всички. И нуждите, и страданията на всичките хора ще бъдат задоволени и техните копнежи постоянно ще се реализират." Наближило е Царството Божие
 4. Нашето място, роля и задача сега и за в бъдеще е да живеем тъй, както схващаме нещата, защото ученик, който няма свое разбиране, никога няма да разбере това, което учителят му преподава. Обаче, разбирането ми днес, не е това, което беше вчера. Защо пък утре да не мисля тъй както Бог мисли. Има ли по-права мисъл от Божията мисъл ? Божията мисъл води в Божествената градина. Кой какъвто плод търси, там може да го намери.
 5. Всеки се стреми да осмисли живота си по някакъв начин. Политиците се стремят да осмислят живота си по особен начин. Дали успяват да го направят наистина? Като се гледа на резултатите, отговорът който се налага е - не. Засега им липсва разумност. Разумните хора не воюват, не убиват, не разрушават градове, не затварят, не поддържат насилие, затвори. Повечето политици имат красиви желания и благородни подбуди, но нямат разбиранията как трябва да се живее, защото са представители или на старозаветните, или на новозаветните, или на праведните хора. Между политиците няма ученици. Учениците осмислят живота си по начин различен от този на политиците, защото са скъсали със старозаветния живот, скъсали са с новозаветния живот, скъсали са и с праведния живот и са влезли в живота на ученика.
 6. Ако една овца отиде при господаря си издоена и с остригана вълна, няма ли господарят и да се отвърне от нея ? Може ли човек да отиде при ангелите или при Бога с издоено мляко и с остригана вълна и да очаква те да го приемат? Щом дяволът вече го е изхвърлил навън, тогава няма ли и Господ да го изхвърли навън? Ако Бог съизволява към грешните, то е заради онези Свои чада, които люби. Онези, които отиват при Него с млекото и вълната си. Тях Той държи написани на дясната Си ръка.
 7. royalrife

  Учителят Беинса Дуно

  "Това, което аз говоря, са Божии думи, това са Божии закони. Ако българите се опитат да нарушат Божиите закони, Господ ще ги заличи от лицето на Земята. Те казват: „Този човек е самозванец.“ – Не, българите трябва да знаят, че каквото е отношението им към мене, такова ще бъде и отношението на външния свят спрямо тях. Аз не трябва да се спирам върху това, какво мислят хората за мене; не трябва да обръщам внимание на омразата в света. Зная, че има готови хора в този народ, готови сърца, които искат да служат на Бога. Аз зная, че между този народ има старозаветни, има новозаветни, има праведни хора, има и ученици – има от всички категории хора. Ако аз съм дошъл между този народ, дошъл съм за учениците – те ме интересуват. За праведните хора, както и за новозаветните и за старозаветните, има кой да се интересува. Вие трябва да бъдете смели и решителни, да имате вяра, че Бог е на наша страна. Когато дойде до изпълнение на Волята Божия, ние ще работим, няма да отстъпваме нито на косъм. Никога досега учениците не са отстъпвали от своя път. Те са били подлагани на мъчения, на горения, на страдания, но всякога са отивали с радост. Трябва да знаете, че всичко, което се повдига срещу Бога, срещу Любовта, се дължи на невежеството в света." Ще се превърне в радост
 8. "Аз ще ви приведа един разказ и ще ви оставя после математически да си разрешите тази велика проблема, как да се оправи света. В далечното минало, в предисторическите времена, живял някой си прочут цар – Ормузд-Дей, който бил поклонник на Единния Бог, Бог на вечната хармония. Но в съседното царство, негов съседен събрат бил цар Соломон-Ра. Той бил многобожник, но не само многобожник, но и поддържал жертвоприношенията, принасял човешки жертви на боговете си. Цар Ормузд-Дей имал пет много красиви дъщери. Първата от тях, Адита, била най-красивата и най-умната в цялото царство. Обаче в сърцето на цар Соломон-Ра се заражда едно желание, да може да открадне дъщерите на Ормузд-Дей. Щом се зародила в него тази идея, той повиква най-вещите си мъдреци и им заръчва да направят един палат, който да се отваря и затваря по магически начин. В този палат да се изкопае един тунел, през който да се отива до царството на Ормузд-Дей. И по един тайнствен начин дъщерите на Ормузд-Дей започнали да изчезват. И тъй, всичките дъщери на Ормузд-Дей били задигнати и затворени в този палат, направен по магически начин, за да не може да бъдат освободени. Ще кажете: „Каква ли му е била целта, да се ожени ли за тях?“ Не, ни най-малко. Понеже той принасял жертви, имал предвид да ги принесе жертва на своите богове, за да го направят най-виден цар в света. Когато тези пет сестри се намерили затворени в палата, там прекарали цяла година. Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си. Най-голямата дъщеря, Адита, намерила една книга в своята стая, която била оставена от мъдреците, които правили този палат. Те били от бялата ложа. Адита разбирала тайния език на тази книга, в която се пишело, че еди-къде си имало 4 ключа. Единият бил обърнат към изток, другият – към запад, третият – към север, четвъртият – към юг. За да си отвориш, ще завъртиш един път ключът към изток, два пъти – ключът към запад, три пъти – ключът към север и четири пъти – ключът към юг. После отново ще ги завъртиш: източният ключ ще завъртиш два пъти, западният – три пъти, северният – четири пъти и южният – пет пъти. Ще завъртиш пак наново ключовете: източният – три пъти, западният – 4 пъти, северният – 5 пъти, южният – 6 пъти. Като ги завъртваш тъй, числата ще вървят едно след друго. Като ги завъртиш по 9 пъти, ще се образува числото 12. Тъй ще намерите по колко пъти ще завъртите източния, по колко пъти западния, по колко пъти северния и южния ключове. Тогава математически ще си направите едно съотношение и ще работите. След като се развъртят тъй ключовете в този палат, ще се отвори тази врата, отдето трябвало да излязат навънка. Тъй казва мъдрецът в тази книга: щом влезеш, ще завъртиш вратите по обратен път – източната врата ще завъртиш 6 пъти, западната – 7 пъти, северната – 8 пъти, южната – 9 пъти. При всяко ново отваряне постепенно ще намаляваш. При второто отваряне: източната – 5 пъти, западната – 6 пъти, северната – 7 пъти, южната – 8 пъти. При третото отваряне: източната врата – 4 пъти, западната – 5 пъти, северната – 6 пъти и южната – 7 пъти. Щом излезеш вънка, други ключове има. Тогава ти и сестрите ти ще се върнете у дома си. И тъй: При излизане при I отваряне при II отваряне при III отваряне Източната врата: 1 2 3 Западната врата: 2 3 4 Северната врата: 3 4 5 Южната врата: 4 5 6 При влизане при I отваряне при II отваряне при III отваряне Източната врата: 6 5 4 Западната врата: 7 6 5 Северната врата: 8 7 6 Южната врата: 9 8 7 Обща табличка при отваряне и затваряне Източната врата – 1, 2, 3, 4, 5, 6. Западната врата – 2, 3, 4, 5, 6, 7. Северната врата – 3, 4, 5, 6, 7, 8. Южната врата – 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сега вие ще ме запитате: „Какво трябва да правим?“ – Завъртете източния ключ 1 път, западния – 2 пъти, северния – 3 пъти, южния – 4 пъти. Завъртете още един път – източния 2 пъти, западния – 3 пъти, северния 4 пъти и южния – 5 пъти. И като завъртите още един път източния ключ 3 пъти, западния – 4 пъти, северния – 5 пъти и южния – 6 пъти, тази врата ще се отвори. Коя врата? – Вратата на знанието, да разбирате дълбоките пътища, които водят към Бога, към спасението, т.е. към вашия дом. Следователно нам искат да представят действителния живот в палата на цар Соломон-Ра. Ако сме там, ще ни принесат жертви на петте богове, но ако имаме книгата на онези мъдреци, ще намерим тези ключове, които ни водят към вратата – изход за своята бащиния. " Защо твоите ученици ядат и пият?/Беинса Дуно
 9. royalrife

  Божията прошка

  Мисля си, че Те не гледат на нас като на грешници, а по-скоро като на незавършени картини. Ако искаме нашата мисъл да се свърже с Тяхната и ние ще гледаме на себе си и на ближните по същия начин. Бог, като най-разумното Същество е дал на всеки един човек, такъв товар, който да е според силите му. Оплакваме ли се, че не можем да носим товара си, мисля си, че положението ни вместо да се подобри, ще се влоши и товарът ни ще стане още по-тежък. Защо? Защото не признаваме, че Бог знае повече от нас. В случая не Бог ни наказва, а ние сами се наказваме, защото сме прекъснали връзката си Божията мисъл. Възстановим ли тая връзка и помощта от Бога и от Висшите разумни същества няма да закъснее. Значи, от прощаване с живота, минаваме вече във нова фаза - свързване с живота, което ще рече единение с Божията мисъл, т.е. освобождение или ново раждане.
 10. royalrife

  Божията прошка

  Понеже се получи малко разминаване във вижданията, нека да повикаме на помощ Учителя. Не твърдя, че моето тълкуване е единствено правилното. "Ако мислите, че слънцето може да влезе в къщата ви, или в тялото ви, вие се самоизлъгвате. Следователно, когато казвате, че Бог е вътре у вас, това показва, че не разбирате правилно тази идея. Никога Бог не може да бъде в човека вътре. Духът на Бога може да бъде в човека, но Бог – никога! В човек, който има дяволска кожа, Бог никога не може да живее. Да се мисли, че Бог може да живее във физическото тяло на човека, това значи да се дава голямо значение и цена на физическия свят. Физическият свят не съществува извън духовния и Божествения. Физическият свят, без другите два свята, е нищо друго, освен илюзия. Казвам: без духовния и Божествения свят, физическият представя сапунени мехури, които всеки момент могат да изчезнат. Колко може да се разчита на такива сапунени мехури? Какво може да се направи с тях?" /Дойде на себе си/
 11. royalrife

  Божията прошка

  Като казваме, че Бог е в нас и имаме предвид физическото тяло, то значи да имаме предвид смъртта. Не, Бог не живее във физическото тяло, а в душата на човека. Там Бог е вложил всичките възможности. А пък душата на човека обитава само в чистотата. Само в Абсолютната Чистота.
 12. royalrife

  Божията прошка

  У Бога има едно особено качество - от доброто не се възхищава и от злото не се възмущава. Значи считай се простен. Обаче във всеки човек има едно нещо наречено съвест или вътрешното му самосъзнание на сърцето, което веднага се обажда, когато човек нарушава Божията воля. Когато човек се вслуша в гласа на съвестта си той сам си прощава стореното провинение и се изправя. Разбира се има хора. на които органите на съвестта нямат корените си в причинния свят и за тях казваме,че са безсъвестни. Бог им е простил и на тях, но който няма съвест, той не може да се нарече човек, в пълния смисъл на думата.
 13. А готови ли сме като дойде Христос да кажем : " Учителю, каквото кажеш, ще го направим." Христос ще ни каже : " Да възлюбите Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила." Туй ще ни каже. Ще ни каже още да се учим и да служим. Ще ни каже : " Всичко в света е хубаво, ако имате любов. Там, дето е Бог, е рай. Дето Го няма Господа е ад." Ще се съгласим ли ?
 14. royalrife

  Учителят Беинса Дуно

  На този въпрос може да се отговори така :" самият Петър Дънов откровено не е споделял междуполовото влечение, поради характеровите си особености, предпоставящи оттеглено в това отношение либидо. Защото поради духовния си целомъдрен избор, мнозина Учители и последователи избират безбрачния път - това е свободна воля. Но изключение са тези, при които влечението, "магнитът" към другия пол практически отсъства - тази липса се долавя при Петър Дънов ясно. При това подлежащите я фактори, освен духовна висота, са и чисто характерово-либидни особености, на които умишлено не желая да се спирам, а само загатвам. Беинса Дуно е велик Учител. Миров Учител. Невроятна мощ и благословение е не само за България, но за планетата и за цялото мироздание. Да, споменатите по-горе социокултурни, характерови и познавателни причини за липсата на експлицитно засягане тази така ключово важна тема за секса в учението му, за мен са валидни за Петър Дънов. За проводника, за малкия човек, имащ своите си особености характерови, темпераментови, понятийни, наклонности, влечения и отблъсквания, познания и липсата им... Беинса Дуно обаче е много повече от проводника си, каквито и минуси и плюсове да има той. А кое е минус и плюс, субективно се избира и от разбиранията на определящия дадени факти за такива или други . Липсата на ясна, детайлна и систематична методология за реално преживелищно-поведенческо ползване на секса и въздигането му до любовта, си е сериозен пропуск. Като добавим към него честото присъствие в беседите на абсолютисткото ТРЯБВА, тенденцията към морално цензурна дисоциация на психично-либидни съдържания, потискане, невротизиращо изтласкване, формиране на проективни реакции, "бършещи" отричаните собствени нагони, нежелани страсти и емоции в язвителни критики към ближния, е ясно видима в стабилна част от последователите му. Да не си посмисли някой, че критикувам. В никакъв случай. Пак повтарям, Беинса Дуно е огромен дар за малката ни България и всеки, докосващ се до безпредела от любомъдра свобода в словото му. Беинса Дуно сам е избрал проводника си. Да, той в никакъв случай не е съвършен. Не е и нужно." Този интересен отговор можем да прочетем на страниците на нашия любим форум. Надявам се обаче да не са много участниците във форума,които го споделят. Слизането на велики Учители на Земята става веднъж на всеки 2100 години. Изискват се поколения нравствено чист живот за да се подготви едно земно тяло да служи като проводник на един велик Учител, понеже през него ще слиза до нас Божественото слово.
 15. Там, където се вършат престъпления Бог отсъства. Това повечето хора са склонни да приемат.Това, което по-трудно се приема е, че само като си помислиш, че някъде се върши престъпление, Бог вече си е отишъл от теб. Оставаш сама без Бог. Той те оставя сама или с помощта на приятели да се разправяш със ситуацията и да търсиш смисъл. Учението ще ти помогне да търсиш смисъла заедно с Бога.
 16. Страха можем да прегърнем. Ето така : http://orlinbaev.blogspot.com/2018/09/blog-post_98.html Но тогава няма ли всичките духове на страха да бъдат около нас ? Страха можем да изгоним с огън. С Божествен огън. Ето така : " Като станем сутрин, да разровим сърцето си и да видим дали са останали в него някои живи въгленчета, от които да запалим този свещен Божествен огън на Любовта!" /Късият път, Беинса Дуно/ Сами решавайте. От вашето решение зависи вашето благо.
 17. Учителят предрече, че за всяка страничка от Живото Слово ще се водят войни кой да я притежава. Това време наближава. Още не е късно да посеем Живото Слово в себе си за да израсте , да цъфне, да върже и да даде плод. Четете Живото Слово в оригинал, докато можете, защото кой знае къде ще ви отправи съдбата в следващото ви прераждане. "В селата имат обичай да заравят вечер огъня в огнището си с пепел, та като станат сутрин, гледат дали има останали няколко живи въгленчета. Туй е хубавото и в живота! Като станем сутрин, да разровим сърцето си и да видим дали са останали в него някои живи въгленчета, от които да запалим този свещен Божествен огън на Любовта!"
 18. Мисля си, главното за един, не е такова за друг. На първо място е целта, която се преследва. Тези, които хвърлят усилия в създаване на хапче за здраве, разбира се за заблудени. Още по-заблудени са тези, които се надяват това хапче да ги излекува. За първите поне остава илюзията, че са изиграли вторите. Панаир на простотията.
 19. Всъщност частичен ремонт е напълно възможен и в океана. За другите океани не зная, но в Атлантическия океан с положителност е възможен. Позволявам си да го твърдя това,, защото съм участвал в смяната на цилиндрова глава на двигател с мощност 12000 конски сили в открит океан при 6 бала вълнение, което ще рече много неспокойно море. Преживяването наистина е вълнуващо. Та и нас ни очакват за в бъдеще вълнуващи преживявания, понеже още не сме стигнали в пристанището.
 20. Много поучителна статия. Точно по темата с интересна информация. Обаче не ми харесва. Това е положението. Чел съм много по- поучителни статии. Нищо лично. Тълпата в човека - индивидуализираща екстракция.
 21. Александър, уважавам желанието ти да започнем наистина да мислим с главите си какво се случва с нас и с планетата на която живеем. Обаче много ми се иска да спрем да четем новини за потънали параходи.Това нищо не допринася. Не е ли по- право да знаем колко нови параходи са построени ? Земята е един голям параход, който пътува към своето пристанище. Целта на екипажа и пътниците е параходът, макар и позакърпен да бъде добутан до пристанището навреме. Там ги очаква нов голям параход, с който ще отплуват към друго пристанище. Нищо не загива. Има трансформация.
 22. kipenzov, има ли право някой,който според вас не живее в Истината, да задава, добронамерено разбира се, въпроси на друг участник във форума с цел да намери Истината. Много се надявам да отговорите положително. Това би означавало, че не сте спрели процеса на усъвършенстване на себе си.
 23. Орлин Баев,тъй като сте харесали поста на един Наблюдател на форума(както сам се нарича въпросния участник), в който пост Наблюдателя започва разсъжденията си по дадената тема с неуважително отношение към друг обикновен участник във форума, толерират ли последователите на учението на Михаил Иванов Омраам подобно отношение . Отговорете моля ви ясно, без заобикалки - да или не. В поста ви от 29 април казвате : "Беинса Дуно е велик Учител. Миров Учител. Невроятна мощ и благословение е не само за България, но за планетата и за цялото мироздание. Да, споменатите по-горе социокултурни, характерови и познавателни причини за липсата на експлицитно засягане тази така ключово важна тема за секса в учението му, за мен са валидни за Петър Дънов. За проводника, за малкия човек, имащ своите си особености характерови, темпераментови, понятийни, наклонности, влечения и отблъсквания, познания и липсата им... Беинса Дуно обаче е много повече от проводника си, каквито и минуси и плюсове да има той. А кое е минус и плюс, субективно се избира и от разбиранията на определящия дадени факти за такива или други." Тук не ни става много ясно факт ли е или не е факт, че има две различни учения - едното Учение на Великия Миров Учител Беинса Дуно и друго учение на проводника Петър Дънов. Това уточнение е важно, защото повечето участници във форума вярвам са приели за себе си, че Учението е едно и то не е нито на Беинса Дуно, нито на Петър Дънов, а е Божествено. Пък и сам Учителя твърди същото.
 24. kipenzov, ние сме прозорци един за друг, през които гледаме Божието лице. Когато нямаме добро отношение един към друг какво се случва? Прозорецът потъмнява и светлината идваща от Божието лице става за нас недостъпна. За вас изглежда това май е трудно за разбиране, но понеже сте попаднали, не без Божията помощ в сайт посветен на Учителя Беинса Дуно, направете поне едно малко интелектуално усилие да вникнете поне в това : "Във всичко човек трябва да вижда проявлението на Божия пръст. Говори ти някой благо, разумно – считай, че Господ ти говори. Дойде някой, нахука те. Считай, че дявол ти говори. Под дявол се разбира всеки изопачен човек. Под дявол се разбира още и всеки дух, който се е оплел в материята и не знае какво говори, забъркал е работите, плещи наляво-надясно. Значи всякога, когато се отнасят с вас добре, кажете: „Господ ми говори.“ Когато не се отнасят с вас добре, кажете: „Човекът ми говори.“ – Нищо повече. На човека кусур няма да хващате. Човек не е като Бога. Бог е съвършен, човек сега се усъвършенства.'" //Съборно слово1925г,29 август/ kipenzov, знайте,че не Ви хващам никакъв кусур, понеже сега се усъвършенствате.
×