Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Щракни или посочи картинката за увеличение

Учението на Бялото Братство - том I

(0 ревюта)
3.00 BGN
Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед.

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ

І. БЯЛОТО БРАТСТВО – СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА, ИЗЯВИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

1. Същност на Бялото братство (ББ), съдържание на понятието; структура на ББ
2. Изяви на Бялото Братство в историята на съвременното човечество
а) І клон на Бялото Братство – Египетски
б) ІІ клон на Бялото Братство – Палестински
3. Заключение
ІІ. БЪЛГАРСКИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ ПЕТЪР ДЪНОВ – ЖИЗНЕН ПЪТ

1. Детство и юношество
2. Студентски години в САЩ
3. Отново на родна земя. Търсене и откриване на Пътя
4. Съборите на Бялото братство
5. Дейност на Петър Дънов до 1922 г.
6. Окултната школа на Бялото братство в България
7. Братското селище “Изгрева” – център на дейността на Бялото братство
8. Бялото братство и неговият Учител в периода между Първата и Втората световни войни
9. Последни години от живота на Петър Дънов
ІІІ. УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ: ОБЩ ПРЕГЛЕД

1. Основни идеи в учението на Петър Дънов. “Новото учение”
2. Идейни паралели с други учения и духовни школи. Връзки и взаимоотношения с християнството
а) идейни паралели с други теоретични концепции
б) връзки и взаимоотношения с християнството
3. Тематичен обхват на учението на Петър Дънов – концепции за Бога, света, живота и човека
4. Практическа стойност на учението на Петър Дънов. Правилото за приложение на придобитото знание. “Философия на живота”
ІV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Божественият принцип на Любовта

1. Любовта – принцип на Битието, извор на всемирния Живот
2. Любовта – основа на взаимоотношенията между хората
3. Любовта – фундамент на отношението на човека към Бога
4. Прояви на Любовта у човека
5. Божествената Любов – висшето проявление на Любовта в света
6. Любовта дарява безсмъртие
7. Любовта стои над всяка религия
8. Постижения на Любовта
а) връзка на човека с Цялото
б) пълно самоосъществяване на човешката личност
в) разрешаване на всички проблеми
9. Любовта – източник на живот
10. Любовта носи светлина и свобода
11. Културата на VІ раса – Култура на Любовта
12. Брак и партньорство според Словото на Учителя П. Дънов
Божественият принцип на Мъдростта

1. Същност на Мъдростта
а) Мъдростта като творчески принцип в Космоса
б) Мъдростта като вездесъща (всеприсъстваща = присъстваща навсякъде и във всичко) разумност в природата
в) Мъдростта като компонент (елемент) на Божието естество
2. Прояви на Мъдростта
а) Мъдростта като права (правилна) мисъл и разумност
б) Мъдростта като източник на светлина и знание
3. Методи за постигане, овладяване и прилагане на Мъдростта
а) стремеж и любов към знанието
б) чистота – нравствена, духовна и физическа
в) страданието – път към Мъдростта
г) молитва, размишление, концентрация, съзерцание, медитация
д) личният опит на човека по отношение на природата и обществото
4. Мястото на Мъдростта в Новата Култура на VІ раса
а) установяване на хармонични взаимоотношения с природата
б) нов начин на живот, нова култура на общуването между хората
в) взаимодействието между Любовта и Мъдростта в Новата Култура на VІ раса
Божественият принцип на Истината

1. Определения за Истината в учението на Петър Дънов
а) Истината като висша реалност
б) Истината като ядро на същността на всичко съществуващо
в) Истината като част от Божието естество
2. Истината – цел на космическата еволюция
3. Съдържание на Истината
4. Условия за постигане на Истината
а) Любов към Бога
б) Любов към ближния
в) Любов към всички творения
г) Мъдрост в мисъл, слово и дело
д) служение на Бога
е) стремеж към красотата
5. Истината – елемент от изначалната човешка същност
6. Постигането на Истината – резултат от духовната еволюция на съществата
7. Лъжата – пълно отрицание на Истината
8. Истината носи свобода
Божественият принцип на Правдата

1. Любовта – определяща предпоставка за утвърждаването на правдата и справедливостта
2. Законът на правдата и справедливостта – вътрешен закон на човешкото съзнание
3. Съдържание на понятията “правда” и “справедливост”
а) правдата – качество на човешката душа
б) мъдростта – основа за действия на правда и справедливост
4. Принципи на правдата и справедливостта
а) І принцип: равноправие и равнопоставеност (спрямо прилагането на правдата и справедливостта) на всички живи същества
б) ІІ принцип: правдата и справедливостта са основа на отношенията между хората, от една страна, и между хората и останалите живи същества, от друга страна
в) ІІІ принцип: всеки човек и всяко живо същество въобще притежава свещеното право да се развива и да израства по еволюционната стълбица; Божествената правда и справедливост са тези, които му осигуряват всички необходими условия за това
г) ІV принцип: универсален характер на правдата и справедливостта – справедливо разпределение на благата между всички живи същества
5. Принципите и законите на правдата и справедливостта – следствие от Единството на Всемирния Живот
а) правдата и справедливостта – фактор за духовното израстване на всяка индивидуалност
б) правдата и справедливостта като условие за проявата на Любовта, Мъдростта и свободата
в) Новата Култура на VІ раса ще изведе за първи път на преден план Божествената правда и справедливост на Земята
6. Правдата и справедливостта съдействат за преодоляването на низшето естество у човека и за неговото духовно-нравствено усъвършенстване
а) Любовта не може да бъде приложена без наличието на правда и справедливост
б) правдата и справедливостта – израз на Божията Любов в света
в) Истината като източник на правдата и справедливостта
Божественият принцип на Добродетелта

1. Доброто – елемент от духовната природа на човека
2. Произход на Доброто от Любовта
3. Качества на Доброто
4. Закони на Доброто
а) “Не смятай другите по-долу от себе си, защото в тях живее същият Бог, Който живее и у тебе!”
б) Доброто е първата връзка в живота
в) “Това, което Бог прави на вас, правете го на другите!”
г) Доброто е законът на Единството
д) “Благото, което получаваш, споделяй с другите!”
е) Когато даваш някому нещо, в тебе то се увеличава
ж) Чрез Доброто се подмладяваме, усилваме способностите си, укрепваме здравето си, повишаваме ефективността на самовъзпитанието си
5. Доброто като изпълнение на Божията воля
6. Доброто – път към свободата на духа
7. Универсален характер на Доброто
8. Доброто – основа за духовно-нравственото усъвършенстване на човека
9. Доброто – ядро на живота
10. Доброто и злото – полюси в света на относителността
а) относителност на Доброто и злото от гледна точка на Божествения свят
б) злото – плод на ограничаване; Доброто – освобождаване от ограниченията
в) злото – неизползвано Добро
г) “Не се бори със злото!”
д) единство и борба между Доброто и злото; центрове на концентрирано присъствие (ад и рай)
е) различаване и разграничаване на Доброто и злото
Учението на Учителя Петър Дънов за свободата

1. Същност на свободата
а) външна (физическа, телесна) и вътрешна (умствена, сърдечна, психическа, духовна) свобода
б) отношение на свободата към човека
2. Връзки и взаимоотношения на свободата
а) с Любовта
б) с Мъдростта
в) с изпълнението на Божията воля
г) със самоотричането и саможертвата
д) със смирението
е) с висшата природа у човека
3. Закон за свободата, формулиран от Учителя П. Дънов
4. Разумното същество човек притежава свободна воля и право на свободен избор
5. Свободата – цел на мировата еволюция
6. Свободата като предпоставка за духовно-нравственото развитие и усъвършенстване на човека
8. Свободата – характеристика на Новата Култура на VІ раса
V. КОСМОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ И УЧЕНИЕТО МУ ЗА БОГА

1. Космология

2. Учение за Бога
VІ. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЖИВАТА РАЗУМНА ПРИРОДА

1. Природата и всемирният Живот
а) животът – същност и проявления
б) Живата Разумна Природа
в) закони и методи на Живата Разумна Природа
1) Ново отношение към природата
2) Божият глас у човека
3) Раждането в човешката душа на идеите, спускащи се от Божествения свят
4) Молитвата
5) Събуждане и обновяване
6) Възлизане
7) Духовният бумеранг
8) Взаимопомощта
9) Трансформиране на енергиите
2. Отношението на ученика по духовния Път към Природата и нейните царства
VІІ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ И ЕТИЧЕСКИ ИДЕИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ЕКОЛОГИЯ НА ДУХА

1. Произход и същност на човека
2. Етика. Културата на Любовта
3. Здравословен начин на живот
4. Екология на духа
5. Човекът по духовния Път. Окултно ученичество
VIII. ГНОСЕОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

1. Теория на познанието
2. Познанието – път на МъдросттаАвтор: Константин Златев
Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г., първо издание
ISBN: 954-744-050-2
формат: 20/14,5 см, мека корица, 353 страници

За Учението на Бялото Братство - том I

Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

І. БЯЛОТО БРАТСТВО – СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА, ИЗЯВИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

1. Същност на Бялото братство (ББ), съдържание на понятието; структура на ББ

2. Изяви на Бялото Братство в историята на съвременното човечество

а) І клон на Бялото Братство – Египетски

б) ІІ клон на Бялото Братство – Палестински

3. Заключение

ІІ. БЪЛГАРСКИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ ПЕТЪР ДЪНОВ – ЖИЗНЕН ПЪТ

1. Детство и юношество

2. Студентски години в САЩ

3. Отново на родна земя. Търсене и откриване на Пътя

4. Съборите на Бялото братство

5. Дейност на Петър Дънов до 1922 г.

6. Окултната школа на Бялото братство в България

7. Братското селище “Изгрева” – център на дейността на Бялото братство

8. Бялото братство и неговият Учител в периода между Първата и Втората световни войни

9. Последни години от живота на Петър Дънов

ІІІ. УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ: ОБЩ ПРЕГЛЕД

1. Основни идеи в учението на Петър Дънов. “Новото учение”

2. Идейни паралели с други учения и духовни школи. Връзки и взаимоотношения с християнството

а) идейни паралели с други теоретични концепции

б) връзки и взаимоотношения с християнството

3. Тематичен обхват на учението на Петър Дънов – концепции за Бога, света, живота и човека

4. Практическа стойност на учението на Петър Дънов. Правилото за приложение на придобитото знание. “Философия на живота”

ІV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Божественият принцип на Любовта

1. Любовта – принцип на Битието, извор на всемирния Живот

2. Любовта – основа на взаимоотношенията между хората

3. Любовта – фундамент на отношението на човека към Бога

4. Прояви на Любовта у човека

5. Божествената Любов – висшето проявление на Любовта в света

6. Любовта дарява безсмъртие

7. Любовта стои над всяка религия

8. Постижения на Любовта

а) връзка на човека с Цялото

б) пълно самоосъществяване на човешката личност

в) разрешаване на всички проблеми

9. Любовта – източник на живот

10. Любовта носи светлина и свобода

11. Културата на VІ раса – Култура на Любовта

12. Брак и партньорство според Словото на Учителя П. Дънов

Божественият принцип на Мъдростта

1. Същност на Мъдростта

а) Мъдростта като творчески принцип в Космоса

б) Мъдростта като вездесъща (всеприсъстваща = присъстваща навсякъде и във всичко) разумност в природата

в) Мъдростта като компонент (елемент) на Божието естество

2. Прояви на Мъдростта

а) Мъдростта като права (правилна) мисъл и разумност

б) Мъдростта като източник на светлина и знание

3. Методи за постигане, овладяване и прилагане на Мъдростта

а) стремеж и любов към знанието

б) чистота – нравствена, духовна и физическа

в) страданието – път към Мъдростта

г) молитва, размишление, концентрация, съзерцание, медитация

д) личният опит на човека по отношение на природата и обществото

4. Мястото на Мъдростта в Новата Култура на VІ раса

а) установяване на хармонични взаимоотношения с природата

б) нов начин на живот, нова култура на общуването между хората

в) взаимодействието между Любовта и Мъдростта в Новата Култура на VІ раса

Божественият принцип на Истината

1. Определения за Истината в учението на Петър Дънов

а) Истината като висша реалност

б) Истината като ядро на същността на всичко съществуващо

в) Истината като част от Божието естество

2. Истината – цел на космическата еволюция

3. Съдържание на Истината

4. Условия за постигане на Истината

а) Любов към Бога

б) Любов към ближния

в) Любов към всички творения

г) Мъдрост в мисъл, слово и дело

д) служение на Бога

е) стремеж към красотата

5. Истината – елемент от изначалната човешка същност

6. Постигането на Истината – резултат от духовната еволюция на съществата

7. Лъжата – пълно отрицание на Истината

8. Истината носи свобода

Божественият принцип на Правдата

1. Любовта – определяща предпоставка за утвърждаването на правдата и справедливостта

2. Законът на правдата и справедливостта – вътрешен закон на човешкото съзнание

3. Съдържание на понятията “правда” и “справедливост”

а) правдата – качество на човешката душа

б) мъдростта – основа за действия на правда и справедливост

4. Принципи на правдата и справедливостта

а) І принцип: равноправие и равнопоставеност (спрямо прилагането на правдата и справедливостта) на всички живи същества

б) ІІ принцип: правдата и справедливостта са основа на отношенията между хората, от една страна, и между хората и останалите живи същества, от друга страна

в) ІІІ принцип: всеки човек и всяко живо същество въобще притежава свещеното право да се развива и да израства по еволюционната стълбица; Божествената правда и справедливост са тези, които му осигуряват всички необходими условия за това

г) ІV принцип: универсален характер на правдата и справедливостта – справедливо разпределение на благата между всички живи същества

5. Принципите и законите на правдата и справедливостта – следствие от Единството на Всемирния Живот

а) правдата и справедливостта – фактор за духовното израстване на всяка индивидуалност

б) правдата и справедливостта като условие за проявата на Любовта, Мъдростта и свободата

в) Новата Култура на VІ раса ще изведе за първи път на преден план Божествената правда и справедливост на Земята

6. Правдата и справедливостта съдействат за преодоляването на низшето естество у човека и за неговото духовно-нравствено усъвършенстване

а) Любовта не може да бъде приложена без наличието на правда и справедливост

б) правдата и справедливостта – израз на Божията Любов в света

в) Истината като източник на правдата и справедливостта

Божественият принцип на Добродетелта

1. Доброто – елемент от духовната природа на човека

2. Произход на Доброто от Любовта

3. Качества на Доброто

4. Закони на Доброто

а) “Не смятай другите по-долу от себе си, защото в тях живее същият Бог, Който живее и у тебе!”

б) Доброто е първата връзка в живота

в) “Това, което Бог прави на вас, правете го на другите!”

г) Доброто е законът на Единството

д) “Благото, което получаваш, споделяй с другите!”

е) Когато даваш някому нещо, в тебе то се увеличава

ж) Чрез Доброто се подмладяваме, усилваме способностите си, укрепваме здравето си, повишаваме ефективността на самовъзпитанието си

5. Доброто като изпълнение на Божията воля

6. Доброто – път към свободата на духа

7. Универсален характер на Доброто

8. Доброто – основа за духовно-нравственото усъвършенстване на човека

9. Доброто – ядро на живота

10. Доброто и злото – полюси в света на относителността

а) относителност на Доброто и злото от гледна точка на Божествения свят

б) злото – плод на ограничаване; Доброто – освобождаване от ограниченията

в) злото – неизползвано Добро

г) “Не се бори със злото!”

д) единство и борба между Доброто и злото; центрове на концентрирано присъствие (ад и рай)

е) различаване и разграничаване на Доброто и злото

Учението на Учителя Петър Дънов за свободата

1. Същност на свободата

а) външна (физическа, телесна) и вътрешна (умствена, сърдечна, психическа, духовна) свобода

б) отношение на свободата към човека

2. Връзки и взаимоотношения на свободата

а) с Любовта

б) с Мъдростта

в) с изпълнението на Божията воля

г) със самоотричането и саможертвата

д) със смирението

е) с висшата природа у човека

3. Закон за свободата, формулиран от Учителя П. Дънов

4. Разумното същество човек притежава свободна воля и право на свободен избор

5. Свободата – цел на мировата еволюция

6. Свободата като предпоставка за духовно-нравственото развитие и усъвършенстване на човека

8. Свободата – характеристика на Новата Култура на VІ раса

V. КОСМОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ И УЧЕНИЕТО МУ ЗА БОГА

1. Космология

2. Учение за Бога

VІ. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЖИВАТА РАЗУМНА ПРИРОДА

1. Природата и всемирният Живот

а) животът – същност и проявления

б) Живата Разумна Природа

в) закони и методи на Живата Разумна Природа

1) Ново отношение към природата

2) Божият глас у човека

3) Раждането в човешката душа на идеите, спускащи се от Божествения свят

4) Молитвата

5) Събуждане и обновяване

6) Възлизане

7) Духовният бумеранг

8) Взаимопомощта

9) Трансформиране на енергиите

2. Отношението на ученика по духовния Път към Природата и нейните царства

VІІ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ И ЕТИЧЕСКИ ИДЕИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ЕКОЛОГИЯ НА ДУХА

1. Произход и същност на човека

2. Етика. Културата на Любовта

3. Здравословен начин на живот

4. Екология на духа

5. Човекът по духовния Път. Окултно ученичество

VIII. ГНОСЕОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

1. Теория на познанието

2. Познанието – път на Мъдростта

Автор: Константин Златев

Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г., първо издание

ISBN: 954-744-050-2

формат: 20/14,5 см, мека корица, 353 страници

Опции за Доставка

Опциите за доставка и цените могат да варират според общата стойността на цялата ви поръчка. Крайната ви цена за доставка ще бъде определена по време на покупката.

  • Заплаща се отделно и не се изчислява автоматично от системата. Виж Цени ТУК - Куриер до врата (2-3 дена)

Големина на Продукта

  • Размери
    0 cm × 0 cm × 0 cm
  • Тегло
    0 kg

There are no reviews to display.

×