от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Общ Окултен Клас- ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА (1939-1940)

КНИГА: Единственото богатство, изд. София, 1999 г.

същата лекция може да се прочете в КНИГА: Към обетованата земя, изд. ALPHA-DAR, 1994г.


БОЖЕСТВЕНАТА ТОПЛИНА

"Добрата молитва" "Духът Божий " "Махар Бену Аба"

Пишете на тема: "Моята любима дума". Всеки си има своя любима дума. Нека да пише върху нея. В какво се състои знанието на човека? Да знае човек да се товари и да се разтоварва. Вие искате да знаете. Всяка една дума има своята тежест. Някои думи са много леки, а някои - много тежки. Макар и материално да не може да се тегли, думата си има тежест.

Някой може да каже по един въпрос: "Аз това го зная." Направи го! Кои бяха условията, при които българинът създаде думата "истина"? Българинът, като дойде на земята, тури на истината особено име. Англичанинът, като дойде, тури на истината друго име; турчинът друго; германецът друго; русинът друго и пр. Защо туриха все различни имена? Защото разбиранията им за истината не са едни и същи. Като се дойде до любовта - пак се различават. Българинът и англичанинът в любовта си приличат в известна степен. В произношението се различават до известна степен. Кои са прави, българите или англичаните? Българинът се учудва като произнася думата любов: "Люю!" Българинът, като я произнася, не я разбира и се учудва, а пък англичанинът казва: "Лъв". Той е много практичен. Той казва: "Лъв дъ мъни" ("обичай парите"), понеже, като имаш пари, всичко ти върви, а като нямаш, не ти върви. Англичанинът даже казва: "Таим из мъни" ("времето е пари"). Има много работи у тях. Един англичанин се хваща на бас с един американец, че ще може да отиде при един милиардер. Но на онзи човек времето му е пари. Всяка минута му коства 5 лири. Англичанинът се хванал на бас с американеца на 500 английски лири. Англичанинът поискал от милиардера среща, като му писал: "Аз искам 5 минути само. И колкото струва ще платя." Но после казал: "Аз дойдох само да ви видя за 5 минути." Като изтекли петте минути, казал му: "Аз се хванах на бас за 500 английски лири. При вас стоях 5 минути. По 5 лири правят всичко 25 лири. Давам ви ги и останалите са за мене. И моето време е скъпо. Аз не мога да остана за по-дълго време."

И българинът много бърза. Когато има да взема пари, много бърза. Обаче, когато има да дава, закъснява всякога. Ще му се случи нещо и все ще закъснее. От какво зависи закъснението? У него чувството на страх е развито. И личните му чувства са развити. Страхът и личните му чувства са в борба. И той се бори в себе си. Когато се боите да направите нещо или не, това е от страх. Страхувате се, че може да не е така. Мислите ли, че всички хора, каквото казват, е вярно? Мислите ли, че то е абсолютно вярно? Някой, когато казва: "Аз обичам истината", това вярно ли е? Това е относително вярно. Той държи за тая истина, когато тя се отнася до него, когато е в негов интерес, но дето истината не е в негов интерес, той почва да се колебае. А пък той трябва да е безпристрастен, той не трябва да се свързва със своите погрешки и със своите добродетели. Добродетелите на физическото поле са отвън. Той направил едно добро дело -дал 1000 лева за благотворителни цели... Че какво добро е направил? Тези пари не са негови. Единственото нещо, което е направил, е, че ги е дал. Но те не са негови. Или дал един килограм жито някому, но това жито не е негово. Светлината, слънцето, влагата и пр. са работили, за да стане това жито. А той казва, че е негово житото. Или ти казваш: "Аз това го зная." Но ти го знаеш, понеже други хора са работили. Ти казваш: "Аз зная Библията." Знаеш, но тази Библия ти не си я писал. И казваш: "Еди кой си пророк така е казал." Какво са казали пророците? Пророците са предрекли някои работи за техните времена. И отчасти за сегашните времена. Скоро дойде една госпожа при мене и се оплаква. Доста благородна госпожа. Оплаква се от външния живот, че много лоши са станали хората. Всъщност хората днес не са по-лоши, отколкото едно време. Но едно време злото беше скрито вътре, а пък сега се е проявило. В това е разликата. Щом е змийско яйцето, от него не може да излезе светия. Това е един скрит грешник вътре в яйцето. Само го излюпи и ще видиш какво се крие. Трябва да се развиват заложбите на човека - заложбите, които са вложени от Бога. И ние не трябва да изпадаме в онази погрешка: често българските патици и кокошки мътят и чужди яйца. Често турят под кокошката да мъти смесени яйца - на патки, пуйки и кокоши. И като се излюпят пилетата, кокошката ще води този народ. Като дойде до реката, всичките малки патици и гъски отиват във водата, а пък кокошката се чуди с тези свои деца. Отде се взе в тях този характер да тичат към водата. Аз съм наблюдавал: и си мисли горката, че малките ще се удавят. И влиза до колене във водата и клочи. А пък те си играят. И като клочи, клочи, излиза навън. И те излизат навън. И пак ги поведе. И като намерят пак река, пак влизат. Тя не знае защо ги е измътила. Но тя не е виновна. Няма никой виновен. Българинът обича да прави такива опити. И много хубаво, че ги прави. Тази кокошка, макар че не са нейни тези деца, пак ги обича, съзнание има кокошката! Тя казва: "Тези деца са своенравни!" Убеждава ги да излязат от водата и по суша да ходят.

По някой път и ние като тази квачка не разбираме нашите мисли и желания. Те влезнат във водата и ние клочим, да не се изгубят. А пък то, нищо лошо няма да стане с тях.

Ние се установяваме върху известни възгледи, но тези възгледи не са сегашни възгледи; те са ваши стари възгледи, останали от хиляди години. Например един човек има чувство на достойнство. Всички животни имат това. Едно куче ще си вдигне опашката - има съзнание. И конят, и волът повдигат опашка някой път. Животното, докато си върти опашката, то мисли. Като престане да върти, не мисли. Опашката е един стимул за неговия ум. И природата го е накарала да маха опашката. Понеже животните в тяхното благуване едно време, са били големи аристократи: не са орали, на училище не са ходили... Ще седнат под някоя круша. Не са си мърдали тогава опашките. Но понеже са спали повече, отколкото трябва, природата ги е заставила да мислят. И тогава са се явили хапливите мухи. И волът удря веднъж с опашката, дваж, триж -така с хиляди години.

И вие може да правите един опит, за да видите доколко мухите разбират от езика на волските опашки. Вие ги гоните с кърпа, а те не искат да знаят. Но засвирите ли с волската опашка, всички мухи излизат навън. От звука на тези косми мухата разбира. Мухата е доста умна и музикална. Вие мислите някой път, че мухите са глупави. Много умни са те!

Аз правя едно уподобление. Една муха е като един инструмент. Нали едно радио ви говори, но зад радиото седи една разумност. Колкото радиото е по-добро, толкова разумността е по-мощна. Колкото радиото е по-слабо, толкова разумността, която седи зад него, не е толкоз напреднала. Ако вие сте умен човек, разумността е зад вас. Ако не сте умен, ако хората не са умни, това показва, че разумността не е в тях.

Писанието казва: "Ще вложа духа си." Та сега, разумността, която хората имат, е външна. Някой път хората вършат хубави работи, а някой път не вършат хубави работи. Нямат еднакво разположение всякога. Който и да е от вас, може да види колко самообладание има. Да накараме 10 души да му кажат по една обидна дума. Но да не трепне окото! За да не му трепне окото още като му се говори, гой трябва да трансформира думите. Защото една дума не може да бъде лоша. Една дума става лоша само когато турим лош смисъл. Например вземете думата "любов". В българския език тази дума има два смисъла. Изобщо под думата любов българинът разбира нещо приятно. Много материално разбира любовта. Преди няколко време едно младо момиче ми разправи своята опитност. То ми каза: "Когато бях малко дете на 5 години, имах си едно приятелче и двамата си играехме. Обичах го като брат. Като стана по-голям, виждам го, че постъпките му бяха от друг характер и аз изгубих малко тези чувства. По-напред сърцето ми беше отворено. А пък като го видях мустакат, в погледа му имаше нещо страшно. Не беше погледът му естествен. И почнах да се стеснявам и не можех да си обясня това. Любовта му не беше като в детинството. Неговата любов по-рано беше чиста, а пък после, като порасна, имаше нещо друго в любовта му." Всеки един от вас има това, което това младо момиче имаше.

Тук, в София, седя в една редица от хора и съм се замислил. Някой до мене се притиска о дясната ми ръка. Слизам от мислите си горе да видя, но не искам да се обърна, а само си извивам погледа, за да видя кой е. Гледам - една млада мома. Щом обърнах поглед към нея, тя веднага си оттегли ръката. Защо, когато бях отдалечен горе, тя се притискаше, а пък щом дойде мисълта ми, тя се оттегли? Какво тълкувание бихте дали? Има две тълкувания. "Господине, аз ви виждах много отвлечен, бяхте се захласнали в пространството, а има и доста апаши. Исках да притисна ръката ви, да ви кажа да не отивате нагоре, могат да ви изчезнат парите. " Аз се обърнах към нея и й се усмихнах. Казах й в себе си: "Благодаря ви. Аз разбрах." Тя иска да каже: "Не се отвличайте. Хорските мисли, сърца и воли не са толкоз чисти. И могат да ви окалят." Аз не изказах твърдо тълкувание. Предполагам, че е така. И после тя се усмихна, но едвам. Това за една десета от секундата. Аз й благодарих за услугата, че е много внимателна. Тя каза: "Извинете тук имаше много голяма навалица. Много ме натискаха и като ме натискаха, аз натиснах вас." Понеже имаше доста хора, повече от 10-15 души на тази редица. Тя каза: "Не исках да ви натискам. Но като ме притискаха, ви натиснах." Това е второ тълкувание. Има и трето тълкувание. Аз мисля, че второто тълкувание е по-близо. Казах й: "Бъдете спокойна, аз не се докачам, понеже в света всички сме на тясно. Дошли са тези хора тук, всеки си гледа своя интерес.”

И във всяко отношение в живота ние се притискаме много - искаме повече, отколкото можем да вземем. Аз се чудя за странния характер на хората. Всеки човек иска от другите хора това, което сам не може да направи.

Някой път някой пее и изведнъж друг кипне и казва: "Не пее хубаво!" Че толкоз знае човекът! Той не е гениален певец. Сега се учи. Или някой свири на пиано и не могат да го търпят. Някой казва: "Гръмна ми главата." Някой път и пианото е разгласено. И казват някои: "Докога ще ни смущават?" Че тези хора ще станат един ден артисти! Тук без пари свири, а пък един ден, когато той свири, един билет ще струва 150 лева. Такива гениални ще бъдат! Защо се безпокоиш? Аз имам едно правило. Когато чуя един да свири лошо, аз го считам това за късмет. Аз събирам тази вълна. И той като пее, аз го записвам. Хубавите песни не ги записвам, но лошите песни си пиша. Имам си един начин - като микрофон е той. Лошите песни ги пиша. И като се върна, ги поправям. И като поправя песента, виждам, че следващият път той пее по-хубаво. Виждам, че законът работи. Като го слушам втори път, изменил се е гласът му. Не да поправяте добрите хора, но като чуете погрешка, поправете я. Като видите погрешката, която се е отпечатала във вашия ум, поправете я. Има погрешки не само в тонове, но някой път в образа, във впечатлението, което сте приели. Какво трябва да правите? Всеки един от вас е справочна книга за невидимия свят. Отдето сте минали, сте записали образите, които сте срещнали. Като вземат тези книги, тези информации от вашия мозък и от вашия слънчев възел, ще ги четат. Като отидете в онзи свят, няма да ви съдят, но ако не си живял добре, ще те турят в едно магаре, тук на земята, да живееш вътре в него. Това е адът. Или пък ще те турят в някой глист или в някой кърт. Някой иска да знае какво нещо е адът. В тези, низшите форми, ще те турят. Нищо няма да ти кажат. И този глист или магарето ще ти бъдат апартамента. Вие ще кажете: "Как така, човек, който е създаден по образ Божий, да стане магаре?" Чудни сте вие. Когато дойде Христос, човек ли възседна или магаре, за да влезе в Ерусалим. Ако магарето е много низше същество, защо Христос възседна магаре. Защото магарето е много искрено. Дето отиде, не се отрича от своите убеждения. То казва: "Аз си нося магарищината със себе си." Магарето е специалист по водата, по хидрологията. Ако искате хубава вода, качете се на магарето и то ще ви заведе. И дето пие магарето, пийте и вие. Най-после, магарето е много скромно в яденето - не изисква пищна храна. Яде и магарешки тръни, и каквото му дадат. И след като го били дълго време, от бой му се проточили ушите. И досега магарето разсъждава защо го бият.

Аз ще ви приведа следния анекдот. Магарето казва: "Един ден аз направих една погрешка. Дадох си мнението за първата жена..." И вследствие на това то реве и казва: "Не си давайте мнението за никого!" За онова, което Господ е направил, не си давай мнението. Изучавайте го, но не си давайте мнението. Вие си давате мнението сега и казвате: "От мене човек няма да стане. Защо така направих?" А пък Господ казва, че от тебе човек ще стане. Ти казваш: "Аз съм много лош!" Не си лош, само че не знаеш как да мислиш. Ти не знаеш кои са лоши -работи и кои добри. Ти мислиш, че един човек, който ти дава пари, е добър, а пък който взема пари, е лош. Наполовина вярно е това. Житото дава живот на нас; от гледището на житото тогава би могло да се каже, че нашата постъпка е лоша. Не, тази постъпка е добра. Това жито трябва да се жертвува, за да се повдигне. И заради жертвата, която житото прави заради нас, ние обичаме житото повече, отколкото другите растения. Ако правим жертва в света, това си има свой смисъл, не е напразно.

Всяка една добра мисъл, всяко добро чувство, всяка добра постъпка, колко и да е малка, макар и никой да не я е видял, тази постъпка е за добро. Не съжалявайте, че това нещо се е случило с вас. Каквото и да се е случило, в края на краищата то ще бъде за добро. Ние съжаляваме сега за падането на първия човек, за първата жена. Че ако те не бяха паднали, Христос не щеше да дойде и ние не щяхме да шием за тази Любов, която Бог показва към нас. Този живот щеше да бъде запечатана книга за нас. Тогава щяхме да се намерим в положението на Йоана. В Откровението има разказ за книгата, запечатана със 7 печата. Йоан плакал, като видял, че няма кой да отвори книгата. И агнето отворило книгата. Следователно страданието става подтик, за да се разкрие онова, което Бог е предназначил за нас. Сега сте дошли и в бъдеще ще дойдете при по-добри условия. Тези условия ще се подобряват. Вие ще се спънете, като кажете: "Следующият път като дойда, аз какъв ще бъда?" Вие като дойдохте, не помните своето минало. Защото, ако сте били много лош или много добър, ще се спънете. Човек трябва да не се тревожи за стария живот и да се радва на новия живот, който Бог му е дал. Жертвата, която прави за другите хора, да я прави на радо сърце. Като правиш едно добро, не чакай възнаграждение. Възнаграждението ще бъде любовта, която ще бъде за тебе, ще се прояви към тебе. Ако ти вършиш Волята Божия както трябва, то всички хора ще те обичат. Ако сега не те обичат и не можеш да ги обичаш, ако жертвуваш всичко за Господа, то онова, което искаш, ще стане. Ако най-първо стане Волята Божия, ако най-първо направиш Волята Божия, то ще стане и това, което и ти искаш. Вие искате най-първо да бъдете щастливи. Най-първо ще станете нещастни и после щастливи. А ако станете първо щастливи, после иде нещастието. И Господ те пита: "Кое искаш по-напред: щастието или нещастието?" Щастието е свързано с богатството на земята, а нещастието със сиромашията. Обаче земното богатство е свързано с духовното нещастие. А земното нещастие е свързано с духовното богатство. Ако сте богат на земята, ще бъдете сиромах на небето; и ако сте сиромах на земята, ще бъдете богат на небето. Вие искате да бъдете богати и тук, и горе, но това то няма. Трябва да преминете и двата свята. Трябва да преминете през човешкия свят, който започва добре и свършва зле. Трябва да преминете през ангелския свят, който започва зле и свършва добре; трябва да преминете и през Божествения свят, който започва добре и свършва добре.

Като говорим за Божествената любов, аз разбирам Божественият свят. В Божествения свят ще започнем добре и ще свършим добре. Но ако не носиш любовта, тогава има две възможности. Не критикувам, но трябва да знаете, че ще дойде по-рано щастието, а после - нещастието. Това е човешкият свят. Така завършват хората, ако живеят човешкия живот. И там, дето завършват хората, там ангелите започват. Там, дето сърцето започва добре и свършва зле, от там умът започва работа и свършва добре. Умът трябва да дойде на помощ на сърцето. И най-после ще дойде разумният живот във вас, когато ще започнете добре и ще свършите добре.

Ти казваш: "Защо е така?" Как трябва да бъде? Твоето щастие е нещастие за другите. И твоето нещастие е щастие за другите. Следователно ти трябва да станеш нещастен, за да станат другите щастливи. И ти трябва да станеш щастлив, за да станат другите нещастни. Сменяват се нещата.

Или да ви представя другояче въпроса. Вие разбирате нещастието като нещо много лошо. Допуснете, че имате едно шише. Пътували сте 24 часа и се приближавате до един извор, а носите известно количество вода във вашето шише. Дойде един господин и излива водата от шишето ви и казва: "Тази вода не я пийте." Това е нещастие. "Като дойдете до този извор, ще налеете най-хубавата вода" - казва той.

Та казвам, всяко нещастие в света подразбира едно благо. Когато дойдат тези нещастни минути в живота, те са признак на едно благо, което Бог разкрива в света. Онова нещастие, което Христос имаше в света, беше едно предзнаменование, че Бог разкрива пътя, по който може да се изправи човек - пътят на спасението.

Бог, невидимият свят работи за голямото постижение, което всеки един от вас иска. Със сърцето си вие сте свързани с хората, с ума си сте свързани с ангелите, а пък с вашата душа, сте свързани с Бога. Душата е излязла от Бога. Бог е вдъхнал в човека и той е станал жива душа. Направил го е по образ и подобие Свое. И това, което Бог е вложил в човека, Бог го обича. Гой обича тази Истина, която е вложил във вас. Тази истина седи във вас. Бог ви е дал един отличен ум, отлично сърце и отлична душа. Умът и сърцето са дрехи на душата - външното, а пък същественото е душата - диханието, което е излязло от Бога. Трябва да имате отличен ум и сърце, за да помагат на душата ви. А пък онова, което умът и сърцето придобиват, това благо в бъдеще ще носи вашето благословение.

Не се обезсърчавайте в живота. Настоявайте за онова, което желаете, докато се реализират вашите молитви. Ще учиш един език, докато го научиш хубаво. Като започнеш един предмет, ще го заучаваш добре, докато го завършиш добре.

Казват за някого: "Той е религиозен." В какво седи религиозността на хората? Религиозността на хората е в тяхната вяра. Като имаш един приятел, ти трябва да му вярваш. И вярата има сила в себе си. В каквото вярваш, става. Ако вярваш, че ще заболееш - ще заболееш. Ако вярваш, че ще оздравееш -ще оздравееш. Ако вярваш, че сиромах ще станеш - такъв ще станеш. Ако вярваш, че богат ще станеш - такъв ще станеш. В каквото вярваш - ще станеш. Изучавайте това. Вашата вяра ви носи нещастие: вие казвате, че ще станете болен и ставате. Употребявайте вярата в положителен смисъл. Някои от вас ги боли гърлото. На какво се дължи болката в гърлото? Температурата се е повишила с един градус? Имали сте 37 градуса в гърлото, а пък сега имате 38 градуса. От един градус температура ли ще се плашите? Казвате: "Какво стана?" Какво ще стане? Ще стане това - един градус топлина. Ще викаш лекар да ти прегледа гърлото. Този човек се е молил на Бога. Той има жена и деца. Като платиш сто лева, това е благодеяние. После, като те боли гърлото, пак ще викаш лекар. Като мине просяк, не му даваш 50 стотинки. А пък, като те заболи гърлото, даваш сто лева. Аз мисля, че вие не сте от тези.

В невидимия свят са много взискателни. Те не искат да критикуват. Не си дават мнението. Но ако имате един дефект в очите или на ръцете, или на краката, няма да ви приемат в невидимия свят. Ще влезете в онзи свят без дефекти. Като отивате в онзи свят, няма да имате кал под ноктите. После ръката ви не трябва да бъде много суха: това показва, че сте много скържав. Тя не трябва да бъде и много влажна, нито много топла, нито много студена.

В онзи свят има три градуса: първият градус е Божествената топлина. Вторият градус е духовната топлина. Третият градус е човешката топлина. "37 градуса" - казваме ние. 3 е човешко число, а пък 7 е Божествено число. Ако имаш 3 градуса топлина, държиш нещата за себе си. Ако туриш два градуса, топлината ще почне да излиза навънка, ще изтече. А пък ако имаш един градус топлина, тази топлина като светлина ще огрява навсякъде и всички хора ще се ползуват от твоята топлина. Ако има тук един човек с един градус топлина, то цяла София ще се отоплява. Няма да ви трябват въглища. Бих желал да имаше тук един човек с един градус топлина, и аз щях да се ползувам (под един градус символично тук разбирам енергиите на Божествения свят, под два градуса символично разбирам енергиите на духовния свят, а под три градуса разбирам обикновената човешка енергия). Ако имаше един човек с един градус топлина, парите на въглища щяха да станат и всичко тогава щеше да бъде даром. При тази Божествена топлина, каквото мислиш и чувствуваш, ще стане. Когато човек притежава един градус Божествена топлина, той притежава и ангелската, и човешката топлина. Тогава човек е разбрал Божиите пътища.

Та казвам сега, ще имате един градус топлина в ума си, два градуса топлина в сърцето си и три градуса топлина в тялото. Един градус във вашите мисли; два градуса - във вашите чувства и три градуса - във вашите постъпки. И тогава практически ще кажем: щом си готов за какъв да е подвиг в света, тогава имаш един градус. Щом се раздвоиш на две и казваш: "Само на добрите хора трябва да се помага" - ти имаш два градуса, а пък като кажеш: "Само на своите хора човек трябва да помага" - то е третият градус. И то е хубаво. Че ако майката не помага на децата си, какво би станало? Благодарение на трите градуса са се образували семействата, обществото и държавата.

Но казвам: Божественият свят, ангелският свят и човешкият свят са свързани - трябва да има една взаимност между тези топлини в човека.

Тези, новите мисли, трябва да ги имате, за да ви бъдат на помощ. Сега всеки може да ви изкара из релсите: децата ви, приятелите ви, една малка болест в гърлото или в очите и пр.

Мислете върху Божествената топлина; мислете върху Божествения ум; мислете върху този ум, който се проявява чрез ангелите, чрез светиите, чрез хората в света. Дръжте в ума си добрите хора в света. Не мислете, че всички хора са лоши, че няма добри хора. Не съжалявайте, че не сте ги намерили още. Трябва да ги намерите! И да ги обичате. Те ви познават, но вие не ги познавате още.

Да попеем сега малко ("Сила жива"). Като ви казвам да бъдете добри цигулари, не казвам, че изведнъж ще станете виртуози, но всеки от вас може да свири. Аз ви проповядвам едно: постоянно пейте! Ако няма друго, имайте си поне една пищялка или даже един тъпан. Можеш-не можеш, пей! (Всички изпяхме "Сила жива".) Аз не съм за външната музика. Всеки един от вас трябва да пее. Защото като пееш, ще мислиш. Човешкото сърце не може да се поправи без музика. Казано е: пейте и възпявайте Бога в сърцето си. Ако не можеш да пееш сам, повикай някого и му плати да пее. После, всеки да вземе една песен, да я разучи хубаво и да я пее във вярната интонация, да спазва времето, ритъма и пр. После, да разбира какво е съдържанието вътре.

Да кажем, да ви дам тези думи за пеене: "Смели бяха мислите на душата, Смели бяха нейните стремежи. Смели бяха нейните постъпки."

Каква песен бихте направили от тези думи? И ако вие не можете да направите, има музиканти в невидимия свят, които ще направят. Съвременният свят се нуждае от музика. В бъдеще няма да критикуваш. В бъдеще, когато намислиш да критикуваш някого, ще му изпееш една песен. Изпейте "Махар Бену" с интонация, с ритъм. Като пеехте сега песента, забелязах една малка дисхармония в обертоновете. Няма отзвук. (Учителят изпя само двете думи "Махар Бену". После свири и всички изпяха "Тъги, скърби вдигай, слагай". Изсвири и идилията, а след това една нова мелодия със следния текст "Смел беше пътят, който душата беше подела".)

Това е в ритъма на дарбите, които са скрити във вас. Не се обезсърчавайте, но всеки да пее. Ние седим и казваме: "Това е невъзможно." Певците, нека бъдат вдъхновени. Чрез добрите певци Бог изпраща своите дарби. Всеки певец е едно благо. И всички един ден трябва да пеете. (Учителят изпя: "Смел беше пътят, който душата беше подела".) Всеки един от вас трябва да бъде смел в пътя си! Не трябва да се обезсърчава. Нека да дойдат мъчнотии, но ние трябва да се издигаме над тях. Щом сме в морето, това море може да се развълнува, но ние трябва да бъдем над водата, отгоре. Ние трябва да заповядваме на водата. Ние искаме това море да не се вълнува. Но тогава няма да има и вода! А пък по-добре е да има вода и да се вълнува. Ние казваме някой път: "Да не се вълнува въздухът." Но тогаз няма да има и въздух! А по-добре е да има въздух и да се вълнува.

Та радвайте се на мъчнотиите, които ви се изпращат. Мислите ли, че Господ няма мъчнотии с вас? Той има такива мъчнотии, които не можем да си представим. Той има работа със същества така упорити, своенравни, че Той трябва да ги търпи. Сега трябва да носим това търпение и в нас. Някой път ние не можем да търпим. Някой човек става нервен и сам не може да търпи и себе си. Нервен е, че не може да се проявява. Някой, когато заболее, казва на другите: вие били ли сте в моето положение? Ако хиляди пищялки пищят, а ти говориш, какво ще се чуе? Какво трябва да правиш? Купи си една пищялка. И ти пищи с тях. Като престанат да пищят, тогаз говори. А пък щом пищят, не говори.

Всички чакате силата да дойде отгоре. Но силата "отгоре" е от ума. Тя е отвътре. Тя ще дойде от ума, ще влезе в сърцето и в тялото. И тогава ще се прояви навън. Не спъвайте Божественото. Божественото всеки ден ви подбужда. Вие, дето сте дошли тук, то е Божественото във вас, което ви е довело.

Сега сте дошли тук. Всеки един от вас има известни идеи. Някои неща могат да съвпадат с неговата идея, а пък някои неща ни най-малко не съвпадат. В Божествения свят всичко, каквото става, е божествено. Така гледат горе. От мое гледище е така. Божественото като минава през моя ум, той се подобрява. Божественият живот, като мине през ума ви, ще го уреди; като мине през сърцето ви, ще го уреди, и като мине през тялото ви, също ще го уреди. Та трябва да дадем свобода на ума си, сърцето си и тялото си. Казано е: "Вие сте храм на Бога." Но, за да бъдем храм на Бога, тялото, умът и сърцето трябва да бъдат свободни. Та оставете тялото си свободно. Не съжалявайте за нищо. Не гледайте на сегашното положение като на постоянно. Ония заложби, които имате, един ден ще се проявят. Вземете онова, малкото дете, 10-15 годишното. То може да стане отличен цигулар, отличен поет, философ, архитект и какво ли не. Та тези възможности, които са скрити във вашата душа, молете се да се разкрият, давайте им ход.

Светът е предметно учение. Трябва да го разбирате това предметно учение. Много мъчно е да се разбере защо се случват някои работи.

Пейте сега. Простудил се някой... Нека да пее! Всеки ден пейте по три часа. Боли те крака, стомахът и пр. Употреби музиката като сила. Не да слушат другите, а ти да се слушаш. Пей, за да дойдеш в съприкосновение, в хармония с всички хора, които пеят. Тогава ще има здраве. Там, дето има музика, има здраве. Там, дето няма музика, няма здраве.

"Отче наш".

9. Лекция на Учителя, държана на 29. ноември 1939 г., 5 - 6,30 часа

сутринта София. Изгрев.

Тихо и хладно време, звездно небе.