от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ

Бяхме с Учителя на планината. Някой запита – какво е това Ново Учение? Учителят рече:

– Новото Учение иде сега в света, да донесе Новата Култура, да покаже вътрешната страна на Живота. Новото Учение иде от Невидимия Свят и се налага. Това са неща, опитани милион пъти и сега трябва да се приложат. Учението на Бялото Братство е основано на опит. Принципите, законите и методите на Божественото Учение могат да се опитат. Как ще докажеш, че един предмет е сладък и колко е сладък? Може ли само да описваш сладостта му? Може, но с това тя няма да се разбере. Но, ако го вкусиш, веднага ще добиеш познание за сладостта му. Значи, опитът е меродавен. Човек трябва да опита нещата, да ги преживее, за да разбере Реалността.

Любовта носи Живот.

Мъдростта носи Светлина.

Истината носи Свобода.

Това са основните принципи на Новия Живот, на Новото Учение. Това Учение не е наше, то е Божествено. То има най-първо физическо приложение, после духовно и най-после Божествено.

Какво представлява Новото Учение? Метод за справяне с всички стари навици. В какво се заключава Новото Учение? В изправяне на погрешките на миналите векове. Новото Учение, което проповядвам, има за цел да премахне всички условия за погрешки и болести в човешкия живот. Поне 75% от болестите трябва да изчезнат. Ако Новото Учение не може да направи това, каква е неговата сила? Ако то не уравновесява силите на ума и на сърцето, ако не успокоява хората, какво може да се очаква от него?

Ако Учението, което ви се проповядва, осмисля вашия живот, дава ви здраве, разумност, Светлина, прави ви свободни, следвайте го. То е Учението, което всяка душа носи. То посочва на човека истинския Живот.

"Учението на г-н Дънов" не съществува. Има едно Божествено Учение, което ми е познато. То е Великото Учение на Живота. С него аз съм запознат от памти века. Христос е казал: "Каквото ме е научил Отец Ми, това говоря. От само себе си нищо не говоря." Следователно, Той не изнася свое учение.

Божественото Учение се познава: то носи Радост, Мир и Светлина и всички благородни пориви. Кое учение е право? Учението, което дава разширение на твоя ум, сърце и воля; което ти дава подтик да растеш. Това Учение е Божествено.

Има хора, които плащат стар дълг и не се занимават е настоящето. Силата не се крие в старите, а в новите разбирания. Хората трябва да знаят, че вчерашното знание не може да им помогне. Днес хората се нуждаят от ново знание, от нова наука.

В бъдеще хората ще имат нужда от нови идеи.

Ще ви дам един пример: един полковник имал за ординарец начетен, интелигентен човек, свършил науки. Полковникът все го ругаел. Ординарецът търпял. Веднъж, като пътували, полковникът паднал от коня си и си изкълчил крака. Ординарецът му казал: "Аз зная да лекувам." "Отде знаеш?" "Аз съм свършил. Имам знание." Оправил му крака. От тогава ординарецът станал полковник, защото полковникът разбрал, с какъв човек има работа. Не го обиждал, не позволявал на никого да го обижда.

Полковниците, като разберат какво знаем ние, ще дойдат да се учат при нас, ще подобрят своите отношения към нас.

Новото Учение ще отиде при хората като въздуха, като водата, като светлината.

Когато някой пита – какво е новото Учение, давайте му "Високият идеал." Там практически се дава, какъв е методът на Природата. Дълбоките мистични работи после ще дойдат.

Що е Новото Учение? Да ядеш, без да виси нож над главата ти.

На някои стари хора са изпадали зъбите и като им дадат ябълки, круши, не могат да ги дъвчат. Има хора, които нямат зъби за новите идеи. На тях трябва да се дава млечна храна. Новото трябва да се дава на хората по малко.

Всеки, който се обяви против Божественото, се лишава от благоприятните условия. Всеки, който не иска да служи на Истината, на Справедливостта, на Доброто, който отива против служенето на Бога, ще получи своето възмездие.

Нашите приятели да бъдат внимателни в своя живот, да се държат само за Свещеното, за Реалното, за да не страдат.

Всички, които слушате, бъдете готови за Новото, да учите и другите. Сега трябва да работите с дълбоко пробудено съзнание, че служите и работите за Бога. И като работите така, да сте радостни, че изпълнявате Волята Божия и всичко ще се нареди.

Ние поддържаме вечно горене. От нашата свещ ще запалят свещта си всички хора.

Някои ни заплашват: "Може да ви изпъдим от България." Ако е въпросът за изпъждане, кого ще изпъдите? Тази земя не е българска, тя е на Господа. Земята на англичаните не е на англичаните, тя е на Господа.

Нашето Братство е минало през най-голямото съпротивление.

Невидимият Свят счита Изгрева като един оазис. На Изгрева вие имате най-благоприятните условия да приложите и да знаете, какво нещо е Божественото Учение. Няма по-добро място на земята от Изгрева. Изгревът е най-благоприятното съчетание на условията - незаменимо съчетание.

Искам Изгревът да представлява модел. Който дойде тук, да разбере, какво представлява Новото Учение.

При евакуацията вие отидохте в провинцията, за да видите цената на Изгрева.

Дисхармонията в Братството се отразява върху положението в света. Ето защо, на Изгрева трябва да царуват хармония и Мир.