от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Книги с беседи

Извънредни беседи

КНИГА: Кротките

ВЪТРЕШНОТО РАЗБИРАНЕ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА УЧЕНИКА

За да се изпълни нарядът и да се осмисли, аз ще направя една кратка бележка. Вие всички стъпвате в една област, във външното изпълнение на видимия свят. Но този наряд за днес се отнася до подбужденията на съзнанието. Във всичко, което ще произнесете, трябва да се отбележат три неща: влияние на Божествената Любов в сърцето, влияние на Божествената Мъдрост в умовете ни и влияние на Истината в душите ни. Сега ще кажете: "Как ще усетим туй влияние?" Ако вие почувствате чистота в сърцето си, Божията Любов се е проявила. Ако умът ви добие светлина, Божествената Мъдрост е оказала влияние. И ако усещате духовете си свободни, то истината се е проявила. Когато се проучават нещата по буквата, всякога се поражда едно отвращение, съмнение, недоволство. Защото вашето съзнание трябва да схване, да се разтвори за Божествената светлина и след туй ще се яви тази хубава миризма, както се явява у цветята. От този нектар, който се крие у човека, всички възвишени души ще дойдат да вземат нещо. Има обмяна между човешката душа и тези духове. И, ако душата ми не се разтвори като един цвят, те ще дойдат и като не намерят нищо, отиват си, а ако дойдат и намерят нещо, те оставят своето благословение. Затова ви казвам: Трябва да пазите онези, които са взели задължението, абсолютно никаква лъжа няма да има! Всяка ваша лъжа ще искате да се изкорени. Никаква лъжа! Никакво самооправдание! Никакво самоосъждане! Защото самооправданието и самоосъждането са грях пред Бога. Ти ще признаеш самата истина, ни повече, ни по-малко, но тъй както е. И никакъв опит да излъжеш ни себе си, нито окръжающите. И когато направиш една погрешка, дълбоко ще влезеш в душата си, ще я изправиш чисто и искрено. И когато съзнаеш грешката си, с плач дълбок ще я изкорениш, не такъв плач обикновен, но дълбок, искрен, и тогава ще има едно растене, то ще бъде благословение. И вече Божият Дух работи. Само едно: всяко нещо ще го правите умно! След туй – абсолютната Божествена Мъдрост. Ще турите най-доброто усилие на вашия ум. Ще извършвате тази служба с всичките най-добри и най-разумни сили, с които умът разполага. След туй ще дойдете до Любовта. Ще гледате да я възприемете с всичката своя пълнота. Три неща (разсъждения няма да правите): съвършена пълна Любов, съвършена пълна Мъдрост, съвършена пълна Истина! Тия неща ще ги помните. Едно е правилото за всинца ви. По този начин този наряд ще има сила за вас. Пък ако тия неща няма, вие ще гледате тия думи, но те ще бъдат мъртви. И хората с години четат Библията, но един ден, когато проработи Духът, виждат, че има нещо скрито в нея. Сега ние сме дошли до Духа и този Дух, за да проработи, три неща са необходими: Истина, Мъдрост и Любов. Сега у вас пак може да дойдат старите възгледи, че не му е времето, че нашият ум не е възрастен; това са заблуждения на черната ложа. Ако мислите, че времето не е дошло, пресрочили сте даже някои. Време е сега! И ако някой дойде и каже: "Вашият ум не е още узрял" – не, не, вашият ум е точно на място, той е в състояние да разбере Божията Мъдрост и да я възприеме право. Та първото, ще кажете в себе си абсолютната истина. Ни бели, ни черни лъжи! Сега аз говоря, не за вашите отношения към света, а за отношенията ви към Белите Братя, към Бога, към самите вас. Ще бъдете абсолютно верни със себе си! Никакво съмнение няма да допущате! В Любовта няма какво да се съмнявате. После, въпрос няма да повдигате, че този те обича или не. Ако аз имам Божествена Любов в себе си, какво може да ме смущават работите на хората? Ако аз имам Божествената Мъдрост в себе си, че той бил глупав, какво ще ме смущава това? Ако аз имам в себе си пълната Божествена Истина, какво ще ме смущава човешката лъжа? Сега ние се спираме на хората – защо така да мислят? У нас е въпросът. Поставяте ли го тъй, вие ще разрешите кардинално този въпрос. Сега с един брат се разговарям, на него жена му казала: "Ти криеш нещо от мене!" Понеже й е мъж, мъжът всичко трябва да каже на жената. Но мъжът не може всичко да каже на жена си, понеже той пред себе си не е казал още всичко, как ще го каже на жена си, която е отвънка. А знайте, че женитбата на земята не е един морален акт. Те имат отношение само докато са живи, то е едно временно задължение, само докато са живи, след което те са свободни. Това, което смъртта може да раздели и разедини, не съдържа в себе си Божественото. И Павел казва: "Ако е духовно, като замине мъжът за другия свят, жената няма право да се ожени." Ако е държавен брак, то е друго нещо. Жената иска да влезе между Бога и Божествения Дух, да влезе между душата на своя мъж и Бога – в такъв случай тя дава място на злото. А между Бога, Божествения Дух и душата, никой не може да влезе. Туй трябва да го знаете! Ни мъж, ни жена не могат да влязат. Те тук са мъж и жена, но на небето мъж и жена няма. И когато някой каже: "Кажи ми тайните на сърцето си!" – Много искаш! Тайните на сърцето само Бог може да ги знае. Ти в мен може ли да заемеш мястото на Бога? Та сега ще пазите, когато дойдем и пристъпим да служим на Бога, мъж и жена няма. И жената трябва да остави мъжа и да му каже: "Върви по пътя!" Ако е тя жена, която обича мъжа си, да му каже: "Върви в този път" – да не го спъва. Ако е мъж, да каже на жена си: "Върви в този път, търси Бога, аз ще ти дам всичкото мое съдействие." Той може да й каже: "Ти може да се заблуждаваш", но една душа, пожелала ли е да търси Бога – върви напред! Сега ние сме дошли до това положение: всеки един от нас ще върви. Самото желание да намериш Бога показва, че Божественото се е пробудило у нас. И туй Божествено трябва да го оставим, То да разработи и начините, и методите. Ти остави Божественото вътре и То ще си намери пътя. То е като ония птици. Ти пусни Божественото и не се бой. Тазсутрешният наряд, тази сутрин нарядът с тия думи, движения, те имат значение само за онези, на които съзнанието се е пробудило, а онзи, на когото съзнанието не е пробудено, нищо няма да разбере. Докато сме на физическото поле, ние сме в движение. Някой път ще дойдете до известно място, че като правите тия движения, и ще ги оставите, ще излезете извън физическото тяло, във вашето астрално тяло и с него ще служите на Бога в Дух и Истина. Докато човек е във физическия свят, ще има движения, но щом дойдем до областта, гдето съзнанието ни ще се повдигне, движението на земята престава. Та някой каже: "Не може ли без движение?" – Може, но като излезеш из тялото си, защото тук животът другояче не може да се изрази. Сега ще постъпваме съзнателно, всеки според степента на съзнанието си ще изпълни туй. Тази година мнозина ще срещнете много мъчнотии. Някои от нарядите са лесни, но някои не. И днешният ден е ден на ума. Умът ви трябва да вземе участие, сърцето ви трябва да вземе участие. Ако умът ви не вземе участие, много мъчно може да разберете задачата.

Забележете сега едно съвпадение: миналата сряда времето е било отлично и днес е отлично.

Бог се весели,

ние се радваме,

а светът се смее.

Ако правите гимнастическите упражнения с присъствието на ума, много нещо ще постигнете.

Последното упражнение ще наречем очистително упражнение.

Отличен светъл ден!

30 август 1922 г., сряда, 5 ч. преди молитвата, В. Търново

126