от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Съборно слово - 1936г.

КНИГА: Да им дам живот

ДВЕТЕ ПОЛУШАРИЯ

За какво трябва да се радва човек? Какъв трябва да бъде неговият стремеж? Стремежите на всички хора не са еднакви. Мла-дите се стремят към едно, възрастните – към друго, а старите – към трето. Това показва, че стремежите на хората са разнообразни. Човек трябва да обръща внимание на своя стремеж, защото той му дава подтик, импулс в живота. Какви са стремежите на другите хора, това не трябва да го интересува. Това не може да го ползува. Всяко същество трябва да изявява своя стремеж по начин, какъвто му е свойствен. – Какъв е стремежът на слънцето сутрин? – Да изгрее, да освети и стопли цялата земя. – Какъв е стремежът на посятото семе? – Да покълне и да започне да расте. В изгряването на слънцето се забелязват два важни момента: първият момент е на 22 март, когато слънцето минава в северното полушарие. Вторият момент е на 22 септември, когато слънцето минава в южното полушарие. Тези два момента са символи, които изразяват два вида течения на енергии. Енергиите, които протичат в северното полушарие, имат външен характер. Те символизират мъжа. Под думата „мъж" се разбира същество, което работи. През това време мъжът си подготвя външни условия за работа. Когато слънцето влезе в южното полушарие, което става от 22 септември нататък, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Това течение символизира жената. Тогава човек може да се уедини, да се съсредоточи. От 22 март нататък в северното полушарие дните се увеличават, растат, а нощите се намаляват. Тогава има повече светлина, защото истината се изявява навън. При тази светлина човек вижда всичко и се намира пред опасността да стане недоволен от това, което има. От 22 септември нощите в северното полушарие се увеличават, а дните се намаляват. Тогава външната светлина и топлина се намаляват, а вътрешната се увеличава. Следователно, когато светлината на мъжа се увеличава, тъмнината на жената се намалява. Когато светлината на мъжа се намалява, тъмнината на жената се увеличава. Когато жената изпадне в голяма външна тъмнина, тя трябва да прояви своята вътрешна светлина и топлина, т. е. да прояви своята доброта и своето благородство. Значи, когато нощите стават дълги, а дните къси, жената проявява своята доброта и своето благородство.

Сега, като говоря за жената, аз нямам предвид външната форма жена, каквато я виждате, но имам пред вид разумно същество, което може да роди нещо. Жена или мъж, това е същество, което ражда, както раждат земята и дърветата. Когато посадите нещо в земята, след време от нея излиза малко растение, което се развива, става голямо дърво, способно да ражда, да дава плодове. Човек, бил той мъж или жена, трябва да мисли, да ражда такива идеи, които могат да повдигнат не само него, но и ближните му. Иначе, човек не може да оправдае своето съществуване на земята. Човек е дошъл на земята да ражда добри плодове, които се виждат в неговите сладки думи, в неговите светли мисли и възвишени чувства. Това означава човек, от когото може да се очаква нещо. Какво очаквате от едно дърво? – Плодове. Ако дървото не дава плодове, то е безпредметно за вас. Благото на човека седи в неговия език, който изказва мислите и чувствата му. Благото на дървото седи в неговите плодове. Докато дървото има листа и цветове, вие разчитате на него. Щом окапят листата му, вие не разчитате вече на него. Обаче, това е временен процес. Утре дървото ще се облече в листа и цветове, и вие ще очаквате от него нови плодове.

Човек трябва да изучава законите на светлината и топлината. Светлината се проявява чрез човешкия ум, а топлината – чрез човешкото сърце. Светлината е във връзка с мъдростта, а топлината – с любовта. Сегашните хора се страхуват да говорят за любовта. – Защо? – Защото днешното разбиране на любовта е толкова изопачено, че всеки се страхува да не бъде излъган. Когато някой говори за любов, той има предвид да вземе нещо. Запример, срещате една млада, красива мома. Тя е весела, разговаря се свободно, от никого не се страхува. Щом някой момък й каже, че я обича, тя веднага става мълчалива, замислена и казва: Тази работа е сериозна. Щом момъкът каже на момата, че я обича, любовта го напуща. Това значи да кажеш на човека, че го обичаш. Кажеш ли на момата, че я обичаш, тя млъква и изгубва свободата си. Тя става сериозна, започва да избягва момъка и се съмнява в любовта му. Човек обича, докато мълчи, докато не говори за любовта си. Почне ли много да говори за любовта си, той се намира в края на своята любов. Някой казва на едного: Знаеш ли, че едно време те обичах? Друг пък казва: Аз ще те обичам. Трети казва: Аз те обичам. Според мене, любовта не може да има минало и бъдеще. Тя съществува в настоящето. Това значи: любовта се проявява всеки момент.

Как можете да докажете на човека, че го обичате? Какъв е изразът на любовта? Когато сте влезли в северното полушарие, т. е. когато искате да изразите любов към мъжа, ще му дадете светлина и знание. Когато сте влезли в южното полушарие, т. е. когато искате да изразите любов към жената, ще й дадете топлина, ще я поканите на угощение, ще й дадете подслон. Следователно, външният начин за изразяване на любовта е чрез светлина и знание; вътрешният начин е чрез топлина и добър прием. Външният израз на любовта представя лятото на живота, когато външната светлина е голяма. Тогава дните са дълги, а нощите – къси. На тази светлина хората учат и добиват знания. Вътрешният израз на любовта представя зимата на живота, когато всичко е покрито със сняг. Вън се чуват виелици и ветрове. Дните се скъсяват, а нощите – продължават. Тогава хората влизат в домовете си, запалват печки, отварят лампи и при тази приятна топлина и светлина започват да четат и да размишляват. Те се съсредоточват в себе си, понеже няма външна светлина, която да ги разсейва. Като им дойде някой гост, те го канят, и с него заедно започват да четат и сърдечно се разговарят.

Съвременните хора трябва да изучават двете страни на любовта – външната или мъжка, която е свързана със светлината, и вътрешната или женска, свързана с топлината. По този начин те ще разберат, защо съществуват противоречия в живота. Който иска да изучава мъдростта, да придобива светлина и знание, той трябва да търси външни благоприятни условия. Който иска да изучава любовта, да придобива топлина и мекота, той трябва да се излага на външни неблагоприятни условия, на големи бури и страдания. Който търси любовта, той трябва да има здрав гръбнак, да издържа. Мъжът е силен отвън, а жената – отвътре. Като знаете това, лесно можете да си обясните, защо хората се търсят едни други. Любовта носи топлина, а мъдростта – светлина. Който има светлина в себе си, той търси човек, у когото има топлина. И обратно: Който има топлина в себе си, той търси човек, у когото има светлина. Това е необходимо, защото светлината не може да се разбере без топлина, нито топлината – без светлина.

Хората страдат, защото искат да бъдат щастливи едновременно и отвън, и отвътре. Това е възможно само при условие земята да се осветява отвсякъде еднакво. Понеже земята е валчеста, невъзможно е и двете й половини да се осветяват едновременно. Когато на едната половина на земята е ден, на другата половина е нощ. Тази е причината за недоволството на хората. Мъжете са недоволни от положението си, искат да имат благата на жените. И жените са недоволни от положението си, искат да имат благата на мъжете. Нито едното е възможно, нито другото. – Защо? – Защото и мъжът, и жената по неправилен начин търсят онова, което им липсва. Те трябва да се въоръжат с търпение, докато земята се обърне и по естествен начин донесе онова, което им липсва. Добре е човек да лети с аероплан из пространството, да се прехвърля ту в едната ту в другата половина на земята, но днес няма условия за това. Докато дойдат тези условия, човек трябва да прилага търпението да дочака времето, когато земята се завърти около оста си и около слънцето, за да придобие това, което му е нужно. Жената трябва да отиде при мъжа – той е нейният път; мъжът пък трябва да отиде при жената. Когато слънцето отива към север, т. е. когато на северния полюс има ден, дните растат, а нощите се смаляват. Тогава трябва да се работи навън, да се сее. Когато слънцето отива към юг, т. е. южният полюс е огрян, дните в северното полушарие се намаляват, а нощите растат. Тогава се работи отвътре; тогава плодовете се прибират. С други думи казано: Когато умът на човека се развива, има едно състояние; когато сърцето се развива, има друго състояние. Това са знания, които трябва да приложите в живота си, ако искате да го осмислите. Когато казвам, че човек трябва да обича всички хора, аз имам предвид единството в природата. В природата съществува само една жена и един мъж. Вие виждате много мъже и жени, но всъщност те представят една жена и един мъж в много форми. Когато човек разглежда нещата по този начин, той не може да извърши никакво престъпление. Обаче, когато мъжът се хване само за едно клонче или за едно листо на дървото, наречено "единство в природата", той започва да вижда около себе си много жени. Същото може да се каже и за жената. Докато мъжът вижда много жени в света, а жената – много мъже, престъпления всякога ще съществуват. Заблуждението седи в това, че като се оглежда в огледало, човек вижда един образ и мисли, че вижда друг човек. – Не, това е той сам. Многото мъже и жени не са нищо друго, освен отражения на единствения мъж и на единствената жена, които съществуват в природата като реалност. Мъжът се оплаква от жена си, че го разлюбила. И жената се оплаква, че мъжът й я разлюбил. Това е друго заблуждение. Невъзможно е човек сам себе си да разлюби. Всичко може да стане, но човек човека не може да разлюби. Да те разлюби някой, това значи да се разруши цялото Битие. Невъзможно е човек да разлюби пръста си и да почне да го реже на малки парченца. Пръстът, това си ти сам; това е част от тебе, която има право да съществува, както и ти съществуваш. И тъй, приемете новите разбирания и откажете се от ученията на падналите ангели. Те донесоха кривите учения на земята, под чието влияние хората се намират и до днес. Мъжът пази жена си да не му изневери. Жената пази мъжа си да не й изневери. Бащата пази сина си, майката – дъщеря си. Как ще се пазят хората, когато спят? Предайте възлюбения си в ръцете на Господа, с молба Той да го пази и да прави с него, каквото иска. Един е Бог. На Него само можете да уповавате.

Сегашните хора страдат, защото не им се дава съответно място. Кое място търсят? Те търсят първо място. В света има само едно първо място, което принадлежи на Господа. Останалите места са за хората. Не се стремете да сядате на първо място. Който търси първо място, той ще носи големи отговорности. Никой човек, никое същество не е за първо място. Който търси първо място, той се е заблудил. Първото място е свързано с големи отговорности. Следователно, ще знаете, че закон за единство съществува навсякъде в природата: едно първо място, един мъж, една жена, един баща, една майка, едно дете – всичко в света съществува по едно, а многото са негови отражения.

Как трябва да живеят хората, за да дойдат до това единство? Много просто! Когото срещнете, ще го считате ваш ближен. И каквото прави ближният ви, ще считате, че е добро. Докато жената мисли, че мъжът й може да я владее, тя е на крив път. И ако мъжът мисли същото за жена си, и той е на крив път. Това са заблуждения, от които те трябва да се освободят. Жената трябва да благодари на мъжа си, че той носи светлина. Мъжът трябва да благодари на жена си, че тя носи топлина. Какво правят съвременните мъже и жени? Когато жената получи светлина от мъжа си, който е просветен, тя започва да вижда погрешките му и го съди. Като види това, мъжът постепенно затваря ключовете на светлината, и жената остава в тъмнина. Тогава тя започва да търси мъжа си и да плаче за него. Щом го търси, тя е в тъмнина. Щом вижда погрешките му и го съди, тя е в светлина. Това са криви разбирания в живота. Когато обичате мъжа си и живеете с него, ползвайте се от светлината му и никакви бележки не му правете. Как бил облечен, къде поглеждал, какво говорил – нито дума по това. Оставете го свободно да се проявява, както знае и както разбира. Изобщо, считайте, че всичко, каквото ближният ви прави, е добро. За да постъп-вате така, от вас се иска търпение.

Какво нещо е търпението? От какво се обуславя то? За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се придобива тогава, когато във всичко и навсякъде човек вижда Бога. Той се е скрил във всички неща, но вие трябва да Го намерите. Така скрит, от никого незабелязан, Той следи хората, проверява ги, кой докъде е достигнал в областта на знанието, на любовта. Като знаете, че Бог е навсякъде, не правете разлика между хората, да считате, че едни са високо издигнати, а други – неразвити. Считайте, че и най-слабо развитите хора имат условия да растат. Те са в положението на малки деца, които могат да се развиват. Изкуство е за човека в злото да вижда доброто, в тъмнината –да вижда светлината, в смъртта – да вижда живота; в сиромашията – да живее като богат; в невежеството – да вижда смисъла на живота. Това всеки човек може да постигне. Това изисква новата култура от всички хора. Който не разбира не-щата така, той ще остане в сегашното си положение.

В света стават войни, раздори и крамоли. В който дом влезете, навсякъде недоразумения, спорове и страдания. Едни се женят, други се развеждат. Всички търсят щастие, но това щастие трае само ден и половина. Всички плачат за изгубеното щастие. Жената плаче, че мъжът й не се връща в дома си. – Няма защо да плаче. След шест месеца той ще се върне, както слънцето се връща. Мъжът владее северното полушарие. И мъжът не трябва да съжалява, че жена му не се връща вкъщи. И тя ще се върне след шест месеца, както слънцето се връща от северното полушарие и отива в южното. Жената владее южното полушарие. Когато мъжът и жената се върнат в своето полушарие, Господ ще посети дома им. Ето защо, всеки трябва да очаква времето, когато слънцето ще влезе в неговия свят и ще му донесе необходимото благо. Понякога мъжът воюва с жена си, иска да я владее. Може ли северното полушарие да владее южното? Понякога жената иска да владее мъжа. Може ли южното полушарие да владее северното? Нито северното полушарие може да владее южното, нито южното – северното. Не се стремете да се завладявате едни други. Благото иде от Бога, а не от жената или от мъжа. Всеки трябва да бъде на своето място и там да очаква благото, което му се пада. Следователно, не е въпрос за завладяване на нещата, но за тяхното разбиране. Според новото разбиране на нещата, вие трябва да знаете следното: Мъжът може да люби Бога само чрез жената. Жената може да люби Бога само чрез мъжа. Майката може да люби Бога само чрез детето. Детето може да люби Бога само чрез майката. Учителят може да люби Бога само чрез учениците. Учениците могат да любят Бога само чрез учителя. Това са отношения, закони, които никой не може да измени. Никакви педагогически правила не могат да заставят детето да люби Бога. Чрез майката, обаче, то може да люби Бога. Дете, което чрез майка си люби Бога, лесно може да се възпитава. Не може ли чрез майка си да люби Бога, това дете не се поддава на никакво възпитание. Всяко дете, което обича майка си, може да стане гениално. Не обича ли майка си, нищо не може да излезе от него. Ако не се обичате едни други, и от вас нищо не може да излезе. Който обича хората, който обича всички същества, той люби Бога, и от него човек ще излезе. Сега, желая ви да бъдете на местата си, за да получите навреме благото, което очаквате. Пригответе се за това благо, че като дойде, да го възприемете и да живеете съобразно законите на светлината и топлината.

Желая ви да се изслушвате и да се разговаряте с любов. Спазвайте законите на светлината и топлината, за да не съжалявате някога, че при най-голямото изобилие сте били в лишения, и при най-голямото благо сте били нещастни. Мъчно е да изпълни човек изискванията на любовта, но мъчните неща са красиви. Желая ви да дойдете до новите разбирания, да си служите с езика на светлината и топлината. Когато придобиете този език, когато придобиете знанието и любовта, всички ще ви очакват с нетърпение, с думите: „Добре дошли!" Желая ви чрез любовта да преодолеете всички мъчнотии, а чрез знанието – да махнете всички пречки.

Защо стават войни в света? Защо се явяват спорове, недоразумения и крамоли между хората? – Защото мъжът се проявява сега. Слънцето отива в северното полушарие, дето работите се уреждат. Щом пролетта похлопа на вратата, мъжът впряга ралото и отива на нивата. Цял ден оре, разработва земята. Каква по-голяма война от тази? Всички червеи се разбягват. Мъжкият принцип продължава шест месеца и като свърши работата си, женският принцип ще дойде. Значи, царството на мъжа трае шест месеца, шест седмици, шест деня, шест часа, шест минути. Имайте търпение да дочакате това време. Шест минути представят един миг. Ако имате търпение, всичко ще се свърши в един миг. Ако нямате търпение, нещата ще продължат шест месеца.

„В Божията Любов е благото на човека".

10. Съборна беседа, държана на 22 септември, 1936 г. 5 ч. с., София. – Изгрев


  • Йоан гл.1