от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЗАКОНЪТ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Безумието на войната беше обхванало народите. Насилието се ширеше по Земята. Положението беше объркано, неясно, злокобно. Как щеше да завърши всичко това? Много угрижени лица бяха обърнати към Учителя. Следобед пак се заведе разговор за международното положение. Учителят каза:

- Целият сегашен свят е съграден на лъжлива основа. Всеки народ е част от единния организъм на човечеството. Той развива специфични добродетели и способности. Всеки народ е един елемент в Природата и затова има своя мисия в света. Всеки народ възприема специфични космически енергии, трансформира ги и ги предава на другите. И затова той има място и значение в общочовешкия живот. Всеки народ трябва да роди идея, която да ползва човечеството.

Днес хората мислят, че те са едничките фактори, че от тях зависи всичко. Не е така. Има един Божествен фактор, който хората пренебрегват. Един закон гласи: всяко държавничество трябва да има Божествена санкция, т.е. трябва да зачита Божественото право в света. Всеки народ, всеки човек трябва да зачита Божествената Справедливост в света. А Божествената Справедливост изисква да зачитаме всяко Същество, да запазим правата, които то има и да му дадем всички условия за развитие. Не повреждай цветенцето! Като четеш книга нали не трябва да късаш листата от нея? Всички същества в Природата са като букви в листата на нейната Книга. Не трябва да заличиш нито една буква, нито една дума в Книгата, защото ще се изгуби смисълът.

Всяко нарушение на Божествената Справедливост носи своите последствия. Това се отнася както за личния, така и за колективния живот. Нито един министър, нито един държавник няма да се освободи от този закон. Знаете ли какви наказания идат за един държавник, който е постъпил несправедливо? Като умре ще го турят в един вол и ще водят вола да го колят. И тъкмо заколят този вол, ще влезе в друг вол и него ще заколят. И после ще влезе в един заек, когото убиват.

Той ще запомни това добре. И като дойде пак като човек на Земята, той ще каже: „Ти бивал ли си като вол, когото колят, като заек, когото застрелват?” След това няма да нарушава закона на Справедливостта.

В Природата съществува този закон: Всеки народ, който убие представители на друг народ, понеже отнема телата им, после трябва да им даде нови, т.е. избитите трябва да се родят в този народ. Евреите, избити от германците, ще се родят в Германия и с това ще изменят коренно духа на германския народ.

Народите трябва да се приготвят за приложението на Божествените закони. Трябваше умни държавници, които да приложат в света Божествените закони, а не да измислят други.

Всички народи ще поумнеят, понеже сега законът идва по обратен път. Трябва да има умни управници, за да се избегнат много нещастия, много страдания на народите. Понеже това не стана, сега Бог върви по обратен път: народите стават умни и няма да чакат управниците да поумняват.

Ако следвате пътя на Новото Учение, ще намерите начин да си платите полиците. Силата на Новото Учение се заключава в това, че може да плати всички полици. Ако приемете Новото Учение, няма да остане неплатена полица. Под стари неплатени полици разбирам кармата. Европейските народи страдат от своята карма. Те живеят под нейната тежест. Когато един народ се вслушва в идеите на Бялото Братство, върви му. Ако не се вслушва - не му върви.

И в Русия, ако се вслушват в идеите на Бялото Братство, ще им върви.

Сега се отива към обединение на народите. Всички народи трябва да се сдружат. При това трябва да се има предвид благото не на един народ, а на всички народи. Един закон гласи: Във всеки народ има нещо добро. Като се съединят народите, това добро ще се прелее във всички народи.

Доброто, което имат англичаните, германците, русите и пр. ще се прелее в другите и ще се образува една нова струя. Свързването между народите ще роди новия човек, новата човешка природа.

Национализмът е дошъл до своя край. Не трябва да се поддържа омразата между народите. Национализмът е безпредметен. Казват „велик народ”. Не. Някой народ иска да бъде велик, за да заповядва на другите народи. Това е идея от старата култура. Целта не е една държава да бъде велика, голяма по пространство. Понеже всички държави представляват общ организъм, един велик народ ще прилича на един силно развит крак. Единият крак е силно развит, а другият е останал къс. Тогава ще има един ненормален организъм. И това ще причини търкане, страдания, неприятности.

Русия е връзката между Изтока и Запада. Тя е посредница между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи. Онова, което идеализираме в Русия, това е Светлината, която иде от Бялата Ложа. Българите трябва да се свържат с Русия и с другите народи. Всеки народ трябва да слугува на Господа. Това е новото в света. Това е бъдещето на всеки народ. Народ, който не служи на Господа, ще плати. Българският народ не е пратен да работи за велика България, а е пратен да изпълни Волята на Бога, да служи на Бога. Няма да има вече велика Сърбия, велика България, велика Русия, велика Германия, велика Англия и пр. Нито една велика сила няма да има, а ще има народи, които служат на Бога, т.е. които следват Божиите закони. Всеки народ, който служи на Бога, ще има Божието благословение, ще получи големи блага, ще бъде напреднал народ.

Що е служене на Бога? Служенето на Бога в случая означава следното: 1. Прилагане принципите на Божествената Справедливост. 2. Никакво насилие. 3. Взаимно сътрудничество между народите. 4. Никакво господаруване, а слугуване. Не е количеството, което прави величието на народите, а качеството. На всеки народ, който не иска да служи на Бога, ще му се отнемат благата и ще изчезне от Земята, ще бъде разпръснат като еврейския народ. Величието на един народ е в служенето на Бога. Тогава този народ е силен и никоя сила не може да му се противопостави. Той всякога и при всички условия е победител. Той разполага с неизчерпаеми Божии блага.

Напредналите Същества, които идат отгоре - предците на човечеството, ще помагат на онези народи, които добре слугуват на Бога, а на тези, които не искат да слугуват, няма да им се помага.

Нито един народ няма да бъде господар. Който мисли да бъде господар, той е на кривата страна. Едно време живееха големи животни, но какво стана с тях? Изчисти ги Господ. И всички онези, които сега искат да господаруват на Земята, ще ги изчисти и ще ги изпрати на друго място. Затова е казано: „Кротките ще наследят земята.”

Представи си, че имаш да вземаш пари от стотина души. Те ще ти развалят целия живот. За предпочитане е да ги забравиш, да не им искаш нищо. Иначе, ако съдиш сто души, по един човек на месец, колко месеца ще се разправяш и колко тревоги ще имаш. Ще вземеш хиляда лева, а ще похарчиш повече. Идва човек и ти казва: „Нямам, не мога да платя.” Щом няма, остави го. Турците казват: „Това, което имаш да даваш, не го давай. И това, което имаш да вземаш, не го вземай”, т.е. да стане международно взаимно опрощаване на вземанията и даванията.

Един брат запита:

- Кога ще се реализира Новото на Земята?

Учителят каза:

- С биволска кола се пътува много бавно. По-бързо се пътува с конска кола, още по-бързо - с автомобил. С още по-голяма бързина - с аероплан. И още по-бързо - с бързината на светлината.

Питате кога ще се оправят работите? Ако пътувате с биволска кола, ще се оправят за много време. Ако пътувате с бързината на светлината - за много малко време.