от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ОСМА ГОДИНА (1928-1929)

КНИГА: Божествените условия

Закон за постижение

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Какво се разбира под думите „постигнато и непостигнато желание”? Какво се разбира под думата „погрешка”? Който не се е родил, може ли да греши? Може ли нероденият да стане умен? Само роденият може да бъде умен или глупав, но не и нероденият.

Какво означават знаците плюс и минус? Без посока и без движение, тези знаци са безрезултатни. Те са подобни на непостигнатите желания. Някой иска да стане богат и се впуща в различни предприятия. Той работи десетки години, но, в края на краищата, нищо не придобива. Това е непостигнато желание. Друг някой иска да стане учен, но не успява – и това е непостигнато желание. Хората постигат желанията си по два начина: бърз и бавен. Бързият начин е или нечестен, или почива на строг, научен метод – на математически гадания и изчисления. Който постига желанията си по нечестен начин, в края на краищата губи. Друг е въпросът, ако известно желание е постигнато по научен път – чрез изчисления. Както астрономът изучава планетите и звездите чрез наблюдения и математически изчисления, така човек може да определи силата на своите желания, големината и посоката, отдето излизат те. Значи, всяко желание има определен път, по който се движи: едни желания се движат по пътя на Венера, други – по пътя на Меркурий, трети – по пътя на Марс, Юпитер, Земята, Слънцето и т. н.

Като говорим за път на желанията, дохождаме до слънчевите, и казваме, че те не принадлежат само към слънчевата система, но са и вън от нея. Понеже Луната е спътница на Земята, нейните желания имат отношение първо към Земята, а после към Слънцето. Лунните желания имат отношение главно към въображението. Който има добре развито въображение, е силен човек. Той събира много идеи в себе си, затова трябва да бъде силен, да ги носи. Тъй щото, когато някой казва, че може да си въобразява всичко, той не разбира законите на Битието. Не можеш да си въобразяваш всичко, защото не можеш да носиш тежестта на всички идеи. Всяка мисъл има определена тежест, която оказва влияние върху мозъка. Тежестта на мислите няма отношение към физическия живот на човека, но се отразява върху умствения му живот. Затова, казвам: Не претоварвай мозъка си с повече мисли, отколкото той може да носи. Някой мисли, че е свободен да си въобразява, каквото иска, но не знае, че той сам ще се натовари да носи непосилната тежест на идеите си. Ти ще бъдеш магарето, което ще носи скъпоценностите, а друг някой ще бъде господар, който ще те побутва, ще играе роля на повелител. Така, именно, човек изпада в противоречие със себе си и търси случай да дойде някой отвън, да го освободи. Колкото и да се пази човек, все може да се обиди от нещо. Обаче, разумният човек не се обижда. Може ли да потъне разумният човек? – Всяко нещо, което няма никакво тегло, не може да потъне. То не може и да се движи. Когато се срещнат две еднакво големи сили, които действат в противоположни посоки, те се взаимно унищожават. Както говорим за тегло на мисълта, така говорим и за тегло на човека. Казваме за някого, че е тежък човек. Това значи, че той има идеал. За друг казват, че се държи тежко. Това подразбира две неща: или гордост, или разумност. Понякога човек се държи тежко от гордост, а някога – от разумност.

И тъй, когато се говори за постигане на човешките желания, ще знаете, че само онези от тях са постижими, които влизат в неговата система. Всички желания на слънчевата система могат да се реализират от слънцето. Затова казваме, че около слънцето се движат само онези планети, които влизат в неговата система. Ето защо, когато дойдете до някое непостижимо желание, не се обезсърчавайте, но знайте, че то не е влязло още във вашата система. Трябва да чакате известно време, докато то влезе във вашата система. Има слънчеви желания, за реализирането на които са нужни 20 милиона години. Ако попаднете на едно от тези желания, трябва да се въоръжите с велико търпение, да дочакате времето за реализирането му. За реализирането на едно Меркуриево желание са нужни три месеца – времето за обикалянето на Меркурий около Слънцето. Желанията на Луната се реализират бързо. Луната обикаля земята за 27 дена и няколко часа. Ако едно желание се движи по пътя на Венера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, любовните желания се реализират за 240 дни.

Когато се говори за интелигентността на човека, ще знаете, че тя се определя от Меркурий. На какво разстояние се намира Меркурий от Слънцето? – На 67 и половина милиона километра. Меркурий е най-близо до Слънцето, За да прояви интелигентността си, човек трябва да се намира на такова разстояние от Слънцето, на каквото се намира Меркурий от Слънцето. Сатурн определя разумността на човека и склонността му към философстване. Юпитер пък определя неговото благородство. Върху духовните хора оказват влияние планети Уран и Нептун.

Като ученици, добре е да изучавате астрология, да знаете, какво влияние оказват различните планети върху човека. Това са интересни научни твърдения, на които мнозина гледат с недоверие. Ученият, обаче, прави своите изводи и не се смущава от подозрението на хората. Той еднакво се интересува от охлюва, мидата, мравката и човека. Като разглежда охлюва, спира вниманието си върху спиралообразната му черупка; като дойде до мидата, разглежда двете й черупки, прави разлика между едната и другата, както и между черупката на охлюва и на мидата. После той спира вниманието си върху белите мравки, които, макар че живеят в тропически места, всякога имат влага в мравуняците си. Един учен открил причината на това явление: белите мравки прокопават канали в земята, на дълбочина 28 метра, дето са водните извори и оттам изнасят водата на повърхността на земята. Като изучава животните и растенията съзнателно, човек неизбежно се натъква на факта, че съществува една Висша Разумна сила, която създава, твори, организира живота. Тя работи, както върху нисшите, така и върху висшите същества. Като съзнавате това, следвайте пътя на тази Велика Разумност, за да постигнете желанията си и да се развивате правилно. Естествено е човек да търси тази Разумност и да се интересува от нея. От разумното всеки се нуждае, а неразумното избягва. Следователно, естествено е да се реализират разумните желания, а неразумните да се възпитават. Да се възпитава човек, това значи, да придобие самообладание, да се справя лесно с мъчнотиите си. Който иска да развива интуицията си, т. е. Божественото чувство, той трябва да е придобил самообладание, да се справя правилно с всички изненади, с всички мъчнотии и изпитания. Интуицията пък му е нужна, за да предвижда събитията, да разбира хората и да се отнася разумно към всички живи същества.

Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. С това се обяснява, защо човек може да изучава, или да не изучава, известна наука. Човек изучава само онова, което обича. Щом не обича даден предмет, той не го изучава. Първо трябва да почувстваш любов към известен предмет, за да започнеш да мислиш върху него, да търсиш начин, как да го възприемеш най-правилно. Ще каже някой, че не се нуждае от много знания. Ние пък казваме, че малкото знание умъртвява човека, а многото знание го възкресява; малкото знание заробва, а многото знание събужда мисълта и повдига човека.

Какво придобива човек със своите големи знания? Ако е геолог и знае, как е устроена земята, къде, какви богатства се намират, той ще копае тук-там, да намери скъпоценни камъни, руди и метали, и в скоро време ще забогатее. Ако знаеш законите на електричеството и можеш да го използваш, дето трябва, пак ще забогатееш. Ако познаваш анатомията и физиологията на човека, както и психиката му, ще бъдеш добър педагог, всички ще се отправят към тебе. Ще кажете, че човек се е родил с възможности и условия в себе си, да стане богат. Вярно е това, но от него зависи да използва или да не използва своите възможности и условия. От човека зависи да развие своите дарби и способности, да стане учен, силен и богат. Според философията на източните народи, човек има седем тела, от които три главни – физическо, астрално и умствено, а останалите четири – допълнителни. Щом е така, той трябва да има по седем органа: седем глави, седем сърца, седем стомаха, 14 очи, 14 уши и т. н. Каквито органи има физическото тяло на човека, такива трябва да имат и останалите тела. Те няма да бъдат еднакво устроени, но ще изпълняват подобна служба на физическото. Знае ли човек, къде се намират тези органи и как да се ползва от тях? Значи, щом се говори за седем тела, те все ще приличат по нещо на физическото.

Като се говори за астрално и ментално тяло, т. е. за сърдечно и умствено тяло, мнозина ги отричат, в смисъл на неразвити тела. Те казват, че човек е развил и продължава да развива само физическото си тяло. Всъщност, не е така. Човек носи всичко в себе си, но известни сили са в потенциално състояние, а други – в кинетическо. В яйцето се крие всичко. Щом пилето се излюпи, казваме, че то е вече в динамическо състояние, но крие в себе си множество сили в потенциално състояние. Следователно, докато е на земята, човек работи главно с физическото си тяло – най-подходящ инструмент за земята. Обаче, той мисли, чувства, търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? – С умственото си тяло. С какво чувства? – С астралното си тяло. – С какво издирва причините и последствията на нещата? – С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и велика работа – да развие всички свои удове до съвършенство.

Сега, не е въпрос да се разисква върху твърдението, дали човек има седем тела, или само едно. Разискване, което отива към критика, не ползва човека. Критиката е спомагателно средство на науката, но не е наука. Важно е, че човек е създаден така, както и природата. В това отношение той представя малка вселена, малка природа. Да мисли човек, че е създаден по образа на природата, че е едно с Бога, това не е противоречие, но действителност. В Битието е казано: „И създаде Бог човека по образ и подобие свое“. Като изучава природата, човек познава себе си. Той е свързан с нея, а тя се отразява в него, като в огледало. При това положение, естествено е за човека да изучава природата в малък мащаб, в себе си, отколкото в голям мащаб, отвън. Следователно, казвам: Когато говорите на човека, говорете му на разбран език. Кажете му, че сте дошли на земята, за да живеете разумно; че трябва да се ползвате от силите на светлината и топлината, за да придобивате знания и опитности; че трябва да изучавате растенията и животните, за да разбирате техния език. Като му говорите по този начин, той е съгласен с вас, намира, че сте прав. Обаче, кажете ли му, че се разговаряте с растенията и животните, че сте едно с Бога, той не е съгласен с вас. Затова, ако искате да бъдете разбран от хората, говорете им на прост език, който те знаят. Една от погрешките на религиозните хора е, че те говорят на класически език, неразбран за тях. Трябва ли синът, който се връща от странство, да говори на баща си за законите на гравитацията, на действие и противодействие? Както и да му говори, бащата не може да го разбере. Десетки години той е само орал, копал и сял, не познава друга наука. Ето защо, за се разберат двамата, синът трябва да говори с баща си само върху онова, което той знае.

Като изучавате проявите на природата и силите, които действат в нея, ще забележите две характерни природни течения: първото е динамично, с енергия, която се изявява; второто течение е пасивно, инертно. То всякога се явява като противодействие на първото. Значи, на всеки подтик, на всяко действие се явява известно съпротивление. Благодарение на законите на действието и противодействието, силите на природата се уравновесяват, както в махалото. За да постигне своите желания, човек трябва да излезе от закона за действието и противодействието. Всеки трябва да си изработи метод, чрез който да премахне съпротивленията, които среща на пътя си. Например, някой има желание да отиде на Луната, но среща известно съпротивление. Той трябва да направи един апарат, чрез който да изчисли силата на съпротивлението, а след това да потърси начин, как да премахне това съпротивление. Затова са нужни висока интелигентност и големи знания.

По какъв път се постигат желанията? – По крива линия. За да постигне едно желание, човек тръгва по права линия, но, като срещне известно съпротивление, което е неизбежно, трябва да се огъне, да се справи с него. Значи, огъването на правата линия е метод за справяне със съпротивленията. Представете си, че имате нужда от пари. Отивате при един банкер, от когото искате известна сума. Докато стигнете при него, вие вървите по права линия. Обаче, той веднага ви казва: Ще ви услужа, ако намерите човек, който да поръчителства за вас. Вие се сепвате веднага. Защо? – Срещате съпротивление на пътя си. Ако знаете, как да се огънете, ще намерите поръчител и ще получите желаната сума. По същия закон върви и стремежът на човека към някакъв идеал, към Бога. Вървиш по права посока, но веднага срещаш противодействие. За да постигнеш желанието си, трябва да намериш поне един човек, едно същество, което да ти помогне. Това същество е твоят поръчител, който ще те заведе при Бога. Ти ще се огънеш пред него и ще реализираш желанието си. Човек среща противодействия и в мислите, и в чувствата си, но, като мисли за Бога и се стреми към Него, той може да реализира своите мисли и желания. Бог е кредиторът, поръчителят на всеки човек. Той му отваря пътя за реализиране на желанията.

И тъй, за да постигне желанията си, човек трябва да се стреми към великата Разумност на живота, която ще го огради и запази от всички мъчнотии и изпитания. Чрез тази Разумност човек придобива знания, започва да познава себе си, своите ближни и, каквато работа предприеме, свършва я с успех, без никакви катастрофи. Не следва ли пътя на Разумността, на всяка крачка той се натъква на препятствия и, в края на краищата, свършва с катастрофа. Да познаваш ума и сърцето на човека, това значи, да си свързал приятелство с него. Познанството подразбира естествена връзка между душите. Не се ли познават хората, те не са свързани.

Какво се иска днес от човека? – Да бъде разумен, добър, любящ, да има светли мисли и чувства, благородни постъпки. Същевременно, той трябва да реализира мислите и чувствата си. Само така се проявява животът. Всички мисли, чувства, действия и стремежи на човека, събрани заедно, дават подтик към идеалния живот. Стремете се към този живот, като условие за постигане на всички светли и възвишени желания.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

8. Лекция от Учителя, държана на 12 октомври, 1928 г. София – Изгрев.