от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

МЕРКИ В ПРИРОДАТА

Единадесет години Учителят е правил френологични изследвания върху българина. За резултатите от своите проучвания много малко е говорил. Веднъж като бяхме на планина някой от братята запита Учителя за мерките и за съотношенията в човешкото тяло, както и за неговите изследвания върху българина. Учителят каза:

- При френологическите изследвания има една трудност. Има хора с много нисши сили. Като измерите главата на такъв човек, после дълго време трябва да се чистите. Преди години отидох в една гимназия. Поисках от учителите да доведат 10, 15, 20 ученика. Казвам им: „Ще ви кажа какво може да стане от всеки един от тях, какви дарби имат; вие изберете учениците.” Казвам за един ученик: „Този ученик е слаб по математика, има двойка.” За друг ученик казах, че има тройка, а за другия - четворка. А този - шестица. Учителите ме питаха: „Откъде знаете това?”

После измервам главите на учителите и жените им. На един от учителите, който се съмняваше, казвам: „Вие искате да се убедите. Ще ви кажа какво ще ви се случи след един месец.” Както му казах, така и стана.

Като седя три - четири дена в един град, отивам на друго място. Срещам болен. Измервам главата му и казвам с какво трябва да се лекува.

Правих измервания на българите, за да видя на физическото поле какви са, имат ли бъдеще, какво може да излезе от този народ. Исках да видя какво Бог е вложил в него. Търсех все ценното, което е вложено от Бога.

Има един начин, по който можете да познаете хората. Той е следният: като дойде един лош човек при вас и вие ставате лоши. Минават отрицателни мисли през вас. Като дойде добър човек при вас, ставате добър.

Както е устроено човешкото тяло, така живее човек.

Главите и костите на всички раси носят цялата им история. В бъдеще, като се изучават главите им, ще се изучи историята им.

Когато главата горе е широка, съвестта е развита. Щом е стеснена главата отпред и отзад, съвестта не е развита. Щом главата е широка горе, такъв човек става за касиер.

Онези мозъчни центрове, които са развити, от тях излиза светлина. Например, ако центърът на съвестта е добре развит, оттам излиза бяла приятна светлина. Ако е развито религиозното чувство - Любовта към Бога, от центъра на това чувство, който се намира в горната част на главата, ще излиза светлина.

На престъпните хора главите са много широки около ушите. Нарушена е пропорцията на главата.

Главата на вълка е широка около ушите. Овцата няма такава глава. Тя е миролюбива.

Ако кажа на хората всички тези факти, всичката истина за разбиране на характера и те почнат да четат живота на човека по главата, лицето, ръцете и пр., тогава те ще търсят само отрицателните черти един на друг.

За мене един човек е като семка на хубава ябълка. Като се посее, ще дава плод. Всеки човек е интересен.

Показаха на Учителя портрета на един общественик. Той каза:

- У него разстоянието от ухото до основата на носа е късо, а от ухото до задната част на главата е много голямо. Това показва, че той е материалист и че сега започва да работи в областта на науката.

Интелигентността, качествата и способността на човека се определят от размерите на челото, носа и брадата. Отношението между широчината и височината на челото дава мярката, по която съдим за човешката интелигентност. Ако челото е високо и тясно, интелигентността е ограничена. Ако челото е ниско и широко човек има широчина, а няма дълбочина.

Брадата е светът на душата. Брадата е малка, понеже душата е далеч. Носът и скулите показват живота на сърцето, а челото изразява умствения свят. Волята на човека е изразена в брадата. Ако брадата има падина, ако е вдлъбната между върха и устата, това показва вярност и приятелство, привързаност. Ако волята на човека започва да отслабва, брадата му се намалява и палецът му почва да става по - къс.

Само интелигентният, честният и добрият човек може да преобрази своето тяло, да подобри челото, носа и брадата си. Най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри вашия нос. Най-малкото подобрение във волята оформя брадата, а правите мисли внасят подобрение в челото.

Долната част на челото представя обективния свят, а горната - субективния.

Челото е разделено на три области: долу е светът на фактите, средата е светът на законите, а горе е светът на причините и последствията. Долната част на челото възприема фактите, средната ги складира, а горната ги организира и разумно разпределя.

Всички тези измерителни науки: френология, физиогномия и пр. са изопачени. Всичко е използвано все за материални работи. Днес изучават само дефектите на хората. Трябва да се дойде до истинската наука. Трябва да се намерят нормите за носа, за устата, за веждите и пр. Ако те отговарят на нормите, тогава имат правилен, нормален строеж. В целия организъм трябва да има съразмерност.

Дължината на носа показва интелигентност, широчината - интензивност на чувствата. Широкият нос показва топлина, а дългият - светлина. Тези работи малко художници ги знаят.

Колкото по-широки са ноздрите, толкова човек е по-деятелен. Най-голямата широчина на носа е 4 сантиметра. Такъв човек се отличава с голяма активност на чувствата. Каквато и работа да почне, ще я свърши.

Горната устна е активна, а долната - пасивна. Еднакво широки трябва да бъдат устните. Ако горната устна е по-широка, човек дава повече, а взема по-малко и обратно. Хората с дебели устни са лениви. Ако устните са много тънки и това не е добро. Ако имате дете с дебели устни, трябва да знаете по какъв начин да го възпитавате, за да въздействате на неговите енергии. Щом чувствата на човека се възбудят чрезмерно, устните му стават дебели.

По ушите може да узнаете колко ще живее човек. Колкото човек е по-напреднал, толкова ухото му отива по - назад, разстоянието между носа и ухото става по - голямо.

Някои, които са слаби по математика, нямат антена и центърът по математиката е слабо развит. У някои паметта е слабо развита. Центърът на паметта е в средата на челото. Малко хора имат хубава памет.

Ако човек има тънки вежди, това смекчава характера му, но волята му става по - слаба. Ако веждите му са много дебели, волята му е силна, той е много наблюдателен, но същевременно и груб.

У наблюдателните хора има разсъдливост. Хората с тънки вежди имат голяма чувствителност, интуиция, но разсъдителността е по-слаба. Честният човек има определен брой косми на веждите си. Онези, които не са честни, липсват им известен брой косми. В Невидимия Свят е определен точният брой на космите на веждите.

Човек, който има дълга коса, е магнетичен, има много енергия. А човек, чиято коса окапва, не е магнетичен, той е сприхав. Косата е проводник на добри чувства. Причината за окапването на косата не е от един живот, а от ред поколения. Косите на интелигентния човек са меки и нежни. Ако косите са твърди, това показва, че човек е живял в груба среда, която му е противодействала. Ако косите са меки, това показва, че е живял в среда, благоприятна за развитието му.

Космите на веждите са правилата на Божествения и ангелския свят. Косите на главата са правилата и законите на цялото Битие. Всеки косъм представлява велик закон в Природата. Космите са антени.

Лицето на човека в бъдеще ще бъде по - красиво. Съвременните хора имат идеал, но мъчно може да се намери правилен образ на човешкото лице. Има лица като правоъгълници. Такива хора са много активни. Продълговатите лица показват творчески натури. У хора с обли лица преобладават чувствата. Когато лицето е много широко, с големи скули, тези хора са много консервативни.

Скулите на много хора сега са анормални. Трябва да се вземе предвид и каква е пропорцията, какво е съотношението между носа, ухото, цялото лице и пр.

Характерът на човека не се определя толкова от статичните линии на лицето, колкото от линиите, които постоянно се движат.

Кривите линии на съвършения човек са доста близо до правите, понеже имат голям радиус. Хора, които имат много криви линии изучават нещата предметно, отблизо.

Човек, който руши, лицето му е обрасло с косми, брадата му бяга назад, носът му става по-къс, челото му е малко и ушите му стават малки. Това са признаци на израждане. Всяка лоша мисъл и всяко лошо чувство се отпечатват върху лицето. То постепенно огрубява, обезформя се, докато съвършено изгуби човешкия си образ. Това става не само с отделния човек, но и с цели общества и народи.

Никога не се опитвайте да разрушите една красива Божествена мисъл!

Носът, ухото, окото и пр. имат живот; не трябва да ги пипаме грубо, рязко, а нежно, деликатно. Онова, което Бог е създал, е велико.

Горната част на ръката, косматата страна, представлява мъжкия принцип, а долната, гладката - женския принцип. Върху връхното членче на всеки пръст, отвътре на кожата, има линии. У някои пръсти кръговете са концентрични, а у някои спирални. В последния случай влиянието е по-добро.

Когато се ръкуваме, туряме палците отгоре на другата ръка. Значи, казваме на оня човек, с когото се ръкуваме, да върви в съгласие с Божествения Живот.

Вие имате крака, а не знаете как да ходите. Знаете ли от каква важност е вървежът? Още като тръгнеш и излезеш от вратата, може да се знае как ще ти върви работата през деня.

- Има ли някои белези, по които можем да познаем лошия човек от добрия?

- Има. Лошите хора имат лошо ухание. Съвършеният човек трябва да бъде и мъж, и жена.

Когато в лицето преобладават кривите линии, то е женско лице. Когато преобладават правите линии, то е мъжко лице. У съвършения човек има хармонично съчетание на кривите и прави линии. Когато човек свърши всички науки на човешкия и ангелския свят, ще влезе в първото отделение на Божествения Свят. Някои мислят, че много знаят. Колко знаят?