от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА (1924-1925)

Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИИТЕ

Дванадесета лекция 4 януари 1925 г.


– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

Размишление

Прочетоха се резюмета от темите „Ролята на свръхсъзнанието“ и „Предназначението на гръбначния стълб“.

Четоха се работите върху темата „Защо се ражда и умира човек?“

За следния път ще пишете върху тема №11: Какво зная аз? Ще зададете този въпрос на себе си и ще си отговорите философски, в прикрита форма. Какво е казал Цезар? – „Дойдох, видях, победих.“ Какво е писал на римския Сенат? – Туй, което е знаел.

И тъй, ще мислите върху темата Какво зная аз? и ще пишете само същественото от това, което знаете. Няма да пишете върху това, какво сте учили или какво са ви казали, или какво сте запомнили, но само това, което вие знаете. Темата е дадена в най-добрата си форма.

След тази тема ще пишете върху тема №12: Трите стълба на знанието.

MOK-04J-12-1.gif
Между написаните числа на чертежа има ли някакво сходство или някакво съотношение? Числото 1 на кое друго число съответства?

Отговор: На числото 10.

Числото 2 на кое число съответства?

Отговор: На числото 11.

Числото 3 на кое съответства?

Отговор: На числото 12.

Ами числото 4 на кое съответства?

Отговор: На числото 13.

Да допуснем сега, че ви се дава избор да си изберете едно от тия числа – кое число ще си избере всеки от вас? Изборът е свободен, но едно нещо трябва да знаете: че всеки не избира това число, което сам пожелава, но макар и несъзнателно, при избора той се подчинява на известни закони.

Въпрос: Защо?

Допуснете, че аз ви давам една обикновена игла за шев и ви накарам да вденете в нея едно въже, по-дебело от пръста ви и дълго една педя. Ще можете ли да вденете това въже в иглата, тъй както си е? – Не можете. За да се вдене това въже в иглата, изисква се мисъл. Вие трябва да обмислите как може да се вдене въжето. Как ще го вденете? – Ще го разнищите на малки, тънки нишки и така ще го прекарате постепенно през иглата.

Тези числа съществуват в Природата, наредени по същия начин. Те се срещат и в живота, но вие не можете да избирате, което число искате. Ще ме питате защо да не може да имате свободен избор? Представете си, че вие сте една положителна личност, значи плюс сте, но избирате числото 1. Този избор свободен ли е? – Не. Защо? – Понеже и числото 1 е положителна величина, каквато сте и вие, а това ще произведе у вас едно неприятно състояние. Аз говоря за живите сили в Природата.

Реплика: Тогава ще изберем числото 13.

Това е още по-лошо число. Числата 1, 4, 10 и 13 са все положителни. Числото 2 е отрицателно. Следователно, когато вие сте положителни, можете да изберете числото 2. Изберете ли числото 2, може да изберете и 12. Числото 12 е закон на резултати. Как е създадено това число? Това число показва как може една положителна енергия да се превърне в отрицателна. Има закон, който показва как могат да се превръщат силите. За да превърнеш една енергия в друга и да можеш да я използваш във всички нейни проявления, трябва да се направи едно обръщение, един цял кръг, да се мине през дванадесетте зодии. Та вие може да изберете числата 2 и 12, но трябва да разбирате законите на дванадесетте, защото в това число единицата е положително число и ще се сблъскате с нея. Затова енергията на единицата трябва да се прокара в числото 2. Това число показва закона, метода и начина, с който трябва да действаме.

Ще ви запитам следното нещо: как трябва да говорите в даден случай – меко или остро? Кой говор е по-добър, мекият или острият?

Отговор: Мекият.

Да, когато говориш отблизо, трябва да говориш меко, но когато говориш отдалече, от един километър разстояние, ще говориш остро, високо. Тъй че под остро и високо говорене се разбира говорене отдалече. И тогава, докато речта на онзи, който говори отдалече, стигне до определеното място, вълните на говора постепенно отслабват и този, който слуша, чува мекичък глас. Та когато някои хора ви се виждат много мекички, то е, защото говорят отдалече, а когато се приближавате към тях, гласът им става по-силен, по-висок и вие казвате за тия хора, че говорят грубо. Същото нещо се забелязва и в Природата: някои от нейните тонове са силни, а някои – слаби. Когато Природата ни говори отдалече, тя е много тиха, нежна, затова пък ние не трябва да изменяме своята дистанция по отношение на нея. За да чуем някои от нейните тонове, трябва да сме близо до нея – тогава тя ни се вижда страшна.

И тъй, числото 1 е положително. То показва посоката, отдето идват енергиите. Числото 2 показва посоката, накъдето отиват енергиите. Числото 3 показва работата, която са извършили тия енергии в даден случай. Такива числа като тройката ние наричаме средни, неутрални. Тия числа не са нито на едната, нито на другата страна. Само едно неутрално число може да се тури за дирек, за подпора на нещо, защото то не се мести. Всичката устойчивост в живота се дължи на неутралните числа. Когато се говори за положителни и за отрицателни числа, питам ви: знаете ли кои дни през годината са положителни, кои са отрицателни и кои – неутрални? Онези от вас, които се занимават с астрология, трябва да прегледат колко дни през годината са положителни, колко са отрицателни и колко са неутрални. Това ще бъде и една малка забава, едно упражнение за ума.

В окултната наука се изискват от учениците няколко условия, сили. Най-първо той трябва да има не само силна воля, но и благородна, устойчива и разумна воля. Защо му е такава воля? – Няма ли такава воля, той не ще може правилно да прояви силите, с които действа; има ли тази воля, всяка сила, която ще прояви той, ще представлява един чук, употребен разумно на своето място и време. А вие знаете, че всеки чук може да произведе своя ефект само в една разумна и силна ръка. Иначе някой може да вземе този чук от ръката ти и с него да ти разбие главата. Чукът или каква да е сила в ръката на слабия човек е в негов ущърб. Ние виждаме това нещо и в съвременната култура. Мнозина хора, на които умовете не са приготвени, като добият малко знания, не могат да ги използват и това знание вече е в техен ущърб. Ето защо вие трябва да се стремите да разширявате съзнанието си и чрез него да калите волята си – да бъде силна, устойчива и разумна. Имате ли такава воля, вие ще я прилагате за изправяне на своите минали погрешки. Всички имате погрешки, лични и наследствени, които трябва да изправите. Някои от тия погрешки се виждат, някои не се виждат; някои се знаят, някои не се знаят. Вие трябва постоянно да работите върху себе си с волята си, както един скулптор постоянно работи върху своята статуя, защото от тази работа зависи благото на вашия живот. За да прекарате един разумен живот на Земята, за да бъдете по възможност щастливи, трябва да имате силна воля. Силна воля пък е разумната воля. В това отношение вие трябва да изучавате математиката. Не казвам, че трябва да бъдете математици, но трябва да мислите математически, защото математическата мисъл е точно определена. Някой може да мисли, че нещата в математиката стават по няколко начина. Не, там нещата не могат да стават по няколко начина. Например тъй както е поставена единицата, тя не може да се замени с друго някое число. Вие може да турите в нея друг символ, но като количество, като сила вие в даден случай не може да я замените с нищо друго. Освен с математиката вие трябва да си служите и с геометрията: да превръщате математическите величини в най-красиви геометрически форми – без това нещо вашата воля ще остане завинаги слаба.

Ще ме питате: „Как можем да уякчим волята си?“ Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Например страх ви е от мечка. За да се калите, не трябва да отидете в гората, да ви срещне някоя мечка, че да изгубите и ума, и дума, но ще си представите мислено, че мечката иде у дома ви. Вие ще си представите, че я гладите по главата. При този опит страхът, който се поражда естествено у вас, започва постепенно да се възпитава.

После, направете друг опит. Страх ви е от сиромашия. За да надделеете този страх, представете си, че сте богат човек, че имате на разположение десет милиона лева, замък, къща, градина, но започвате постепенно да губите това-онова, докато станете последен голтак, без пет пари в джоба. При това положение стремете се да бъдете спокойни между хората, да не губите равновесие. Ако не можете да правите тия опити, тия маневри мислено в живота си, то като се сблъскате с действителния живот, няма да издържите, ще се уплашите. Военните правят такива маневри преди война, та като се отвори някоя война, да бъдат подготвени. Ето защо и окултният ученик трябва да прави ред маневри, за да кали волята си. Прави такива умствени маневри срещу това, от което най-много те е страх.

Трети опит. Вие се гневите много. Как ще въздействате върху този гняв? Ще си представите мислено, че дохожда някой у дома ви и ви обижда. Вие сега ще се стараете да не се разгневите. Тия упражнения, тия маневри са много приятни. Вие ще ги правите, когато нямате друга работа. След като сте учили днес два-три часа и сте се уморили, ще иждивите двадесет минути или половин час най-много за такова едно упражнение. След това ще се почувствате освежен, като че сте придобили нещо. Препоръчвам тия упражнения на всички, защото те са много ефикасни. И без това в живота ви ще се явят много спънки и мъчнотии, а по този начин поне ще ги посрещнете по-спокойно. С тия маневри ще бъдете подготвени, та като дойдат тия случаи в живота ви, ще знаете как да постъпвате.

Четвърти опит. Да кажем, че ви е страх от змия. Как ще премахнете този страх? – Ще намерите някъде една умряла змия и ще я хванете с ръка. Ще я подържите малко, ще я погладите, докато свикнете с нея. След това ще се опитате да уловите някоя жива змия. По този начин ще добиете известна опитност.

Въпрос: Ами ако ни ухапе?

Вие ще вземете един чатал, ще я натиснете с него по главата, ще я погладите по тялото и после ще я пуснете. Ще Ă кажете: „Аз съм малко страхлива, искам да се каля в страха, затова правя този опит.“ Тъй ще каже ученичката, която иска да се калява, но същото ще каже и ученикът – и той ще признае, че е страхлив. Този опит ще направите първо умствено, защото когато човек дойде до положителните опити, трябва да бъде много внимателен, за да не пострада. Змиите са много пъргави, затова и човек трябва да бъде много сръчен, за да се запази от тях. Змиите са хитри, но не дотолкова, колкото вие си мислите.

Тия упражнения, които ви давам, действат благотворно върху човека и служат за каляване на мисълта. Някои от вас се плашите от паяк, други – от мишка, трети – от жаба, и т.н. Правете тия маневри, за да надвиете страха. Дойде ли ви някоя отрицателна мисъл, правете тия упражнения.

Ще ви дам друго обяснение за говора отблизо и говора отдалече. Когато гласът иде отблизо, той е от сърце. Когато пък някой говори за недостатъците на хората, гласът иде отдалече. Или ако вие сте банкер и давате пари под лихва, можете да говорите тихо. Казвате на длъжника си: „Ти направи ли сметките?“ Длъжникът също говори тихо, казва: „Ще почакаш малко, след няколко дни ще уредя сметките си.“ Банкерът ви говори тихичко, но в същото време изпраща свои агенти да видят имате ли имущества и какви са те, за да се осигури. Това тихо говорене не е от сърце – този глас иде отдалече. Хората, които говорят отдалече, не са хора на сърцето. Щом един човек прави добро с някаква задна цел, той говори отдалече. Когато пък някой човек прави добро, без да очаква някакво лично благо, то е по простата причина, че това е една Божествена постъпка – такъв човек говори отблизо. В такъв случай този човек, като прави добро, радва се за постъпката си, без да има предвид някаква облага.

Казвам: вие трябва да правите разлика между вашето естество и вашето съзнание, т.е. вашето Аз. В естеството на човека има много неорганизирана материя, т.е. много сили, управлението на които не зависи от вас. Има някои прояви, които са волеви и зависят от вас; има обаче някои действия във вашия организъм, които не са волеви и не зависят от вас. Как се наричат тия действия?

Отговор: Автономни.

Например биенето на сърцето не е волеви акт. Та когато кажем, че можем да направим някои неща, подразбираме, че те са волеви действия, а когато кажем за някои неща, че не можем да ги направим, подразбираме действия, които не са волеви. Например, ако ви кажа да пренесете Витоша от едно място на друго или да прехвръкнете от Земята на Месечината, тия неща са невъзможни за вас. Но в даден случай има неща, възможни за вас. При сегашните условия, когато говорим за воля, трябва да знаем, че има един кръг на действия, които са възможни – значи те са волеви движения. Но има и един външен кръг на действия, които засега са условни и не зависят от нас – те не са волеви движения. Тъй щото, когато говорим за волеви действия, разбираме тия, които са под контрола на нашата воля. А тия, които не са волеви действия, те са под контрола на чужда воля, под контрола на чужди същества, които седят по-високо от нас – и те от своя страна се подчиняват на други същества. Ангелите например, които седят по-високо от нас, разбират законите на растителното царство, но не разбират живота и законите на животинското царство. Един ангел не може да направи една коза например. Туй изкуство владеят архангелите. Тъй щото, всички същества имат свой район на действие според своята разумност и възможност. Разбира се, дейността на ангелите във връзка с тази на човека е по-обширна, но в сравнение с тази на по-висши от тях Същества е ограничена. Следователно, като завладеем всички волеви действия, всички сили, които са вложени в нашето естество, тогава ще пристъпим и към възможностите на външния кръг. В окултната наука съществуват ред разумни методи за проява на волевата сила у човека.

Упражнение: Всички прави! Лявата ръка надолу, дясната ръка настрана. Дясната ръка се поставя върху китката на лявата, после се движи нагоре по същата ръка, над главата, надясно, настрана и надолу. Когато се прави това упражнение, произнася се следната формула: „Аз мога да направя всичко, което моят ум ми продиктува.“ Същото упражнение се прави с движение на лявата ръка, като се произнася формулата: „Аз мога да направя всичко, което моето сърце ми продиктува.“

Туй упражнение е добро за концентриране, особено ако произнасяте формулите мислено. Това упражнение е необходимо за владеене на мускулите и за подобрение на кръвообращението. Ще правите упражнението в продължение на десет дена. Но законът е: да не правите едновременно движението с двете ръце. Ако сте паднали духом, ще употребите първото упражнение – движение с дясната ръка. Понеже това упражнение е активно, ще превърне вашата пасивна енергия в активна. Когато пък сте много енергични, ще употребите второто упражнение – движение с лявата ръка. То ще урегулира натрупалите се у вас енергии. Тъй че в продължение на десет дни всеки от вас, според състоянието си, ще употребява или едното, или другото упражнение. Ще правите тези упражнения, докато ви е приятно; щом ви станат неприятни, ще спрете. Въобще движенията с дясната ръка са по-ефикасни, по-мощни; движенията с лявата ръка се употребяват за възстановяване на силите.

Упражнение: Всички прави! Ръцете хоризонтално, настрани. Очите затворени. Отправете мисълта си нагоре! Ръцете затворени над главата, във форма на триъгълник. Ръцете разтворени и поставени хоризонтално. Ръцете спуснати надолу.


– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.