от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Общ Окултен Клас

ВТОРА ГОДИНА (1922-1923)

1923

КНИГА: Правила за окултната школа

Окултна медицина

Размишление


(Прочете се резюмето върху „Произходът на музиката“. Прочетоха се няколко теми върху „Произход на мисълта“.)

За следващия път ще пишете върху темата „Произходът на религиите“.

Упражнения:

1. Прострете дясната си ръка напред. Дръжте я в това положение пет минути, без да се движите. Ще концентрирате ума си към ръката.

2. Поставете двете си ръце пред гърдите, като допирате големите си пръсти. Постепенно ще отдалечавате ръцете си настрани, като че ли срещате голямо съпротивление. По същия начин бавно ще поставите ръцете си пак отпред на гърдите. Не бързайте, имате голямо съпротивление насреща си. Когато разтваряте ръцете си, поемайте дълбоко дъха си. Това упражнение ще направите няколко пъти.

След това, както са били ръцете отпред на гърдите, простирате ги напред, като се допират с показалците си.

Отпред на гърдите ръцете се изправят нагоре, пак с допрени пръсти. Прави се още няколко пъти ритмично, но по-бързо. Най-после ръцете се изнасят настрани, после пак отпред на гърдите. Повтаря се няколко пъти.

3. На едно – дясната ръка нагоре;

На две – дясната ръка надолу;

На три – лявата ръка нагоре;

На четири – лявата ръка надолу.

(Това упражнение се направи няколко пъти.) Тия упражнения можем да ги направим на открито.

4. Прострете лявата ръка напред, а дясната сложете на лявото рамо. Прекарайте леко дясната ръка по продължение на лявата и после я поставете успоредно на лявата. След туй лявата ръка се слага на дясното рамо и се прави същото, каквото и с дясната ръка. (Това упражнение се направи няколко пъти.)

5. Двете ръце настрани, после нагоре над главата, надолу покрай главата – прави се обливане. (То се направи няколко пъти.) След туй ръцете се поставят на гърдите, като се изговаря три пъти сричката ху.

(Всички упражнения извършихме седнали.)

Имате ли някакво упражнение за вечерно време? Последното упражнение беше Бог е Светлина, Ангелите са топлина, а всички хора са Доброта.

Упражнение:

Това упражнение ще бъде за една седмица. Всички ще го изпълнявате само вечерно време, точно в 10 часа преди лягане. То ще се прави по следния начин: ще седнете комфортно на стола си, а който иска, може и на земята – ще прекръстосате краката си. Ще се обърнете на изток, ще застанете спокойно. И в туй спокойно състояние веднага ще отправите ума си към далечния запад. Ще наблюдавате дали, като препращате ума си, ще видите някоя светла точка или някое светло огнище, което да привлече вашия ум. Тъй ще проектирате ума си – ще почнете по права линия. Гледайте какво ще забележите. След туй ще обърнете ума си на юг. Пак ще го проектирате по права линия. Пак ще забележите дали има някаква светлина, която да привлича ума ви. После ще обърнете ума си на север и ще забележите има ли някоя светла точка там. Накрая ще спрете на изток и ще свършите упражнението.

Ще видите към коя от четирите страни на Земята светлината е по-голяма: на запад, на юг, на север или на изток. По десет минути ще правите упражнението – един опит ще направите за вашия ум. Сложете по две или три минути за всяка страна. Всичко дванайсет минути: три на запад, три на юг, три на север и три на изток. Ще се стараете да бъдете точни. Ние ще започнем с точността. И излетите ще правим точно. Това упражнение ще правите точно в 10 часа. Вкъщи ще го правите. От тази вечер може да започнете.

Сега аз ще ви кажа: онези, които остават на особено мнение, които няма да правят упражнението, нека да кажат и нека седят вънка, защото всяка мисъл, че не можем да го направим, противодейства. Онзи, който не може да прави упражнението, да не влиза, да си каже още сега, защото става разкъсване. А онези, които обещаят – да бъдат точни. Защо? Когато правите онези окултни упражнения в Школата, и от Невидимия свят взимат участие. Тия същества ви дават благоприятни условия. Не всякога могат да ви се дадат тези упражнения, защото със силите на Природата не можем да разполагаме всякога. За всяка сила, която се употребява, се води сметка. Нещата не са в излишък, но не са и в недоимък. Всяко нещо трябва да се използва разумно.

Сега например вие имате толкова кашлица. Аз бих желал да зная колко души от вас имат кашлица. Защо страдате от кашлица? Гледам: постоянно пиете студена вода, и то тъй, както не е позволено да се пие. Всички ученици трябва да пиете водата на глътки. Никой от учениците няма право да вдигне чашата със студена вода и да я изпие изведнъж. Туй ще имате за правило! Ще се учите на търпение. В туй отношение кокошките са по-умни. И кокошката дава пример – тя пие много добре. Млекопитаещите защо страдат? Те смучат, смучат водата изведнъж и умират. А кокошката – глътне, спре, глътне, спре. Ако те страдат, то е благодарение на това, че някой път им дават нечиста вода, от която умират. Иначе, тъй както пият водата, кокошките не биха страдали. Тук като сте, можете да пиете по една студена вода, но всеки трябва да си носи по една чашка. Пък като влезем в нашия салон, самоварите ще се сложат и ще избегнем кашлицата. Първото нещо: ще има топла вода в изобилие.

Природата е жива, тя не е механическа. В Природата механическо дишане няма. Тя е органическа и съзнателна. Изисква се и у нас съзнанието ни да е будно, сърцето ни да е будно и волята ни да е будна. Природата долавя всичко и щом не се подчинявате на нейните закони, тя ще ви научи как да пиете вода. Ние имаме пример как от малки работи стават големи пакости. Отива един приятел, който се помина сега, при един зъболекар да му вади зъба. Заболяло го – иска да се отърве от тази мъчнотия. А този зъб трябваше да го боли. Той трябваше да изтърпи това наказание, но не можа и плати с живота си. Лекарят тегли зъба, но го счупва. Изважда го най-после, но инструментът бил нечист, инфектира се мястото, подува се. Вика други лекари, нарязват мястото и изпращат нашия приятел на онзи свят – заради един зъб. Този човек не трябваше да си вади зъба. Сега и вие понякога искате да избягате от страданията. Аз ви казвам: малките страдания приемайте на драго сърце! Бягате ли от тях, ще дойдат по-големи страдания. Понякога се яви у вас кашлица. Сложете волята си в действие. Борете се с кашлицата. Ето как се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после сините, зелените. Прекарайте ги оттам, какво ще ви коства? Кашлицата всякога разваля тонирането на организма на човека. По този начин, чрез лъчите, ще се ускори лекуването. Гледайте да го стимулирате. Кашлицата е жива, кажете й да излезе, да ви напусне. По този начин ще упражнявате волята си. Трябва да покажем, че умът има сили да лекува. Ако с ума си ние не можем да лекуваме, къде е силата ни? Ще гледате да упражнявате ума си. Сега аз забелязвам: някой ваш приятел, като го заболи крак, веднага тича при лекаря и той бърза да направи инжекция. При лекар в краен случай се отива, а първа помощ ще си дадете вие. Няма защо да бягате при лекаря. Вие сте ученици: заболеете ли, дава ви се задача – лекарят няма да реши задачата вместо вас. Ако той трябва да я реши, той ще ви прати на онзи свят. Например този наш приятел, като го заболя зъбът, можеше да си сложи компрес и щеше да се спаси. Инфекция станало! Можеше да му поставят млечен компрес и инфекцията щеше да спре. Или той можеше мислено да огради зъба си – инфекцията щеше да спре. Може да направите опит: имате един цирей, появил се на бута ви, на дебелото месо. По-нагоре се образува друг. Вие ще кажете на втория: „Ти ще излезеш преди първия“– и той ще излезе. Ние имаме опит в това. Тук на една сестра синът й имаше цирей. Първия път му направиха операция и цели два месеца се лекува. После втория път като се явиха циреи, направиха тъй, както казах – през първия излязоха. По този начин минаха много лесно. Тия два цирея са като скачени съдове. На втория ще кажеш: „Моля те, през тази отворена врата ще излезеш.“ Ако не му кажеш това, той ще направи втора врата. После ще дойде трета, четвърта – ще надупчат тялото ти. Колкото циреи се зародят, кажи им да излязат през първата врата.

После друг опит може да направите. Имате треска. Вие може да покажете на тази треска едно място откъде да излезе. Можете да й кажете да излезе някъде зад ухото в едно малко цирейче или на устата отстрани. Тъй стават тези работи. При болестите се задържат известни нечистотии, които може да излязат по един правилен начин. У вас някой път се заражда страх и вследствие на това се явяват много неприятности за малки работи.

Всичко туй е първата помощ, която трябва да дадете на себе си. Заболи ви гърлото, простинали сте – веднага си сложете един млечен компрес или компрес от маслини. Аз ще ви препоръчам един друг лек. Ще вземете квас, ще направите тархана, ще турите изобилно черен пипер, тъй, да ви текат сълзи. Щом ви заболи гърлото, вземете за ядене туй: хем тарханата хубава, хем лековита. Като ядете тарханата, този черен пипер ще образува едно голямо сгорещяване. Той е едно хубаво лекарство, антисептично. Едновременно ще имате едно приятно ядене, а при това и лечебно. Ако някой страда от нещо, простудил се е, вземете тархана един, два, три пъти наред и ще избегнете много усложнения. И тъй, ще знаете: или млечен компрес, или компрес от маслини, или тархана най-после; тарханата ще я ядете топла. Вие сами ще си счукате черния пипер. Не ви препоръчвам да вземете от бакалина счукан пипер: вие сами ще го счукате. Тази рецепта няма да я давате навън. Тя е един специалитет. Ако вие я изнесете навън, лекарите ще се хванат за корема от смях, ще кажат: „Бива, бива, ама такова голямо невежество!“ Вие ще направите опит един, два, три пъти: с децата си ще направите опит, с някой ваш приятел. Ще им кажете: „Имате ли квас? Да направите тархана, опитайте и вижте как действа тя.“ Ще има изключения, навсякъде тя не ще може да лекува. Не казвам, че във всички случаи ще лекува. Някъде петдесет процента, някъде седемдесет и пет процента може да лекува. При употребата на всички лекарства умът трябва да играе важна роля. Едно правило спазвайте: щом направите тарханата, ще мислите за нея, че действа добре. Ако вашият ум е разтревожен и си кажете: „Това няма да ми помогне“, и в ума си имате друго лекарство, вие ще си противодействате. Киселото изобщо отнема възпалението, действа малко успокоително. А пък черният пипер действа сгряващо. Българите изобщо турят черен пипер, масло и спирт, някой път турят камфор и с това лекарство разтриват.

Колко души страдат от кашлица сега, я пребройте! Деветнайсет. Тази кашлица можем да я премахнем за двайсет и четири часа, но трябва да се образува една абсолютна хармония. Тази кашлица показва, че между вас няма хармония. Но ако ми обещаете, че за един месец ще въдворите хармония, ще пратим тока. Законът е такъв: не мислете за болните хора – нищо повече! Изхвърлете всичките болни хора от ума си. За болни хора не мислете. Мислете за здрави хора, за здравата Природа.

Е, добре, сега вие, болните, слушайте ме! Аз ще оставя здравите: с вас, болните, ще се занимая. С вас ще се позанимая ден-два, да видя дали сте послушни. След като си направите упражнението през тази седмица, тогава за десет минути ще дойдете вие, всички кашличави, за лекуване. Ще видим следващата седмица колко ще оздравеят. Най-първо ще отправите ума си да се съсредоточите, да видя дали ще се излекува вашата кашлица. Ще употребите по десет минути в продължение на седем дни. Ще видим може ли да проработи този ток за лекуване на кашлицата ви, или не. Онези, които кашлят, ще се молят. Ще кажете: „В името на Любовта, Мъдроста и Истината заповядвам на кашлицата да си иде.“ Да иде на работа, понеже тя е влязла като един банкер вътре във вас, на лихви живее. Ще я помолим да си излезе. Всякога кашлицата иде от демагнетизиране на организма. Демагнетизирането може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее, той се демагнетизира: може да се демагнетизира гърлото, дробовете или цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови магнетизмът на организма. Разбира се, при сегашните условия на живота, както живеем тъй интензивно, има условия да заболеете.

После за тия, кашличавите, ще направим една специална екскурзия. Ама слушайте, на всички кашличави казвам: по две ризи ще носите. После, като идем на Витоша, ще сложите по двайсет килограма на гърба си, че като излезете горе, всички ще се изпотите, но трябва да бъде в един слънчев ден, когато няма вятър. Ще си носим двата чайника, че като идем, всеки ще изпие две-три или четири чаши топла вода. Всички ще носят чайниците, ще се редувате.

Ще направим няколко опита, ще видим как ще се излекува кашлицата, но се изисква топло време.


Тайна молитва