от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Светото място

Светото място - София 1939 г.


СВЕТЛИЯТ КРЪГ

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Тя постоянно ни весели.


На фиг. 1 е дадена правата линия АВ. Ако някое същество се движи по тази права и срещне препятствие в точка С, като не може да продължи пътя си до точка В, то ще се издигне нагоре, в посока на второто измерение.


фиг.1

MOK 6 32.png

Значи, ако човек срещне препятствие в живота на първото измерение, нищо друго не му остава, освен да се издигне нагоре, в посока на второто измерение. Това е метод, който човек може да приложи по отношение на своите мисли. Срещне ли известно препятствие или съпротивление на мисълта си, човек трябва да се повдигне в по-високо поле. Влезе ли в полето на висшата мисъл, той е свободен от всички проти-воречия и спънки.

Коя е причината за препятствията в живота? Преди всичко препятствия съществуват в материалния свят, дето възможностите са ограничени. Когато казваме, че възможностите на човека са ограничени, имаме предвид материалния живот, в който идеите не се реализират мигновено, както в идейния свят. В идейния свят човек може в един момент да стане милиардер, цар, божество, но дойде ли до реализиране на тия идеи, нужно е време. При сегашните условия на живота невъзможно е всички хора да станат царе, но през вечността всички имат възможност да постигнат идеалите си. Понеже в един живот човек не може да реализира желанията си, затова са предвидени много съществувания. Много пъти ще дохожда човек на земята, докато реализира своите желания и се усъвършенства.

И тъй, за да реализира една своя идея, човек трябва да разполага с известни условия. Запример, ако иска в даден момент да си ушие копринена дреха, той трябва да има на разположение коприна. Как ще реализира идеята си, ако страната, в която живее, не произвежда коприна? В идейния свят човек лесно може да има копринена дреха, но в мате¬риалния свят не може да я реализира. – Ама аз искам да имам копринена дреха. – Как ще искате от хората това, което те не са в състояние да направят? В идейния свят човек може да бъде милостив, любещ, добродетелен, но ако рече да се прояви такъв, какъвто желае, ще види, че не може. Колкото да желае, в един и същ момент човек не може да обича всички хора. В даден момент човек може да обича само едно лице. Щом обича един човек, той не може едновременно да обича всички хора.

Като ученици вие трябва да се стремите към цялото, към Бога, в Когото се включват всички живи същества. Обичате ли Бога, ще обичате и Неговите части. Отправете всичката си любов и всичкото си внимание към дървото, а не към неговите листа и клони. От благосъстоянието на цялото дърво зависи благосъстоянието на всеки лист и клон.

Възлюбете живота. Това е задачата на всеки човек. Всеки може да възлюби живота, но никой не може да го придобие. Защо? Защото животът му е даден вече, няма защо да го придобива. Има неща, които човек трябва да придобие, но за тях се иска време, усилие и труд. Малко е житното зърно, но милиони работници работят в неговата лаборатория, докато го извадят на бял свят. Малки, светли точки са Божествените мисли, но за реализирането на една такава мисъл са нужни милиарди работници. Човек се е родил на земята, но колко работници са чукали върху него, за да се яви днес в човешка форма! Първоначално човек е съществувал като идея в ума на Бога, докато е дошъл денят на неговото проявление.

Същото може да се каже и за идеите. Всяка идея може да се реализира на земята, само когато слезе от идейния свят. Докато е в идейния свят, тя храни само ума на човека. Щом се оформи и отдели от другите идеи, тя слиза на земята, като запазва основата си неизменна и така се реализира. В даден момент човек може да реализира само една идея. Докато държи в ума си две идеи върху един въпрос, той не може да реализира нито една от тях. Запример човек може да се храни само по един начин – чрез устата. Стане ли ангел, той може да се храни пак по един начин – чрез порите на тялото си. И човек се храни чрез порите, но несъзнателно-. Порите възприемат прана от въздуха и по този начин обновяват организма. За да се реализира една идея, тя трябва да мине през подсъзнанието или през свръхсъзнанието. Там идеята изгрява и излиза на бял свят, готова за реализиране. Подсъзнанието крие в себе си живота на миналото. Там са складирани опитностите на човека. Достатъчно е човек да напрегне мисълта си, да се концентрира, за да извади нещо от склада на своето далечно минало.

Всеки човек трябва да работи върху концен¬триране на мисълта си. Не работи ли доброволно, насила ще го заставят. Великите хора се отличават с голяма концентрация на мисълта. За да постигнат концентрация на мисълта си, те са минали през големи страдания и тежка дисциплина. За да напише едно велико произведение, писателят е минал през такава дисциплина, каквато обикновеният човек не подозира. Вие четете запример романа „Възкресение” от Толстоя, но не знаете кое го е заставило да напише този роман. Кога може да възкръсне човек? Когато поправи своето минало.

Като работи върху самовъзпитанието си, човек трябва да се стреми към чистота. Няма по-красиво нещо на физическия свят от чистотата. Да бъдеш чист на земята, това значи да живееш в рая. Чистотата е свързана със здравето. Чистият човек външно и вътрешно е абсолютно здрав. За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си. Всяко желание има определена тежест. Колкото по-ниско е едно желание, толкова по-голяма е неговата тежест.

Следователно искате ли да запазите чистотата на сърцето си, не дръжте в ума си две разбирания за живота, за науката, за природата. Стремете се към добър живот и права мисъл. Добрият живот носи топлина за сърцето. Правата мисъл носи светлина за ума. Четете ли нещо, не бързайте да се произнасяте, че нищо не струва. Кажете в себе си, че тази форма на изказване на мисълта не е още завършена. Каквато да е формата на дадено произведение, то все ще може да трансформира енергиите на някой човек. Формите на всички извори, скъпоценни камъни, животни могат да трансформират енергиите на човека. Има автори – писатели, музиканти, художници, които са в състояние да трансформират човешките енергии. Като знаете това, отдавайте на всеки човек, на всяко живо същество такова внимание и почитание, каквото и на себе си. Това е правило, което трябва да се спазва при самовъзпитанието. Самовъзпитанието има за цел да организира силите на човека. Мъчно се постига организиране на човешките сили. Ако отделният човек мъчно се организира, колко по-мъчно ще бъде организирането на обществото. Обществото не е механически сбор на същества, но органически, със строго определени интереси – материални, умствени, духовни. Кой каквито интереси има, трябва да ги реализира. Не ги ли реализира, той ще се под-пуши. Някой има интерес към научни въпроси, друг – към изкуството. Някои се занимават с окултни науки, изучават щастливите числа в живота. Всеки момент от времето е свързан с щастливо или с нещастно число. От съчетанието на силите в човека зависи в кой от двата момента ще попадне – в щастливия или в нещастния. За да хармонизира силите на своя организъм, човек се нуждае от вяра.

фиг. 2 

Като изучавате геометрията, вие се натъквате на квадрата като форма или образ, с който можете да вършите всичките си работи. Квадратът представлява материалния свят, а кръгът – идейния. Като прекарате двата диагонала АВ и СD в квадрата АВСD (фиг. 2.), той се разделя на четири малки и на два големи триъгълника. Диагоналът АВ, който същевременно е основа на триъгълниците АСВ и ABD, служи като граница на два свята. Защо? Защото точката В е свързана с центъра на земята, а точката С – с центъра на слънцето. Който влезе в триъгълника АСВ, ще има едни условия за живот – възходящи. Който влезе в триъгълника АВD, ще има други условия – низходящи. Те представляват две течения на живота, които се отразяват и в самия човек: едното течение върви от главата към краката, а другото – от краката към главата. Всички енергии слизат от главата и отиват пак към главата. Затова е казано: Каквато е главата на човека, такъв е целият човек. Двете течения в човека образуват един кръг около него. Колкото по-светъл е този кръг, толкова по-здраво и чисто е неговото тяло. Когато линиите на този кръг не се прекъсват, човек може да направи всичко. Той започва да пише, да работи, да твори. Той става поет, художник, музикант.

Желая всички да образувате този светъл кръг около себе си и да бъдете внимателни, да не подпушвате енергиите си. По този начин вие ще бъдете защитени от бурите на живота. Това значи да се свърже човек с добрите влияния на планетите.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Тя постоянно ни весели.


32 лекция от Учителя,

държана на 15 май 1927 г., София