от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

1921


1921г.


СЪБОРНО СЛОВО 1921 ГОДИНА

Актуални проблеми и задачи за работа през годината от: „Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Дадени на учениците от Всемирното Братство при срещата им в гр. Търново през 1921 г."

За учението и Учителя

Аз искам да се заемете да изучите Учението на Бялото Братство. Вие ще го намерите разхвърляно в целия окултизъм, в теософията, в християнството, навсякъде ще го намерите. В туй учение навсякъде има единство, в него няма разногласие. (214-215 стр.)

Ще се научите да предавате учението на Бялото Братство. Да не казвате, че това е учението на някой си Дънов, че той го е измислил. Ако аз съм го измислил сега, утре ще дойде някой Иван, някой Петко, някой Стоян. Е, какво ще стане, ако ние измисляме нещата? Какво ще стане с тези картини? Другояче стои въпросът. Всички онези велики хора, които са дохождали, са предали тази Божествена Истина тъй, както им е дадена. В това се състои тяхното величие, тяхната слава, че са предали тази Истина тъй, както Бог им я е дал, а всеки, който не е предал тази Истина, както му е дадена, е от черните братя.( 227-228 стр.)

(Още на събора 1912 г. Учителя казва: „Не искам да изпъква във вашия ум някой си г-н Дънов, а онова, което желая, е вие да познаете Господа, защо аз имам и вземам участие във всичките му работи.")

Интересен е 16-ия стих от 7-ма глава от Евангелието на Йоана: „Отговаря ми Исус и рече: „Моето учение не е мое, но на Оногози, Който ме е проводил". Значи, Онзи, Който го е проводил. Следователно всеки, който е проводен и носи туй учение, той и учението имат един и същи източник. А когато дойде някой и каже: „аз тъй казвам", друг дойде и каже: „аз пък тъй казвам" – това са учения, които раждат спорове. А всяко учение на онзи, който говори, и Онзи, Който го е пратил, е едно и също. Това е Учението на Бялото Братство. Когато едни кажат: „ние тъй мислим", друга: „ние пък тъй мислим", това е учението на света.

Христос ясно казва, че туй учение не е негово, а на Оногова, Който го е проводил. Сега, когато у вас се зароди едно учение, вие ще се запитате: това учение ваше ли е, или на Оногова, Който ви е проводил? Ако е на Оногова, Който ви е проводил, то е право, а ако е ваше, то е учение на света.

Желанието ни е вашето Учение да е на Оногова, Който ви е пратил. Не само аз каквото ви говоря, но и вие каквото говорите, да е едно и също с думите на Оногова, Който ви е проводил. Аз вярвам в Неговото учение, то е всякога право. То е принципално. Туй трябва да бъде Учението на душата ви. И тъй, Учението на Оногова, Който ви е проводил, е право учение. А ще го познаете по това, че щом е Негово учение, в душата си ще чувствате една радост, в нея ще блика вътрешна любов към всички хора, в дълбочината на душата ви ще се зароди едно вътрешно съзнание, дано всички да се обърнат, да познаят Истината тъй, у вас се е зародила. (244-245 стр.)

И после, ние се самозаблуждаваме. В света има само един Учител, той е Учителя на Любовта. Един е Той, не мислете, че има много, един е Великият Учител на Любовта, а всички други Учители са проявления на Любовта. Когато говорим за Учителя, разбираме Великата Безпределна Любов, която се изразява в даване знания, мъдрост, щастие и блаженство на всички същества на земята. Туй Същество, всеки ден мисли за другите същества, каква форма да им даде и всеки ден чува въздишките им, цял ден мисли, как да подобри тяхното съществувание. Това е Великият Учител и ние всички искаме да бъдем израз на Неговите мисли, на Неговите чувства, на Неговите действия. Аз бих желал така да бъде за всички. И тогава всички ще бъдем ученици, всички ще бъдем учители. Кога? Когато е Той в нас. Ученици сме, когато възприемаме, а учители – когато предаваме някоя Божествена мисъл, когато Той я предал. Когато я предадеш, ти си пак ученик, пак отиваш да възприемаш. Да бъдеш Учител значи да изкажеш Божествените мисли, Божествената Истина и Божествената Любов на света. Така мислете, за да не се зароди у вас мисълта по отношение на някого: „Че той ли е Учител?" Щом говори у него Любовта, всички ще го слушаме. (272-273 стр.)

Обаче, когато дойде този жив Господ, който е между нас, с Него всичко ще свършим, казва Писанието, и ще започне онова вътрешно растене, и всички неща ще стават без принуждение. Сега вие срещате някого и казвате: „Той е учител, по закон ще го назначават, трябва да има ценз, да е свършил университет. Имате право. Обаче, когато дойде Господ да живее между нас, ще има само един Учител, и този Учител ще живее във всинца ни. И когато говори Той в когото и да е, ние ще го слушаме, ще познаем Неговия глас. Когато говори този Учител, Неговите думи са определени, Неговите думи са особени, Неговият глас е особен. Този Учител говори със Словото на Любовта. (117-118 стр.)

В ума си ще имаш винаги само един Учител. Този Учител аз ще го кръстя с името: Учител на Любовта. Някой пита: „Вярваш ли в Христа?" Казвам: „Не вярвам в Христа." – Ами какво е Христос? Христос, това е външна страна, той е Учителя на Любовта. Ако познаеш Любовта, ще познаеш и Христа. Сам Христос казва: „Никой не може да дойде при Мене, ако Отец ми не го призове, не го привлече". С какво ще го привлече? – С Любовта. Следователно, когато нас Любовта ни привлече, ще познаем и Христа. (175-176 стр.)

Ние всички в бъдеще трябва да мислим тъй, както е мислил Христос, не историческият Христос, а Христос на Любовта – този Великият Божи Дух, Който създава всички блага на света. Когато видите лицето на този, живия Христос, вие ще бъдете радостни. (294 стр.)

Ръководителите и организацията

Сега да се повърна към практическата страна, т.е. към реалната страна, която е съществена за нас. Ние искаме да се организираме, за да работим. Организациите могат да бъдат механически, когато няма тясна, вътрешна връзка у частите. Връзката може да бъде органическа, т.е. вътрешна, но ако в тази вътрешна, органическа връзка няма съзнание, т.е. няма разбиране между частите, не се постига целта.

Какъв е великият закон вътре в Природата? Всички ония, които започват с механически начин на организиране, се увеличават отвънка, а всички ония, които започват с органическия, се увеличават отвътре. (134-135 стр.)

Да оставим всички Божествени връзки сами да действат по един път и Господ да образува Божествена организация, която да почива на закона на Любовта. Дойде ли Любовта, тя ще ни организира. Щом се организираме, ние ще бъдем на мястото си и ще почнем да действаме, да функционираме като един нормален, Божествен организъм. Тогава волята, сърцата, умовете ви ще действат правилно, всичко ще бъде правилно, няма да усещате никакво стеснение, връзките помежду ви ще станат нормални и приятни. (201 стр.)

Туй, което ни свързва, то е Божественият принцип, който действа в нас, и ние искаме този принцип да действа и във всички хора. Той е, който ни свързва. Щом го има между нас, ние сме братя, ако го няма – не сме братя. (108 стр.)

Изобщо, във всички градове сега има една малка вълна на разединение. Тя започна като краста от София, мина в Стара Загора, сега е в Сливен, отива към Бургас, приближава се към Айтос, в Шумен се е развила в големи размери, диария има там. Това са психически вълни, които се дължат на известни микроби. (182 стр.)

Някои от вас запитват, например, защо трябва да имаме ръководители? То е все едно да запитвате – защо трябва да имаме глава? Като дойде някой чувал, здравият е, който трябва да вдигне чувала. Ако този ръководител е само капелмайстор, да маха с пръчицата, аз такъв не искам, но ако той вдига чувала, аз го похвалявам. Ако тези ръководители, като капелмайсторите, само вдигат пръчицата, не ги признавам за такива, били те мъже или жени, но ако работят много, ще ги наречем ръководители. Всеки ръководител е от Бога. Ако е от Бога, той ще работи, ако е от дявола, той ще маха само пръчицата. (183 стр.)

Сега някой бил ръководител в някой град. „Защо да бъде той?" Ами че, ако Любовта го е поставила тук да се жертва – добре дошъл, но ако сам се натрапва, ще му кажем: „Братко, задръж си всичко за себе си." Аз искам всички ръководители по градовете да бъдат поставени по любов. Нали сме едно Братство, основано по Любов? (271 стр.)

Сега аз ще моля ръководителите в градовете, те да започнат със закона на Любовта, те да заемат последните места. Нали Христос казва: „Който иска пръв да бъде, последен трябва да стане". Силните в Любовта да започнат да служат на всички. (274 стр.)

Работа за годината

I.Годината

Туй небе, което виждате днес, какво говори? Господ говори така: „От едната ни страна е месечината, която е пълна; тя е емблема на Христа. А от изток изгрява Слънцето, което е емблема на Божествения Дух, който раздвижва света, т.е. две условия имаме – месечина и Слънце, които се гледат, т.е. Христос в материалния свят и Духът в ангелския свят. И двамата работят за създаване на човечеството. (6 стр.)

Ще ви прочета 21 гл. от Откровението. 21-та глава има връзка с 21-та година. „Израил" значи всички синове на човечеството. 12-те порти са за цялата раса. От изток трите порти са за жълтата раса; откъм север трите порти – за бялата раса; откъм юг трите порти – за червената раса и откъм запад трите порти – за черната раса.

Както виждате, мидите, които са образували тия бисери, са били много големи. Понеже сега Господ прави ново Небе, вашето старо небе ще се разруши. Понеже това небе заминава, вашето небе ще се закрие и старите ви разбирания, убеждения, вярвания, всичко туй ще замине и нито помен няма да остане от него. (112 стр.)

Понеже тази година е тринадесета по съдържание, по сбор на цифри, то, които мислят добро да направят, няма да го направят, и които мислят зло да направят, пак няма да го направят. Тази година е година на почивка. Искам вие да си починете тази година; не се старай нито добър да станеш, нито лош. Цялата година нищо няма да направите. Сега да разберем почивката. Тази е Божествената почивка. В евреите, например, след всеки шест години оставят нивата да почине една година. Тази почва трябва да се остави на слънце да се грее, за да придобие енергия. Мнозина от вас имат желание да направят добро, но за това се иска енергия, а вие я нямате. Трябва да има какво да дадеш. (65-66 стр.)

Пак ще ви напомня: ще съсредоточвате своята енергия тази година. Аз съм .. не се четеожил намерение да разкъсам всички онези връзки, които ви спъват. (201 стр.)

Понеже тази година аз я наричам „юбилейна година", трябва да разчистите сметките си, всякакво взимане-даване. Комуто каквото имате да давате, ще му го върнете и ще кажете: „Братко, аз имам да ти давам, вземи си го". Пък и каквото имате да вземате, ще си го вземете, ще кажете: „Братко, върни ми това, което си взел"... Не да го хванеш за гушата, да го разтърсиш, но по закона на Любовта, ще го хванеш и ще му кажеш: „Братко, дай ми моето и аз ще ти дам твоето, и ще започнем новия живот, който настъпва". Всеки един от вас лично ще трябва да ликвидира тази година, ако иска да се учи, да бъде ученик и да разбере Христовото учение в бъдеще. Той трябва да ликвидира сметките си. Ще каже някой: „Има време". – Няма време, тази година като мине, изгубвате всичко. Няма време! (113-114 стр.)

Тази година, както ви казах, работата ви темел не може да хване, не може да кажем, че ще направим това или онова. Тази година ще се заемете да уредите сметките си, ще отворите тефтерите си и ще кажете: „Братко, у мене има остатък от баба ти, от дядо ти, ела да си го вземеш". Другият ще пише: „Братко, аз имам остатък от дядо си, ще дойда да си го взема." Така ще си пишете и ще започне помежду ви обмяна и размяна. Тогава ще започне да се разведрява вашето съзнание и умът ви ще заработи. Та онези от вас, които имат най-много инициатива, да основат нещо; и по-младите, и по-старите, да почнат всички да работят, тъй както в живота започват. Най-напред започват младите, после възрастните и най-после, старите. (125 стр.)

II. Групова работа

Четирите съвета (на физическия труд, на духовния живот, на просветата, на примирителите)

Всеки съвет ще се състои от по 100 души, смесени ще бъдат – мъже и жени. Всеки един град може да си направи в миниатюр същото нещо, но ще бъдат свързани. И тъй, от всинца ви ще има 400 души чиновници, но без заплата, без портфейл.

Още днес следобед, към три часа, ще се съберете и ще изберете тези четири съвета изведнъж и ще ги приложите, за да започне тази работа. От 100-те души половината ще бъдат мъже и половината – жени. И младите ще влизат вътре. Младите момци и моми ще бъдат от по 21 години нагоре. Те ще бъдат в запас, в резерва, ще заместват старите, когато те издържат сражението. Старите ще сложат най-напред, а младите – отзад, понеже старите са калени. Младите, като видят едно - две сражения, и дойде до тях реда, те са вече герои. (130 стр.)

Всеки един съвет между себе си ще избере по 10 души, които ще бъдат постоянното присъствие, за да може работата да върви по-спешно. Да кажем, има нещо; ще изпратите тези 10-те да отидат, те ще бъдат като изпълнителен комитет. Ония, които ще влязат в съвета за физическия труд, ще трябва да имат здрави мускули и воля. Ония, които ще бъдат в примирителния съвет, ще трябва да бъдат със съдийски познания и сами да са примирени. Ония, които ще бъдат в духовния съвет, трябва да имат сърца повече развити. Ония, които са в просветния отдел, трябва да имат ум повече развит. Примирителите са хора на милосърдието.

По жребие се избраха 400 души за четирите съвета. (132 стр.)

Запитват: „Възможна ли е съвместна работа на тези групи, щом има хора от различни градове?"

– В първо време ще си кореспондират. Например, някои братя от София ще ангажират някое място и ще започнат да го обработват. Сега русенци правят опит, те не са завършили още работата си, не са видели още своя резултат. Айтосци също правят опити. Всички работят. (153 стр.)

В една работа, внесат ли се дребнавостите, се разваля.

Законът на сегашното развитие изисква да се започне от физическия съвет, с материалното, а не с духовното. Това се налага. Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с невидимото"... Ако има някоя сестра, която се обезпокоява за своята прехрана, тя не може да служи на Господа, тя не може да бъде духовна... Ще създадете работа за всички. Ако някоя от сестрите няма работа, ще й създадете. (127-128 стр.)

Ония от вас, които са в просветителния отдел, разменете мисли върху този книжовен отдел, какви книги да издадете, какви книги да се препоръчват за четене. И някои от вас, които могат, нека прочетат тези книги. Ще се постараем да разпределим този труд, за да станем по-интелигентни, защото, тъй както вървим, не сме интелигентни. Хората от външния свят са по-интелигентни от нас. Имайте предвид, че Христос казва: „Синовете на този век са по-умни от синовете на виделината". Някои от нас трябва дълго време да страдаме, за да се научим на правия Божествен път. (148-149 стр.)

Запитват: „Каква работа ще има четвъртата група?"

– Тя има най-голяма работа, примирителна. Например, две сестри се скарали. Примирителите ще проучат основните причини, защо и за какво се скарали и то, не да решат кой е виновен, а да търсят причините. Тази деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора; ще дадем един малък модел, да покажем, как трябва да се работи. (151-152 стр.)

Ония от вас, които влизат в тъй наречената физическа група, най-малката задача, която ще трябва да извършат през годината, ще бъде следната: да убедят трима души да садят дръвчета в градините си. Това е най-малкото, което могат да направят.

Ония от вас, които са в духовния съвет, най-малкото, което може да направят, е следното: да намерят трима души, да ги убедят да изправят по три грешки в живота си.

Ония, от просветния съвет, да намерят трима души, да ги убедят да прочетат по три от най-хубавите книги.

Онези, които влизат в примирителния съвет, да намерят трима души и да ги примирят с по трима техни неприятели. (179 стр.)

Това ще бъде един импулс да събудите способностите, които имате, и един на друг ще предадете от вашите енергии, които ще се кръстосват. Има някои, у които природният ум е силно развит, затова те ще придадат част от своята енергия на други, у които природният ум и способностите са слабо развити. Ще има придаване на енергии у всинца ви и тогава ще започне едно вътрешно движение. Които са много енергични, ще предадат от енергията си на ония, които са слабо енергични, тъй щото, ще почне обмяна на енергиите; но ако не разбирате закона, ще действате един на друг по контраст и тези енергии ще се неутрализират. (141-142 стр.) Идеята съвсем не е тази – да вземете мотиката. Ние искаме само да използваме свободното време и да не оставаме празни, та да влизаме в грях. То може да бъде един ден в седмицата, или в месеца, но по закона на Любовта. (156 стр.)

Пазете следната идея: като започнете тези опити, ако мислите да се осигурите материално с тях, никак не се залавяйте. Тия малки опити не са места за осигуряване. (153 стр.)

Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполучлив. Всеки първи опит е несполучлив. Всякога е така. Знаете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че Той направи първия човек по свой образ и подобие, сложи го в Рая, но опитът излезе несполучлив. Христос дойде и Той направи втори опит. И той излезе несполучлив. Защо? – Защото, като остави работата на своите избраници, те я развалиха и Той трябва да дойде пак, да я поправи. И още опити има да се правят. (156 стр.)

Вчера, когато правихте избора за физическия, духовния, просветния и примирителния съвети, трябваше да знаете, че тези съвети трябва да ги имате вътре, в себе си. Когато говорим за физическия труд, ние разбираме нещата извън себе си. Не, първо трябва да ги разбираме вътре в себе си. Може ли да приложим този закон вътре в себе си, да изправим своето тяло, ще може да иправим и себе си. Но, ако аз не мога да изправя себе си, как ще мога да изправя другите? (163-164 стр.)

Съветът на „Избраните"

Групата, която аз ще избера от 100 души, тя ще въдворява хармонията. В нея ще влизат най-умните, най-добрите и най-силните по ум, сърце и по воля. Сега във вашия ум ще се зароди мисълта: „Ами ние не сме ли добри?" Четирите групи ги избра Господ, а тази група аз ще избера. Четирите групи стоят по-високо, Господ ги избира, а останалите аз ги избирам, затова те трябва да правят по-големи усилия, за да се кандидатират. Те са най-малките, те са последните. (181 стр.)

(към всички) През течение на годината ще си пишете. Ще имаме съвет да внася хармония и ще работим през цялата година за създаване на тази Божествена хармония, и ще бъдем искрени вече спрямо себе си, спрямо ближните си и спрямо Бога. И тогава ще дойдат по-големи благословения, по-големи проявления; може да се явят между нас хора с по-големи способности, с повече отворени очи, музиканти, поети, с дарби в изкуствата, ще се застъпят всички отрасли, всичко, което е Божествено. (131 стр.)

(предпоследния ден) Сега всички онези от вас, които имат спешна работа, не могат да чакат, след братския обяд са свободни. Широк е пътят им. Пращаме им всичката наша любов, да се върнат по домовете си и да заживеят така, както Господ иска. А онези от вас, които са свободни, ако от любов желаят да останат, могат да стоят, колкото време искат: от вътрешно побуждение. Но, да не остане някой от вас с користолюбива цел, да доизядат каймака отпосле. Но каймакът е изяден вече, айрянът остава само. (281 стр.)

(последния ден) Всички, които са останали днес, ще образуват тези .. не се чете те, които аз избирам.

Дали ще бъдете избрани, още не се знае. Ако приложите казаното, ще бъдете избрани. Този, който приложи закона, е избран. А който не го приложи, ще седи в антрето. Сега, вие, които сте останали тук, веднага ще пишете на другите. Ще им кажете тъй: „Учителя каза, че за тези, които останат тук, ще има айрян, ама той ни излъга, тук има и масло, и каймак". Има, но дали ще го изядете, това е въпрос. Сега, за вас, които присъствате тук, ще има едно правило: сутрин като станете, ще изпратите някому една хармонична мисъл. Ако не знаете какво да кажете, тогава кажете следното: Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга.

Вторият ден същото ще кажете. Всяка сутрин през цялата година, като ви дойде някоя красива мисъл за някой ваш брат, кажете я. После ще изговорите втората мисъл: И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята велика книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички наши братя. (302-303 стр.)

Ще изпращате мисли на всички, на които съзнанието е пробудено. Ще се стараете да влезете в свръзка с всички ваши братя, на които съзнанието е пробудено. Законът е един и същ. Щом съзнанието на човека, до когото се изпрати мисълта, е будно, той е веднага в съобщение с вас. Място и пространство няма за пробудените души – съобщението става моментално. (303-304 стр.)

Други групи

Духовната работа се състои в следното: ще се съберете на групи от по 5–10–15-20-100 сестри в една група, да се молят за някой свой брат или сестра. Например, някой ваш брат страда; ще направите молитва за него и ще му се помогне. Тази група ще наречем „съветници на Божествените молитви". Същото ще направят и мъжете. Ще си определят специални дни, през които ще се молят за някой брат, комуто работите не вървят добре, в каквото и да е отношение... не се чете един колективен начин за помагане. А сега казвате: „Нека Господ му помогне." Ами че когато искам да направя нещо, нали трябва да дойдат в действие моят ум, мозък, крака, мускули, цялото ми тяло, нали трябва да вземат участие? И когато искаме от Господа нещо, нали и Той ще трябва да се раздвижи? Ние, като Негови удове, и ние ще се раздвижим. Щом започне Господ да работи, то .. не се чете си, нокът ли си, ръка ли си, или каквото и да си, ще заемеш своето място да работиш. Друг не може да заеме твоето място. (125-126 стр.)

После, ще ви дам някои внушения за работа през цялата година на тези, които присъствате тук. Ще се изберете ония, които повече си хармонирате, понеже така, не само че се намирате на едно и също поле на развитие, но и връзките ви от миналото са по-силни. Почнете да си кореспондирате помежду си. Ще развивате три вида работа: първо – работа на физическото поле, второ – работа в умствения свят и трето – работа в духовния свят. Нека от вас самите да излезе един практически метод за работа, който да даде резултат, а не само теоретически. Да се съберат двама, трима или петима души, да се съгласят да разменят чрез писма мисли, как да работят във физическо отношение: да засаждат градини с плодове - ябълки, круши, със зеленчуци и др. Или пък да се основат малки колонии, забавачници за деца, или малки училища и да разменяте мисли за разните методи по преподаването; или пък да се отворят гостилници – изобщо, навсякъде да се проявява вашата инициатива. (124 стр.)

Най-първо, в плана на работата, заемете се да си направите на физическото поле братски градини. Всеки един град да има братска градина: плодна градина, зеленчукова градина, от 5-20-30 декара, колкото имате. Ония от вас, които нямат какво да правят, нека отидат там да се позанимават, да вложат труда си, и от туй, което излиза, да се ползват ония братя, които имат по-малко. Нали е практично празното време да се използва? Някои от вас се заемате да образувате столарско заведение в някой град. Заемете се да правите маси, каци, приложете, каквото изкуство владеете, през свободното си време и каквото придобиете, ще може да го продавате. Всички занаяти, които имате, постарайте се да ги сложите в действие. Някой е педагог; да събере 5-10-15-20 малки деца, да открие едно педагогическо училище, една забавачница и да започне да ги занимава. Някои от вас нека се сдружат по 2-3 души, да превеждат книги; ето културна работа! Някои нека образуват класове за четене на книги, съчинения на видни писатели, учени хора. Други, с музикални способности, нека образуват оркестри от цигулки, кларнети и пр. И като се съберем, всякога да има между нас едно голямо разнообразие. Да знаем и да работим, и да пишем, и да пеем, и да свирим, и да четем, всичко да можем. Господ иска от всичко по малко да знаем, та да кажат другите, че: тези хора знаят всичко. (145-146 стр.)

Идеи за комуна

Как да се организира една братска комуна?

– С Любов, с Мъдрост и с Истина. С Любов, защото тия, които образуват комуната, трябва да се обичат тъй, че да жертват всичко един за друг. После, възгледите, които имат, да не стават причина никога за някакъв спор между тях, и да не се лъжат един друг. (247 стр.)

Може да направите в един град следния опит за работа: съберете се 2-3 семейства, за една година поне да се храните заедно, без да си слагате някакви ограничения, да видим как ще направите опита. При задружното ядене ще съкратите бюджета си. Ние имахме такъв опит на нашия курорт. Бяхме 20 души, които, ако се хранехме сами, поотделно, щяхме да плащаме скъпо, а така, задружно, ни излезе по 16 лева дневно на човек. И при това, ще се научите да ядете само необходимото. Едно или две ястия са достатъчни. Тогава и жените ще се освободят от излишен труд. После, да се научат сестрите да имат една обща пералня, да перат задружно. И да имат една обща кухня. Направете един опит; туй не е наложително, но така ще видите какви ще бъдат практическите резултати. А сега, една жена иждивява цял ден в къщи за работа и трудът и е разпръснат. При отделно пране, например, изгарят се повече дърва, изхабява се повече сапун и разноските са по-големи. Приложете това където може, където условията позволяват. За пръв път опитите може да са несполучливи, може да дадат обратни резултати. (152 стр.)

Най-после да се опитаме да направим една идеална комуна. Цялото Братство ще вземем някои общи места и през течение на годината братя и сестри от всички градове ще отиваме на тези места да работим. (154 стр.)

III. Нарядът

На всинца ви ще дам общи упражнения, те ще са задължителни. Само на някои от вас ще дам специални упражнения. Да не се сърдите, защото някои от вас не са готови да им дам такива упражнения. Специалните упражнения са по добра воля, а общите - задължителни.

(определя различни текстове от Библията за всяко селище – 26 на брой) Четенето започва от определения текст и върви последователно до края края на Новия Завет. Това четене започва още от събора, от днес. Ще прочитате по 10 стиха на ден, и то когато сте в най-добро разположение. Когато не сте разположени, ще прочитате само по един стих и то или първия, или последния, или който искате. И тогава ще си отбележите, кой от тези 10 стиха ви е обърнал внимание, дали 1,2,3 или кой да е от десетте. (105-106 стр.)

Сега за всички ви определям един ден в месеца за почивка, през който няма да ядете. Ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третия петък от месеца, значи 12 петъци ще си почивате. Постът ще започне от четвъртък на обед в 12 часа и ще свърши в петък на обед в 12 часа. Това е почивка, закон, не е пост. (106 стр.)

Това е най-малкото, което ви давам, но ако го изпълните добросъвестно, с Любов, ще имате един от най-добрите резултати, каквито не сте виждали в живота си досега. Много малко е, но ако го изпълните от любов към Бога, ще опитате какво нещо е това. (109 стр.)

Темите

Сега, за през тази година ще задам 10 теми на всички онези наши приятели, които могат да пишат върху някои отрасли. Тези теми са следните:

1. По химия: Отношение на химическите сили към физическите и органическите сили в природата.

2. По физика: Отношение на физическите сили към химическите и органическите сили в природата.

3. По астрономия: Отношенията на слънчевата енергия и лунната енергия към земната енергия и какво е отношението и влиянието на слънцето и луната върху земята.

4. По минералогия: Съзнанието на минералите.

5. По зоология: Начинът, по който става преминаването на неорганическото съзнание към органическото, т.е. съзнанието на кристалите към съзнанието на клетките.

6. По ботаника: Влиянието, което растенията са указвали в развитието на човешкия живот.

7. По теософия: Описание на първичното или ембрионалното състояние на физическото тяло, когато човек е почнал да инволюира.

8. По математика: Върху четвъртото измерение, отношението му към първото, второто и третото измерения.

9. По окултизма: Преди колко милиона години човек е дошъл на земята. Ония, които се занимават с окултизма, да прочетат всички догадки по въпроса и въз основа на тези догадки да го разрешат.

10. Пак по окултизма: На кое място ще се яви шестата раса.

Тези са десетте теми, които ще си разпределите помежду си. Нека се намерят доброволци за тая работа.

Ако всички тези беседи излязат сполучливи, ние ще ги напечатим в един сборник. Искам 10 килограма мед от вас! Ще имате работа за цялата година. Мнозина от вас са запознати с различни езици, ще четете отвсякъде, ще събирате материал, както пчелите събират мед. От всеки един кошер искам по един килограм мед, от десетте – 10 килограма мед искам. (199-201 стр.)

Мото:

„Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички отсега за през всичките векове."

Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутринта през цялата година, и то преди почване на молитвата... Ние може да го произнасяме сутрин, на обед и вечер преди молитва, но само неделен ден... Под „неделен ден” разбирам само деня, когато сме в закона на Любовта. (53-54 стр.)

IV. Гимнастически упражнения

Всяко ново движение трае шест броя. Брои се бавно, ритмично. При всяко коленичене коляното едва допира до земята.

1. Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение. Така се държат до края на упражнението. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане: Десният крак се поставя назад, коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

2. Ръцете се изтеглят назад успоредно, с дланите навън. Десният крак се поставя напред. Коленичи се на лявото коляно, като едновременно с това ръцете се спущат надолу, с дланите обърнати напред и пръстите малко превити, както за гребане. Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите, обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положени с дланите, обърнати напред, навън, а пръстите – прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно, като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин, като още веднъж се изнася десният крак. Връщане: Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре, с дланите, обърнати навън. Същото става с левия крак назад и още веднъж десния крак назад. Прибира се десният крак при левия (ръцете са горе отвесно). Прибират се и ръцете на мястото отстрани.

3. Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия напред. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане: Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.

4. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно, като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат в първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После – същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани.

Така се развива човешката воля. (8-10стр.)

Изберете помежду си 10 жени и 10 мъже, добри гимнастици, да направят упражненията, за да се усвоят добре от всички.

Внимавайте как се правят те ритмически. Те не са обикновени упражнения, а се правят според законите на Природата. Ако ги правите така, ще имате полза. Всички упражнения вървят по известен закон. Ние ще се постараем да схванем закона доколко може той да става ритмически. Те са прости упражнения, но умът .. не се чете да взема участие в тях. Като застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, колебание, защото това показва едно нервно състояние. Всяко колебание е един симптом, че има известни елементи, които са извън вашето естество, с които трябва да се справите. Това не е недостатък на вашето естество, но показва, че има известни спънки, срещу които трябва да вземете мерки. (56-57 стр.)

В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова ги наричам волеви упражнения. Ще контролирате всяко едно движение. (57 стр.)

Какво означава първото движение напред? Двете ръце, това са волята, проявление на Любовта. Вземеш първата стъпка – да правиш добро. Броиш до шест, значи решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякане – слизане вътре в живота, да извършиш това, което си решил. Направил си някоя крива постъпка; отстъпи назад (което става в упражненията), поправи погрешката си. Намислил си да правиш зло; отстъпи сега по същия закон. По който начин правиш доброто, по същия начин ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. Тези обяснения ви давам за първото упражениие, което е първата стъпка в живота – да правите добро. А тези стъпки се наричат закон за самоотричане. (59 стр.)

Ако искате да видите какво е състоянието ви, правете упражненията. Чрез тях да правите много проверки над себе си. Когато говоря за кръговете, тогава ще обясня значението им. Туй движение напред, туй движение назад, това са в новата теория двете течения – едното електрическо, другото магнетическо. С десния крак имате едно влияние, това е активната страна на електричеството, а с левия – пасивната страна, влиянието на магнетизма. Ако с десния крак правите добре упражнението, а с левия не можете, значи, вие сте активен, затова ще гледате да уравновесите движенията си. Всякога човек трябва да знае .. не се чете греши. (60-61 стр.)

Воля, воля на всички ви трябва. Дяволът само с воля се държи, само с воля се изпъжда. Ето защо, ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са обосновани на един велик закон в Природата. (88 стр.)

V. Психически упражнения

1. Ще ви дам едно психическо упражнение. Когато извършвате това действие, ще произнасяте следното изречение: „Да подчини Бог всяко низше действие в нас на Духа на Истината". Като правите упражнението, ще произнасяте тази формула и ще имате предвид низшето в света, което развращава хората, ще го снемате надолу. Като вдигнете ръцете си нагоре, ще концентрирате мисълта си, за да започне да действа Духът на Истината върху вас. Това упражнение ще го направите три пъти. (261 стр.)

2. Изречението, което ще произнесете при второто психическо упражнение,е: "Да се възцари Любовта, Мъдростта и Истината във всичката своя пълнота в нашите души". (Ръцете се слагат хоризонтално пред гърдите, с длани, обърнати напред, и средните пръсти допрени; след това ръцете се разтварят и движат в хоризонтална посока и се допират над главата, и се свалят надолу пред гърдите). Това упражнение ще го направите три пъти и при последното изпълнение на упражнението ще кажете: „Така ние отваряме сърцата си на Господа, Който е сега между нас. Да се прослави Неговото име. (Амин)". (261-262 стр.)

3. Психическо упражнение №3 е същото, както психическо упражнение №1, само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни."(283 стр.)

4. Психическо упражнение. Ще съсредоточите мисълта си в следното изречение: „Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух." Ръцете се поставят една срещу друга с допрени пръсти и дланите, обърнати навън пред лицето. Тъй, бавно се разтварят настрани до хоризонтално положение. Издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга и в това положение ръцете се спущат надолу пред лицето, под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път се задържа туй положение: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат до долу, откъдето всяка ръка се прибира на мястото си. (283-284 стр.)

VI. Други упражнения

Като свиеш ръката си на юмрук, трябва да знаеш, че си слязъл във физическия свят, и да се справиш с обстановката, в която живееш. Как трябва да се поставя палецът? Не отстрани, а отгоре, но никога не стискайте, не е в многото стискане. Кога си събирате пръстите, многото стискане не принася никаква полза. Просто съберете пръстите си, сложете палеца отгоре без всяко стискане, защото всяко стискане е едно нервно състояние. Възбудени сте и ако искате да се .. не се чететите, вземете следното положение: лявата ръка на кръста, а дясната – изправена нагоре под остър ъгъл, пръстите – свити и палецът – отгоре над тях. Няма да стискате ръката си. Някой ще каже: „Стиска юмрук". Юмрукът е на физическото поле. Това ще бъде само, когато искаш да воюваш. Просто ще държиш ръката си леко и ще съсредоточиш мисълта си. Тази хармонична мисъл ще произведе в теб много по-голямо действие (след това бавно сваляне ръката надолу). (19-20 стр.)

Добре, да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Вдигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред и надолу покрай главата си и после изтръсване. (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. Тези правила ще ги пазите като свещени, няма да се подигравате с тях; ако рече някой да се подиграе, няма да има никакъв резултат. Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога, ще отправите любовта си към Него и считайте, че тия ръце са Божии, изявявате волята си и Бог се изявява във вас. Божията воля действа. И като прекарате един път така ръцете си, Господ е, който прави това, и ще видите, че туй добре ще ви подейства. (20-21 стр.)

Да направим едно упражнение. Изправете дясната си ръка под наклон в остър ъгъл на главата и кажете: „Оставяме старото настрана. Хващаме новото, възприемаме Божествената Любов". Дланта на ръката нагоре. Сложете я на сърцето си и направете паси надолу (от лявата страна). Отворена ръка нагоре значи възприемане Божествената Любов. Свиваме ръката си, казваме: „Влагаме Божествената Любов в сърцето си". (поставяме ръката на сърцето си). (24 стр.)

Формули

1. „Няма Любов като Божията Любов. – Само Божията Любов е Любов" (три пъти). (З стр.)

2. "Няма Мъдрост като Божията Мъдрост. – Само Божията Мъдрост е Мъдрост. (три пъти). Гледайте да произнесете тази формула колкото е възможно по-хармонично, за да се оживи тя. (4 стр.)

3. Мото: „Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички отсега за през всичките векове." (53-54 стр.)

4. Две мисли: „Да се прослави Господ тъй, както е писал в Своята книга"," И като се прослави Господ тъй, както е писал в Своята велика книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя". (сутрин при ставане). (303 стр.)

5. Формула за прогонване на лоши влияния в няколко варианта:

Дяволът ви е хипнотизирал, затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам и правя обратни паси... (Учителя разтваря ръцете си встрани и духа), при всяко прекарване на ръцете като казваме: „Това е.. не се чете закон", и по този закон ние даваме от една страна Любовта, а от друга страна – Мъдростта. Като кажем тези думи и духнем, дяволските нишки се разкъсват и в човека става едно разтърсване и казва: „Къде бях досега, къде бях?" Та сега и вие ще се попитате, къде сте били. – В дъното на ада. И тъй, всинца трябва да се освободите от туй хипнотическо състояние, затова ви казвам, че трябва да работите с Любов и Мъдрост, понеже те са Божиите ръце, и ще започнете по права линия. Това наричам очистително дишане. Ще проектираш волята в себе си и ще кажеш: „В името на Божията Любов, в която няма никаква измяна, и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото Слово, тъй да бъде". Против тази магия, против тази сила няма друга сила в света, която може да устои. Така ще се разтърсят всички основи на Черната ложа и всички нейни сили се махват. Следователно, всеки от вас ще гледа да се про не се чете. (118-120 стр.)

Първото правило, когато се приближавате към някого, е: не бързайте да отидете изведнъж към него, а се спрете и тогава вдигнете ръцете си и кажете: "В името на Божията Любов и в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне" (духане). Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръснат. Той предава оръжието си и казва: „Аз се предавам". Не направите ли това, не се ли приготвите, вие изпадате в една засада. Тогава идват съмненията, терзанията, омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души". Сега аз искам учениците на Бялото Братство да ходите разумно и да употребявате това оръжие. Давам ви един закон. Употребете го спрямо когото и да е. Който и да е, все тъй ще постъпите.

Запитват: „Пред него ли да извършим това?"

– Не, отдалече още, като забележите неприятеля. Ние имаме право да употребяваме своите оръжия. Писанието казва: „Там да се въоръжите". Как? Ако те употребяват известни сили, ние ще употребим други, в противодействие. От далеч ще направите своето упражнение. Ще погледнете нагоре и ще си направите упражнението. Който ви види, ще каже: „Този какво ли прави?" Той няма нищо да разбере. Това е само един начин да се фиксира вашият ум едновременно, за да противодейства. Това упражнение може и мисленно да го направите, но когато и ръцете действат, по-силно е, едновременно взимат участие нашият ум и нашето сърце. (120-122 стр.)

(към съвета на примирителите) И когато се вдигне някой малък скандал за пръв и последен път, тези 100 души ще се съберат на съвет и ще уредят този въпрос. Тогава всички ще вдигнат ръката си и ще кажат: „В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост и със силата на Неговото Слово да изчезнат всички дяволски работи – ху" (духа се) и всичко ще се оправи. (129-130 стр.)

И тъй, учениците от Бялото Братство трябва да се освободят от тези мъртви образи. „Той ме крайно обиди", казвате. С това ти вече имаш един мъртвец, който трябва да изхвърлиш навън. Колкото повече дни го държиш, толкова повече той ще почне да се разлага, да смърди... Какво ще правиш? – Ще извикаш господаря на този мъртвец и ще кажеш: „В името на Божията Любов, която действа в сърцата ни, в името на Божията Мъдрост, която действа в души ни, и със силата на Словото Божие, което действа в духовете ни, Бог да го прости!" И сега всички ваши умрели да ги погребете, но да не викате други да ги погребват; да не викате мене да ги погребвам, аз няма да дойда. Всеки сам ще отиде да погребе своите си. (174 стр.)

Силни да бъдем значи да контролираме всички свои клетки, да направляваме всички свои мускули във всеки момент. Изящност във всичко трябва да имате. Устата ви трябва да бъде винаги пречистена, а не да мирише. Ако някому мирише устата, да каже: „В името на Божията Любов, в името на Божия Мъдрост това, което мирише в мене, да изчезне". Чрез внушение ще заповядаш на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Ще заповядаш също и на зъбите си да не миришат, да не се развалят. (204-205 стр.)

За учениците

Поздравите

Аз искам тук да минавате като братя и сестри, а не да си казвате: „Хей, момче!". „Братя и сестри" ще си викате, а който не иска, да излезе навън. И после, ще се поздравлявате с лозинката: „Няма Любов като Божията Любов – Само Божията Любов е Любов". Като идвате в тази сграда, абсолютно никакво друго поздравление не се позволява, а като се разпръснете, като излезете от тази сграда, ще се поздравлявате, както искате. Това се изисква, за да не ставаме причина да се спъва Духа. Като се срещнете, ще кажете: „Братко, сестро, няма Любов като Божията Любов..."(86 стр.)

Бих ви дал един начин на поздравление, когато се срещате. Погледнете се с любов 5-10 секунди в очите и поздравете се с леко навеждане на главата, а то значи: моята глава е на мястото. И той ще ти отговори със същото: „И моята глава е на мястото". Погледът да бъде сериозен. И тогава, дай му ръката си и му кажи: „Хайде, на добър ти час". И ще си тръгнете. Щом главата ни е на мястото си, тогава и сърцето ни ще бъде на мястото си, защото Бог е глава на Истината. В такъв случай ще се стараем да бъдем естествени. Ще кажете: "Срам ме е, как да го гледам толкова време в очите?" Не го гледай много, погледни го с любов 10 секунди и кажи: „Братко, моята глава е на мястото си, изпращам ти половината от любовта, която Бог ми е дал". И той ще ти каже тъй: „Братко, и моята глава е на мястото си, изпращам ти и аз половината от Любовта, която Бог ми е дал." Втория, третия ден като се срещате, все така ще се поздравлявате, ще разделяте тази Божествена Любов и хармонията ще започне. (102-103 стр.)

И тъй, сега като ви срещна, ще ви погледна 10 секунди и така ще ви поздравя. Като ви погледна, някои си навеждат очите. Знаете ли какво означава това? – Че не съм готов да служа на Господа. Като ви срещна, ще ви погледна 10 секунди и ще ви дам половината от Божията Любов. И сега аз ви поздравлявам така: „Давам ви половината от любовта, която Господ ми е дал". (110 стр.)

Дарбите

Всеки от вас, каквато и най-малка дарбица да има, да не я пренебрегва, дайте й място, тя ще се развие, тя е отлична. Не се опирайте да казвате: "Този мой брат е по-талантлив, на мене Господ нищо не е дал". Този твой брат, който има толкова дарби, е посветил десет живота в труд и постоянство, а нищо не е придобил така. (223-224 стр.)

Всеки да се старае да развие в себе си някоя малка дарбица. Всеки един от вас да се стреми да бъде особен в известни моменти, всеки да има по една особеност, която у другите да я няма, да не сте еднакви. (229 стр.)

Всеки един от вас да пази тази особена черта и да не искате да бъдете еднакви; например, всички да не бъдете еднакво смирени. Знаете ли колко начина има за изразяване на смирението? (230 стр.)

През годината всеки ще се старае по един особен начин да работи върху си. Всеки от вас трябва да има един особен метод за работене върху своето умствено и духовно развитие – за укрепване на волята и ума. Ще си комбинирате един метод в себе си, за да се образува у вас тази особена черта, всинца да имате нещо особено, да няма между вас двама души еднообразни. То е красивото, хубавото! (234 стр.)

Духовност

Второ едно заблуждение, което се явява между по-млади и по-стари, е кой от тях знае повече. Знанието зависи от събуждането на тези Божествени способности, които имате в душата си. Те трябва да се пробудят и чрез тях ние ще изучаваме света по един обективен начин. (212 стр.)

Има и други духовни прояви, но вие ще се стараете да развиете вашите психически сили, т.е. силите, които Бог е вложил във вашите души, правилно да ги развиете. Например, някои от вас, които сте развили тези сили, тези способности, чрез волята си ще може да излизате от телата си навън, но всички това не може да го направите. (219-220 стр.)

Във вас са събудени още обикновените чувства, обикновената любов, която сегиз-тогиз се примесва с духовната любов, но духовната любов още не е започнала да се проявява. Че не е пробудена, се забелязва по тази ревност, която има между вас, по това, че не можете да се търпите. Духовни хора, пък не могат да се търпят! Те са духовна табела, а съдържанието им не е духовно. Някой казва: „Тази сестра не е духовна". Ами че и ти не си такъв. Друг казва: „И тази сестра не е духовна". Че и ти не си, защото, ако ти си духовен, ще ги попипаш по очите и веднага те ще те видят, и ще тръгнат напред. (213 стр.)

Критиките

Напуснете сега всякакъв критически дух във вас. (5 стр.)

Първото нещо е да знаете вашите слабости и не мислете, че сте съвършени, не се критикувайте един-друг. Всинца, които сте тук пред мене, сте на еднакъв уровен на развитие. Един има добродетели в едно отношение, друг – в друго отношение, един има едни погрешки, друг има други погрешки. Грешките ви не са едни и същи и добродетелите ви не са еднакви, затова ще трябва всички добродетели да ги съедините заедно, защото ни трябват много добродетели, много любов; и като се съединим колективно, погрешките ще изчезнат. (96 стр.)

Самоосъждане между вас да няма. Това е необходимо, за да се обраува между вас известна хармония. (101-102 стр.)

А сега се срещате и си казвате: „Старозагорци не вървят добре в пътя, софиянци – също и т.н." Тогава кои вървят добре? Всинца вървите добре, само дяволите в София, Търново и пр. не вървят добре. Кога са вървели добре? ( 110 стр.)

Сега, млади и стари, всички ученици на Бялото Братство ще действатe по този закон – абсолютна свобода в любовта, и през цялата година ще се постараем да си препращаме любовни мисли. (278 стр.)

Братя

Този свят е на Бога, ние сме негови служители и ще работим за Него. Нищо повече. Ние няма да работим за никоя черква, нито за православна, нито за протестантска, нито за католишка. Ние ще работим за Царството Божие. Ако пък и тези черкви работят за Царството Божие, добре дошли, ние сме с тях. (122 стр.)

Аз съм готов на всинца ви да помогна, безразлично. Всички ония, които искат да изпълнят Волята Божия, ние ще им помогнем, та каквито и да са те, където и да са. Те са с нас. (185 стр.)

Всички ония наши братя, дали присъствуват или не, всички наши братя, които имат един дух с нас, по нищо не се различават от нас, няма никаква разлика, и те могат да изпълнят всичко, каквото и вие (за наряда). А онези братя, които нямат един дух с нас, и тук да са, много не се ползват. (108 стр.)

Опасност

Между учениците на една окултна школа или едно братство, има опасност да се развият техните умове и сърца в едно анормално състояние и да се атрофират техните умове. В какво направление? По форма и по съдържание нашата енергия може да е отправена към духовния свят, но целта й да е чисто материална. (191 стр.)

Следователно, ако у вас има духовен стремеж, а целта ви е материална, ще ви подхлъзване. Крайната ви цел трябва да бъде чисто духовна, а методите, средствата нека бъдат материални. Не трябва да имате абсолютно никакви користолюбиви желания в целта, към която се стремите. Затова има ученици, които вървят няколко години добре, а после се съблазняват. Защо? Те идват тука да придобият знания, да станат учители, после да им плащат. (192 стр.)

Сега ще се пазите. Ще затворите умовете си за злото. По никой начин няма му давате ума си под аренда, под наем. Умът ви, сърцето ви, волята и душата ви ще бъдат посветени на Господа. Туй е девизът на учениците на Бялото Братство! (202-203 стр.)

В бъдеще трябва да започнете да се чувствувате, че сте ученици на Бялото Братство. Ако по живота ви не се познава, че сте ученици на Бялото Братство, по някаква табела ли ще ви познаят? Всеки брат трябва да ходи прав като свещ, гърбица да няма. Очите на ученика от Бялото Братство не трябва да бъдат премрежени, а любов, енергия да блика от тях, да светят и денем, и нощем, светлина да блика от тях; гърдите да бъдат отворени, изпъкнали, а не така, хилави; лицето да бъде светло, бодро, да показва, че в него има добродетели; устата, устните да бъдат отворени, да се вижда, че в тях има живот, а не така притворени. Някой казва за някого: „Какво мисли той?" – Нищо не мисли. Така искам – лицата ви на всички да говорят. Щом ви погледнат, да кажат, че в лицата на тези хора има някаква идея. (203-204 стр.)

И тъй, бъдете сега ученици на Любовта!

Сега искам да запиша за ученици ония от вас, които искат да влязат в първия клас на Любовта, затова да си дадат имената. Учениците, които ще влязат в класа на Любовта, ще почнат да се записват постепенно. Всинца ви приемаме, без разлика. Отваряме ви училище да се запишете. (230-231 стр.)

Не се старайте да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Аз не искам да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Туй го помнете: всяко пресилване ще бъде изтощаване. Задръжте туй състояние в ума си. Бъдете такива през цялата година, както сте сега. Туй разположение, което сега имате, аз съм доволен от него.(297 стр.)

Любов

Всичко това правете не по насилие, но ако имате Любов. Ако имате Любов, правете го, но ако нямате Любов и насила го вършите, ще се създаде зло. (205 стр.)

Който няма още в себе си Любов, да се въздържа, докато дойде тя. Ако някой иска да ни даде нещо, да ни помогне в каквото и да е отношение, нека направи това от Любов, това е за негово благословение. Ако не може да направи това от Любов, по-хубаво нека се въздържа, защото може да се зародят някои съмнения. За пример, идват тук приятели, престояват известно време и като наближи да си отиват, оставят малко пари в жертва, но после си казват: „Какво става с тези пари?" Онези, които мислят така — „какво ли става с тези пари", ние не искаме от тях нито пет пари. Влезе ли в тях най-малкото съмнение, да си задържат парите. Онези, които не мислят така, да си оставят парите. Който се съмнява, нека нищо не дава, ние ще му дадем всичко без пари, ще го нахраним, ще му платим, дето е стоял. (269-270 стр.)

И тъй, ще вложите Любовта като един алхимически камък в себе си, и за него само ще мислите. Аз говоря за Любовта като един велик принцип, който ще премахне всички мъчнотии, ще разреши всички въпроси. Защо? – Защото тя внася хармония. Аз като ви говоря сега, в този момент между вас няма още хармония. Туй се дължи отчасти на атмосферните промени, които стават в нас. (176 стр.)

Учениците и светът

Сега в света съществува една невъзможност да разпнат Христа, защото не може да му се направи такъв голям кръст. А ние трябва да се радваме, че Христос, в този смисъл, е станал по-силен, кръст за Него няма. Само за нас още има и то тук-таме, понеже ние сме от малките и нас може да ни заковават, но един ден и за нас ще бъде мъчно да ни направят кръстове. Аз гледах във Варна, когато морето бе изхвърлило една мина и всички, които минаваха покрай нея, не смеяха да я бутнат; гледам, наоколо я обикалят, предпазливо пристъпят до нея. Всеки от нас ще замяза на една такава мина и всички ще казват: „Не го бутайте, защото е много опасен". (82-83 стр.)

Но знаете ли къде е вашият грях? – Вашият грях е там, че вие често се излагате, казвате: „Ела да видиш какво имам!" Не си излагайте скъпоценностите, не ги показвайте. Туй разположение, което имате в душата си, нека стои за вас. Не отваряйте целия ваш извор, нека видят водата през чучура. Нека има нещо тайно в душата ви. Нека хората не знаят всичко. Само Бог трябва да знае какви сме. Ако Господ ни знае и ние познаваме Него, достатъчно ни е. А хората, по-добре е да не ни познават. Да те познава добрият човек е благословение, но да те познава лошият човек е проклятие.

Аз забелязвам сега между вас: вие имате желание да ви познае света какви сте. Няма нужда да ни познаят. Този свят и да ни познава, и да не ни познава, пак ще му направим същото добро – без разлика. (297-298 стр.)

Черните братя

Сега трябва да знаете, че в България има достатъчно братя от Черното братство, които са готови да се борят с нас. Тези братя са между православните в църквата, между евангелистите, между католиците и между нас ги има. Навсякъде действат по принципа „Разделяй и владей!" Навсякъде искат да внасят смутове. Често те ви заблуждават. Навсякъде, дето има такива събрания, те идват. Всякога те са много учтиви. Онези, които не ги разбират, те са пред тях много кавалери. Те са въплътени. Затова ще изпитвате духовете. Тези хора са много добре облечени, с елегантни дрехи, с черни гантени* ръкавици, с попски калимавки, владишка корона, на професорска катедра, ние няма какво да им се сърдим. Те са много учтиви. Това е една борба. Те са съвършени в техните обходи, много са умни. Не мислете, че тъй лесно може да се борите, да се разминете с тях. Те са от Черното братство. Да, но те са много умни, знания има у тях, те могат да ви измамят, те могат да ви спънат от вашия път.

Сега, туй не ви казвам да се плашите и да мислите, че когото срещнете, когото видите, е от черното братство. Бъдете спокойни, няма какво да се плашите, те не са страшилища. Те са хора, турени в своята еволюция, те изпълняват своята мисия, но ние трябва да знаем тяхното предназначение и нашата задача. Всеки един да стои на мястото си и като срещне такъв брат, ще му кажем: "Твоето движение е друго, нашето движение е друго, посоката, в която ние отиваме, е права и посоката, в която вие отивате, е права". Можеш ли да се поставиш пред един такъв брат така, той ще те приеме, той ще отстъпи и ще каже: „В твоя ум има една философия". Но речеш ли да го обърнеш към Господа, ти се поставяш на крива посока. Всяка душа сама трябва да се обърне към Господа, към Божественото Слънце, не можеш ти да я обърнеш. Евангелието казва, че ти можеш да я обърнеш към Господа, но само, ако тя иска. Всяка сама трябва да се обърне към Господа, защото тя си има орбита в своето движение и тя трябва сама да се обърне към Слънцето. Докато тя се отдалечава от Слънцето, докато си върви по своята орбита, трябва да се остави да си измине своя път. Вие не можете да измените нейния път. Вие ще измените целия ред на космоса, ако искате да обърнете тази душа. (217-219 стр.)

Когато искат да направят нещо с теб, гледат те втренчено. Така и дяволът, като вълка, хване те, гледа те в очите и после ще те разтърси. После влиза във всичките ти удове, заема мястото вътре в мозъка ти и казва: "Тъй ще направиш, иначе ще направиш", и ти изпълняваш неговите заповеди. Той казва: „Господ не е туй, което ти мислиш, Той е претърпял известно изменение". (118-119 стр.)

Е хубаво, когато човек само се усмихне, мускулите на устните се повдигат, а очите са ясни, огнени, остри, няма мекота в тях. Всичко това какво показва? Такава усмивка показва: „Аз ще те изям". А когато една усмивка излиза отвътре, в очите има Божествена светлина, мекота, нежност и този човек казва: „Аз съм готов да ти помогна, аз любя Господа". Следователно, за мене усмивките веднага разрешават въпроса. (216 стр.)

Като срещна някого от черните братя, още преди да ме види, тегля ръцете си надолу. Той заспива, а аз си заминавам. Като отмина, пак тегля отподире му ръцете си, за да го събудя. Но като срещна добър човек, аз му сторвам път и казвам: „С Божието благословение върви си по пътя". Защото онзи, който се опита да хипнотизира брата си от Бялото Братство, той носи голяма отговорност. Хипнотизацията е голямо заблуждение. (221 стр.)

Първото нещо у нас – ни помен да няма от лъжа; нито ще ви лъжа, нито да ни лъжете. Никой да не прави опит! Защото, ако вие речете да направите опит да ме лъжете, аз ще вдигна ръцете си, ще ви приспя, ще си замина, след това пак ще вдигна ръцете си, да ви събудя. Такъв е законът. Защото, ако се предадете на такова влияние, вие ще станете оръдие, другото въздействие не може да бъде в дадения случай. Тогава движението ще бъде отгоре надолу, няма да бъде настрани. (222 стр.)


  • Гантен, гантиран (арх.) - който е с ръкавица; от фр. ганти - ръкавици (бел. ред.)

За събитията

В България трябва да се създадат по-добри условия, защото те сега са много дисхармонични. В България силите, които действат, са повече разрушителни, отколкото творчески. Който иска да разрушава, нека дойде в България, тук творчество няма. Посетете горите, ще видите дърветата изсечени. Посетете една чешма, ще видите – някой дошъл, ударил с брадвата си. Тук надделява разрушаващият елемент над творческия. Този народ е като една стихия, която постоянно руши. Затова европейските държави му слагат букаи, окови. Господ казва: „На това малко дете, наречено България, ще му сложите два вида букаи". А то, като не се е научило, казва: „Много ми са тези букаи". Не, точно на мястото си са, за да се научи да върви караишкин. Не трябва да се плашим. Туй, което сега става с българите, е най-голямото добро, което им се дава. Господ сам се е заел да ги възпитава, методи има и калъпи има, ще те сложи в тях, може да риташ, калкото искаш и докато риташ, от калъп в калъп ще минаваш. Докато не престанеш да риташ, няма избавление, няма да те освободи. (22-23 стр.)

Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега цялото човечество минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават, че те са нужни един за друг. (27 стр.)

Също и върху нашите тела се отразяват известни събития – индивидуални, обществени и народни. Знаете ли вие това? Ние носим греховете на цялото човечество. Не мислете, че ние, които сме далеч от Африка, не носим греховете на африканците. Да, носим ги. Има една вътрешна сила, която свързва хората и преплита живота им. И тъй, в бъдеще, когато ние съзнаем този велик закон, ще разберем, че всички хора трябва да създадат добри условия, за да може да се избегнат всички съвременни нещастия. (45 стр.)

Аз няма да се спирам, да обяснявам от що произтичат борбите в света. За мене те произтичат по един естествен начин. Аз ги обяснявам със следния пример: вземете две дървета, близко посадени едно до друго. Тези две дървета, с многобройните си листа, цветове, клончета хубаво си живеят, братски, гугукат си, но по едно време лъхне вятър, и тези клончета и листа се преплитат едни в други, увиват се. Вятърът става по-силен, извива се буря, клончетата се удрят силно едни в други. Запитват се едни-други: „Какво сте се забъркали?" Питам: "Къде е причината на това, вън или вътре?" – Причината е отвън. Причините и за неразбирането на хората днес са пак външни, това са икономическите условия. Този вятър е, който кара хората да се не разбират и да се борят. Някои питат: колко време ще трае тази 6уря? Една буря може да трае 24 часа, 48 часа, най-много три дни и всички листа ще дойдат след това в покой. Сега в света има една такава буря, която ни тласка, пресява, ще има и глави, и крака счупени. Затова не се сърдете, тази буря скоро ще престане. Тази социална буря ще престане след 45 години, но само ако хората поумнеят. Обаче, не вземат ли поука от опитностите си, за да подобрят живота си, тази буря ще се продължи още повече. Извлекат ли поука от опитностите си, срокът на бурята ще се съкрати, понеже великият закон, който направлява света, е разумен, без разлика на това, дали човек вярва или не. (33-34 стр.)

В личното тефтерче на Иларионова с дата 24 септември 1921 г, Търново, е дадена следната формула, под която се е подписал Учителя:

Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега за през всичките векове.