от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА Беседи Книги с беседи Съборно слово [[Работна среда на елект...)
 
 
Ред 13: Ред 13:
 
== Б. Боев - Новото учение и съвременните задачи на живота ==
 
== Б. Боев - Новото учение и съвременните задачи на живота ==
  
ВсЬко движение има значение дотолкозъ, доколкото то отго- Варя на нуждитЬ на живота и доколкото е Въ хармония съ посоката на еволюцията. По това се мЬри и жизнеспособностьта на едно дви¬жение. Докато е въ хармония съ законитЬ на еволюцията, то притежа¬ва жизнеспособность, крие въ себе си онази вжтрЬшна сила, която побЬждава всички прЬпятствия.
+
Всяко движение има значение дотолкоз, доколкото то отговаря на нуждите на живота и доколкото е в хармония с посоката на еволюцията. По това се мери и жизнеспособността на едно движение. Докато е в хармония със законите на еволюцията, то притежава жизнеспособност, крие в себе си онази вътрешна сила, която побеждава всички препятствия.
Днесъ, слЬдъ материалистичната култура, се събуждатъ по- високитЬ духовни сили въ човЬка. Затуй Метерлинкъ говори за "про-буждането на душата." Това е именно причината за духовната вълна, която забЬлЬзваме днесъ навсЬкждЬ. Значи, тя не е случайно явление. СлЬдователно, новата култура, която иде, си има дълбокитЬ причини въ законитЬ, по които се развива човЬчеството.
+
Днес, след материалистичната култура, се събуждат по-високите духовни сили в човка. Затуй Метерлинк говори за "пробуждането на душата." Това е именно причината за духовната вълна, която забелязваме днес навсякъде. Значи, тя не е случайно явление. Следователно, новата култура, която иде, си има дълбоките причини в законите, по които се развива човечеството.
Поради това, духовното разбиране на живота днесъ е толкозъ нужно, колкото въздухътъ, който дишаме.
+
Поради това, духовното разбиране на живота днес е толкоз нужно, колкото въздухът, който дишаме.
Това, което несъзнателно търсятъ, за което несъзнателно копнЬятъ днесъ всички, въ сжщность то е Новото учение.
+
Това, което несъзнателно търсят, за което несъзнателно копнеят днес всички, в същност то е Новото учение.
Коя е причината за днешния хаосъ? Защо днешната култура е пълна съ страдания, катастрофи, разрушения? Защото днесъ владЬе фалшиво разбиране на живота.
+
Коя е причината за днешния хаос? Защо днешната култура е пълна със страдания, катастрофи, разрушения? Защото днес владее фалшиво разбиране на живота.
Учителътъ каза въ днешната бесЬда: "Всички прЬстжпления започватъ отъ кривитЬ положения, кривитЬ мисли." "Ти казвашъ че разбирашъ живота, а при това си нещастенъ. Това не е разбиране на живота. Ако ти разбираше отъ какво страдашъ, щЬше да се излЬку- вашъ."
+
Учителят каза в днешната беседа: "Всички престъпления започват от кривите положения, кривите мисли." "Ти казваш, че разбираш живота, а при това си нещастен. Това не е разбиране на живота. Ако ти разбираше от какво страдаш, щеше да се излекуваш."
Само правата мисъль, т. е. мисъль безъ абсолютно никаква погрЬшка, може да ни даде онази мощь да прЬустроимъ разумно жи-вота.
+
Само правата мисъл, т.е. мисъл без абсолютно никаква погрешка, може да ни даде онази мощ да преустроим разумно живота.
Какъ може едно фалшиво разбиране на живота да донесе нЬщо добро, красиво, хармонично?
+
Как може едно фалшиво разбиране на живота да донесе нещо добро, красиво, хармонично?
Ето защо, това отъ което днесъ човЬчеството най-много се нуждае, то е правата мисъль. Правилно разбиране на живота. За да се дойде до нея, природата трЬбВа да се изучи по форма, съдържание и смисълъ.
+
Ето защо това, от което днес човечеството най-много се нуждае, то е правата мисъл. Правилно разбиране на живота. За да се дойде до нея, природата трябва да се изучи по форма, съдържание и смисъл.
КакВо ще каже, напр., изучаването на растението по форма, съдържание и смисълъ? Можемъ да изучимъ въ растението това, кое¬то е достжпно за външно наблюдение: коренъ, стъбло, листа, цвЬтове
+
Какво ще каже, напр., изучаването на растението по форма, съдържание и смисъл? Можем да изучим в растението това, което е достъпно за външно наблюдение: корен, стъбло, листа, цветове и пр. Това е изучаване на формата. Можем да изучим електричеството, магнетизма и по-висшите енергии на растението. Това е изучаване на съдържанието. Можем да изучим психичното, което лежи зад формата и работи върху нея. Това е изучаване на смисъла.  
и пр. Това е изучаване на формата. Можемъ да изучимъ електричест-вото, магнетизма и по-висшитЬ енергии на растението. Това е изуча-ване на съдържанието. Можемъ да изучимъ психичното, което лежи задъ формата и работи върху нея. Това е изучаване на смисъла.  
+
Какви широки перспективи се отварят за медицината, ако се изучат проблемите и от това тройно гледище! Също и за астрологията и за всички други науки.
Какви широки перспективи се отварятъ за медицината, ако се изучатъ проблемитЬ и отъ това тройно гледище! Сжщо и за астро-логията и за всички други науки.
+
Трябва да се изучи новото, което се внася във всички области на науката, философията, изкуството и във всички други области на живота чрез новото учение. Какво обширно поле за работа - теоретическа и практическа! Всички проблеми на естествознанието, астрономията, математиката, езикознанието, психологията, историята, музиката, живописта, науката за хранене, спане, гимнастиката, духовният растеж, общественият живот и пр., трябва да се разглеждат от това тройно гледище.
ТрЬбва да се изучи новото, което се внася въ всички области на науката, философията, изкуството и въ всички други области на живота чрЬзъ новото учение. Какво обширно поле за работа - теоретическа и практическа! Всички проблеми на естествознанието, астрономията, математиката, езикознанието, психологията, исто-рията, музиката, живописита, науката за хранене, спане, гимнасти-ката, духовниятъ растежъ, обществениятъ животъ и пр., трЬбва да се разглеждатъ отъ това тройно гледище.
+
Чрез правата мисъл ще стане възможно преминаването в една по-висока култура.
ЧрЬзъ правата мисъль ще стане възможно прЬминаването въ една по-висока култура.
+

Текуща версия към 06:56, 23 февруари 2011

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Б. Боев - Новото учение и съвременните задачи на живота

Всяко движение има значение дотолкоз, доколкото то отговаря на нуждите на живота и доколкото е в хармония с посоката на еволюцията. По това се мери и жизнеспособността на едно движение. Докато е в хармония със законите на еволюцията, то притежава жизнеспособност, крие в себе си онази вътрешна сила, която побеждава всички препятствия. Днес, след материалистичната култура, се събуждат по-високите духовни сили в човка. Затуй Метерлинк говори за "пробуждането на душата." Това е именно причината за духовната вълна, която забелязваме днес навсякъде. Значи, тя не е случайно явление. Следователно, новата култура, която иде, си има дълбоките причини в законите, по които се развива човечеството. Поради това, духовното разбиране на живота днес е толкоз нужно, колкото въздухът, който дишаме. Това, което несъзнателно търсят, за което несъзнателно копнеят днес всички, в същност то е Новото учение. Коя е причината за днешния хаос? Защо днешната култура е пълна със страдания, катастрофи, разрушения? Защото днес владее фалшиво разбиране на живота. Учителят каза в днешната беседа: "Всички престъпления започват от кривите положения, кривите мисли." "Ти казваш, че разбираш живота, а при това си нещастен. Това не е разбиране на живота. Ако ти разбираше от какво страдаш, щеше да се излекуваш." Само правата мисъл, т.е. мисъл без абсолютно никаква погрешка, може да ни даде онази мощ да преустроим разумно живота. Как може едно фалшиво разбиране на живота да донесе нещо добро, красиво, хармонично? Ето защо това, от което днес човечеството най-много се нуждае, то е правата мисъл. Правилно разбиране на живота. За да се дойде до нея, природата трябва да се изучи по форма, съдържание и смисъл. Какво ще каже, напр., изучаването на растението по форма, съдържание и смисъл? Можем да изучим в растението това, което е достъпно за външно наблюдение: корен, стъбло, листа, цветове и пр. Това е изучаване на формата. Можем да изучим електричеството, магнетизма и по-висшите енергии на растението. Това е изучаване на съдържанието. Можем да изучим психичното, което лежи зад формата и работи върху нея. Това е изучаване на смисъла. Какви широки перспективи се отварят за медицината, ако се изучат проблемите и от това тройно гледище! Също и за астрологията и за всички други науки. Трябва да се изучи новото, което се внася във всички области на науката, философията, изкуството и във всички други области на живота чрез новото учение. Какво обширно поле за работа - теоретическа и практическа! Всички проблеми на естествознанието, астрономията, математиката, езикознанието, психологията, историята, музиката, живописта, науката за хранене, спане, гимнастиката, духовният растеж, общественият живот и пр., трябва да се разглеждат от това тройно гледище. Чрез правата мисъл ще стане възможно преминаването в една по-висока култура.