от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Вънъ и вжтре въ телото Размишление върху прилежа- н и е т 0. Пишете върху темата: „Произходъ на...)
 
 
(Не са показани 10 междинни версии от двама потребители)
Ред 1: Ред 1:
Вънъ и вжтре въ телото
+
[[Беседи]]
  
Размишление върху прилежа-
+
[[Общ Окултен Клас]] - ДЕВЕТА ГОДИНА ([[1929]]-[[1930]])
н и е т 0.
+
Пишете върху темата: „Произходъ на не-
+
постоянството".
+
  
Всеки народъ има поне по една отличи-
+
[[КНИГА: Естествен ред на нещата]]
телна чърта, силно развита, по която се харак-
+
теризира. Тази отличителна чърта може да
+
бъде добра или лоша. И българинътъ има та-
+
кава чърта, по която се отличава отъ другите
+
народности. Той е гвърдъ. Реши ли да напра-
+
ви нещо, мъчно може да се разубеди. Що се
+
отнася до постоянството, тази чърта е сла-
+
бо развита въ българина^ Като пишете те-
+
мата си, помислете и върху" произхода на не-
+
постоянството въ българина. Изобщо, на чо-
+
векъ, въ когото постоянството е слабо раз-
+
вито, не може много да се разчита. Той не мо-
+
же да издържа на убежденията си, както и на
+
обещанията си. Той обещава много, а малко
+
изпълнява. Който има убеждения, той е човекъ
+
съ строго определена цель. Неговото съзнание
+
е всекога будно, защото има предъ видъ по-
+
стигането на своята цель. За непостоянния ни-
+
каква цель не съществува. Постави ли си нека-
+
ква цель, той всеки день отлага реализирането й.,
+
природата е взискателна и строга. Има ли
+
човекъ некаква цель въ живота си, обещае ли,
+
3
+
+
че ще я следва, природата го държи отгово-
+
ренъ. Тя търси причината за отлагане на не-
+
щата въ самия човекъ и го заставя да махне
+
препятствието отъ пътя си и да върви напредъ.
+
За да дойде на земята, всеки човекъ е обе-
+
щалъ, че ще учи. Ако не изпълни обещанието си,
+
природата насила го заставя да учи^, За да не
+
учи, причината може да бъде външна—физи-
+
ческа, или вътрешна — умствена. Каквато и
+
да е причината, съ по-големи или съ по-малки
+
усилия, човекъ требва да учи. Ще каже некой,
+
че има силно желание да учи, но средства не-
+
ма. Обаче, като му се дадатъ средства, той
+
скоро се насища: учи година, две и прекъсва
+
учението си. Наистина, има желания, които се
+
явяватъ периодически, но желанието за учене
+
не требва да бъде отъ техъ. Желанието на
+
човека да си хапне баница или друго нещо
+
може да бъде периодическо, но желанието му
+
да учи требва да бъде постоянно.
+
Като ученикъ, дошълъ на земята да се
+
учи, човекъ требва да познава желанията си и
+
съзнателно или несъзнателно да ги подхранва,
+
споредъ техното значение въ живота му. Той
+
требва да подхранва добрите желания, а лошите,
+
временните, требва да остави сами на себе си.
+
Той не требва да се бори съ лошите желания,
+
но да ги остави сами да отпаднатъ или да се
+
трансформиратъ. Но ако не успее изведнъжъ
+
да реализира добрите си желания, това не зна-
+
чи, че требва да се обезсърдчи^ Като не мо-
+
гатъ да постигнатъ своите идеали, мнозина се
+
+
бтчайватъ и решаватъ да се самоубиятъ. Това
+
решение не е на место. Когато се намери
+
предъ некаква мъчнотия, естествено е за чо-
+
века да се обезсърдчи, но това не значи, че
+
треова да се самоубива. Какъ ще се самоубие?
+
Или въ водата ще се хвърли, или отъ некоя
+
канара ще скочи. И едното, и другото поло-
+
жение не съ естествени. Некога, въ далеч-
+
ното минало, е било естествено за човека да
+
плува като риба въ водата, но хвърли ли се
+
днесъ въ водата, той повече не може да изле-
+
зе, некога, въ далечното минало, е било есте-
+
ствено за човека да хвърчи като орелъ, да се
+
спуща отъ канарите, но хвърли ли се днесъ
+
отъ некоя канара, той ще се убие.
+
Като ученици, вие требва да си давате
+
отчетъ за всека идея, която се явява въ ума
+
ви, да знаете, отде иде и защо иде._( Мно-
+
го отъ идеите на човека иматъ отрицателенъ
+
характеръ, вследствие на което той не треб-
+
ва да ги допуща въ ума си, а още повече да
+
ги реализира. Запримеръ. дойде ли въ ума на
+
човека идеята да се самоубие, той требва да
+
се запи 1а, защо иска да се самоубива. —
+
Не ми се живее. Какво друго ще правишъ ка-
+
то не ти се живее? Като иска да се самоубие,
+
човекъ мисли, че ще тури край на живота си,
+
и никой нема да го безпокои. Той се лъже.
+
Животътъ продължава и следъ смъртьта. —
+
Ще заспя поне, ще си почина малко. — И тукъ
+
се лъже. Даже минералътъ, който е въ посто-
+
яненъ сънь, пакъ е обезпокояванъ: ту расте-
+
+
нието Забива корените си въ него, ту чо-
+
вешкиятъ чукъ го удря, откъртва цели пар-
+
чета отъ него. На същото основание, докато е
+
на земята, човекъ постоянно ще бъде смуща-
+
ванъ отъ неговите кредитори. Всеки иска
+
да му се плати. Да.1и може да плати на всич-
+
ки кредитори, това не е важно. Обаче, човекъ
+
требва да стане смелъ и решителенъ, да се
+
разговаря съ техъ. Некога той все ще изплати
+
дълговете си, но изведнъжъ не може. Човекъ
+
требва да е готовъ да плаща дълговете си, а
+
кога ще ги изплати, това е въпросъ на време.
+
Опасно е, като ги отлага, да не иска вече да
+
плаща. Каквото да прави, той нема да се
+
освободи отъ задълженията и дълговете си.
+
те ще го следватъ и на онзи светъ.
+
Въ процеса на изплащане на дълговете
+
си, човекъ се учи да говори и да изпълнява.
+
Колкото повече се увеличава способностьта на
+
човека да говори, толкова повече требва да се
+
увеличава готовностьта му да изпълнява. Тъй
+
щото, когато паметьта на човека отслабва,
+
требва да знаете, че желанията му се увелича-
+
ватъ. За да не отслабне паметьта на човека, съ
+
увеличаване на желанията едновременно требва
+
да се усилва мисъльта му. Иначе, въ него ще се
+
яви недоимъкъ: чувствата се усилватъ за смет-
+
ка на мисъльта^Наистина, когато чувствата взе-
+
матъ надмощие на мисъльта, човекъ става раз-
+
сеянъ, и паметьта му отслабва. Той започва да
+
мечтае за грандиозни работи, да фантазира. Каз-
+
ватъ, че младите моми и момци обичали да фан-
+
+
тазиратъ. Въ това отношение те мязатъ на ци-
+
ганина, който носелъ гърне съ млеко на глава-
+
та си и мечталъ за много неща. Той мечталъ,
+
какъ ще продаде млекото и ще си купи ко-
+
кошки. После ще продаде кокошките и ще си
+
купи овца. Като я използува, ще я продаде, за
+
да си купи крава. Като продаде кравата, ще
+
си купи конь и т. н. Така той хвърчалъ въ
+
мечтите си и си въобразилъ, че ще се ожени
+
за княжеска дъщеря, отъ която ще му се ро-
+
дятъ две красиви деца, момче и момиче. Отъ
+
радость той подскочилъ, и гърнето съ млеко-
+
то паднало отъ главата му и се счупило. Къ-
+
де отидоха мечтите му? Изгубиха се заедно
+
съ млекото.
+
Това става не само съ младите, но и съ
+
религиозните, съ учените, съ философите. Ре-
+
лигиозниятъ, като поверва въ Бога, израстватъ
+
му криле, и той си фантазира вече, какъ
+
хората ще започнатъ да го следватъ. Като за-
+
почне да фантазира, той подскача на ули-
+
цата, и гърнето пада на земята. Като разсипе
+
млекото, той вижда, че е обикновенъ човекъ.
+
че нищо не може да направи. И философътъ
+
фантазира, мисли, че като напише едно съчи-
+
нение, ще оправи света. Отъ радость той
+
подскача, но гърнето съ млекото пада на земя-
+
та и се счупва. Тогава той казва: Защо ми
+
требва тази философия? Моята глава не може
+
да роди нещо особено. Като вървите по ули-
+
ците, навсекъде щс видите паднали фантазьо-
+
ри: тукъ единъ религиозенъ, тамъ единъ фи-
+
+
лософъ, на трето место единъ ученъ. Това съ
+
все хора работници, въ които желанията взи-
+
матъ надмощие. Дето желанията и чувствата
+
взиматъ надмощие, тамъ мисъльта е слаба.
+
Когато чувствата на човека взиматъ надмощие,
+
почвата на неговото сърдце е много мочурли-
+
ва. Дето стъпите, краката ви потъватъ. Какво-
+
то посеете на тази почва, нищо не никне. За
+
да я подобрите, требва да направите дре-
+
нал<,ъ, да отведете излишната вода.
+
Като ученици, вие требва да познавате
+
отрицателните си чърти и да се предпазвате
+
отъ техъ. Същевременно вие требва да знае-
+
те произхода имъ. За да намерите произхо-
+
да имъ, мислете често върху техъ, съпо-
+
ставяйте нещата, докато въ ума ви дойде
+
светлина, която ще ви помогне да намерите
+
корена на вашите отрицателни чърти. Като на-
+
мерите корена на отрицателните си чърти, си-
+
лата ви ще се увеличи, и вие лесно ще се спра-
+
вяте съ техъ^Ако човекъ не мисли, природа-
+
та нищо не може да му даде. Тя дава само на
+
онзи, който работи. На работния и на приле-
+
жния природата е готова да отпуща кредитъ,
+
да реализиратъ желанията си. На мързеливия
+
тя не отпуща никакъвъ кредитъ.
+
И тъй, знайте че природата е крайно
+
взискателна къмъ ония, които само фантази-
+
ратъ. безъ да прилагатъ. На такива тя не отпу-
+
ща никакъвъ кредитъ вследствие на което те
+
трупатъ големи задължения и дългове. — Какъ
+
може да се освободи човекъ отъ дълговете
+
+
си? — Като прилага. Човекъ требва да се
+
откаже отъ мечтите и фантазиите на младите
+
моми и момци, на религиозните, на учените, на
+
философите, на поетите и да започне да ра-
+
боти съзнателно. Добре е човекъ да живее съ
+
мечти, да си въобразява, че е виденъ ученъ,
+
музикантъ или художникъ, но за това се
+
искатъ знания. Колкото по-високо стои човекъ,
+
толкова по-големи задължения има. Отъ него
+
се изисква много. Какво ще прави той, ако
+
нема знания, съответни на положението си?
+
Той ще се обезсърдчи и отчае. — Защо? — За-
+
щото е търсилъ лесния пъть. Има лесенъ пъть
+
въ живота. Той е пътьтъ на малките, микро-
+
скопически величини Започнете да работите съ
+
микроскопическите величини. Запримеръ, вър-
+
вишъ по пътя, но тукъ-тамъ срещашъ малки,
+
остри камъчета, които причиняватъ болка на
+
краката. Наведи се спокойно, дигни камъчета-
+
та, тури ги настрана и продължи пътя си.
+
Ритнешъ ли ги съ кракъ, и тебе ще ритнатъ^
+
Съ ритане въпросите не се разрешаватъ.
+
Мнозина искатъ съ малко трудъ да пости-
+
гнатъ големи резултати. Слушате некой да каз-
+
ва, че иска да стане ангелъ. И това е възможно,
+
но за да се подигне до тази степень. ангелътъ е
+
миналъ презъ голЬми изпитания. Често отъ не-
+
бето пращатъ некой ангелъ да подигне единъ
+
отъ най-големите грешници. Ако мисли, че съ
+
единъ замахъ може да ю изправи, ангелътъ е
+
пропадналъ на изпита си. Съ десетки и сто-
+
тици години този ангелъ ще бъде свързанъ съ
+
+
грешника, докато го подигне. Не го ли поди-
+
гне, той не е разрешилъ задачата си. Той ще
+
върви следъ грешника, ще слиза и ще се ка-
+
чва съ него, докато го постави на правъ пъть.
+
Следъ това може да се върне на небето, дето
+
го възнаграждаватъ за успешно завършена ра-
+
бота. Ако е билъ еднокрилъ, младъ чинъ, ще
+
му поставятъ два чифта криле и го произве-
+
ждатъ въ чинъ слуга, т. е. служитель на Бога,
+
миналъ презъ големи изпитания.
+
Сега мнозина отъ васъ седатъ и фантази-
+
ратъ, какъ ще проповедватъ и учатъ хората,
+
те си представятъ, че целиятъ светъ се стре-
+
ми къмъ новото, и за техъ се отваря работа.
+
Ами ако никой не се интересува? Не чакайте да
+
дойде този день и тогава да работите, но за-
+
почнете работата си още сега. Божественото
+
само си пробива пъть, и то незабелязано. То
+
се движи като подпочвена вода и, какво-
+
то срещне, разтваря, чисти, проправя своя
+
пъть. За новото въ света работятъ хиля-
+
ди съзнания, които обгръщатъ въ себе си всич-
+
ко. Кой отвори пътя на Христа? Кой застави
+
хиляди хора да тръгнатъ подиръ Него, гото-
+
ви да се жертвуватъ, за Неговото учение?
+
Божественото съзнание работеше и работи по
+
хиляди начини: чрезъ добрите хора, чрезъ едно-
+
крили, двукрили и многокрили ангели, въплъ-
+
тени въ човешки форми. Напредналите ду-
+
ши и досега още работятъ. да поставятъ Хри-
+
стовото учение на истинското му положение.
+
Много нови идеи има днесъ въ света.  Ако
+
+
иматъ за цель да реформиратъ света, те ще
+
успеятъ. Дали съ Божествени тези идеи, ще
+
познаете по методите, съ които си служатъ. и
+
по резултатите, които иматъ. Щомъ методите
+
съ Божествени, ще дойдатъ работници и отъ
+
небето, и отъ земята.
+
Съвременните хора се нуждаятъ отъ по-
+
ложителни мисли. Положителна мисъль е тази,
+
въ която нема фантазии, но има приложение.
+
Тя се нуждае отъ въображение, като импулсъ
+
за творчество, а творчеството подразбира при-
+
ложение^ Да твори човекъ това не значи, да
+
се заеме съ грандиозни работи. Той требва да
+
започне отъ най-малкото. Достатъчно е да се
+
вгледа въ себе си. да види, колко работа му
+
предстои. Запримеръ, да се самовъзпита чо-
+
в-Ъкъ. това е една отъ великите задачи на не-
+
говия животъ. Какъ ще твори отвънъ, ако той
+
не е търпеливъ? Малко хора ще срещнете
+
днесъ търпеливи. Външно те се въздържатъ,
+
но вътре става големо брожение, всеки мо-
+
ментъ съ готови да избухнатъ. Достатъчно е
+
да имъ се каже една обидна дума за да из-
+
бухнатъ моментално. Нетърпеливиятъ човекъ е
+
подобенъ на експлозивъ. Ако приближите къмъ
+
него една запалена клечка кибритъ, той ве-
+
днага ще експлодира. За да не експлолира,
+
човекъ требва да развива самообладание. Пред-
+
ставете си, че вие сте нетърпеливъ, но уменъ
+
човекъ, предвиждате, отде може да дойде ки-
+
бритената клечка и да ви запали. За тази цель
+
всекога носете въ джоба си по неколко ябъл-
+
+
ки, и като дойде онзи, който има намерение
+
да ви предизвика, дайте му една ябълка. Той
+
ще вземе ябълката и ще започне да дъвче. По
+
този начинъ вие ще отклоните вниманието
+
му отъ желанието да ви дразни. Въ това вре-
+
ме вие ще работите върху нетърпението си,
+
мислено ще си въздействувате. Като давате
+
често ябълки, вие ще упражнявате щедростьта
+
си^Пъкъ и онези, които получаватъ ябълки,
+
ще иматъ добро мнение за васъ. Докато не ту-
+
рите ябълки въ джоба си. вие никога нема да
+
се освободите отъ известенъ недъгъ. Ябълки-
+
те съ символъ, който требва да преведете.
+
Може да го приложите буквално, а можете и
+
преносно. Законъ е: за да изместите единъ
+
газъ съ известна гъстота отъ съдъ, обър-
+
натъ съ устата надолу, непременно требва
+
да вкарате въ същия съдъ другъ газъ,
+
съ по-малка гъстота отъ първия. Ако пъкъ въ
+
чаша, пълна съ вода, искате да поставите дру-
+
го тело, последното требва да бъде по-тен<ко
+
отъ водата^ Ще вземете песъкъ и ще туряте
+
въ чашата, докато всичката вода се излее на-
+
вънъ. Значи, всеко разумно усилие, което чо-
+
векъ прави, има добри резултати.
+
Въ пътя на възпитанието и самовъзпита-
+
нието си, съвременните хора съ дошли до една
+
обла сть, която се нуждае отъ нови методи.^
+
Като се блъска тукъ-тамъ, най-после човекъ
+
дохожда до убеждението, че требва да бъде
+
праволинеенъ. Да бъдешъ праволинеенъ, това
+
значи, да се движищъ въ едно измерение, като
+
+
правата линия. И това е добро, но човекъ се
+
нуждае отъ опорна точка въ живота си^^Дасе
+
движи по права линия, това значи, да се вър-
+
не тамъ, отдето некога е започналъ. Обаче,
+
каква ще бъде неговата опорна точка? — Да
+
имамъ поне една основна идея. — Добре е то-
+
ва, но каква ще бъде тази основна идея? Не,
+
докато се движи само по права линия, човЬкъ
+
не може да има големи постил<ения. Въ дви-
+
жението си по права линия, човекъ вижда са-
+
мо две точки — началната и крайната^ Като се
+
движи по права линия човекъ вижда, че и то-
+
зи пъть не го задоволява. Той казва: Все
+
требва малко да се огъна, да разширя съзна-
+
нието си. Огъне ли се, той образува плоскость
+
и започва да се движи въ две направления —
+
по дължина и широчина. Щомъ се движи по
+
плоскость. той има най-малко три граници —
+
три страни. Триъгълникътъ определя най-
+
малките възмон<ности на движение въ плоско-
+
стьта^Този човекъ се е огъналъ вече, изле-
+
зълъ е отъ живота на правата линия. За та-
+
къвъ човекъ казватъ, че е криволинеенъ. т. е. не
+
се движи само по права линия, и го наричатъ
+
еретикъ. отстъпникъ. Но човекъ и тукъ не
+
спира. Като се разшири, той започва да се
+
вдълбочава, влиза въ пътя на трите измере-
+
ния — на куба. Докато живее на земята, въ
+
материалния светъ, човекъ има възможность
+
да се движи най-много въ три измерения. Вле-
+
зе ли въ духовния светъ, той се движи въ
+
четири, въ петь и повече и^мерения.^ Затова,
+
+
именно, духовниятъ животъ мъчно се подава
+
на описание. Човешкиятъ езикъ не е въ състо-
+
яние да предаде това, което духовниятъ чо-
+
векъ преживява.
+
Какво представя духовниятъ светъ, не
+
може да се каже. Съзнателно или не, човекъ
+
живее въ духовния светъ. безъ да го вижда.
+
Той вижда само границите на четириизмерния
+
светъ. Като влезе въ петизмерния светъ. то-
+
гава вижда и разбира четириизмерния.) Като
+
влезе въ този светъ, тогава ще го разбере и
+
ще знае, какво става съ умрелите. Сегашните
+
хора не живеятъ още съзнателенъ духовенъ
+
животъ, но въпреки това третиратъ въпроса за
+
Бога. Невъзможно е ръката да има мнение за
+
човека. Невъзможно е пръстите на ръката да
+
знаятъ, какво представя целата ръка. Следо-
+
вателно, каквото е отношението на пръстите
+
къмъ ръката, на ръката къмъ целото тело,
+
такова е отношението на човека къмъ Бога.
+
Докато не влезе въ него, човекъ не може да
+
Го разбере. Да пита човекъ, какво нещо е
+
Богъ, то е все едно да пита. какво представя
+
светлината.
+
Ще приведа единъ примеръ за обяснение
+
на понятието светлина. Влизате въ една тъмна
+
стая. съ спуснати кепенци на прозорците, да
+
се срещнете съ човекъ който отъ рождение
+
живее при тази обстановка и не знае. какво
+
нещо е светлина. Вие му давате научни обя-
+
снения за светлината, но той нипдо не разбира.
+
Тогава вие в^зимате единъ свределъ  и прави-
+
+
те една малка ^дуйка йа;;!<епенЦит'Ь. Вие запит-
+
вате затворения човекъ: Какво виждашъ? —
+
Една тесна, дълга, светла ивица. Направите
+
още една дупка.—Сега какво виждашъ?—Още
+
една светла ивица. Направяте десеть, сто та-
+
кива дупки. Следъ това отваряте целия про-
+
зорецъ. — Какво виждашъ? — Светлина. Всич-
+
ки предмети около мене ставатъ видими, ясни,
+
разбрани. Следователно, това, което прави
+
предметите, както и целата обстановка около
+
насъ видима, ясна, разбрана, наричаме светли-
+
на. На същото основание ние казваме: Онова
+
същество, което въ всички случаи на живота
+
'осмисля и осветява нещата, наричаме Богъ.
+
Докато човекъ седи въ прашна и тъмна стая,"
+
животътъ му нема смисълъ. Изчисти ли стая-
+
та си, отвори ли прозорците си, светлината
+
влиза вътре и осмисля неговия животъ. Свет-
+
лината е проява на онова разумно начало въ
+
живота, което осмисля нещата. Кое е това на-
+
чало, не е важно. Какъ ще го наречете, също
+
не е важно. За човека е важно да знае, че
+
има едно Велико начало въ света, което регу-
+
лира живота, което осмисля и осветява всички
+
неща.^
+
Съвременните хора обичатъ да философ-
+
ствуватъ върху въпроси, които нематъ ника-
+
кво разрешение. Следъ всичките философии-
+
фии те заминаватъ за другия светъ съ нераз-
+
решени въпроси. Тамъ се виждатъ обезплъте-
+
ни, само съ съзнанието, че съществуватъ, но
+
къде съ, какво ги чака, нищо не знаятъ. Те се
+
+
намиратъ въ положение^го на точка, безъ ника-
+
кво измерение. Започнатъ ли съзнателно да се
+
движатъ, те минаватъ въ живота на правата
+
линия и придобиватъ едно измерение. Оттамъ
+
те навлизатъ въ плоскостьта, въ областьта на
+
двете измерения. Оть плоскостьта отиватъ въ
+
триизмерния светъ — въ живота на телата.
+
После минаватъ въ четириизмерния, въ пет-
+
измерния светъ, докато отново слезатъ на зе-
+
мята и започнатъ да се учатъ. Като се
+
убедятъ, че не съ могли да разрешатъ отвле-
+
чените въпроси, те казватъ: Дълбока философия
+
е това. Наистина, всички неразрешени въпроси
+
всички дълбоки мисли съ подобни на кладенецъ
+
безъ дъно. Колко е дълбокъ единъ въпросъ,
+
това зависи отъ разбирането на човека. Дъл-
+
бочината на нещата е относителна.
+
Единъ пътникъ минавалъ презъ една го-
+
ра въ тъмна, бурна нощь. По едно време той
+
се подхлъзналъ и полетелъ къмъ една про-
+
пасть. За щастие, той успелъ да се хване за
+
клона на едно дърво и увксналъ надъ про-
+
пастьта. Въ това положение той си мислелъ:
+
Какво ли ще стане съ мене, ако се отпусна и
+
падна въ пропастьта? Като се държалъ из-
+
вестно време за клона, ръцете му толкова от-
+
малели, че не могълъ повече да разчита на
+
техъ. Да става, каквото е определено! — ка-
+
залъ той и пусналъ клона, за който се дър-
+
жалъ. Каква била изненадата му, когато ви-
+
делъ, че разстоянието отъ краката му до про-
+
пастьта било само 15 см..
+
+
Разбиранията на н^Ькои севременни хора
+
съ толкова дълбоки, колкото пропастьта подъ
+
нозете на пътника. Човекъ се безпокои за ни-
+
що и никакво. Той мисли, къде ще отиде следъ
+
смъртьта си. Следъ смъртьта си човекъ отива
+
тамъ, отдето е дошълъ. — Дали ще стана бо-
+
гатъ? — Ти и сега не си сиромахъ. Ти раз-
+
полагашъ съ големъ капиталъ, но не си го
+
пусналъ въ обръщение. Човекъ е богатъ, здравъ.
+
силенъ, ученъ — отъ него зависи да разрабо-
+
ти това, което му е дадено. Ако мисли, че е
+
сиромахъ, невежа, слабъ, такъвъ ще стане. Ка-
+
квото човекъ мисли, това ще изработи отъ се-
+
бе си., Знанието, добродетелите не се придо-
+
биватъ изведнъжъ. те не текатъ като река, но
+
се събиратъ капка по капка. Когато постъпи
+
въ първо отделение, ученикътъ започва отъ
+
буквата „а", отъ елементарните неща. Като
+
работи съзнателно и съ любовь, ученикътъ ми-
+
нава отъ класъ въ класъ. свършва едно учи-
+
лище и влиза въ друго. Докато е на земята,
+
ученикътъ требва да свърши земното училище
+
и да мине въ по-горно, да дойде до положе-
+
нието на светия.
+
Кой човекъ наричаме светия? Светия е
+
онзи, който свети на забъркалите пътя си и
+
ги учи да живеятъ правилно. Той не се е
+
родилъ светия. Дълго време се е училъ той,
+
докато стане светия. Като всички ученици, и
+
той е започналъ отъ буквата „а", но е училъ
+
съ любовь. Той казва на хората: Който иска
+
да придобие търпение, той требва да дава
+
+
ябълкм на ВСИ41КИ, КОИТО ймйте йам'1ренйе да
+
го предизвикватъ. Който иска да се справи съ
+
страха си, той требва да се моли, да поста-
+
вятъ на пътя му тъкмо това, отъ което се
+
страхува. Ако се бои отъ мечка, той требва не-
+
колко пъти да среща мечка, за да привикне
+
на нея, да види, че не е толкова страшна,
+
както си я представя. Човекъ става смелъ,
+
когато се убеди, че това, отъ което се стра-
+
хува, не е толкова страшно. Предметътъ, кой-
+
то ви плаши, може да е недействителенъ, и
+
може да мине и замине покрай васъ, безъ да
+
ви причини некаква опасность.
+
Искате ли да вървите въ естествения
+
лъть, вие требва да изучавате нещата основа-
+
телно, да придобиете дълбоко разбиране. Не
+
изучава ли нещата, както требва, човекъ до-
+
хожда до криви разбирания и казва: Каква
+
полза отъ това, че водя чистъ животъ? Никой
+
не цени това, което правя. Да води човекъ
+
чистъ и светъ животъ, това значи, да е спече-
+
лилъ нещо. Щомъ е така, ясно е, защо хората се
+
интересуватъ отъ неговите печалби. Те могатъ
+
да се интересуватъ отъ печалбите на човека
+
дотолкова, доколкото неговите печалби съ и
+
техни печалби. Хората се интересуватъ едни
+
отъ други дотолкова, доколкото благото на
+
едиого е и техно благо. Не е въпросъ човекъ
+
да се раздаде така, че отъ него нищо да не
+
остане, но той требва разумно да се жертву-
+
ва. Да се жертвува човекъ за другите, това
+
значи, ако е изворъ, да съдействува на други-
+
+
те, й те дй станатъ извори, всички заедно да
+
се влеятъ въ общия океанъ на живота. Жер-
+
тва, при която изворътъ става чешма, а чешма-
+
та — изворъ, не е разумна^^ Има смисълъ
+
човекъ да се жертвува, но само тогава, когато
+
е изворъ, голема река, море или океанъ, че и
+
той самъ да се ползува отъ благата си, и
+
ближните му да се ползуватъ отъ него. Нека
+
всички хора използуватъ водите му за пиене,
+
за поливане на лозя и градини, за плаване съ
+
кораби по техъ и т. н..
+
Да си помагате взаимно, да обменяте бла-
+
гата си, това е задача на новото учение. Това
+
учение води хората къмъ новъ животъ, къмъ
+
условията на духовния, на четири или петизмер-
+
ния светъ. Влезете ли въ този светъ, всич-
+
ки противоречия изчезватъ. Намисли ли некой
+
да ви дразни, дайте му една-две ябълки. Съ
+
други думи казано: ако некой е недоволенъ
+
отъ васъ, извадете една сума отъ джоба си и
+
му я дайте. Той е работилъ целъ день, но
+
вие не сте му платили достатъчно. Дайте му
+
още 30 лева, да го задоволите. Ако пакъ не е
+
доволенъ, дайте му още 30 лева. Влизайте въ
+
положението на ближния си и правете нещо
+
за него, да го задоволите. Хората се страху-
+
ватъ да даватъ, да не се опропастятъ. Не, ра-
+
зумното даване не опропастява човека. Давай-
+
те, за да ви даватъ. Като дава съ любовь, и
+
като взима съ любовь, човекъ расте и правил-
+
но се развива. Даването не се отнася само до
+
материалните, но и до сърдечните отношения
+
+
на хората. Ако некой ви обиди, не очаквайте
+
само на него, той да дойде и да ви иска извине-
+
ние. И отъ ваша страна се иска благородство
+
и инициатива; да не тълкувате криво нещата
+
и да бъдете готовъ пръвъ да пристъпите къмъ
+
него^( Ще ви каже некой, че нищо не струвате.
+
Требва ли да се обилсдате отъ това? Кажете
+
му: правъ си, вчера нищо не струвахъ, защото
+
бехъ празно шише. Днесъ, обаче, се напълнихъ
+
съ ценно съдържание. Претегли ме и ще ви-
+
дишъ, че днесъ тежа повече отъ вчера. Това
+
се случва съ всички хора: днесъ съ празни
+
шишета, нематъ никаква цена, но утре, като
+
се напълнятъ съ масло или съ друго нещо, це-
+
ната имъ се увеличава.
+
Съвременните хора се намират ь предъ
+
редъ задачи, останали още отъ далечното ми-
+
нало, които требва да се разрешатъ. Ако вие
+
доброволно не ги разрешите, ще дойдатъ
+
големите ви братя и насила ще ви заставятъ
+
да ги решите. Какво прави големиятъ братъ
+
съ малкото братче? Ако малкото братче не
+
слуша и не искада I о следва, големиятъ братъ
+
го хваща за ръка, дръпне му ухото два-три
+
пъти и го заставя да върви. Така постъп-
+
ватъ съ всеки човекъ, който не иска да ра-
+
боти, самъ да реши задачата си. Човекъ треб-
+
ва да бл^де разуменъ, да е ютовъ да решава
+
задачите си, да плаща дълювете си. И който
+
има да взима, и който има да дава, требва
+
да бъдатъ будни. Като работятъ и изплащатъ
+
дълговете си, те могатъ да грешатъ, но това
+
+
нищо не значи. За предпочитане е човекъ по'
+
некога да греши, да се гневи, отколкото да
+
умре и да се освободи отъ всекакви задълже-
+
ния. Умрелиятъ се освобождава временно по-
+
не отъ задължения, но окръжаващите, близ-
+
ките му плащатъ за него. Ето защо, за пред-
+
почитане е човекъ да плаща дълговете си,
+
да решава задачите си, но живъ да бъде, от-
+
колкото да се освободи отъ всички задълже-
+
ния и да умре.
+
Щомъ сте дошли на земята, вие требва
+
да учите, да се познаете. Човешкото естество
+
се отличава съ две чърти: мекота и твър-
+
дость. при едни условия човекъ е мекъ, а при
+
дру! и — твърдъ. Съзнателно човекъ не треб-
+
ва да прави опити, да превръща мекотата си
+
въ твърдость. Опита ли се да направи това,
+
той се излага на опасность. Искате ли да има-
+
те отношения съ човека, дръжте се за него-
+
вата мекота. Не се стремете да опитвате твър-
+
достьта му. Това е Божия работа. Само Богъ
+
може да опитва твърдостьта на човека, защо-
+
то знае, какъ да го пипне,^ Разуменъ, ученъ
+
требва да бъде човекъ, ако иска да изпитва
+
твьрдостьта на хората. Докосне ли се до
+
твърдостьта имъ, преди да е развилъ своята
+
сила, той ще се удари въ нея, ще се контузи
+
и ще отскочи настрана. Ще кажете, че вие
+
искате да отидете при философи и учени, да
+
ви обяснятъ. какво представя Богъ. Вие не
+
сте готови още за среща съ велики учени и
+
философи. Едно требва да знаете: докато
+
+
имате противоречия въ живота си, вие не с^е
+
готови още да разглеждате велики въпроси.
+
Опитате ли да ги разрешите, вие ще отско-
+
чите далечъ отъ тия учени. Те ще ви отблъс-
+
натъ отъ себе си, ще ви покажатъ, съ какви
+
въпроси требва да се занимавате. Това не
+
значи, че немате никакво понятие за Бога.
+
Все имате некаква представа за Бога, но ми-
+
кроскопическа. — Защо? — Кепенците на ва-
+
шите прозорци съ още затворени, вследствие
+
на което вие седите вътре, а светлината е
+
отвънъ. Отворете прозорците си и излезте
+
вънъ. Тъй щото, нека светлината влезе въ-
+
тре, а вие останете вънъ. Истинското положе-
+
ние въ живота изисква Богъ да бъде въ чо-
+
века, а човекъ — навънъ. Стане ли обратно-
+
то, Богъ да излезе вънъ, а човекъ да остане
+
вътре, работата е объркана. | Слушате некой
+
да казва- Влезъ въ себе си! Не, това не е
+
право отношение. Който е влезълъ въ себе
+
си, той нищо не е постигналъ. Това е деви-
+
зътъ на старото учение.
+
Какво препоръчва новото учение на чо-
+
века? Новото учение подържа следното : Богъ
+
да бъде отвътре, а човекъ — отвънъ.^ Некой
+
казва, че билъ вънъ отъ себе си. Този човекъ
+
не знае, какво значи, да излезе вънъ отъ се-
+
бе си. Апостолъ Павелъ казва, че не помни,
+
дали е билъ въ телото си, или вънъ отъ те-
+
лото си, но е виделъ и чулъ такива неща,
+
които съ думи не може да изкаже. Щомъ
+
Апостолъ Павелъ е виделъ и чулъ необикно-
+
+
вени неща, той непременно е билъ вънъ отъ
+
телото си, а Богъ е билъ вътре. Когато не-
+
кой приятель ви посети, вие изли.чате вънъ
+
да го посрещнете. Когато приятельтъ ви си
+
отива, вие го изпращате, и следъ това влиза-
+
те въ дома си. Да излезе човекъ вънъ отъ
+
телото си, това значи, съзнанието му да из-
+
лезе вънъ отъ него, да се занимава съ отвле-
+
чени, философски въпроси, а Божественото да
+
остане вътре. Само по този начинъ може да
+
стане правилна обмена между човешкото и
+
Божественото. Само така човекъ ще дойде
+
до правилно разбиране на живота.-
+
— Богъ е Любовь. Богъ е Мъ-
+
дрость. Богъ е Истина. Божията
+
Любовь, Божията Мъдрость и Бо-
+
жията Истина  пребъдватъ въ насъ.
+
  
3. Лекция отъ Учителя, държана на
+
== Вън и вътре в тялото ==
11 септемврий, 1929 г. София,—Изгревъ.
+
 
 +
 
 +
Размишление върху прилежанието.
 +
 
 +
Пишете върху темата: „Произход на непостоянството“.
 +
 
 +
Всеки народ има поне по една отличителна черта, силно развита, по която се характеризира. Тази отличителна черта може да бъде добра или лоша. И българинът има такава черта, по която се отличава от другите народности. Той е твърд. Реши ли да направи нещо, мъчно може да се разубеди. Що се отнася до постоянството, тази черта е слабо развита в българина. Като пишете темата си, помислете и върху произхода на непостоянството в българина. Изобщо, на човек, в когото постоянството е слабо развито, не може много да се разчита. Той не може да издържа на убежденията си, както и на обещанията си. Той обещава много, а малко изпълнява. Който има убеждения, той е човек със строго определена цел. Неговото съзнание е всякога будно, защото има пред вид постигането на своята цел. За непостоянния никаква цел не съществува. Постави ли си някаква цел, той всеки ден отлага реализирането и.
 +
 
 +
Природата е взискателна и строга. Има ли човек някаква цел в живота си, обещае ли, че ще я следва, природата го държи отговорен. Тя търси причината за отлагане на нещата в самия човек и го заставя да махне препятствието от пътя си и да върви напред. За да дойде на земята, всеки човек е обещал, че ще учи. Ако не изпълни обещанието си, природата насила го заставя да учи. За да не учи, причината може да бъде външна — физическа, или вътрешна — умствена. Каквато и да е причината, с по-големи или с по-малки усилия, човек трябва да учи. Ще каже някой, че има силно желание да учи, но средства няма. Обаче, като му се дадат средства, той скоро се насища: учи година-две и прекъсва учението си. Наистина, има желания, които се явяват периодически, но желанието за учене не трябва да бъде от тях. Желанието на човека да си хапне баница или друго нещо може да бъде периодическо, но желанието му да учи трябва да бъде постоянно.
 +
 
 +
Като ученик, дошъл на земята да се учи, човек трябва да познава желанията си и съзнателно или несъзнателно да ги подхранва според тяхното значение в живота му. Той трябва да подхранва добрите желания, а лошите, временните, трябва да остави сами на себе си. Той не трябва да се бори с лошите желания, но да ги остави сами да отпаднат или да се трансформират. Но ако не успее изведнъж да реализира добрите си желания, това не значи, че трябва да се обезсърдчи. Като не могат да постигнат своите идеали, мнозина се отчайват и решават да се самоубият. Това решение не е на място. Когато се намери пред някаква мъчнотия, естествено е за човека да се обезсърдчи, но това не значи, че трябва да се самоубива. Как ще се самоубие? Или във водата ще се хвърли, или от някоя канара ще скочи. И едното, и другото положение не са естествени. Някога, в далечното минало, е било естествено за човека да плува като риба във водата, но хвърли ли се днес във водата, той повече не може да излезе; някога, в далечното минало, е било естествено за човека да хвърчи като орел, да се спуска от канарите, но хвърли ли се днес от някоя канара, той ще се убие.
 +
 
 +
Като ученици, вие трябва да си давате отчет за всека идея, която се явява в ума ви, да знаете, откъде иде и защо иде. Много от идеите на човека имат отрицателен характер, вследствие на което той не трябва да ги допуска в ума си, а още повече да ги реализира. Запример, дойде ли в ума на човека идеята да се самоубие, той трябва да се запита защо иска да се самоубива. — Не ми се живее. Какво друго ще правиш, като не ти се живее? Като иска да се самоубие, човек мисли, че ще тури край на живота си и никой няма да го безпокои. Той се лъже. Животът продължава и след смъртта. — Ще заспя поне, ще си почина малко. И тук се лъже. Даже минералът, който е в постоянен сън, пак е обезпокояван, ту растението забива корените си в него, ту човешкият чук го удря, откъртва цели парчета от него. На същото основание, докато е на земята, човек постоянно ще бъде смущаван от неговите кредитори. Всеки иска да му се плати. Дали може да плати на всички кредитори, това не е важно. Обаче, човек трябва да стане смел и решителен, да се разговаря с тях. Някога той все ще изплати дълговете си, но изведнъж не може. Човек трябва да е готов да плаща дълговете си, а кога ще ги изплати, това е въпрос на време. Опасно е, като ги отлага, да не иска вече да плаща. Каквото и да прави, той няма да се освободи от задълженията и дълговете си, те ще го следват и на онзи свят.
 +
 
 +
В процеса на изплащане на дълговете си човек се учи да говори и да изпълнява. Колкото повече се увеличава способността на човека да говори, толкова повече трябва да се увеличава готовността му да изпълнява. Тъй щото, когато паметта на човека отслабва, трябва да знаете, че желанията му се увеличават. За да не отслабне паметта на човека, с увеличаване на желанията едновременно трябва да се усилва мисълта му. Иначе в него ще се яви недоимък: чувствата се усилват за сметка на мисълта. Наистина, когато чувствата вземат надмощие над мисълта, човек става разсеян и паметта му отслабва. Той започва да мечтае за грандиозни работи, да фантазира. Казват, че младите моми и момци обичали да фантазират. В това отношение те приличат на циганина, който носел гърне с мляко на главата си и мечтал за много неща. Той мечтаел как ще продаде млякото и ще си купи кокошки. После ще продаде кокошките и ще си купи овца. Като я използва, ще я продаде, за да си купи крава. Като продаде кравата, ще си купи кон и т.н. Така той хвърчал в мечтите си и си въобразил, че ще се ожени за княжеска дъщеря, от която ще му се родят две красиви деца, момче и момиче. От радост той подскочил и гърнето с млякото паднало от главата му и се счупило. Къде отидоха мечтите му? Изгубиха се заедно с млякото.
 +
 
 +
Това става не само с младите, но и с религиозните, с учените, с философите. Религиозният, като повярва в Бога, израстват му криле и той си фантазира вече как хората ще започнат да го следват. Като започне да фантазира, той подскача на улицата и гърнето пада на земята. Като разсипе млякото, той вижда, че е обикновен човек, че нищо не може да направи. И философът фантазира, мисли, че като напише едно съчинение, ще оправи света. От радост той подскача, но гърнето с млякото пада на земята и се счупва. Тогава той казва: Защо ми трябва тази философия? Моята глава не може да роди нещо особено. Като вървите по улиците, навсякъде ще видите паднали фантазьори: тук един религиозен, там един философ, на трето място един учен. Това са все хора работници, в които желанията вземат надмощие. Където желанията и чувствата вземат надмощие, там мисълта е слаба. Когато чувствата на човека вземат надмощие, почвата на неговото сърдце е много мочурлива. Където стъпите, краката ви потъват. Каквото посеете на тази почва, нищо не никне. За да я подобрите, трябва да направите дренаж, да отведете излишната вода.
 +
 
 +
Като ученици, вие трябва да познавате отрицателните си черти и да се предпазвате от тях. Същевременно вие трябва да знаете произхода им. За да намерите произхода им, мислете често върху тях, съпоставяйте нещата, докато в ума ви дойде светлина, която ще ви помогне да намерите корена на вашите отрицателни черти. Като намерите корена на отрицателните си черти, силата ви ще се увеличи и вие лесно ще се справяте с тях. Ако човек не мисли, природата нищо не може да му даде. Тя дава само на онзи, който работи. На работния и на прилежния природата е готова да отпуска кредит да реализира желанията си. На мързеливия тя не отпуска никакъв кредит.
 +
 
 +
И тъй, знайте, че природата е крайно взискателна към ония, които само фантазират, без да прилагат. На такива тя не отпуска никакъв кредит, вследствие на което те трупат големи задължения и дългове. — Как може да се освободи човек от дълговете си? — Като прилага. Човек трябва да се откаже от мечтите и фантазиите на младите моми и момци, на религиозните, на учените, на философите, на поетите и да започне да работи съзнателно. Добре е човек да живее с мечти, да си въобразява, че е виден учен, музикант или художник, но за това се искат знания. Колкото по-високо стои човек, толкова по-големи задължения има. От него се изисква много. Какво ще прави той, ако няма знания, съответни на положението си? Той ще се обезсърдчи и отчае. — Защо? — Защото е търсил лесния път. Има лесен път в живота. Той е пътят на малките, микроскопически величини. Започнете да работите с микроскопическите величини. Запример, вървиш по пътя, но тук-там срещаш малки, остри камъчета, които причиняват болка на краката. Наведи се спокойно, вдигни камъчетата, тури ги настрана и продължи пътя си. Ритнеш ли ги с крак и тебе ще ритнат. С ритане въпросите не се разрешават.
 +
 
 +
Мнозина искат с малко труд да постигнат големи резултати. Слушате някой да казва, че иска да стане ангел. И това е възможно, но за да се подигне до тази степен, ангелът е минал през големи изпитания. Често от небето пращат някой ангел да повдигне един от най-големите грешници. Ако мисли, че с един замах може да го изправи, ангелът е пропаднал на изпита си. С десетки и стотици години този ангел ще бъде свързан с грешника, докато го повдигне. Не го ли повдигне, той не е разрешил задачата си. Той ще върви след грешника, ще слиза и ще се качва с него, докато го постави на прав път. След това може да се върне на небето, където го възнаграждават за успешно завършена работа. Ако е бил еднокрил, млад чин, ще му поставят два чифта криле и го произвеждат в чин слуга, т. е. служител на Бога, минал през големи изпитания.
 +
 
 +
Сега мнозина от вас седят и фантазират как ще проповядват и учат хората, те си представят, че целият свят се стреми към новото и за тях се отваря работа. Ами ако никой не се интересува? Не чакайте да дойде този ден и тогава да работите, но започнете работата си още сега. Божественото само си пробива път, и то незабелязано. То се движи като подпочвена вода, и каквото срещне, разтваря, чисти, проправя своя път. За новото в света работят хиляди съзнания, които обгръщат в себе си всичко. Кой отвори пътя на Христа? Кой застави хиляди хора да тръгнат подир Него, готови да се жертват за Неговото учение? Божественото съзнание работеше и работи по хиляди начини: чрез добрите хора, чрез еднокрили, двукрили и многокрили ангели, въплътени в човешки форми. Напредналите души и досега още работят да поставят Христовото учение на истинското му положение. Много нови идеи има днес в света. Ако имат за цел да реформират света, те ще успеят. Дали са Божествени тези идеи, ще познаете по методите, с които си служат и по резултатите, които имат. Щом методите са Божествени, ще дойдат работници и от небето, и от земята.
 +
 
 +
Съвременните хора се нуждаят от положителни мисли. Положителна мисъл е тази, в която няма фантазии, но има приложение. Тя се нуждае от въображение като импулс за творчество, а творчеството подразбира приложение. Да твори човек, това не значи да се заеме с грандиозни работи. Той трябва да започне от най-малкото. Достатъчно е да се вгледа в себе си, да види колко работа му предстои. Запример, да се самовъзпита човек, това е една от великите задачи на неговия живот. Как ще твори отвън, ако той не е търпелив? Малко хора ще срещнете днес търпеливи. Външно те се въздържат, но вътре става голямо брожение, всеки момент са готови да избухнат. Достатъчно е да им се каже една обидна дума, за да избухнат моментално. Нетърпеливият човек е подобен на експлозив. Ако приближите към него една запалена клечка кибрит, той веднага ще експлодира. За да не експлодира, човек трябва да развива самообладание. Представете си, че вие сте нетърпелив, но умен човек, предвиждате откъде може да дойде кибритената клечка и да ви запали. За тази цел всякога носете в джоба си по няколко ябълки и като дойде онзи, който има намерение да ви предизвика, дайте му една ябълка. Той ще вземе ябълката и ще започне да дъвче. По този начин вие ще отклоните вниманието му от желанието да ви дразни. В това време вие ще работите върху нетърпението си, мислено ще си въздействате. Като давате често ябълки, вие ще упражнявате щедростта си. Пък и онези, които получават ябълки, ще имат добро мнение за вас. Докато не турите ябълки в джоба си, вие никога няма да се освободите от известен недъг. Ябълките са символ, който трябва да преведете. Може да го приложите буквално, а можете и преносно. Закон е: за да изместите един газ с известна гъстота от съд, обърнат с устата надолу, непременно трябва да вкарате в същия съд друг газ, с по-малка гъстота от първия. Ако пък в чаша, пълна с вода, искате да поставите друго тяло, последното трябва да бъде по-тежко от водата. Ще вземете пясък и ще слагате в чашата, докато всичката вода се излее навън. Значи, всяко разумно усилие, което човек прави, има добри резултати.
 +
 
 +
В пътя на възпитанието и самовъзпитанието си, съвременните хора са дошли до една област, която се нуждае от нови методи. Като се блъска тук-там, най-после човек идва до убеждението, че трябва да бъде праволинеен. Да бъдеш праволинеен, това значи да се движиш в едно измерение, като правата линия. И това е добро, но човек се нуждае от опорна точка в живота си. Да се движи по права линия, това значи, да се върне там, откъдето някога е започнал. Обаче, каква ще бъде неговата опорна точка? — Да имам поне една основна идея. — Добре е това, но каква ще бъде тази основна идея? Не, докато се движи само по права линия, човек не може да има големи постижения. В движението си по права линия човек вижда само две точки — началната и крайната. Като се движи по права линия, човек вижда, че и този път не го задоволява. Той казва: Все трябва малко да се огъна, да разширя съзнанието си. Огъне ли се, той образува плоскост и започва да се движи в две направления — по дължина и широчина. Щом се движи по плоскост, той има най-малко три граници — три страни. Триъгълникът определя най-малките възмоности на движение в плоскостта. Този човек се е огънал вече, излязъл е от живота на правата линия. За такъв човек казват, че е криволинеен, т. е. не се движи само по права линия и го наричат еретик, отстъпник. Но човек и тук не спира. Като се разшири, той започва да се вдълбочава, влиза в пътя на трите измерения — на куба. Докато живее на земята, в материалния свят, човек има възможност да се движи най-много в три измерения. Влезе ли в духовния свят, той се движи в четири, в пет и повече измерения. Затова, именно, духовният живот мъчно се подава на описание. Човешкият език не е в състояние да предаде това, което духовният човек преживява.
 +
 
 +
Какво представя духовният свят не може да се каже. Съзнателно или не, човек живее в духовния свят без да го вижда. Той вижда само границите на четириизмерния свят. Като влезе в петизмерния свят, тогава вижда и разбира четириизмерния. Като влезе в този свят, тогава ще го разбере и ще знае какво става с умрелите. Сегашните хора не живеят още съзнателен духовен живот, но въпреки това третират въпроса за Бога. Невъзможно е ръката да има мнение за човека. Невъзможно е пръстите на ръката да знаят какво представя цялата ръка. Следователно, каквото е отношението на пръстите към ръката, на ръката към цялото тяло, такова е отношението на човека към Бога. Докато не влезе в него, човек не може да Го разбере. Да пита човек какво нещо е Бог, то е все едно да пита какво представя светлината.
 +
 
 +
Ще приведа един пример за обяснение на понятието светлина. Влизате в една тъмна стая със спуснати кепенци на прозорците, за да се срещнете с човек, който от рождение живее при тази обстановка и не знае какво нещо е светлина. Вие му давате научни обяснения за светлината, но той нищо не разбира. Тогава вие вземате един свредел и правите една малка дупка на кепенците. Вие запитвате затворения човек: Какво виждаш? — Една тясна, дълга, светла ивица. Направите още една дупка. — Сега какво виждаш? — Още една светла ивица. Направяте десет, сто такива дупки. След това отваряте целия прозорец. — Какво виждаш? — Светлина. Всички предмети около мене стават видими, ясни, разбрани. Следователно, това, което прави предметите, както и цялата обстановка около нас видима, ясна, разбрана, наричаме светлина. На същото основание ние казваме: Онова същество, което във всички случаи на живота осмисля и осветява нещата, наричаме Бог. Докато човек седи в прашна и тъмна стая, животът му няма смисъл. Изчисти ли стаята си, отвори ли прозорците си, светлината влиза вътре и осмисля неговия живот. Светлината е проява на онова разумно начало в живота, което осмисля нещата. Кое е това начало, не е важно. Как ще го наречете, също не е важно. За човека е важно да знае, че има едно Велико начало в света, което регулира живота, което осмисля и осветява всички неща.
 +
 
 +
Съвременните хора обичат да философстват върху въпроси, които нямат никакво разрешение. След всичките философии те заминават за другия свят с неразрешени въпроси. Там се виждат обезплътени, само със съзнанието, че съществуват, но къде са, какво ги чака, нищо не знаят. Те се намират в положението на точка, без никакво измерение. Започнат ли съзнателно да се движат, те минават в живота на правата линия и придобиват едно измерение. Оттам те навлизат в плоскостта, в областта на двете измерения. От плоскостта отиват в триизмерния свят — в живота на телата. После минават в четириизмерния, в петизмерния свят, докато отново слязат на земята и започнат да се учат. Като се убедят, че не са могли да разрешат отвлечените въпроси, те казват: „Дълбока философия е това.” Наистина, всички неразрешени въпроси, всички дълбоки мисли са подобни на кладенец без дъно. Колко е дълбок един въпрос, това зависи от разбирането на човека. Дълбочината на нещата е относителна.
 +
 
 +
Един пътник минавал през една гора в тъмна, бурна нощ. По едно време той се подхлъзнал и полетял към една пропаст. За щастие, той успял да се хване за клона на едно дърво и увиснал над пропастта. В това положение той си мислел: Какво ли ще стане с мене, ако се отпусна и падна в пропастта? Като се държал известно време за клона, ръцете му толкова отмалели, че не могъл повече да разчита на тях. Да става, каквото е определено! — казал той и пуснал клона, за който се държал. Каква била изненадата му, когато видял, че разстоянието от краката му до пропастта било само 15 см.
 +
 
 +
Разбиранията на някои съвременни хора са толкова дълбоки, колкото пропастта под нозете на пътника. Човек се безпокои за нищо и никакво. Той мисли къде ще отиде след смъртта си. След смъртта си човек отива там, откъдето е дошъл. — Дали ще стана богат? — Ти и сега не си сиромах. Ти разполагаш с голям капитал, но не си го пуснал в обръщение. Човек е богат, здрав, силен, учен — от него зависи да разработи това, което му е дадено. Ако мисли, че е сиромах, невежа, слаб, такъв ще стане. Каквото човек мисли, това ще изработи от себе си. Знанието, добродетелите не се придобиват изведнъж, те не текат като река, но се събират капка по капка. Когато постъпи в първо отделение, ученикът започва от буквата „а“, от елементарните неща. Като работи съзнателно и с любов, ученикът минава от клас в клас, свършва едно училище и влиза в друго. Докато е на земята, ученикът трябва да свърши земното училище и да мине в по-горно, да дойде до положението на светия.
 +
 
 +
Кой човек наричаме светия? Светия е онзи, който свети на забъркалите пътя си и ги учи да живеят правилно. Той не се е родил светия. Дълго време се е учил той, докато стане светия. Като всички ученици, и той е започнал от буквата „а“, но е учил с любов. Той казва на хората: Който иска да придобие търпение, той трябва да дава ябълки на всички, които имат намерение да го предизвикват. Който иска да се справи със страха си, той трябва да се моли да поставят на пътя му тъкмо това, от което се страхува. Ако се бои от мечка, той трябва няколко пъти да среща мечка, за да привикне на нея, да види, че не е толкова страшна, както си я представя. Човек става смел, когато се убеди, че това, от което се страхува, не е толкова страшно. Предметът, който ви плаши, може да е недействителен и може да мине и замине покрай вас, без да ви причини някаква опасност.
 +
 
 +
Искате ли да вървите в естествения път, вие трябва да изучавате нещата основателно, да придобиете дълбоко разбиране. Не изучава ли нещата както трябва, човек дохожда до криви разбирания и казва: Каква полза от това, че водя чист живот? Никой не цени това, което правя. Да води човек чист и свят живот, това значи да е спечелил нещо. Щом е така, ясно е защо хората се интересуват от неговите печалби. Те могат да се интересуват от печалбите на човека дотолкова, доколкото неговите печалби са и техни печалби. Хората се интересуват едни от други дотолкова, доколкото благото на едного е и тяхно благо. Не е въпрос човек да се раздаде така, че от него нищо да не остане, но той трябва разумно да се жертва. Да се жертва човек за другите, това значи, ако е извор, да съдейства на другите и те да станат извори, всички заедно да се влеят в общия океан на живота. Жертва, при която изворът става чешма, а чешмата — извор, не е разумна. Има смисъл човек да се жертва, но само тогава, когато е извор, голяма река, море или океан, че и той сам да се ползва от благата си, и ближните му да се ползват от него. Нека всички хора използват водите му за пиене, за поливане на лозя и градини, за плаване с кораби по тях и т. н.
 +
 
 +
Да си помагате взаимно, да обменяте благата си, това е задача на новото учение. Това учение води хората към нов живот, към условията на духовния, на четири- или петизмерния свят. Влезете ли в този свят, всички противоречия изчезват. Намисли ли някой да ви дразни, дайте му една-две ябълки. С други думи казано: ако някой е недоволен от вас, извадете една сума от джоба си и му я дайте. Той е работил цял ден, но вие не сте му платили достатъчно. Дайте му още 30 лева, да го задоволите. Ако пак не е доволен, дайте му още 30 лева. Влизайте в положението на ближния си и правете нещо за него, да го задоволите. Хората се страхуват да дават, да не се опропастят. Не, разумното даване не опропастява човека. Давайте, за да ви дават. Като дава с любов, и като взима с любов, човек расте и правилно се развива. Даването не се отнася само до материалните, но и до сърдечните отношения на хората. Ако някой ви обиди, не очаквайте само на него, той да дойде и да ви иска извинение. И от ваша страна се иска благородство и инициатива; да не тълкувате криво нещата и да бъдете готов пръв да пристъпите към него. Ще ви каже някой, че нищо не струвате. Трябва ли да се обиждате от това? Кажете му: прав си, вчера нищо не струвах, защото бях празно шише. Днес, обаче, се напълних с ценно съдържание. Претегли ме и ще видиш, че днес тежа повече от вчера. Това се случва с всички хора: днес са празни шишета, нямат никаква цена, но утре, като се напълнят с масло или с друго нещо, цената им се увеличава.
 +
 
 +
Съвременните хора се намират пред ред задачи, останали още от далечното минало, които трябва да се разрешат. Ако вие доброволно не ги разрешите, ще дойдат големите ви братя и насила ще ви заставят да ги решите. Какво прави големият брат с малкото братче? Ако малкото братче не слуша и не иска да да го следва, големият брат го хваща за ръка, дръпне му ухото два-три пъти и го заставя да върви. Така постъпват с всеки човек, който не иска да работи, сам да реши задачата си. Човек трябва да бъде разумен, да е готов да решава задачите си, да плаща дълговете си. И който има да взима, и който има да дава, трябва да бъдат будни. Като работят и изплащат дълговете си, те могат да грешат, но това нищо не значи. За предпочитане е човек понякога да греши, да се гневи, отколкото да умре и да се освободи от всякакви задължения. Умрелият се освобождава временно поне от задължения, но окръжаващите, близките му плащат за него. Ето защо, за предпочитане е човек да плаща дълговете си, да решава задачите си, но жив да бъде, отколкото да се освободи от всички задължения и да умре.
 +
 
 +
Щом сте дошли на земята, вие трябва да учите, да се познаете. Човешкото естество се отличава с две черти: мекота и твърдост. При едни условия човек е мек, а при други — твърд. Съзнателно човек не трябва да прави опити, да превръща мекотата си в твърдост. Опита ли се да направи това, той се излага на опасност. Искате ли да имате отношения с човека, дръжте се за неговата мекота. Не се стремете да опитвате твърдостта му. Това е Божия работа. Само Бог може да опитва твърдостта на човека, защото знае как да го пипне. Разумен, учен трябва да бъде човек, ако иска да изпитва твърдостта на хората. Докосне ли се до твърдостта им, преди да е развил своята сила, той ще се удари в нея, ще се контузи и ще отскочи настрана. Ще кажете, че вие искате да отидете при философи и учени, да ви обяснят какво представя Бог. Вие не сте готови още за среща с велики учени и философи. Едно трябва да знаете: докато имате противоречия в живота си, вие не сте готови още да разглеждате велики въпроси. Опитате ли да ги разрешите, вие ще отскочите далече от тия учени. Те ще ви отблъснат от себе си, ще ви покажат с какви въпроси трябва да се занимавате. Това не значи, че нямате никакво понятие за Бога. Все имате някаква представа за Бога, но микроскопическа. — Защо? — Кепенците на вашите прозорци са още затворени, вследствие на което вие седите вътре, а светлината е отвън. Отворете прозорците си и излезте вън. Тъй щото, нека светлината влезе вътре, а вие останете вън. Истинското положение в живота изисква Бог да бъде в човека, а човек — навън. Стане ли обратното, Бог да излезе вън, а човек да остане вътре, работата е объркана. Слушате някой да казва: Влез в себе си! Не, това не е право отношение. Който е влязъл в себе си, той нищо не е постигнал. Това е девизът на старото учение.
 +
 
 +
Какво препоръчва новото учение на човека? Новото учение подържа следното : Бог да бъде отвътре, а човек — отвън. Някой казва, че бил вън от себе си. Този човек не знае какво значи да излезе вън от себе си. Апостол Павел казва, че не помни дали е бил в тялото си или вън от тялото си, но е видял и чул такива неща, които с думи не може да изкаже. Щом Апостол Павел е видял и чул необикновени неща, той непременно е бил вън от тялото си, а Бог е бил вътре. Когато някой приятел ви посети, вие излизате вън да го посрещнете. Когато приятелят ви си отива, вие го изпращате и след това влизате в дома си. Да излезе човек вън от тялото си, това значи, съзнанието му да излезе вън от него, да се занимава с отвлечени, философски въпроси, а Божественото да остане вътре. Само по този начин може да стане правилна обмяна между човешкото и Божественото. Само така човек ще дойде до правилно разбиране на живота.
 +
 
 +
— Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Бог е Истина. Божията
 +
Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина пребъдват в нас.
 +
 
 +
3. Лекция от Учителя, държана на
 +
11 септември, 1929 г. София — Изгрев.

Текуща версия към 20:45, 18 април 2011

Беседи

Общ Окултен Клас - ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

КНИГА: Естествен ред на нещата

Вън и вътре в тялото

Размишление върху прилежанието.

Пишете върху темата: „Произход на непостоянството“.

Всеки народ има поне по една отличителна черта, силно развита, по която се характеризира. Тази отличителна черта може да бъде добра или лоша. И българинът има такава черта, по която се отличава от другите народности. Той е твърд. Реши ли да направи нещо, мъчно може да се разубеди. Що се отнася до постоянството, тази черта е слабо развита в българина. Като пишете темата си, помислете и върху произхода на непостоянството в българина. Изобщо, на човек, в когото постоянството е слабо развито, не може много да се разчита. Той не може да издържа на убежденията си, както и на обещанията си. Той обещава много, а малко изпълнява. Който има убеждения, той е човек със строго определена цел. Неговото съзнание е всякога будно, защото има пред вид постигането на своята цел. За непостоянния никаква цел не съществува. Постави ли си някаква цел, той всеки ден отлага реализирането и.

Природата е взискателна и строга. Има ли човек някаква цел в живота си, обещае ли, че ще я следва, природата го държи отговорен. Тя търси причината за отлагане на нещата в самия човек и го заставя да махне препятствието от пътя си и да върви напред. За да дойде на земята, всеки човек е обещал, че ще учи. Ако не изпълни обещанието си, природата насила го заставя да учи. За да не учи, причината може да бъде външна — физическа, или вътрешна — умствена. Каквато и да е причината, с по-големи или с по-малки усилия, човек трябва да учи. Ще каже някой, че има силно желание да учи, но средства няма. Обаче, като му се дадат средства, той скоро се насища: учи година-две и прекъсва учението си. Наистина, има желания, които се явяват периодически, но желанието за учене не трябва да бъде от тях. Желанието на човека да си хапне баница или друго нещо може да бъде периодическо, но желанието му да учи трябва да бъде постоянно.

Като ученик, дошъл на земята да се учи, човек трябва да познава желанията си и съзнателно или несъзнателно да ги подхранва според тяхното значение в живота му. Той трябва да подхранва добрите желания, а лошите, временните, трябва да остави сами на себе си. Той не трябва да се бори с лошите желания, но да ги остави сами да отпаднат или да се трансформират. Но ако не успее изведнъж да реализира добрите си желания, това не значи, че трябва да се обезсърдчи. Като не могат да постигнат своите идеали, мнозина се отчайват и решават да се самоубият. Това решение не е на място. Когато се намери пред някаква мъчнотия, естествено е за човека да се обезсърдчи, но това не значи, че трябва да се самоубива. Как ще се самоубие? Или във водата ще се хвърли, или от някоя канара ще скочи. И едното, и другото положение не са естествени. Някога, в далечното минало, е било естествено за човека да плува като риба във водата, но хвърли ли се днес във водата, той повече не може да излезе; някога, в далечното минало, е било естествено за човека да хвърчи като орел, да се спуска от канарите, но хвърли ли се днес от някоя канара, той ще се убие.

Като ученици, вие трябва да си давате отчет за всека идея, която се явява в ума ви, да знаете, откъде иде и защо иде. Много от идеите на човека имат отрицателен характер, вследствие на което той не трябва да ги допуска в ума си, а още повече да ги реализира. Запример, дойде ли в ума на човека идеята да се самоубие, той трябва да се запита защо иска да се самоубива. — Не ми се живее. Какво друго ще правиш, като не ти се живее? Като иска да се самоубие, човек мисли, че ще тури край на живота си и никой няма да го безпокои. Той се лъже. Животът продължава и след смъртта. — Ще заспя поне, ще си почина малко. И тук се лъже. Даже минералът, който е в постоянен сън, пак е обезпокояван, ту растението забива корените си в него, ту човешкият чук го удря, откъртва цели парчета от него. На същото основание, докато е на земята, човек постоянно ще бъде смущаван от неговите кредитори. Всеки иска да му се плати. Дали може да плати на всички кредитори, това не е важно. Обаче, човек трябва да стане смел и решителен, да се разговаря с тях. Някога той все ще изплати дълговете си, но изведнъж не може. Човек трябва да е готов да плаща дълговете си, а кога ще ги изплати, това е въпрос на време. Опасно е, като ги отлага, да не иска вече да плаща. Каквото и да прави, той няма да се освободи от задълженията и дълговете си, те ще го следват и на онзи свят.

В процеса на изплащане на дълговете си човек се учи да говори и да изпълнява. Колкото повече се увеличава способността на човека да говори, толкова повече трябва да се увеличава готовността му да изпълнява. Тъй щото, когато паметта на човека отслабва, трябва да знаете, че желанията му се увеличават. За да не отслабне паметта на човека, с увеличаване на желанията едновременно трябва да се усилва мисълта му. Иначе в него ще се яви недоимък: чувствата се усилват за сметка на мисълта. Наистина, когато чувствата вземат надмощие над мисълта, човек става разсеян и паметта му отслабва. Той започва да мечтае за грандиозни работи, да фантазира. Казват, че младите моми и момци обичали да фантазират. В това отношение те приличат на циганина, който носел гърне с мляко на главата си и мечтал за много неща. Той мечтаел как ще продаде млякото и ще си купи кокошки. После ще продаде кокошките и ще си купи овца. Като я използва, ще я продаде, за да си купи крава. Като продаде кравата, ще си купи кон и т.н. Така той хвърчал в мечтите си и си въобразил, че ще се ожени за княжеска дъщеря, от която ще му се родят две красиви деца, момче и момиче. От радост той подскочил и гърнето с млякото паднало от главата му и се счупило. Къде отидоха мечтите му? Изгубиха се заедно с млякото.

Това става не само с младите, но и с религиозните, с учените, с философите. Религиозният, като повярва в Бога, израстват му криле и той си фантазира вече как хората ще започнат да го следват. Като започне да фантазира, той подскача на улицата и гърнето пада на земята. Като разсипе млякото, той вижда, че е обикновен човек, че нищо не може да направи. И философът фантазира, мисли, че като напише едно съчинение, ще оправи света. От радост той подскача, но гърнето с млякото пада на земята и се счупва. Тогава той казва: Защо ми трябва тази философия? Моята глава не може да роди нещо особено. Като вървите по улиците, навсякъде ще видите паднали фантазьори: тук един религиозен, там един философ, на трето място един учен. Това са все хора работници, в които желанията вземат надмощие. Където желанията и чувствата вземат надмощие, там мисълта е слаба. Когато чувствата на човека вземат надмощие, почвата на неговото сърдце е много мочурлива. Където стъпите, краката ви потъват. Каквото посеете на тази почва, нищо не никне. За да я подобрите, трябва да направите дренаж, да отведете излишната вода.

Като ученици, вие трябва да познавате отрицателните си черти и да се предпазвате от тях. Същевременно вие трябва да знаете произхода им. За да намерите произхода им, мислете често върху тях, съпоставяйте нещата, докато в ума ви дойде светлина, която ще ви помогне да намерите корена на вашите отрицателни черти. Като намерите корена на отрицателните си черти, силата ви ще се увеличи и вие лесно ще се справяте с тях. Ако човек не мисли, природата нищо не може да му даде. Тя дава само на онзи, който работи. На работния и на прилежния природата е готова да отпуска кредит да реализира желанията си. На мързеливия тя не отпуска никакъв кредит.

И тъй, знайте, че природата е крайно взискателна към ония, които само фантазират, без да прилагат. На такива тя не отпуска никакъв кредит, вследствие на което те трупат големи задължения и дългове. — Как може да се освободи човек от дълговете си? — Като прилага. Човек трябва да се откаже от мечтите и фантазиите на младите моми и момци, на религиозните, на учените, на философите, на поетите и да започне да работи съзнателно. Добре е човек да живее с мечти, да си въобразява, че е виден учен, музикант или художник, но за това се искат знания. Колкото по-високо стои човек, толкова по-големи задължения има. От него се изисква много. Какво ще прави той, ако няма знания, съответни на положението си? Той ще се обезсърдчи и отчае. — Защо? — Защото е търсил лесния път. Има лесен път в живота. Той е пътят на малките, микроскопически величини. Започнете да работите с микроскопическите величини. Запример, вървиш по пътя, но тук-там срещаш малки, остри камъчета, които причиняват болка на краката. Наведи се спокойно, вдигни камъчетата, тури ги настрана и продължи пътя си. Ритнеш ли ги с крак и тебе ще ритнат. С ритане въпросите не се разрешават.

Мнозина искат с малко труд да постигнат големи резултати. Слушате някой да казва, че иска да стане ангел. И това е възможно, но за да се подигне до тази степен, ангелът е минал през големи изпитания. Често от небето пращат някой ангел да повдигне един от най-големите грешници. Ако мисли, че с един замах може да го изправи, ангелът е пропаднал на изпита си. С десетки и стотици години този ангел ще бъде свързан с грешника, докато го повдигне. Не го ли повдигне, той не е разрешил задачата си. Той ще върви след грешника, ще слиза и ще се качва с него, докато го постави на прав път. След това може да се върне на небето, където го възнаграждават за успешно завършена работа. Ако е бил еднокрил, млад чин, ще му поставят два чифта криле и го произвеждат в чин слуга, т. е. служител на Бога, минал през големи изпитания.

Сега мнозина от вас седят и фантазират как ще проповядват и учат хората, те си представят, че целият свят се стреми към новото и за тях се отваря работа. Ами ако никой не се интересува? Не чакайте да дойде този ден и тогава да работите, но започнете работата си още сега. Божественото само си пробива път, и то незабелязано. То се движи като подпочвена вода, и каквото срещне, разтваря, чисти, проправя своя път. За новото в света работят хиляди съзнания, които обгръщат в себе си всичко. Кой отвори пътя на Христа? Кой застави хиляди хора да тръгнат подир Него, готови да се жертват за Неговото учение? Божественото съзнание работеше и работи по хиляди начини: чрез добрите хора, чрез еднокрили, двукрили и многокрили ангели, въплътени в човешки форми. Напредналите души и досега още работят да поставят Христовото учение на истинското му положение. Много нови идеи има днес в света. Ако имат за цел да реформират света, те ще успеят. Дали са Божествени тези идеи, ще познаете по методите, с които си служат и по резултатите, които имат. Щом методите са Божествени, ще дойдат работници и от небето, и от земята.

Съвременните хора се нуждаят от положителни мисли. Положителна мисъл е тази, в която няма фантазии, но има приложение. Тя се нуждае от въображение като импулс за творчество, а творчеството подразбира приложение. Да твори човек, това не значи да се заеме с грандиозни работи. Той трябва да започне от най-малкото. Достатъчно е да се вгледа в себе си, да види колко работа му предстои. Запример, да се самовъзпита човек, това е една от великите задачи на неговия живот. Как ще твори отвън, ако той не е търпелив? Малко хора ще срещнете днес търпеливи. Външно те се въздържат, но вътре става голямо брожение, всеки момент са готови да избухнат. Достатъчно е да им се каже една обидна дума, за да избухнат моментално. Нетърпеливият човек е подобен на експлозив. Ако приближите към него една запалена клечка кибрит, той веднага ще експлодира. За да не експлодира, човек трябва да развива самообладание. Представете си, че вие сте нетърпелив, но умен човек, предвиждате откъде може да дойде кибритената клечка и да ви запали. За тази цел всякога носете в джоба си по няколко ябълки и като дойде онзи, който има намерение да ви предизвика, дайте му една ябълка. Той ще вземе ябълката и ще започне да дъвче. По този начин вие ще отклоните вниманието му от желанието да ви дразни. В това време вие ще работите върху нетърпението си, мислено ще си въздействате. Като давате често ябълки, вие ще упражнявате щедростта си. Пък и онези, които получават ябълки, ще имат добро мнение за вас. Докато не турите ябълки в джоба си, вие никога няма да се освободите от известен недъг. Ябълките са символ, който трябва да преведете. Може да го приложите буквално, а можете и преносно. Закон е: за да изместите един газ с известна гъстота от съд, обърнат с устата надолу, непременно трябва да вкарате в същия съд друг газ, с по-малка гъстота от първия. Ако пък в чаша, пълна с вода, искате да поставите друго тяло, последното трябва да бъде по-тежко от водата. Ще вземете пясък и ще слагате в чашата, докато всичката вода се излее навън. Значи, всяко разумно усилие, което човек прави, има добри резултати.

В пътя на възпитанието и самовъзпитанието си, съвременните хора са дошли до една област, която се нуждае от нови методи. Като се блъска тук-там, най-после човек идва до убеждението, че трябва да бъде праволинеен. Да бъдеш праволинеен, това значи да се движиш в едно измерение, като правата линия. И това е добро, но човек се нуждае от опорна точка в живота си. Да се движи по права линия, това значи, да се върне там, откъдето някога е започнал. Обаче, каква ще бъде неговата опорна точка? — Да имам поне една основна идея. — Добре е това, но каква ще бъде тази основна идея? Не, докато се движи само по права линия, човек не може да има големи постижения. В движението си по права линия човек вижда само две точки — началната и крайната. Като се движи по права линия, човек вижда, че и този път не го задоволява. Той казва: Все трябва малко да се огъна, да разширя съзнанието си. Огъне ли се, той образува плоскост и започва да се движи в две направления — по дължина и широчина. Щом се движи по плоскост, той има най-малко три граници — три страни. Триъгълникът определя най-малките възмоности на движение в плоскостта. Този човек се е огънал вече, излязъл е от живота на правата линия. За такъв човек казват, че е криволинеен, т. е. не се движи само по права линия и го наричат еретик, отстъпник. Но човек и тук не спира. Като се разшири, той започва да се вдълбочава, влиза в пътя на трите измерения — на куба. Докато живее на земята, в материалния свят, човек има възможност да се движи най-много в три измерения. Влезе ли в духовния свят, той се движи в четири, в пет и повече измерения. Затова, именно, духовният живот мъчно се подава на описание. Човешкият език не е в състояние да предаде това, което духовният човек преживява.

Какво представя духовният свят не може да се каже. Съзнателно или не, човек живее в духовния свят без да го вижда. Той вижда само границите на четириизмерния свят. Като влезе в петизмерния свят, тогава вижда и разбира четириизмерния. Като влезе в този свят, тогава ще го разбере и ще знае какво става с умрелите. Сегашните хора не живеят още съзнателен духовен живот, но въпреки това третират въпроса за Бога. Невъзможно е ръката да има мнение за човека. Невъзможно е пръстите на ръката да знаят какво представя цялата ръка. Следователно, каквото е отношението на пръстите към ръката, на ръката към цялото тяло, такова е отношението на човека към Бога. Докато не влезе в него, човек не може да Го разбере. Да пита човек какво нещо е Бог, то е все едно да пита какво представя светлината.

Ще приведа един пример за обяснение на понятието светлина. Влизате в една тъмна стая със спуснати кепенци на прозорците, за да се срещнете с човек, който от рождение живее при тази обстановка и не знае какво нещо е светлина. Вие му давате научни обяснения за светлината, но той нищо не разбира. Тогава вие вземате един свредел и правите една малка дупка на кепенците. Вие запитвате затворения човек: Какво виждаш? — Една тясна, дълга, светла ивица. Направите още една дупка. — Сега какво виждаш? — Още една светла ивица. Направяте десет, сто такива дупки. След това отваряте целия прозорец. — Какво виждаш? — Светлина. Всички предмети около мене стават видими, ясни, разбрани. Следователно, това, което прави предметите, както и цялата обстановка около нас видима, ясна, разбрана, наричаме светлина. На същото основание ние казваме: Онова същество, което във всички случаи на живота осмисля и осветява нещата, наричаме Бог. Докато човек седи в прашна и тъмна стая, животът му няма смисъл. Изчисти ли стаята си, отвори ли прозорците си, светлината влиза вътре и осмисля неговия живот. Светлината е проява на онова разумно начало в живота, което осмисля нещата. Кое е това начало, не е важно. Как ще го наречете, също не е важно. За човека е важно да знае, че има едно Велико начало в света, което регулира живота, което осмисля и осветява всички неща.

Съвременните хора обичат да философстват върху въпроси, които нямат никакво разрешение. След всичките философии те заминават за другия свят с неразрешени въпроси. Там се виждат обезплътени, само със съзнанието, че съществуват, но къде са, какво ги чака, нищо не знаят. Те се намират в положението на точка, без никакво измерение. Започнат ли съзнателно да се движат, те минават в живота на правата линия и придобиват едно измерение. Оттам те навлизат в плоскостта, в областта на двете измерения. От плоскостта отиват в триизмерния свят — в живота на телата. После минават в четириизмерния, в петизмерния свят, докато отново слязат на земята и започнат да се учат. Като се убедят, че не са могли да разрешат отвлечените въпроси, те казват: „Дълбока философия е това.” Наистина, всички неразрешени въпроси, всички дълбоки мисли са подобни на кладенец без дъно. Колко е дълбок един въпрос, това зависи от разбирането на човека. Дълбочината на нещата е относителна.

Един пътник минавал през една гора в тъмна, бурна нощ. По едно време той се подхлъзнал и полетял към една пропаст. За щастие, той успял да се хване за клона на едно дърво и увиснал над пропастта. В това положение той си мислел: Какво ли ще стане с мене, ако се отпусна и падна в пропастта? Като се държал известно време за клона, ръцете му толкова отмалели, че не могъл повече да разчита на тях. Да става, каквото е определено! — казал той и пуснал клона, за който се държал. Каква била изненадата му, когато видял, че разстоянието от краката му до пропастта било само 15 см.

Разбиранията на някои съвременни хора са толкова дълбоки, колкото пропастта под нозете на пътника. Човек се безпокои за нищо и никакво. Той мисли къде ще отиде след смъртта си. След смъртта си човек отива там, откъдето е дошъл. — Дали ще стана богат? — Ти и сега не си сиромах. Ти разполагаш с голям капитал, но не си го пуснал в обръщение. Човек е богат, здрав, силен, учен — от него зависи да разработи това, което му е дадено. Ако мисли, че е сиромах, невежа, слаб, такъв ще стане. Каквото човек мисли, това ще изработи от себе си. Знанието, добродетелите не се придобиват изведнъж, те не текат като река, но се събират капка по капка. Когато постъпи в първо отделение, ученикът започва от буквата „а“, от елементарните неща. Като работи съзнателно и с любов, ученикът минава от клас в клас, свършва едно училище и влиза в друго. Докато е на земята, ученикът трябва да свърши земното училище и да мине в по-горно, да дойде до положението на светия.

Кой човек наричаме светия? Светия е онзи, който свети на забъркалите пътя си и ги учи да живеят правилно. Той не се е родил светия. Дълго време се е учил той, докато стане светия. Като всички ученици, и той е започнал от буквата „а“, но е учил с любов. Той казва на хората: Който иска да придобие търпение, той трябва да дава ябълки на всички, които имат намерение да го предизвикват. Който иска да се справи със страха си, той трябва да се моли да поставят на пътя му тъкмо това, от което се страхува. Ако се бои от мечка, той трябва няколко пъти да среща мечка, за да привикне на нея, да види, че не е толкова страшна, както си я представя. Човек става смел, когато се убеди, че това, от което се страхува, не е толкова страшно. Предметът, който ви плаши, може да е недействителен и може да мине и замине покрай вас, без да ви причини някаква опасност.

Искате ли да вървите в естествения път, вие трябва да изучавате нещата основателно, да придобиете дълбоко разбиране. Не изучава ли нещата както трябва, човек дохожда до криви разбирания и казва: Каква полза от това, че водя чист живот? Никой не цени това, което правя. Да води човек чист и свят живот, това значи да е спечелил нещо. Щом е така, ясно е защо хората се интересуват от неговите печалби. Те могат да се интересуват от печалбите на човека дотолкова, доколкото неговите печалби са и техни печалби. Хората се интересуват едни от други дотолкова, доколкото благото на едного е и тяхно благо. Не е въпрос човек да се раздаде така, че от него нищо да не остане, но той трябва разумно да се жертва. Да се жертва човек за другите, това значи, ако е извор, да съдейства на другите и те да станат извори, всички заедно да се влеят в общия океан на живота. Жертва, при която изворът става чешма, а чешмата — извор, не е разумна. Има смисъл човек да се жертва, но само тогава, когато е извор, голяма река, море или океан, че и той сам да се ползва от благата си, и ближните му да се ползват от него. Нека всички хора използват водите му за пиене, за поливане на лозя и градини, за плаване с кораби по тях и т. н.

Да си помагате взаимно, да обменяте благата си, това е задача на новото учение. Това учение води хората към нов живот, към условията на духовния, на четири- или петизмерния свят. Влезете ли в този свят, всички противоречия изчезват. Намисли ли някой да ви дразни, дайте му една-две ябълки. С други думи казано: ако някой е недоволен от вас, извадете една сума от джоба си и му я дайте. Той е работил цял ден, но вие не сте му платили достатъчно. Дайте му още 30 лева, да го задоволите. Ако пак не е доволен, дайте му още 30 лева. Влизайте в положението на ближния си и правете нещо за него, да го задоволите. Хората се страхуват да дават, да не се опропастят. Не, разумното даване не опропастява човека. Давайте, за да ви дават. Като дава с любов, и като взима с любов, човек расте и правилно се развива. Даването не се отнася само до материалните, но и до сърдечните отношения на хората. Ако някой ви обиди, не очаквайте само на него, той да дойде и да ви иска извинение. И от ваша страна се иска благородство и инициатива; да не тълкувате криво нещата и да бъдете готов пръв да пристъпите към него. Ще ви каже някой, че нищо не струвате. Трябва ли да се обиждате от това? Кажете му: прав си, вчера нищо не струвах, защото бях празно шише. Днес, обаче, се напълних с ценно съдържание. Претегли ме и ще видиш, че днес тежа повече от вчера. Това се случва с всички хора: днес са празни шишета, нямат никаква цена, но утре, като се напълнят с масло или с друго нещо, цената им се увеличава.

Съвременните хора се намират пред ред задачи, останали още от далечното минало, които трябва да се разрешат. Ако вие доброволно не ги разрешите, ще дойдат големите ви братя и насила ще ви заставят да ги решите. Какво прави големият брат с малкото братче? Ако малкото братче не слуша и не иска да да го следва, големият брат го хваща за ръка, дръпне му ухото два-три пъти и го заставя да върви. Така постъпват с всеки човек, който не иска да работи, сам да реши задачата си. Човек трябва да бъде разумен, да е готов да решава задачите си, да плаща дълговете си. И който има да взима, и който има да дава, трябва да бъдат будни. Като работят и изплащат дълговете си, те могат да грешат, но това нищо не значи. За предпочитане е човек понякога да греши, да се гневи, отколкото да умре и да се освободи от всякакви задължения. Умрелият се освобождава временно поне от задължения, но окръжаващите, близките му плащат за него. Ето защо, за предпочитане е човек да плаща дълговете си, да решава задачите си, но жив да бъде, отколкото да се освободи от всички задължения и да умре.

Щом сте дошли на земята, вие трябва да учите, да се познаете. Човешкото естество се отличава с две черти: мекота и твърдост. При едни условия човек е мек, а при други — твърд. Съзнателно човек не трябва да прави опити, да превръща мекотата си в твърдост. Опита ли се да направи това, той се излага на опасност. Искате ли да имате отношения с човека, дръжте се за неговата мекота. Не се стремете да опитвате твърдостта му. Това е Божия работа. Само Бог може да опитва твърдостта на човека, защото знае как да го пипне. Разумен, учен трябва да бъде човек, ако иска да изпитва твърдостта на хората. Докосне ли се до твърдостта им, преди да е развил своята сила, той ще се удари в нея, ще се контузи и ще отскочи настрана. Ще кажете, че вие искате да отидете при философи и учени, да ви обяснят какво представя Бог. Вие не сте готови още за среща с велики учени и философи. Едно трябва да знаете: докато имате противоречия в живота си, вие не сте готови още да разглеждате велики въпроси. Опитате ли да ги разрешите, вие ще отскочите далече от тия учени. Те ще ви отблъснат от себе си, ще ви покажат с какви въпроси трябва да се занимавате. Това не значи, че нямате никакво понятие за Бога. Все имате някаква представа за Бога, но микроскопическа. — Защо? — Кепенците на вашите прозорци са още затворени, вследствие на което вие седите вътре, а светлината е отвън. Отворете прозорците си и излезте вън. Тъй щото, нека светлината влезе вътре, а вие останете вън. Истинското положение в живота изисква Бог да бъде в човека, а човек — навън. Стане ли обратното, Бог да излезе вън, а човек да остане вътре, работата е объркана. Слушате някой да казва: Влез в себе си! Не, това не е право отношение. Който е влязъл в себе си, той нищо не е постигнал. Това е девизът на старото учение.

Какво препоръчва новото учение на човека? Новото учение подържа следното : Бог да бъде отвътре, а човек — отвън. Някой казва, че бил вън от себе си. Този човек не знае какво значи да излезе вън от себе си. Апостол Павел казва, че не помни дали е бил в тялото си или вън от тялото си, но е видял и чул такива неща, които с думи не може да изкаже. Щом Апостол Павел е видял и чул необикновени неща, той непременно е бил вън от тялото си, а Бог е бил вътре. Когато някой приятел ви посети, вие излизате вън да го посрещнете. Когато приятелят ви си отива, вие го изпращате и след това влизате в дома си. Да излезе човек вън от тялото си, това значи, съзнанието му да излезе вън от него, да се занимава с отвлечени, философски въпроси, а Божественото да остане вътре. Само по този начин може да стане правилна обмяна между човешкото и Божественото. Само така човек ще дойде до правилно разбиране на живота.

— Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Бог е Истина. Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина пребъдват в нас.

3. Лекция от Учителя, държана на 11 септември, 1929 г. София — Изгрев.