от ПорталУики
Версия от 20:46, 23 април 2009 на Хирон (Беседа | приноси) (Нова страница: ==В Божественото училище== Днес считам всички присъстващи за ученици, дошли от различни учили...)

Направо към: навигация, търсене

В Божественото училище

Днес считам всички присъстващи за ученици, дошли от различни училища да ме слушат. Щом е така, напишете по едно благодарствено писмо на учителите си, че са ви подготвили да можете да ме слушате и разбирате. Ако нямахте тази подготовка, нищо не бихте разбирали. Тъй щото, аз ще ви дам обяснения само върху това, което вашитъ1 учители са ви преподавали.

Всеки ден носи в себе си условия за щастието, а не самото щастие; всеки ден носи в себе си условия за нещастието, а не самото нещастие. Всеки човек носи в себе си условия за разумността, а не самата разум-ност; вевки човек носи в себе си условия за доброто, а не самото добро. Като не знае тия неща, човек се намира в противоречие и казва: Чудно нещо, толкова години уча, и нищо не съм научил! – Как да не си научи л нищо? Буквата „А" не си ли научил? Животът се отваря с буквата „А." Ако чо-вт>к не знае буквата „А," вратата на къщата никога не би се отворила за него. Всеки чо-

Матея 12-18 – 21.


495

вЪк, който е бременен с една светла идея, с едно благородно чувство и с една добра постъпка, представя буквата „А." Буквата „А" се открива само на такъв човек. Тя не се открива на онзи, който не познава бремен-ността. Ако човек не познава буквата „А", за познаване на другите букви въпрос не може да става. Буквите са сверзани помежду си с голяма любов. Ако пренебрегнеш само една буква, всички други се застъпват за нея. Всички букви търсят своето право чрез учителите. Нека се опита ученикът или студен-тът да изпусне само една буква, да види, какво ще кажат учителите за него. Какво мнение ще имате за никого, свершил универси-тет, ако вмясто „любов" напише „юбовь"? Всички ще кажат, че той не е културен.

Съвременните хора са дошли на земята да изучават сценичното изкуство. Това изкуство подразбира „огъване." Страданията не са нищо друго, освен огъвания, т. е. изкуство да се огъва човек. Когато те боли крак, ухо, око, глава, ти се огъваш на една или на друга страна, търсиш начин да си помог-неш. В този смисъл, огъването не е нищо друго, освен сценично изкуство. – Не може ли без страдания? – Не може. Невидимият свет се интересува от играта на актьорите, иска да види, как изпълняват ролите си. Разумните същества, които живеят в невидимия свят, не знаят, какво н^що е живо-тът на земята и го изучават чрез движе-


496

нията на хората. Че някого бият, т-б не раз-бират нищо. За тях е важно, какви огъва-ния прави чов^к. Колкото по-хармонични са огъванията и движенията на човека, толкова по-добре за разумните същества. Т-б изуча-ват тия движения и правят своите заключения, като казват, че нещо велико става на* земята. Според тяхните разбирания, добре е, когато бият нъкого, защото движенията му са красиви.

Ще кажете, че разумните същества не могат да се любуват на огъванията на човека, когото бият. Ще кажете, че същества-та от онзи свтуг не са такива, каквито аз ви описвам. Аз бих желал да дойде н-б-кой, да опише онзи св*бт и съществата, които живеят там. Чел съм много описания за онзи свет, но те не отговарят на дей-ствителността. Който е описвал онзи свет, кракът му не е стъпвал там. Той го описва наизуст, без да го познава. Той прилича на он-взи хора, които описват животните, гово-рят за тях, без да са ги вид-вли в действителности Те говорят за кобрата, за тигъра, за хиената, които са видели само на картина. Грамадна е разликата между знание, придобито от картини и това, което е непосредствено възприето чрез наблюдение и опит.

След всичко това, хората говорят за реалност и нереалност на нещата. Сценичното изкуство не е реалност. Заприм-вр, вие


497

виждате огън, нарисуван на платно, но толкова жив, че имитира истинския огън. Обаче, ако турите ръката си върху този огън, виждате, че той не изгаря, не причинява никаква болка. Той е мек, приятен на пипане. Но, ако турите ръката си върху истинския огън, той ще ви изгори, ще ви причини болка. Следователно, от вас зависи, какъв огън искате да видите: на картина, или истински. Ако искате да видите истински огън, всеки е майстор да накладе такъв огън, че да се изгорите от него. Няма човек в света, който да не се е изгарял, да не познава свойствата на живия огън.

Като говорим за огъня, ние имаме пред вид общия, а не личния живот на човека. Ние не разглеждаме живота и природата външно, но спираме вниманието си върху техната вътрешна страна. Всяко нещо в природата, колкото и да е малко, има свой вътрешен смисъл и свое предназначение. Всяко нещо в природата е ценно. Даже и нокътът на човека е ценен. По нокъта може да се чете историята на човешкия живот. За да чуе историята си, написана на нокъта, богатият може скъпо да плати. Ако искате да изучавате историята на вселената, изучавайте окото си. Ако имате телескоп и познавате астрономията, с помощта на телескопа можете да изучавате ц-блото небе, с звездитъ1 и плане-тите по него. Обаче, за това се изисква обши-рен ум. А така, чрез изучаване на окото

32


498

по-лесно можете да изучите небето и небесните светила.

Сегашните хора изучават окото дотолкова, доколкото то има отношение към светлината, която прониква в него. Това, обаче, е най-малката служба, която окото верши. Окото възприема не само обикновените лъчи. но много още, за които хората нямат никакво понятие. Окото възприема още лъчите на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и др. Достатъчно е един от тия лъчи да падне в човешкото око, за да може той да се произнесе, какво нещо е любовта, какво – мъдростта, какво – истината и т. н. Няма лъч в природата, който носи светлина в себе си, да не е приет от окото. Всички добродетели влизат в окото на човека по-средством известен род лжли. Без тези лъчи добродетелите остават непознати. Докато не възприеме поне един от лъчите на любовта чрез окото си, човек не познава любовта. Любовта може да се познае и чрез пипапе, но само отчасти. Искаш ли да позна-еш красотата на любовта, ти трябва да възприемеш нейната светлина.

Днес много хора се занимават с астрология. Редица учени са писали върху астрологията, но повечето от знанията им са поверхностни. Те са писали повече наиз-уст, отколкото да се ползували от живата астрология. В това отношение те приличат на онези свещеници, които са написали всич-


499

«и молитви и служби в специален требник. Като им потрябва някоя молитва, те отва-рят требника си и четат. Това не е наука. ВсЬка молитва, всЬка служба е формула, която трябва да се разгледва, да се открива вж-трешния й смисъл. Според мене, най-добре се изучава астрология по човешката глава. Ако искам да зная качествата на Юпитера, ще го търся горе, на темето. Щом го бутна, той ведна1а ми проговаря. Аз се разгова-рям с Юпитер, като с човек. Ако ми трябва Сатурн, намирам го горе, от двег страни на главата. Той е внесъл страха в човека. Чрез страха Сатурн е внесъл ред и порядък в света. Чрез страха той заставил хората да се подчиняват на законите на природата. Ако ми трябва Марс, ще го търся над ушите на човека. Достатъчно е да го бутна там, за да извади ножа си и да ми проговори. Той веднага показва, че е марсианец. Ако ми трябва Венера, ще я търся от?зад и отпред на главата.

Що се отнася до Земята, вие сами ще намерите местото й. Вие живеете на земята, трябва да знаете мястото й на вашата глава. Месечината пък се намира в предната част на главата, а именно – на челото, дето стои като ореол. Тя заема важно агЪсто и верши важна служба. Когато мома или момък искат да се влюбят, тъ1 оти-ват при месечината, да я питат, какво да дравят. Когато поет иска да напише н-,


500

кое стихотворение, той отива при месечината, да се съветва с нея. Когато държавни-кът иска да създаде нзкакъв закон, той отива при месечината. Когато философът иска да пофилософствува малко, и той отива при месечината. Когато жената иска да стане майка, а мъжът – баща, и двамата отиват при месечината, да се съветват с нея. Н-б-ма човек в света, който да не е ходил при месечината, да се съветва с нея.

Следователно, на месечината, която е около 50 пъти по-малка от земята, е дадена важна служба. Тя показва пътя на човека към доброто. Казано е в Битието, че в четвертия ден Бог създаде Слънцето и Луната, да свъ-тят на земята. Това не подразбира само физическото, външното Слънце и външната Луна. В човека има по едно вътрешно слънце и вътрешна луна, които осветяват неговия шкт. Месечината е турена в умствения свет на човека. Тя е студена, но трезва. Месечината не обича да лъже. Когато хората научили това изкуство и почнали да го прилагат, месечината престанала да се верти около осьта си. – Защо? – За да не се опорочи. Щом види, че някой лъже, тя започва да се разсипва. Ако продължава още да лъже, тя съвсем се скрива, не се показва' пред очите ни. Когато чов^вк започва да се разкайва, да съзнава погрътаката си, месечината отново се показва на небето и се за-


501

«смива. Тя се усмихва на всЬки, който говори истината.

Като знаете това, вглеждайте се в живота си, да видите, през какви фази минава .вашата месечина. Ако започне да се празни, и в вас става изпразване. Проверете смъ"г-ките си, да видите, какво трябва да правите. Каквито логрЪшки намерите в себе си, изправете ги. Ще кажете, че сте гръчини, че не можете да не грешите. Това са частични разбирания, които нъчмат нищо общо с целокупния живот. Гръшките произтичат от невежеството. Учете се, придобивайте знания, за да не грешите.

Какво представя човек? Много нещо може да се каже за човека, но това, което го спъва, е неустойчивостта му. – Защо не устоява човек? – От страх.

Един граф се влюбил в една герман-ка и често й казвал, че не може без нея, че е готов на всички жертви, с които да покаже любовта си. Една вечер графът отишъл при своята възлюбена, да я покани да се раз-ходят до едно от нейните имения. За да отидат до там, тр-вбвало да минат през една рЪка. Графът извикал един от ней-ните слуги да ги прекара с лодката си през реката. В услуга им дошъл тъкмо този слуга, който бил влюбен в господарката си, но старателно криел любовта си. Той приготвил лодката и спокойно загребал с веслата си. В това време разбойници ги на-


502

паднали, с цел да ги оберат. Графът скочил пръв на брЬга и хукнал към града. Слугата успЪл да изкара лодката на бр-в-га. Възлюбената останала сама и започнала да плаче. Слугата се нахверлил върху разбойниците. Той ударил единия, втория, третия и така ги прогонил. Като се видела вън от всвкаква опасност, господарката се успокоила и престанала да плаче. След това слугата я придружил с лодката обратно до дома й. На другия ден графът пристигнал в дома на възлюбената си, да я поздрави за благополучното спасение. Той й казал: Аз отидох в града, да търся помощ и, когато се вернах на бръта, не намерих никого. – Благодаря ти, аз нтЧмам вече нужда от твоята помощ. Графът представя неустойчивото чов-бшко естество, а слугата – устойчивото.

Казвам: Ние не се нуждаем от такава любов, която не е готова да страда заедно с нас. На всеки, който не е го-тов да вземе участие в твоята съдба, ще му кажеш: Нямам нужда от твоята любов. Ние не се нуждаем от хора, които не са готови да споделят нашата участ. Нито Бог се нуждае от хора, които не са готови да вземат участие в Неговото дъ\ло. Това е общ закон за всички хора, за всички живи същества по земята. Че е така, виждаме по това, че Бог взима участие в всички положения на нашия живот. Той е първият, Който ни


503

се притича на помощ в всички трудни положения. Той не се явява в някаква величествена форма, но като последен слуга. Той не се явява пред нас като граф, да пъе химни на любовта, а в момент на опасност да бъта от нас. За да ни помогне, Бог си служи и с хората, и с животните, и с растенията, и с въздуха, и с водата. Всичко е в Негова услуга.

Като не разбирате този закон, вие искате да се яви Бог пред вас, да застане в своето величие и да ви пита: От какво имаш нужда? Ако имаш нужда от пари, пари да ти даде. Ако имаш нужда от кж-ща, къща да ти направи. Това никога няма да стане. Бог е вложил в човека едно чувство, сам да открива, къде има злато в природата. Само в океаните има около де-сет милиона разтворено злато. Който има любов към златото, той може да го намери. И при това положение, обаче, всеки ще получи толкова злато, колкото може да носи без да пъшка, без да се пригърбва от те-жестта му. Следователно, човек има право да иска от благата на живота само толкова, колкото е необходимо за неговия ум, за неговото сърце, за неговата воля и за неговото тбло. Човек има право да иска от благата на живота само толкова, колкото може да употреби. Казано е в Писанието: „Всичко, каквото просите в мое име, ще ви се даде". Това подразбира само необходимото.


504

И тъй, стремете се към новото, което може да ви направи щастливи. Приложете онази вера, в която няма никакви съмнения и колебания. Приложете онази любов, в която няма никаква промяна и изм-вна. За пром^н-чивата любов, именно, Павел казва: „Ако говоря с челов-вчески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм." За да се до-могнете до великата любов, вие трябва да изучавате нейния език. Някой казва, че от любов не може да говори. Това не е вярно. Той не може да говори от безлюбие, а не от любов. В света на любовта човек ие може да каже една любовна дума, ако преди това не е помислил и едновременно почувству-вал тази дума. Докато е на земята, човек може да говори, каквото иска и колкото иска, без да мисли и чувствува това, което говори. – Защо? – Защото считат, че е малък още, има много да учи, докато вл-взе в света на любовта. Обаче, влезе ли в света на любовта, там може да говори само реални н"Б-ща. Когато любовта посети младия момък или младата мома, те имат право да гово-рят за всичко, но не и за любовта. Поне една година те трябва да мълчат, да не го-ворят за любовта. Най-много им се позволява да си кажат по една дума, и то в краен случай. Също така и в писма не се позволява да се пише за любовта.

Какво виждаме в живота на съвремен-ните млади? Те говорят изключително за лю-


505

■бовьта, пишат си любовни писма, вследствие аа което нищо не остава от любовта им. – Защо? – Позлатена е техната любов, позлатени са и писмата им. – Как се познават позлатените писма? Аз ще ви питам, как се познава, кога момата е червисана и бъчлиса-на. Достатъчно е да се измие с топла вода и сапун, за да се махне белилото и червилото от лицето. Лесно се развалят отношенията на младите. Достатъчно е да си кажат по една горчива дума, за да се развалят красивите отношения помежду им. Всека горчива дума е в състояние да измие червилито и белилото от лицето на младата мома. За да не се развалят отношенията им, в любовта не трябва да има никакво белило и червило. Любовта и мъдростта носят в себе си козме-тическите средства. Ако момата иска да се червисва, нека използува цвета на любовта; ако иска да стане бела, нека използува светлината на мъдростта.

Сега, като говоря за червилото и белилото, аз немам нищо против тях, като коз-метически средства. Запример, аз харес-вам белосаните къщи, но не са практични. Като завали дъжд, варьта се измива. Добре е къщата да се белосва и отвън, и отвътре, но белилото трябва да бъде устойчиво, да не се измива. Има такова белило. То се крие в човешкия говор, в думите, с които се изявява любовта. Една дума на любовта е в състояние да червиса устните и страните на


506

човека така, че с нищо да не се измият. Аз зная това изкуство, но не го казвам, защото търговците на б-влило и на червило ще пропаднат. С б-влилото и червилото те пре-хранват семействата си. Не е лошо, че хората се червисват и бъ\лисват, но това е временно изкуство. Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои неджзи. Няма не-дъг, който мисълта да не е в състояние да изправи. Днес и да имате това знание, вие не бихте могли да го използувате. – Защо? – Много естествено. Можете ли да поставите детето на мъстото на професора? Каквито знания да има детето, не може да става сравнение между него и професора, който е свершил н-бколко факултета, който непрестанно работи в своята област. За учения, който носи истината в себе си, всички врати са отворени.

Мнозина казват, че носят любовта, истината и знанието в себе си и се чудят, защо никъде не ги приемат. Ако, наистина, носят истината, любовта и знанието, всички врати ще бъдат отворени за тях. Който носи истината в себе си, той носи свобода за всички хора. Ако влезе в затвор, вратите на затвора ще се отворят, и затворниците ще излъзат на свобода. Ако вл-взе в някой дом, дето хората се карат. спорът веднага ще утихне. Истината освобождава хората. Ако някой казва, че носи истината в себе си, а


507

не може да освободи хората, в слицност, той носи факти, а не самата истина.

Сега, като наблюдавам живота на хората, виждам, че те сж актьори, които играят различни роли на сцената. Дали се карат, бият,или примиряват, те са актьори, дават представление. Техните деди и баби седат на столове и гледат, как играят ролите си. Като се сверши представлението, те започват да ги примиряват. След това виждате, че мж-жът иска извинение от жена си, децата – от родителите си и т. н. Щом актьорите се примирят, работите им се уреждат. Онези, които приежтетвуват на представлението, пла-щат скъпо. Значи, заслужава човек да даде едно представление, за да получи некаква сума. Докато не изменят начина на мисленето си, хората нема да разберат благото, което се крие в злото, вследствие на което искат

да се освободят от него. Човек никога нема да се освободи от злото, но трябва да го разбере. Злото крие в себе си известни сили, които трябва да се използуват разумно. Всичко, което става в света, е потребно, когато е на местото си. Всеко нещо, което не става на време и на место, е лошо. Ако гово-риш не на време, не е добре; ако учиш не на време, не е добре. Можете ли да учите вечер, когато професорите спят? Вечер и те са уморени, и вие сте уморени – не можете да работите. Всички неща, които не стават


508

на време, са причина за неестествения живот на хората.

Като се натъкват на страдания, хората се питат, не може ли без т-бх. Да се задава такъв въпрос, това е все едно, да се пита, не може ли човек да не диша. Както не може без дишане, така не може и без страдания. Това е все едно, градинарьт да пита, не може ли да съществува само влажно време, а керемидчията да иска само сухо време.

Градинар и керемидчия се мол-вли на Бога, да им изпрати благоприятно време за работа: градинарьт искал дъжд, влага, а керемидчията – сухо време. Господ им от-говорил: СпоразумМте се двамата и тогава ми кажете, до какво заключение сте дошли. И до днес още те не са намерили допирни точки, да примирят интересите си. След това те ще се запитват, не може ли спорът им да се уреди по друг начин. Може, но и двамата трябва да са готови на отстъпки. – Защо се явява спор в домовете? – Защото и мъжът, и жената искат да бъдат господари. Дом, в който всички членове са господари, е изложен на постоянни спорове и недоразумения. В един дом може да има само един господар. Останалите членове ще бъдат слуги. Значи, всички спорове в света се дължат на многото господари. Затова, именно, Христос казва: „Никой не може да служи на двама господари." Един господар, -един Бог трябва да има човек в себе си.


509

– Кой е този Бог? – Бог на любовта. Следователно, дето любовта царува, там има един господар и много слуги.

Ще кажете, че за да се избъгнат спо-ровете, нужно е послушание. Не, за избътеане на споровет човек трябва да служи от любов. Това е новият начин на служене. Правили ли сте опит, да видите, можете ли да служите от любов на нъкого? Един ден отивах в града. Един млад господин ме настигна и ми каза: Моля, връзката на обувката ви се разверзала. Едва изрече тия думи, той веднага се наведе и внимателно верза връзката на обувката ми. Аз се усмихнах и му благодарих. В себе си мислъх: Колко хубаво ще бъде, ако този господин е готов да услужва на всички, които се нуждаят от неговата помощ.

Време е вече всички хора да служат от любов. Христос казва за себе си: „Син Человъчески не дойде да Му служат, но да служи." Ако е въпрос за господаруване, Христос щъше да остане горе, да Му служат, но Той дойде на земята да приложи изкуството на служене. Да слугуваш, това е един-ственият път, по който можеш да проя-виш своята любов. Без служене любовта е неразбрана. Всъка любов вън от служенето е любов на теория, външна любов* Външната любов е кратковременна. Въчната любов се основава на служенето. Тази любов наричаме Божествена. В майчината лю-


510

бов има елементи на Божествената любов. – Защо? – Защото майката служи на детето си. Любовта на майката е толкова по-велика, колкото е по-безкористна.

Съвременните хора очакват спасението на света отвън. Те мислят, особено религиозните, че Христос ще дойде отгоре, при-дружен с ангели, и моментално ще оправи света. Това е механическо разбиране. Така светът не може да се оправи. За да се оправи една объркана работа, нужно е първо да се разплете. Разплитането на обърканите конци ние наричаме ликвидация. Днес светът се намира пред ликвидация. Тази ликвидация наричат наказание. Наистина, цнес светът се наказва – бомби падат, убиват и рушат. В 1918 г. разумният свет възложи на една от великите сили да въведе нов ред и по-рядък в света, но тя въведе този ред само за себе си. Тя оправи само своите работи. Значи, тази велика сила не изпълни волята Божия. Днес е възложена същата задача на друга велика сила. Ако Наполеон, на своето време, разруши феодализма, на тази велика сила е дадена задача да разруши егоизма. Ако и тя не изпълни волята Божия, както трябва, и мисли само за себе си, и за нея ще дойде нбщо страшно. Всички хора, всички народи трябва да знаят, че днес Бог действува в света. Всички трябва да знаят, че Царството Божие не се взима насила. Божественото в


511

•човека трябва да се справи с всички стари разбирания, да внесе новото в света. ■~"" Ще кажете, че това е блян. Ако е блян, няма да се постигне. Ако не е блян, ще се постигне. Вие жив-вете, и ще бъдете свидетели на новите времена. Буквата „Б" в думата „ блянъ" показва, че семето трябва да се посади в земята, да има светлина, топлина и влага, за да израсте. Щом има тия условия, блянът не е блян, той може да се реализира. Ако носиш в себе си един блян, без да го посадиш, без да го поставиш при условия да израсте, сам по себе си той е илюзорен. Ако една мисъл се посади в земята, при топлина, светлина и влага, непременно ще израсте, ще цъвне, ще верже и плод ще даде. Ето, българите постоянно ми-слеха за Добруджа, песни й пееха, и Добруджа дойде. С българите се случи нещо, което никога досега не беше се случвало. За пръв път те взеха своя земя без война. Статистиката показва, че в продължение на хиляда години българите са имали 150 войни. ТЕ са воинствен народ. Българите никога не са очаквали да получат нещо без война. Ние подържаме, че и без война може да се получи нещо, но малцина вярват в това. Българинът мисли, че за да получи нещо, трябва да се въоръжи от главата до крака-' та и да се бие мъжки.

Някога Наполеон направил едно шеговито предсказание. Той казал, че англичанитъ-


512

са. силни по вода, французите – по суша, а германците – в въздуха. Какво в същность-представят водата, сушата и въздухът? – Водата представя човешкото сърце, сушата – волята, а въздухът – ума. Досега хората са воювали по вода и по суша, но отсега на-татък ще воюват в въздуха, т. е. с ума. Човек трябва да решава въпросите си с ума, т. е. с мисълта си. Нема защо повече да търсите вината в този или в онзи, да казвате, че хората са лоши и неразбрани, но трябва да мислите, да решавате правилно задачите си.

Сега ние говорим за новите хора, за новото човечество. Нов човек е онзи, който служи на Бога по любов. Той познава Бога вътрешно, не иска да му Го доказват по външен начин. Той не иска да му пропо-ведват за Бога от времето на Адама. Той търси Бога в ума си и там Го намира. По-некога Го търси в сърцето си и там Го намира. Понекога Го намира и в телото си, проявен чрез неговата воля.

Следователно, вервайте в онова, което Бог ви говори чрез вашите умове. Това, което е в вашия ум и в ума на всички хора, е вярно. Когато работите за благото на своите ближни, и когато те работят за вашето благо, и двете страни вершат волята Божия. Обаче, ако всеки работи само за себе си, никой не верши волята Божия. Благославяйте и най-малкото добро дело. Така постъп-


513

ва и Бог, но Той едновременно дава свобода и на злото. – Защо? – Защото злото е сила, която работи едновременно с доброто. В този смисъл, Бог възпира злото, да не се прояви повече, отколкото трябва, но не го спира. Ако злото се спре, в света ще стане нъ-що по-лошо. Запримър, циреят е зло, но без него злото е по-голямо. Когато в организма на човека се съберат много нечистотии, които не могат да излъзат по обикно-вените канали, природата образува циреи, чрез които нечистотиите излизат навън. Ние наричаме тия циреи „страдания". Благодарете, че природата изхверля нечистотиите от тълото по пътя на най-малките страдания. Тъй щото, страданията не са нищо друго, освен пъти-ща, чрез които природата изхверля нечисто-тиите от човешкия организъм. Като знаете това, благодарете на страданията, защото без тях ш/вхте да се отровите. Благодарете на циреите, които природата ви отваря. Ако природата не ви дава страдания, т. е. ако не ви отваря циреи, положението ви щъше да бъде още по лошо. С циреи е лошо, без циреи още по-лошо. С страдания е лошо, без страдания още по-лошо.

Чов*Ьк е дошъл на земята като уче-ник, да се учи. Ако жената не се научи да обича мъжа, както трябва, и ако мъжът не се научи да обича жената, както трябва, тъниш/) не могат да постигнат. Това е задача, която мъжът и жената трябва да разрешат


514

още днес, а не в бъдеще. Ние говорим за динамичната любов, която се проявява в да-ден момент, а не в бъдещия. За мене е важно да проявя любовта си към човека в дадения момент, когато той има нужда, а не в бвдеще. Всяко бъдеще проявление на любовта подразбира „статическа любов". Ако дойде при мене някой гладен човек, аз трябва да го нахраня още в момента. Като го нахраня, ще му дам възможност да сверши работата си. Всеки чов^бк може да помогне на своя ближен, макар и с най-малкото.

Някой казва, че няма пари, не може да помага на беднит. Помощта не седи само в парит-в. Има много начини, по които можете да помогнете на човека. Ако е въпрос за пари, по принцип и аз съм против паричните помощи. Към паричната помощ приб-Б-теам в крайни случаи. Не е добре, човек да очаква на парична помощ. Ако пък трябва да помогна на никого с пари, брък-вам в джоба си и, колкото извадя, всичкото давам. Ама повече съм дал, отколкото трябва – не се колебая и не съжалявам. Ще кажете, че така ще се опропастите. За да не се опропастите, носете в джобовете си дребни пари, да имате на разположение. Важно е, каквато монета извадите първия път от джо- • ба си, дайте я на бедния човек, без съжаление и колебание. Знайте, че каквото се случва в живота ви, то е за добро и на място. –


515

Ама, дали всичко, което вершим, е съгласно с волята Божия? Това е друг въпрос. Не е лесно човек да знае, в какво седи волята Божия. Мнозина искат да изпълнят волята Божия, но по незнание, т гр-вшат. И това не е лошо. Като гряшат, т"Б ще се домогнат до познаване волята Божия.

Като ученици, вие трябва да работите, да се упражнявате, да развивате своите способности и чувства. Като работите съзнателно зърху себе си, вие имате възможност да развивате чувството на приятелство, на любов към Бога, към музиката, към науката и т.н. Колкото повече чувства и способности развива човек в себе си, толкова по-големи възможности има да даде нещо и на ближните си. Колкото повече дава, толкова повече сърцето му се разтваря за любовта. Любовта е буйно, силно течение, което бързо прониква в човека и го обхваща изггбло.

Днес мнозина слушат моите проповеди, но всеки трябва да се запита, какво е придобил от тях. Ако ме слушате, и не се подмладявате, нищо не сте придобили. Който чуе една от моите проповеди, трябва да се подмлади поне с една година. Ако чуе 52 проповеди в годината, трябва да се подмлади с 52 години. Така ли е в същност? Както виждам, вие не сте се подмладили, и аз търся причината за това. Казвам: За да не се подмладят тия хора, или аз не проповяд-дам, както трябва, или те не ме разбират.


516

– Кое подмладява човека? – Три неща мо-гат да подмладяват човека: любовта, която носи живот; мъдростта, която носи знание и светлина, и истината, която носи свобода. Любов, която не носи живот, не може да подмладява; мъдрост, която не носи знание и светлина, не подмладява; истина, която не носи свобода, не подмладява. Като знаете това, живЪйте в онази любов, мж-дрост и истина, които постоянно подмладяват и обновяват.

Иде нов порядък в св-вта, за който всички хора трябва да бъдат готови. Бъдете готови да приемете Божиите блага по нов начин, без никакви доказателства. Ще дойде ден, когато сами ще пров-врите нещата. Ако човек не е готов да вярва, и да му се до-казват нещата, пак няма да вярва. В 1914 г ние казахме, че ще има всеобща война, но малцина повярваха. За Добруджа казахме, че ще се вземе без война, но пак не повярваха. Българите не можеха да си представят, как е възможно да им падне плода направо в устата, без да направят усилия да го сва-лят от дървото. И без война може да се даде едно благо на човека. В същност, българитъ* работиха за Добруджа заедно с духовния свят. Това не е дело на хората, но на Бога, на разумния свет, който изпълнява волята Божия. Бог, Който повелява на Слънцето да изгрява и да залязва, така» нарежда работит, че заставя всички хор»


)|/

да изпълнят волята Му. Той казва: Ще дадете н-бщо и без война! – и те дават . Каквито усилия и да прави овчарьт, въл-кът задига една от овцете му и бъта, не иска да знае, че господарьт й го гони. Обаче, ако овчарьт пусне кучетата си след вълка, последният оставя овцата и започва да се бори с тъ'х. Следователно, искате ли да освободите овцата си от устата на вълка, пуснете кучетата след него. Той ще остави овцата и ще бъта. Кучетата могат да разре-шат този въпрос.

Коя е характерната чърта на кучето? – -Вярността. Както и да се отнася господарьт му с него, то е вярно. Кучето обича господаря си. Котката, обаче, е голъчма дипломатка. Като влезе в някой дом, тя започва да оглежда обстановката. Като види господарката, тя започва да обикаля около нея, мърка, умил-ква се и казва: Приятно ми е, че мога да се докосна до твоите божествени крака. После започва да обикаля около господаря и на него казва същото. Като се запознае с тт>х, тя свда на високо нтъжде и казва: Ще ми позволите да ви помъркам малко, да ви изпЕя една от моите пътни. Щом започне да преде, веднага ще й дадат нещо. С този харак-тер тя лесно си пробива път. Кучето и котката показват външнитъ* и вътрешните условия в един дом. Следователно, каквито са мислите и чувствата на човека, такива ще бж-дат външните и вътрешните условия на не»


518

говия живот. Мислите и^чувствата на човека* са пособия, чрез които той се запознава с този и с онзи свет.

Сегашните хора трябва да се запознаят с този, а не с онзи свет. Всички богатства, всички бисери на живота са скрити в този свет. Хората трябва да придобият богатства още в този свет, че като отидат на онзи свет, да има, какво да занесат. Човек може да развива своя ум и своето сърце само на земята, а не на онзи свет. Има добродетели, които се развиват само на земята. – Защо? – Защото почвата на земята е благоприятна за тяхното развитие. За всЬко нещо има специална почва. Каквото развие на земята, човек го занася в духовния свет, като материал за обработване. Значи, на земята човек произвежда материалите, а в духовния свет ги обработва. Съществата от духовния свет се занимават с по- високи работи от тия на земята. На земята съществува наука за готвене, а в духовния свет няма такава наука.

Какво, в същност, представя духовни-ят свет, или, както го наричат, онзи свет? Онзи свет е място на възвишен живот. Да мислим добро на ближния си, да се обичаме, да правим добро, това е онзи свет. Който не е готов за доброто и за възвишеното, той не е проявен още за онзи свет. Следователно, искате ли да живеете добре на земята, започнете първо от онзи свет. Щом


519

се проявите за онзи свет, вие ще живеете добре и на този св-бт.

Мнозина казват, че докато не видят нещата с очите си и докато не ги пипнат с ръцете си, не вярват. Значи, докато не пипне парата в ръката си, човек не може да поверва. Това не е вера. Вярвайте само на ония неща, които са дадени с любов. Само те имат сила. Всвко нещо, дадено без любов, няма сила в себе си. Щом няма сила, не може да му се верва. Това е закон, който вевки може да опита. Дайте на човека четверт или половин хл-вб с любов или два хлЪба без любов, и вижте, в кой случай ще се нахрани по-добре. Макар и по-малко хлЪб, но в първия случай той ще се нахрани по-добре, отколкото в втория случай. Той ще изяде и двата хлъба, и пак гла-ден ще остане. Един лев, даден с любов, е за предпочитане пред хиляда лева, дадени без любов. Единият лев носи такова благословение, каквото хилядата лева не но-сят. Като знаете, че Бог ви изпраща всички блага с любов, благодарете за гбх. Още с ставането си от сън, благодарете за светлината, за въздуха, за водата, за хл-вба, които ви са дадени. Знаете ли, колко същества са работили, за да приготвят тия блага? Знаете ли, колко слънчева енергия е погълнало житото, докато узрее? Знаете ли, какво нещо е светлината, която слиза отгоре?


520

Казвате, че светлината е особен род енергия, която се движи с известна бързина и с известен брой трептения, но това е външната страна на светлината. Какво в същност е светлината, не знаете. Ако разбирате вътрешната страна на светлината, ще разберете и любовта. Всеки свтугъл лъч, който прониква в мозъка на човека, и всеки топъл лж.ч, който прониква в сърцето му, не са нишо друго, освен разумни съще-< ства, които го обичат. Те мислят, по ка-къв начин да донесат на човека своите подаръци в вид на светли мисли и топли чувства. Те дойдат до човека, предадат му една светла мисъл и едно топло чувство и веднага се връщат назад. Ако не приеме светлата мисъл и топлото чувство на любещото същество, човек изпитва отслабване на мисълта си. Всеки, който не приема светлите мисли на възвишените съще-ства, не е в съгласие с тях, вследствие на което всеки ден губи нещо ценно от себе си. Той се мисли за голям човек и не иска да го управляват други същества. Който се мисли за голям, преждевременно остарява. За да не остарява преждевременно, човек трябва да има готовността на детето, да възприема от всички, за да може да расте и да се развива.

Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие." И на вас казвам: Станете


521

малки деца, които постоянно да растат, без да остаряват. Учете се, без да роптаете. Плачете, без да ви чуват хората. Работете с любов и поставяйте всЬко нещо на своето място. Обличайте се добре и с вкус, като ангелитъч Ако срещнете един ангел, ще видите, че в него всичко е в пълен ред и порядък. Той е спретнат и обл-вчен по вкус. Ангелитъ\ светиите трябва да дават примъф на хората по живот, по отношения и по облекло. Ще кажете, че светията може да бъде обл-вчен, както и да е, но важно е да свети. Ние не вярваме в светии, които са облечени с скъсани и нечисти дрехи. Светията не може да бъде нечист. Неговото тяло е динамо. То изхверля и най-малката нечистотия навън. Нищо нечисто не може да се държи на тялото му. Лицето на светията е св-втло и красиво. Някои мислят, че светията е жълт, с хлътнали очи. – Защо трябва да бъде такъв? – Защото пости. – Не, светията не пости. Докато стане светия, той е постил. Щом стане светия, вевкакъв пост престава. Светията яде всичко, което му се дава, с любов. Щом н-бщо не е дадено с любов, той го туря настрана.

Сега и на вас казвам: Всвка мисъл, която ви се дава с любов, приемете я. Всяко чувство, което ви се дава с любов, приемете го. ВсЬка постъпка, направена с любов, приемете я. Всяко н-бщо, което ви е дадено с любов, носи в себе си Божието |


522

благословение. Благодарете за всяко нещо, което ви е дадено от Бога, за да се ползувате от благословенията, които идат тази година.

Желая ви да имате любвеобилни сърца и умове, пълни с светлина, да благовеству-вате новото, което иде вече в света1

Нека буквата „А" бъде правило за вас, да знаете, как да говорите на вашия ум.

Нека буквата „О" бъде правило за вас, да знаете, как да говорите на вашето сърце.

Нека буквата „И" бъде правило за вас, да знаете, как да говорите на вашата воля.

И тъй, с буквата „А" ще знаете, как да товарите и разтоваряте ума си.

С буквата „О" ще знаете, как да създавате благоприятни условия за сърцето си.

С буквата „И" ще знаете, как да постигнете цельта, към която волята ви се стреми.


30. Беседа от Учителя, държана на 22. сеп-темврий, 10 ч. пр. об., 1940 г. София. – ИзгрЪв