от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Дейност и замисъл на природата

– Верен, истинен, чист и благ всякога бъди, и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини.

Размишление.

Теми за следния път: „Съществените различия, от една страна, между водорода, кислорода, азота и въглерода, от друга страна – между почвата, водата, въздуха и светлината".

Като изучавате различните отрасли на науката и различните области на живота, виждате, че и в науката, и в живота съществува мода. Какво разбирате под думата „мода"? Тази дума произлиза от латинската „modus", която означава начин. Модата има отношение към външността на нещата, например, към облеклото, като външна дреха на човека; към мебелите и предметите, с които си служим. Външността на нещата не е съществено нещо. Съществено е вътрешността, съдържанието на нещата. Що се отнася до дрехата съществено е нейното качество, да държи топло, да пази тялото от простуда. Дойдем ли до външността на дрехата, имаме пред вид, колко е красива. Дрехата може да бъде модна, без да е удобна, без да пази тялото от външните условия – горещина и студ. Обущата също могат да бъдат модни, но неудобни, теени и да стягат краката. Минеш ли с тях четвърт километър, чувствуваш нужда веднага да ги свалиш от краката си. Трябва ли да вървите дълъг път с тях, в скоро време ще се откажете.

Представете си три вида крака: човешки, конски и котешки. Случайни ли са тези форми, или постоянни? Ако са случайни, те са временни, а всяко временно нещо е резултат на модата. Значи, временните или случайните неща в природата също можем да наречем мода. Постоянните форми пък вървят по установен ред. Във всяка форма се крие известна интелигентност. Колкото по-сложна е формата, толкова по-голяма е интелигентността, която тя проявява, защото съдържа повече елементи. Разгледайте внимателно крака на човека, на коня и на котката, да видите, каква е разликата между тях. Същевременно, вие ще извадите заключението, че, за създаване на разните форми, природата е вложила известна интелигентност и замисъл.

Както природата мисли и работи, така и човек трябва да съгласува своите мисли и чувства, за да прояви волята си. Между ума и сърцето има известно съотношение, затова човек трябва да мисли и чувствува правилно. Само така той може да бъде активен, да прояви правилно своята дейност. Този закон действува и в природата. Забелязано е че ако дейността на ума отслабва, и зрението на човека отслабва. Децата имат по-силно зрение от възрастните, защото напрягат ума си, искат всичко да разберат и научат. Възрастният не се интересува много от външния свет, той се вглъбява в себе си, мисли за един далечен свят, поради което обективният ум отслабва. С обективния ум заедно отслабва и зрението. Тревогите, безпокойствата също стават причина за отслабване на зрението. Защо трябва да се безпокои човек, че може да остане гладен, да се лиши от богатството си? Всяко безпокойство на човека показва, че той не разбира законите на природата, не вярва в нея и губи опора в живота си. Едно трябва да знаете: законите на разумната природа са вечни и неизменни. Те се различават коренно от човешките. Който живее в съгласие със законите на природата, никога не се изненадва. Измени ли на тези закони, човек се обезверява и казва: Не мога да живвя повече, нямам условия да се развивам и т. н. Кое дава право на човека да мисли така? Това са предположения, които не търпят никаква критика.

Какво означават думите „нямам условия да живея"? Представете си, че имате една стомна с две отверстия: през едното се налива вода, а през малкото водата изтича навън. Докато двете отверстия са отворени, водата влиза и излиза правилно от стомната. Обаче, ако едно от отверстията се затвори, водата не може лесно да се влива или излива – станало е някакво запушване. Следователно, когато човек казва, че няма условия за живот, това подразбира, че в него е станало някакво подпушване – или втичането, или изтичането на енергиите в неговия организъм е неправилно. Какво можете да очаквате от човек, който не се храни добре? Ако стомахът му не работи правилно, той яде бавно, без апетит и с неразположение. Както се храни, такава е неговата работа. Ако искате да знаете, дали даден човек е работлив, наблюдавайте го, как яде. Колкото по-енергично и съзнателно яде, толкова по-енергично и с разположение работи той. Значи, между начина на храненето и дейността на човека има известна връзка. Щом е така, родителите и учителите трябва да обръщат внимание, как се храни детето, докато този процес стане съзнателен за него.

Задачата на съвременните училища се заключава в култивиране на ума и на волята на човека, с цел да му създаде интерес и любов към работата. Задачата на училището не е само да даде знания на ученика, но те трябва да се приложат. На теория мнозина знаят, къде се намират Китай, Япония, Патагония, Мексико, както и най-забутаните провинции и държави, но, какво е отношението между различните провинции и държави, какво е значението им в космоса, малцина знаят. Всяка външна форма в природата има отношение към човешката мисъл. Мислите пък имат отношение към човешките органи. Например, когато мислите, които са свързани със зрението, отслабват, тогава отслабва и зрението. Същото може да се каже и за мислите, които са свързани със слуха, с вкуса, с обонянието, с речта и т. н. Няма орган в човешкото тяло, който да не се управлява от известен род мисли и чувства. Като знаете това, пазете ума и сърцето си в изправност, за да могат те правилно да възприемат мислите и чувствата, които идат от възвишения свят. Съществата от този свят ще помагат на човека дотогава, докато мислите, които са създали неговите органи, проникнат в съзнанието му. Това значи, да дойде човек до положение, да владее своите органи, да стане господар на себе си.

Днес всички хора се стремят към господарство, всеки иска да бъде господар. Добре е човек да бъде господар, но първо на себе си, да заповядва на своите мисли и чувства. Който владее мислите и чувствата си, лесно се справя с тях. Чрез мисълта той може да си създаде, каквито органи иска, да се върне в първоначалното си положение, когато е бил създаден по образ и подобие Божие. Дойде ли до този образ, той сам ще види своето отклонение и пътя, по който е вървял. Ако ученикът учи добре, ще минава от клас в клас, докато свърши университет. За такъв ученик се казва, че върви от слава в слава, от знание в знание. Защо? – Защото е живял в съгласие със законите на разумната природа. Ученик, който не следва законите на природата, сам се осъжда на невежество. Вместо да се развива и да върви напред, той остава на едно и също място и се чуди, защо работите му не вървят добре. Природата държи сметка за всичко и отдава на всекиго заслуженото.

Като разглеждате трите вида крака – човешки, конски и котешки, вие можете да четете по тях, като по книга. От крака само можете да създадете образа на човека, на коня и на котката. По крака на човека можете да опред-Ьлите неговия морален ръст, както и неговата интелигентност . По пръсти-т на крака можете да кажете много неща. Голямият и малкият пръст на чов-Ьшкия крак опредЬлят неговата умствена дейност. Помнете: в живота на всеки човек има известни мисли, чувства и действия, които постоянно се развиват, независимо от условията. Върху тях се гради животът на човека. Т представят основа на морала. Под думата „моралъ" разбираме здрапослов- (ЛИПСВАТ СТР. 236,237)

238

дожникът – в някоя мома, астрономът – в небето. Различните мисли и чувства се отразяват различно върху удовет на чо-въшкия организъм. Едни усилват зрението, слуха, а други причиняват отслабване. За да усилвате дейността на своите органи, допущайте в ума и в сърцето си възходещи мисли и чувства. Има смисъл човек да гледа към небето, към високите планински верхове, към чистите и буйни извори. Това гледане събужда светли и възвишени мисли в неговия ум. Благословение е за човека да гледа красиви и велики нъща. Всичко останало е мода, т. е. временно и преходно. Всъ-ко влюбване е мода, защото минава и заминава. Някой казва: Едно време обичах да чета романи, сега не обичам. Защо? – Мода е било. Едно време обичах да се обличам хубаво, да се моля, да пиша красиво, да пея и т. н. Защо днес не обичаш тези нъща? – Защото са. били мода. Модата включва несъществените нъща в живота. Но има съществени нъща, които през всички времена и епохи остават еднакво ценни. Яденето мода ли е? – Готвенето е мода, но яденето е необходимост. От най-ранното детство до края на живота си човек все яде. Дишането, пиенето на вода, мисленето, чув-ствуването също са необходими и съществени нъща. Модата иде само като спомагателно срйдство в човешкия живот, затова често се мвни. Като не постига цельта си

239

с установената за даден случай мода, човек сам я смъня. Понякога и природата си служи с модата, като специфичен ме-тод за постигане на никаква цел. И в науката, особено в хипотезите и теориит, има мода, която води към една съществена цел. Една от задачите на науката е да направи живота на човека сносен. Астрономията, като наука, дава ред научни сведения за състоянието на планетит, за разстоянието им от земята, за влиянието им върху нея и т. н. В бъдеще тя ще намъри начин, по който хората ще се съобщават с жителите на другите планети и системи. Така всички хора ще разберат, какъв е животът на другите планети, какви жители има там и т. н. Ще дойде ден, когато истинските учени ще се съобщават чрез писма и телеграми с жител ите на другите планети, които днес оста-кат затворени светове за нас.

Зс1 да постигне високите цели на своя жиноте, чов-Кк трябва да прилага своята поля, всеки ден да придобива нищо ново, но не и да губи или осакатява това, което е иридобил. Трябва ли човек да се пригърбва? Прано ли е това? Трябва ли да допуща да се изкриви нЬкой орган на тялото му? За съзнателния човек това не е позволено. Ако стане п1>К(1кво изкривяване, то се дължи на атавизъм , на влиянието на неговия дъдо или прадъдо. Как ще си помогнете, ако сте изкривили нькой от своите удове? – С ми-


240

съльта си. Като изправите мисълта си, ще изправите и удовет си. Правата мисъл подразбира връзка на човека с разумната природа, с нейната дейност и замисъл, да станете съработници с нея. Интересувайте се от работите на природата, от методит, с които тя си служи. Щом вие се интересувате от нея, и тя ще се интересува от вас. А това значи, да се интересува и Бог от вас. И тъй, първата мисъл, която трябва да поставите в ума си, е да се интересувате от дейността и замисъла на природата. Казвате: Може ли човек да се интересува от природата? Не само че може, но това е толкова естествено, колкото и ученикът да се интересува от своите учители и от своя директор. Естествено е и слугата да се интересува от господаря си. Положението на ученика зависи от дейността и замисъла на учителите му, а на слугата – от неговия господар. Ако ученикът не знае, как да постъпаа с учите-лите си, а слугата – с своя господар, и двамата ще си създадат големи мжлнотии и изпитания. Природата е учителка и господарка на всеки човек. Следователно, като влезете в нея, трябва да знаете, какво иска тя от вас и как да я задоволите. Тя ще постави програмата си пред вас, а вие трябва да я изпълните точно. Най-малкото нарушаване на нейните правила и закони води към нещастия. Вие сте в дома на природата. Още с ставането си от сън, ще видите, какъв е

241

нейният замисъл за деня и ще гледате да го изпълните. Ще кажете, че искате да бъдете свободни, да живеете, както разбирате. Трябва да знаете, че вашият живот зависи от този на природата. Първо тя живее, а после вие. Ако тя живее, и вие ще живеете Тя е пара-ходът, който ще ви пренесе на опредъленото място. Параходът ли трябва да бъде здрав, или пътникът, който се е качил на него? Щом сге се качили на парахода, вие зависите от него: от неговото кръвообръщение, от неговата артериална и венозна кръв, от неговата мисъл и т. н. Ако кръвообръщението, дихателната и стомашна системи не действуват добре, вашето здраве не може да помогне на парахода. Ето защо, влъзете ли в природата, ще знаете, че вашият живот почива върху нейния. Щом параходът, т. е. природата мисли, чувствува и действува правилно, вашият живот ще бъде в безопасност.

Защо човек се обезсърдчава и отчайва? – Защото параходът му не е в изправност. С други думи казано: човек се отчайва, или защото има криви разбирания за живота, или защото не е в съгласие с законите на разумната природа. За да се справите с отчаянието или обезсърдчението си, още като станете от съл, явете се прзд господарката си – природата, и кажете: Каква е волята на моята господарка? Какво мога да направя днес за нея? Когато отивате на училище, или в университета, чия воля изпълнявате: своята,или на

242

вашите учители и професори? Вие изпълнявате волята на вашит^ учители и наставници, и по този начин получавате знания. Т се ин-тересуват за вас и ви дават светлина, да разбирате нъщата. Следователно, ако искате Бог, природата и учителите ви да се интере-суват за вас, да ви помагат и да ви учат, и вие трябва да се интересувате за тях, да сте готови да следвате тяхния път. Няма учител, на когото да не е приятно и да не се радва на ученици, които се интересуват от неговия предмет. Казано е в Писанието: „Всяко дихание да хвали Господа". Да хвалите Господа, това значи, да се интересувате от Неговата Мъдрост и знание, от всичко, което Той е създал. Щом вие се интересувате от Него, като от професор, и Той се интересува от вас. Ще знаете, че няма по-велик и по-мж-дър професор от Господа.

Изучавайте природата в всички нейни прояви, в всичко, което тя е създала. Ще каже н-Ькой, че не се интересува от малките нъща. Малко нещо ли е да изучаваш човеш-кия крак и постепенно да слизаш до кра-като на всички млъкопитаещи. Като изучиш устройството на крака, ще се заемеш с изучаването на човешката ръка, око, ухо, сто-мах, дробове и т. н. Така ще дойдеш до онъзи велики закони, чрез които природата е работила. Не само това, но и нокътът крие в себе си велики знания. Ако го изучавате, ще видите, каква голт»ма разлика има между

245

различните хора. По формата на нокъта познавате, дали човек е гениален, талантлив или обикновен; песимист ли е или опти-мист; морален или неморален; учен или невежа; упорвт или отстъпчив. Ноктите на упорития човек са широки, на тях вода не се задържа. В това отношение т приличат на място, дето водата се разлива широко. В тази вода се развиват микроби, както в блатистата. За да се премахне заразата, водата трябва да се канализира, да й се даде път да тече. Упоритият не иска да работи, никого не слуша, на никого не се подчинява. Как трябва да се постъпи с него? Как може да го накарат да работи? – Като го канализират, т. е. като го поставят при лоши условия на живота. Майка, баща, приятели – всички трябва да се откажат от него. Като се намъри при трудни условия, той започва да работи, сам си пробива път.

Ще приведа един анекдот от българския живот, да видите, как животът учи хората на всичко. Двама млади, мъж и жена, живъли охолно: яли, пили, изяли всичко. Жената била мързелива, нищо не работила. Мж-жът често казвал : Жена, окъсахме се, трябва да изтъчещ нещо. – Лесна работа, отговаряла тя. От време-на време взимала по едно вретено, да преде. Изпрела едва три вретена, но т нищо не я ползували, трябвало да се тъче. Един ден майка й я поканила в родното й село, да отиде с мъжа си на сватба.

244

– Какво ще правим сега? – запитал мж-жът й? Как ще отидем на сватба, като нт>маме дрехи да се облвчем? – Лесна работа, отговорила тя. Ще вземем големия кюп, ще го занесем до края на селото. Аз ще влиза вътре, а ти ще отидеш при майка ми и ще поискаш дрехи за мене и за тебе и ще ги донесеш да се облъчем. Така и двамата ще влъзем в селото облечени и пременени. Мъжът й бил хитър, скроил й една изненада. Като отишъл при тъща си, тя го запитала, къде е жена му, защо иде сам. – Тя остана на края на селото, иска да дойдат сватбарите, да я посрещнат с музика и пЬсни. – И това ще се нареди, ще за-доволим желанието й. Тръгнали гайдарджии, зурли, да посрещат дъщерята. Като чула, че свирят гайди, тя си подала главата от кюпа, да види, какво става навън. Силно изплаше на, тя изкочила от кюпа необлъчена и хукнала към дома си. Веднага взела хурката и започнала да преде. Мъжът й се вернал от сватбата, сготвил качамак и поканил жена си да яде. – Слушай, тури кашата на рамо, нямам време да се отклонявам от работата си.

Когато човт>к не иска да работи, да мисли, да изучава законите и замислите на природата, и тя постъпва с него така, както постлшил мъжът с мързеливата си жена. Тя го поставя при трудни, мъчни условия, докато се научи съзнателно да работи, да ми-

245

ели и чувствува. Така тя го заставя да се заинтересува от нея. Това значи, да се сверже човеи съзнателно с природата, да се интересува от нейната дейност и замисли. Това значи, човек да се самовъзпитава и развива съзнателно.

Изучавайте всички форми, създадени в природата от същества с различна инте-лигентност. Така ще придобиете истинското знание, чрез което ще създадете и своите бъдещи форми. Това значи, да се сверже човек с онъзи мисли на природата, които са създали неговите сътива, както и неговите вжлрешни органи. Само така той може да бъде здрав и да се радва на живота си.

–  Само светлият път на мъдростта води към истината.
– 	В истината е скрит животът.

14 Лекция от Учителя, държана на оО ноемврий, 1928 г. София. – Изгръв.