от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА Беседи Книги с беседи Съборно слово [[Работна среда на елект...)
 
(Д-р Ст. Кадиев - Ние, учението и животът)
 
Ред 13: Ред 13:
 
== Д-р Ст. Кадиев - Ние, учението и животът ==
 
== Д-р Ст. Кадиев - Ние, учението и животът ==
  
Понятието "ние" има широки и тЬсенъ смисълъ. Въ широкия смисъль на думата, това сж ония съзнати души, които сж почувству-вали Божествената искра въ себе си, които сж различили възвишената ; сжщина, зовеща ги къмъ Доброта, Благородство, къмъ Бога, мина¬вайки прЬзъ трудния пжть на безвъзвратната жертва на низшето. Това сж души, които живЬятъ извънъ врЬмето и пространството, които сж били и ще бждатъ "сольта на земята", "видЬлината на свЬ¬та", факленосцитЬ, които безшумно сж освЬтлявали пжтя на човЬ¬чеството.  
+
 
Понятието "ние", въ тЬсенъ смисълъ на думата, изразява послЬдователитЬ на г-нъ Джновъ, т. е. ученицитЬ на окултното учение въ България прЬзъ наше врЬме, споредъ методитЬ на сжщия.
+
Понятието "ние" има широк и тесен смисъл. В широкия смисъл на думата, това са ония съзнати души, които са почувствали Божествената искра в себе си, които са различили възвишената същина, зовяща ги към Доброта, Благородство, към Бога, минавайки през трудния път на безвъзвратната жертва на низшето. Това са души, които живеят извън времето и пространството, които са били и ще бъдат "солта на земята", "виделината на света", факлоносците, които безшумно са осветлявали пътя на човечеството.  
Окултизмътъ е ималъ всЬкога учители, които въ разнитЬ врЬмена, съ огледъ на народитЬ и епохитЬ, сж го прЬподавали, като сж си служили съ различни методи на работа. На "ние", въ тЬсния смисълъ на думата, прЬдстои да изиграе велика роля, специално въ : славянската раса. И нЬма сила на свЬта, която може да спре неговия
+
Понятието "ние", в тесен смисъл на думата, изразява последователите на г-н Дънов, т.е. учениците на окултното учение в България през наше време, според методите на същия.
пжть.
+
Окултизмът е имал всякога учители, които в разните времена, с оглед на народите и епохите, са го преподавали, като са си служили с различни методи на работа. На "ние", в тесния смисъл на думата, предстои да изиграе велика роля, специално в славянската раса. И няма сила на света, която може да спре неговия път.
ВсичкитЬ несъвършенства на сегашното Братство сж само обикновените неджзи на вейка идея, която добива форма, формата нЬма какво да ни смущава. И въ тая насока, въпрЬки всичко, намъ ни трЬбва само оптимизъмъ.
+
Всичките несъвършенства на сегашното Братство са само обикновените недъзи на всяка идея, която добива форма, формата няма какво да ни смущава. И в тая насока, въпреки всичко, нам ни трябва само оптимизъм.
Да не си правимъ илюзия, че ние и учението сме едно и сжщо нЬщо. То ще прЬмине надъ главитЬ ни, принадлежайки на вЬковетЬ, и за насъ ще остане това малкото, което сме могли да използуваме отъ него.
+
Да не си правим илюзия, че ние и учението сме едно и също нещо. То ще премине над главите ни, принадлежейки на вековете, и за нас ще остане това малкото, което сме могли да използваме от него.
Животътъ около насъ ни чака. На менъ се струва, че нЬма личность и срЬда, която да не се ползува отъ учението. Защото всички човЬци сж души, които дирятъ свЬтлина и всЬкога трепватъ, когато се налучка правия пжть, за да имъ се покаже тя.
+
Животът около нас ни чака. На мен се струва, че няма личност и среда, която да не се ползва от учението. Защото всички човеци са души, които дирят светлина и всякога трепват, когато се налучка правия път, за да им се покаже тя.

Текуща версия към 07:05, 23 февруари 2011

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Д-р Ст. Кадиев - Ние, учението и животът

Понятието "ние" има широк и тесен смисъл. В широкия смисъл на думата, това са ония съзнати души, които са почувствали Божествената искра в себе си, които са различили възвишената същина, зовяща ги към Доброта, Благородство, към Бога, минавайки през трудния път на безвъзвратната жертва на низшето. Това са души, които живеят извън времето и пространството, които са били и ще бъдат "солта на земята", "виделината на света", факлоносците, които безшумно са осветлявали пътя на човечеството. Понятието "ние", в тесен смисъл на думата, изразява последователите на г-н Дънов, т.е. учениците на окултното учение в България през наше време, според методите на същия. Окултизмът е имал всякога учители, които в разните времена, с оглед на народите и епохите, са го преподавали, като са си служили с различни методи на работа. На "ние", в тесния смисъл на думата, предстои да изиграе велика роля, специално в славянската раса. И няма сила на света, която може да спре неговия път. Всичките несъвършенства на сегашното Братство са само обикновените недъзи на всяка идея, която добива форма, формата няма какво да ни смущава. И в тая насока, въпреки всичко, нам ни трябва само оптимизъм. Да не си правим илюзия, че ние и учението сме едно и също нещо. То ще премине над главите ни, принадлежейки на вековете, и за нас ще остане това малкото, което сме могли да използваме от него. Животът около нас ни чака. На мен се струва, че няма личност и среда, която да не се ползва от учението. Защото всички човеци са души, които дирят светлина и всякога трепват, когато се налучка правия път, за да им се покаже тя.