от ПорталУики
Версия от 22:55, 1 февруари 2011 на Донка (Беседа | приноси) (Нова страница: ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА Беседи Книги с беседи Съборно слово [[Работна среда на елект...)

Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Беседи

Книги с беседи

Съборно слово

Работна среда на електронния архив

V Младежки събор

Д-р Ст. Кадиев - Ние, учението и животът

Понятието "ние" има широки и тЬсенъ смисълъ. Въ широкия смисъль на думата, това сж ония съзнати души, които сж почувству-вали Божествената искра въ себе си, които сж различили възвишената ; сжщина, зовеща ги къмъ Доброта, Благородство, къмъ Бога, мина¬вайки прЬзъ трудния пжть на безвъзвратната жертва на низшето. Това сж души, които живЬятъ извънъ врЬмето и пространството, които сж били и ще бждатъ "сольта на земята", "видЬлината на свЬ¬та", факленосцитЬ, които безшумно сж освЬтлявали пжтя на човЬ¬чеството. Понятието "ние", въ тЬсенъ смисълъ на думата, изразява послЬдователитЬ на г-нъ Джновъ, т. е. ученицитЬ на окултното учение въ България прЬзъ наше врЬме, споредъ методитЬ на сжщия. Окултизмътъ е ималъ всЬкога учители, които въ разнитЬ врЬмена, съ огледъ на народитЬ и епохитЬ, сж го прЬподавали, като сж си служили съ различни методи на работа. На "ние", въ тЬсния смисълъ на думата, прЬдстои да изиграе велика роля, специално въ : славянската раса. И нЬма сила на свЬта, която може да спре неговия пжть. ВсичкитЬ несъвършенства на сегашното Братство сж само обикновените неджзи на вейка идея, която добива форма, формата нЬма какво да ни смущава. И въ тая насока, въпрЬки всичко, намъ ни трЬбва само оптимизъмъ. Да не си правимъ илюзия, че ние и учението сме едно и сжщо нЬщо. То ще прЬмине надъ главитЬ ни, принадлежайки на вЬковетЬ, и за насъ ще остане това малкото, което сме могли да използуваме отъ него. Животътъ около насъ ни чака. На менъ се струва, че нЬма личность и срЬда, която да не се ползува отъ учението. Защото всички човЬци сж души, които дирятъ свЬтлина и всЬкога трепватъ, когато се налучка правия пжть, за да имъ се покаже тя.