от ПорталУики
Версия от 20:25, 23 април 2009 на Хирон (Беседа | приноси) (Нова страница: ==Закон за частите и за цялото== Казано е ш, Писанието, че истината ще ви направи свободни. Дпес ...)

Направо към: навигация, търсене

Закон за частите и за цялото

Казано е ш, Писанието, че истината ще ви направи свободни. Дпес всички хора искат да бъдат сиооодпи, по не зианг, по какъв начип да добинт свободата си. Т4> казват: Пие сме свободни да мислим, каквото искаме и както искаме. Тг са на крив път. Човек не е свободеп да мисли, както иска, нито е свободеп да прави, каквото иска. Човек трябва да мисли право. Ако пък верши, каквото му дойде на ума и каквото иска, налага му се това, което не иска. Някой мисли, че е свободеп да сече горите, но в края на краищата скъпо плаща за тази криворазбрана свобода. Човек има право да се ползува от сухитв дървета, но не и от живиг. Ще кажете, че като живее на земята, човек има право да сече юри, да лови риба, да мели брашно, да произвежда вино, за да се прехранва. Човек има право да верши всичко, за да се прехранва, но проследете живота на воденичарите, на рибарите, на кръчмарите и вижте, кой от тях е завершил живота си добре. – Не е ли свободен човек да си избира занаят, какъвто иска? – Човек е свободен да работи, каквото иска, но в края на


20

краищата носи последствията на своя избор. Кой човек е истински свободен? Сво-боден човек е онзи, който, като го калят, не се каля. Колкото и да го калят отвън, той не губи равновесие. Щом не губи равновесие. калта сама по себе си се чисти. Свободен човек е онзи, който от никакъв огън не изгаря. Не е ли свободен, най-слабият огън го изгаря. Съвременните хора се намират под влиянието на своите страсти, пороци, заблуждения, криви мисли и считат, че са свободни. Не, огън е това. Докато не мине през този огън и не се пречисти, човек не може да бъде свободен. Малкото дете, увито в пелени, не е свободно. Щом се изправи на краката си, то е свободно вече, може да се движи, дето иска. Като остаръе, човек пак изгубва свободата си. Той иска сам да се движи, но не може: едва стане, залитне ту на една, ту на друга страна. Не е страшно, когато краката на човека не дър-жат и стават причина да залита на една, или на друга страна. Страшно е, обаче, когато човек изгуби умствената си свобода и започва да залита. Няма по-страшно нещо от това, да изгуби човек свободата на мисълта си и да се подаде ка чужда мисъл. Често слушате някой да казва, че го боли глава, сто-мах, бъбреци и т. н. Това не е негово състояние. Той е възприел болките на някои страдащи, които се оплаквали. Изобщо, човек възприема и доброто, и злото еднакво, понеже


11

са еднакво силни. Тв са козмически сили, които работят в Битието. Мнозина смътват злото с грЪха. Това са две различни сили. Понякога грехът успЬиа да подкупи злото, да прояви силата си. Обаче, доброто никога не се подкупна. Никакна сила в света не е в състояние да подкупи доброто.

Съвременните хора се оплакват от страдания и мъчнотии, които ги правят нещастни. Защо са нещастни? Защото са разместили нещата. Те са поставили човека по-високо от Бога и в него са вложили лю-бовьта си. Как можете да обичате повече този, който нищо не е дал за вас, от Онзи, Който ни е дал всичко? Обичайте баща си и майка си, братята и сестрите си, приятелите си, всички хора, но над всички поставете любовта си към Бога. Каквито жертви да са направили хората за вас, никой не е на-правил това, което Бог е направил.

Казано е в Писанието: „Бог толкова възлюби енъта, че даде в жертва своя Еди-нороден Сип, за да не погине всеки, който верва в Него". Който обича свъ-га повече от Бога, той ще опита последствията на тази любов. Ако обичаш Бога по-малко от хората, и синовет^ ти ще те обичат по-малко. Ако мъжът обича жена си повече от Бога, в скоро време ще опита последствията на тази любов. 11икой не може да обича ближния си повече от Бога. – Защо?- – Защото тази любов носи разочарования. Да възлюбиш


22

Бога, това е задача, дадена на цялото човечество. Ако хората страдат днес, причината за това се крие в тяхното непослушание. Не-послушанието пък произтича от недостатъчно любов в човешкото сърце. Хората са недоволни едни от други, благодарение на безлюбието. Всеки иска жертва от другите, но не получава. Само любовта прави жертви. Човек се жертвува, но от страх, а това не е истинска жертва. Жертвата трябва да бъде разумна. Ако не е разумна, тя не дава добри резултати. И любовта трябва да бъде разумна. Ако не е разумна, вмясто добро, тя произвежда зло. Какво направи Яков с любовта си към Йосифа? Той събуди ревност в синовете си, заради което продадоха Йосифа.

Като ученици, вие трябва да се пазите, да не изпаднете в погръчиката на Якова, да покажете слабост към Йосифа. Всеки човек има по един Йосиф в себе си, когото обича повече от другит^ си синове. Яков обичаше Йосифа повече от другите си синове и не го пращаше на работа. Когато синовете му отиваха на работа, Йосиф оставаше при баща си. Заради тази привилегия, братята му го продадоха на богати търговци, които отиваха в Египет. Там той лежа в затвор. После беше изкушаван от жената. Йосиф мина през трудни задачи, които разреши добре. Светът, през който човек минава, не е нищо друго, освен кра-


23

сива, префинена жена. Който я погледне, веднага се влюбва в нея и пожелава да си поживее малко. Всеки може да си поживее в света, но ще опита последствията на този живот. За чонФ.ка с казано, че е възлюбил човешката слана повече от Божията. Човешката слава заробва човека, а Божествената – го освобождава.

Мнозина казват, че са свободни, че могат да пранят, каквото искат. Те не говорят истината. – Защо? – Защото свободата е достояние за всички живи същества. Щом е така, с какво право отнемате свободата на тревите, цветята, растенията и на животните? Ще кажете, че човт.к, като възвишено същество, има право да използува растенията и животнит-. Ако камькът е отговорен за това, че пад-нал о'п оре и ударил някого, колко по-голяма е отговорността на човечка за нещастията, които причинява на по-долностоещите от него. Не е достатъчно камъкът да се извини само за направената пакост, но той трябва да бъде буден, да се задържи известно време на мястото, докато мине човек по пътя.

Любовта разрешава всички противоречия. Следователно, искате ли да бъдете свободни, прилагайте любовта. Когато се подчинява от любов, човек всякога е свободен. Правите ли нещо, правете го от любов. Само по този начин ще бъдете свободни. Свободата на човека зависи от правата мисъл, а


24

правата мисъл – от любовта. Който люби, той мисли право.

Как се изпитва любещият човек? Чрез изпитания и страдания. Любовта се изпитва в живога. В това отношение живо-тът е велико училище. Петър, един от учениците на Христа, казваше на своя учител: Всички да се откажат от Тебе, аз никога няма да се откажа. Не се мина много време, любовта му се постави на изпит За нищо и никакво, той три пати се отрече от Христа. С това се сбъднаха думите Христови: „Докле пътелът пропее, ти три пъти ще се откажеш ог мене". Какво виждаме в характера на Христа? Голяма издържливост и търпение Той мина през три вида изпитания: в умствения, в духовния и на физическия свет. Не е лесно да бъде човек из-ложен на ударите и подигравките на цял полк войници. Цял римски полк се гавреше с Христа, докато най-после Го подложиха на разпятие – последното страдание. След това Христос възкръсна. Силен характер имаше Христос, заради което издържа на всички изпитания.

Къде е римската империя днес? Къде е Христос днес? От римската империя нищо не остана, но от Христа остана нещо, което вечно ще живее. Кръстът, на който разпнаха Христа, се въздигна и стана по-знамените ог цялата римска империя. Днес всички хора носят кръст на гърдитеси,


25

като символ на храброст и безстрашие. С това те искат да докажат, че следват примера на Христа. Римляните считаха кръста за нещо позорно, а след Христа той се прие като символ на смелост и благородство.

Съвременните, релшиозни хора се стремят към Христа. Те искат да следват Неговия начин. За да следвате Христа, вие трябва да минете през Неювите изпитания. Много изпит предстоят на съвременното човечество, по ю трябва да 1и иадьржи. Щом ги издържи, положението му ще се подобри. Днес всички хора минават през своята отрицателна карма В бъдеще т ще минат през положшелни, т. е. благоприятни условия на живота наречени дихарма. Сегашният живот е жнвоп. па злото и на изпитанията; бж-дещият е жнвох на доброто и на любовта.

Светът е пълен с блага, дадени от Бога. За да се ползува от тия блага, човек трябва да има отворени очи. Тази година ви се даваг условия да се ползувате от великите Божии блага. За да не изгубите условията, вие трябва да избягвате услугите на чуждите коне. Всеки човек има кон, на който може да разчита. Следователно, дали слизате от планината, или се качвате, разчитайте на себе си Конят представя човешкия ум. Разчитайте на своя ум, а не на чуждите умове. Като слуша първо своя ум, а после ума на другите, човек дохожда до заключение, че това, което сам направи, е по-добро от


26

онова, което другите могат да му направят. Да се вернем пак към въпроса за свободата. Кога човeк е свободен? – Когато служи на Бога, т. е. на Цsлото. Докато човек работи в името на Бога, всички са доволни. Щом направи нещо за н^коя част, веднага се явява състезание. Дето има състезание, там любовта отежтетвува. Дето лю-бовьта отежтетвува, там идат ограниченията. – Какво да правим, за да се освободим? – Дайте място на Божията Любов в себе си. Щом Божията Любов обхване човешката душа, любовта му минава в по-висока степен: от човешка в Божествена. Божията Любов прави човека силен. Тя му дава въз-можност да се справи с старите си навици, да изправи всичките си погръчики. Без тази любов той ще бъде в положението на пу-шач или на пияница, който иска да се освободи от своята страст, а не може. Който може да се справи с своите слабости, той е силен човек; който не може да се справи с слабостите си, той е слаб човек. Както дЪлим хората на силни и слаби, така и в човека различаваме две естества: Божествено – силно и човешко – слабо. Божественото има крила, не се нуждае от кон или авто-мобил. Човешкото е слабо, затова търси превозни средства, т. е. външна помощ.

И тъй, разчитайте на Божественото в себе си, а не на човешкото, което търси външна помощ. Божият Промисъл има лред


27

вид всички души. Щом има живи хора в света, при каквито мъчнотии да изпадате, все ще се намери чов^вк да ви помогне. Трябва ли тогава да се страхувате от живота? Всeки човек е готов за услуга на Божественото. Не само човек, но и животните са в услуга на Божественото.

През последните военни години требваше да мина през града, късно през нощта. Никой не можеше да се движи по това време из града без лична карта. Аз тръгиах сам, като откалах на предложението на генерала, в чийто дом бях гост, да ме придружи до дома. Аз исках да си отида сам. Обаче, не зная, отде излъзе едно голямо куче и ме последна. Когато дохождах до някой стра-жар, аз го поздравявах, а кучето отиваше близо до него и започваше да ю обикаля. Стра-жарьт отговаряше на поздрава ми и като виждаше кучето с мене, мислъше, че съм инспектор на полицията, който прави пре-глел. Така мивах всички постове, без да ме спрат и поискат лична карта. Кучето дойде до дома, дето добре го нахраних. След това то си отиде и повече не се верна. Така то ми услужи и не стана нужда да ме изпраща някой.

Като знаете това, не отлагайте моментите да бъдете в услуга на Божественото. Не мислете, че сте слаби или бедни, за да бъдете в услуга на Великото в света. Що се отнася до Великото, и слабият, и бедният мо-


28

гат да му служат. Каква е разликата между богатия и бедния? Богатият е зр*вл плод, а бедният – току-що посадена семка. Като поникне, семката може вече да изверши никаква работа. И в земята да е, тя пак верши нещо. Ще кажете, че като уредите работите си, тогава ще служите на Бога. Започнете да работите още сега, без оглед на работите си. Уредени ли са, работите ви, или неуредени, не е важно. Вие не трябва да губите време. Посадете семката, и не се безпокойте. От нея ще израсте гол-бмо дърво, което ще даде изобилно плод. – Ама нямаме условия за работа. – Условия всвкога има. Важно е да имате желание за работа. Условия за възриемане на любовта има всвкога, но вие трябва да се нагодите да я възприемете. Щом се нагодите, вие ще я възприемете такава, каквато изтича от Бога. Всичко зависи от съзнанието на човека. Всеки възприема любовта според степеньта на своето съзнание. Нека остане в ума ви основната мисъл: Обичайте Цъччото и живейте заради Него. Щом обичате ЦЪлото, ще обичате и частиг, които влизат в Него.

3. Беседа от Учителя, държана на в. Мусала, 24. юлий, 1940 г.