от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Младежки окултен клас - ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

КНИГА: Служене, почит и обич

Здраве, богатство и учение

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Представете си, че двама първокласни цигулари се срещнат някъде. Как ще покажат своето изкуство? Те ще извадят цигулките си и ще започнат да свирят. От свиренето им ще познаете, доколко те са добри цигулари. Обаче, какво ще бъде положението им, ако те не носят цигулките си? Колкото да познават музикалните правила и закони, те не могат да докажат това. Друг е въпросът, ако те са едновременно и добри певци. Ще се изправят пред публиката и ще започнат да пеят. Следователно, когато човек се намери пред известни мъчнотии, той може да ги разреши по два начина: или със сърцето си, или с мисълта си. Ако сърцето не може да вземе участие, умът трябва да дойде в помощ на човека. Ако умът не може да вземе участие, сърцето трябва да му дойде в помощ. Това значи, да бъде човек едновременно и цигулар, и певец.

И тъй, когато се намира в мъчнотии, човек трябва да си служи и с ума, и със сърцето си. С други думи казано: човек трябва да има и топлина, и светлина в себе си, за да може правилно да се развива. Каква къща е тази, в която няма светлина и топлина? Който влезе в къща без светлина и топлина, той е осъден на смърт. Казано е в Писанието: „От сърцето излиза всичко.“ Наистина, сърцето е причина да излива човек топли или студени думи, които да сгряват, или да замразяват. Топлите думи подразбират топли чувства, а студените думи – студени чувства. Дойдем ли до ума, и там имаме две категории мисли: едните произвеждат светлина, а другите – тъмнина. Дето горенето е силно, там влагата е повече. Защо? Предполага се, че там е имало повече водород и кислород, които, съединени заедно, дават вода или водни пари. Ако при съединяването на водорода с кислорода остане излишен кислород, той, като активен газ, може да се съедини с друг елемент, например, с въглерода, и да образува въглероден двуокис, задушлив газ, който пречи на горенето. От друга страна, макар и по-мъчно, кислородът може да се съедини и с азота, да образува азотни окиси. Оттук виждаме, че главните елементи, които взимат участие в органическия живот, са въглерод, водород и кислород. Като второстепенни елементи идат азот, фосфор, сяра и други.

Когато определяме четирите главни посоки в света, става нужда да ги наричаме със специални имена: изток, запад, север и юг. Също така определяме и четирите главни посоки в органическия свят с четири елемента: кислород, водород, азот и въглерод. Тези четири елемента представят четири състояния на материята: светлинна, въздухообразна, течна и твърда. Не е достатъчно човек да познава състоянията на материята, но той трябва да ги превръща, за да ги използва в живота си. Превръщането е един от важните и необходими процеси в човешкия живот.

Като ученици, вие трябва да познавате законите на живота, да ги прилагате правилно. За всеки даден случай вие трябва да знаете, от какво имате нужда. Ако постъпвате в университет, вие се нуждаете първо от здраве. Щом сте здрав, ще можете да учите, да свършите успешно започнатата работа. На второ място вие се нуждаете от злато, т. е. от пари, да посрещате нуждите си. След това трябва да учите, да придобивате знания. Най-после вие очаквате успех, т. е. реализиране на първите три условия. Значи, златото и учението водят човека към успех или постигане на известни резултати. Кабалистически тези процеси се изразяват в числа. Числото девет представя парите, с които човек работи. Остане ли само с тази величина в себе си, той се излага на големи изпитания. Парите са най-неустойчивата величина в света. На тях не може да се разчита. Каквото представят разпуснатият мъж и разпуснатата жена, такова нещо са парите. Дълго време трябва да възпитавате разпуснатите мъже и жени, за да излезе нещо от тях. Алхимикът ще каже: Много време трябва да се работи върху неблагородните метали, за да се превърнат в злато.

Числото осем представя здравето, което можем да уподобим на честолюбив човек. По-голямо честолюбие от това, което здравето крие в себе си, не можем да намерим. То не може да понася никаква обида. Най-малката обида е в състояние да наруши целостта на здравето. Като знаете това, вие трябва да бъдете крайно внимателни към него.

Числото седем пък символизира учението. То може да се уподоби на строг господар, който не взима предвид нито здравето, нито материалното положение на човека. Здрав ли си или не, имаш ли пари или нямаш, учението, като строг господар, изисква работа, усилие, труд. Колко часа на ден ще употребиш за учене, той не иска да знае. Строгият господар изисква от човека да учи – нищо повече.

И тъй, като разглеждате силите, които се крият в числата 9, 8 и 7, виждате, че всички са положителни и динамически. Ако не познава силите, които се крият в тия числа, и не може правилно да ги използва, вместо да придобие нещо, човек губи. Човек казва: Аз искам да бъда богат, здрав и учен – нищо повече, Така е за онзи, който не разбира силите, с които работи. Обаче, онзи, който разбира тия сили, знае, че и парите, и здравето, и учеността се нуждаят от нещо. Всички се нуждаят от ум. За да се ползва разумно от парите си, човек се нуждае от ум, да знае, как да ги употреби. За да се ползва от здравето си, човек трябва да бъде умен, да знае, как и къде да приложи ръцете и краката си, за добро или за зло. За да бъде учен, човек също така трябва да бъде умен, да придобива знание и да го прилага на място.

Богатството е резултат на работата, която човек е свършил. Значи, парите са величина, равноценна на работата. Колкото пари има човек, толкова енергия е изразходвал в работа. Природата държи точна сметка за енергиите си. Тя не позволява да се изразходват енергиите й напразно. Въз основа на този закон човек няма право да изразходва повече енергия, отколкото в дадения момент е необходимо. Той няма право да разполага с чужда енергия. Той може да изразходва само толкова енергия, колкото му е дадена. Изразходва ли повече от тази, която му е дадена, той е взел от другаде, послужил си е с чужда енергия, за която ще носи морална отговорност. Природата не позволява да се изразходват енергиите й безразборно и неразумно.

Като ученици, вие трябва да спазвате законите на природата. Ядете ли, дишате ли, учите ли, работите ли, трябва да прилагате природните закони. Природата е определила за всеки човек, колко храна е нужно дневно. Не само това, но той трябва да употреби тази храна разумно, да използва правилно енергията й. Употреби ли повече или по-малко храна, отколкото му е определено, това се отразява на здравето му. Богатите хора обикновено употребяват повече храна, отколкото им е нужно и отколкото природата им е определила, вследствие на което нарушават здравословното състояние на организма си. Сиромасите пък употребяват по-малко храна, отколкото им е нужно, вследствие на което често боледуват. Разумният човек трябва да спазва правилата, които природата дава при храненето. Само при тези условия той всякога е здрав и работоспособен. Както човек спазва законите на природата при храненето, така трябва да спазва нейните закони и при дишането, при работенето и т. н.

Следователно, дойдете ли до въпроса за придобиване на здраве, богатство и знание, ще мислите право. Да мисли, да чувства и да постъпва човек правилно, това значи, да знае, каква енергия е вложил в природата и какво може да му даде тя в замяна на тази енергия. Смешно е човек да очаква богатство, без да е вложил срещу него известно количество енергия, изразена в работа и труд. При какви условия човек може да тегли пари от някоя банка? Човек може да изтегли известна сума от някоя банка, само когато се яви при касиера с нужните документи. Значи, за да получи нещо, човек непременно трябва да работи. Днес повечето хора живеят от подаяние. Те казват: Бог е милостив, и на нас ще даде нещо. Обаче, това може да се продължи само известно време. Всякога човек не може да живее от подаяние. Човек живее в един разумен свят, обиколен с разумни същества, които строго пазят законите на природата. Разумният свят е Божествената банка, а разумните същества – банкерите на тази банка. Явите ли се при тях, те веднага взимат книжата ви и гледат, колко капитал сте вложили. Според вложения в банката капитал, вие можете да теглите определено количество пари всеки ден. Позволите ли си да теглите повече, отколкото ви е определено за деня, скоро ще фалирате.

В дадения случай вие ще изпаднете в положението на един от английските лордове, който хранил десет арабски коня, с единствената цел да излезе на определения ден да се състезава. За всеки кон той взел специален слуга. Ако в надпрепускването спечели златната чаша, разходите, които е направил за конете и слугите, се оправдават. Ако не спечели златната чаша, разходите му не се оправдават, и той свършва с пълен фалит. Какво печели човек, ако храни няколко коня и няколко слуги, без да придобие нещо от тях? Освен че нищо не печели, но губи. Има случаи, когато човек научава урока си още при първата загуба; има случаи, когато човек продължава да се впуща в надпрепусквания, да прави опити за печалби, докато напълно се изтощи и фалира. Какъв смисъл има човек да прави безуспешни опити? Ще кажете, че човек трябва да се стреми към придобиване на богатство. Богатството не е крайната цел на живота. Придобиването на богатство и на здраве са само средства в живота на човека, но не и цел. Да придобие човек известна ученост, това значи, да дойде до някакъв резултат. Зад учението се крият условията на живота. Само здравият и богат човек, външно и вътрешно, има условия да учи. Щом има здраве, богатство и знание, човек може вече да живее разумно.

В какво седи силата на парите? В разумно изразходваната енергия. Колкото повече енергия е изразходвал човек, толкова повече злато има на разположение. Значи, здравето и златото са величини, с които всеки човек трябва да работи. Както слънцето има отношение към здравето на човека, така и златото, което е в кръвта му, също има отношение към здравето. Оттук казваме, че златото има отношение и към слънцето. При това, можем да кажем, че само здравият човек е способен да учи. Когато говорим за богатството, ние имаме предвид онова богатство, което има отношение към вътрешния живот на човека.

Като ученици, вие трябва да изучавате астрология, да познавате влиянието на планетите върху човека. Едни от планетите, специално тия, които се намират вътре в орбитата на земята, оказват влияние върху субективния, или вътрешен живот на човека. Това са планетите Слънце, Меркурий, Венера и Земя. Ония планети пък, които са вън от орбитата на Земята, оказват влияние върху външния или обективен живот на човека. Това са планетите Марс, Юпитер и Сатурн. Като знаете това, ще можете при специални случаи в живота си да се отправяте към една или друга планета. Например, ако имате нужда от пари, ще се отправите първо към Юпитер, който ще ви изпрати при Сатурн – секретар и касиер на боговете. Сатурн е крайно строг. Като се явите при него, той ще ви изгледа от главата до краката, да види, какво представяте, дали носите със себе си документи, на които може да се разчита. Той ще погледне лицето, главата, ръката ви, да прочете името на поръчителите, които се застъпват за вас. Като види, че сте благонадежден човек, ще ви изпрати при Марс – съдебният пристав, който издава решението. Щом се явите при Марс, и той ще ви изгледа, но докато ви даде пари, ще ви изпрати при Венера, към която има приятелски отношения, да чуе и нейната дума. Какво ще направи Венера? Тя ще удари печат на чека, който носите, и ще ви изпрати при Меркурий, който изплаща чековете. Оттам ще минете през Слънцето и ще слезете на Земята, да използвате парите, които сте получили. Земята е мястото, дето човек изразходва парите си. Каква е ролята на Луната при тази сделка? Луната играе роля на разсилните в банките. Като минете край нея, тя ще ви се усмихне, ще ви покаже номера на гишето, дето трябва да се отправите, и ще ви запита: За мене има ли нещо? Вие ще бръкнете в джоба си и ще й дадете една малка сума.

Когато говорим за влиянието на планетите върху човека, ние имаме предвид известно количество енергии, които действат съзнателно върху човека. От правилното съчетание на тия енергии зависи посоката, която човек взима в живота си – нагоре, или надолу. Задачата на науката се свежда, именно, към това, да изучава влиянието на различните енергии върху човека, за да може правилно да ги използва. На влиянието на планетите върху човека се дължи неговия стремеж към придобиване на здраве, богатство и знание. Това са три необходими условия в човешкия живот. Щом се домогне до тях, той трябва да ги използва разумно, за да придобие истинския живот. Придобие ли този живот, той оправдава идването си на земята. Да оправдае човек идването си на земята, това значи, разумно да използва всичко, което му се дава, и съзнателно да дава онова, което е обработил.

И тъй, за да работи, човек трябва да бъде здрав, богат и умен. Само при тези условия той може да се освободи от дребнавия, ежедневен живот. Колкото и да е богат, човек не трябва да се влияе от богатството си, защото днес може да бъде богат, а на другия ден да осиромашее. Истинско богатство е това, което съставя част от човешкия организъм. Човек е богат дотолкова, доколкото има злато в кръвта си. Човек е умен дотолкова, доколкото мисълта му е права. Човек е добър дотолкова, доколкото сърцето му е богато с топли чувства. Обаче, ще знаете, че умът не създава мислите, и сърцето не създава чувствата. Мислите и чувствата са капитал, с който човек работи. Ако умът и сърцето не знаят, как да работят със своя капитал, те в скоро време ще осиромашеят. Затова казваме, че освен парично обедняване, съществува още умствено и сърдечно обедняване. Няма по-страшно нещо за човека от умственото и сърдечно обедняване.

Често хората се оплакват от неуспех в живота си. На какво се дължи техният неуспех? Причината за неуспеха на някои хора се дължи на факта, че те очакват повече на чужда, външна помощ, отколкото на себе си. Ако проследите положението на болния, ще видите, че три фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят – 25% и болният – 25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропаднат. Същото става и в училищата, в учителските съвети. Там директорът има последен думата. Той решава въпросите. Това се забелязва особено в случаи, когато, при решаването на известен въпрос, няма болшинство.

Родителите са един фактор в живота на ученика, учителите – втори, а ученикът – третият, но решаващият. Без участието на ученика никаква работа не може да се свърши. От болния зависи да оздравее или не; от ученика зависи да учи, или не; от човека зависи да живее, или да умре. Помнете: последният и главен фактор в живота на човека е самият той. Той не е единствен фактор в своя живот, но решаващ. Ако природата не го кредитира, той нищо не може да направи. Ако лекарят и учителите не му помогнат, нищо не може да направи. Обаче, ако той не участва при първите две условия, нищо не може да постигне. Природата не желае нейния пациент да умре, защото няма, къде да пласира капитала си. Лекарят също няма интерес да умори пациента си, защото от него черпи своята издръжка. Като оздравее болният, лекарят очаква и втори път да се разболее, да има работа. Обаче, най-заинтересуван от положението е самият болен. Той иска да оздравее, за да може да учи, да забогатява, да върви напред. Каже ли някой, че не иска да живее, това означава неразбиране на живота, на целта и смисъла, които великата природа е вложила в него.

Като се говори за окултните науки – астрология, хиромантия, физиогномия, френология и др., някои ги разглеждат като Божествени науки. Като кажат, че някой човек е окултист, те мислят, че е Божествен. Всъщност под окултни науки разбираме ония, които изучават тайните сили на природата. Да изучаваш тайните, т. е. скритите, сили на природата, това още не значи да бъдеш Божествен човек. Друг е въпросът, като познаваш скритите сили на природата, да можеш разумно да се ползваш от тях и да ги прилагаш, както за своето добро, така и за доброто на своите ближни. Не можеш ли разумно да използваш тия сили, ти може да си окултист, без да си Божествен човек. И на запад има окултисти, но те нямат такова значение, каквото мнозина им предават. Под думата „окултист“, западните народи разбират човек, който се занимава с тайните науки, каквато е, например, магията. Ако е въпрос до магията, и апашите познават тази наука. Достатъчно е да попаднете под окото на апаша, за да ви омагьоса така, че да отвлече вниманието ви. Успее ли да постигне това, той бръква в джоба ви и изважда кесията с парите. След това вие се чудите, как е станала тази работа. Голям магьосник е апашът!

Един богат търговец отишъл в Цариград по работа. Понеже слушал, че в Цариград има много апаши, той решил да провери слуховете за тази цел, като излизал по работа, той оставял златния си часовник у дома си, а на златния синджир закачвал една лукова глава. Той прекарал десетина дни в Цариград, но никой не се осмелил да бръкне в джоба му, да извади луковата глава вместо златния часовник. Един ден, като седял в трамвая, той видял един свой познат, с когото започнал да се разговаря: Слушал съм, че в Цариград има много апаши, но ето, десет дена вече откак съм тук, златният часовник още стои в джоба ми. Един от присъстващите в трамвая се обадил: Това, което носиш в джоба си, е лукова глава, а не часовник. Търговецът се почудил, кой може да знае, че той носи лукова глава в джоба си. Той не подозирал, че в тия десет дни най-малко десет пъти е бъркано в джоба му. Като видели, че лукова глава е закачена на синджира, никой не пожелал да я вземе.

Днес много учени се занимават с окултните науки, които, вместо за добро, прилагат за зло. Истинският окултист трябва да бъде високо просветен. Не е ли духовно просветен, той ще приложи знанието си за унищожение на човечеството. Това става и днес. Всички съвременни науки – химия, физика, могат да минат за окултни. Те се прилагат не само в полза на човечеството, но и за неговото изтребление. Какво ще кажете за задушливите газове, за бомбите, за аеропланите и самолетите, които химията и физиката са открили? Днес тия ценни изобретения са впрегнати за унищожаване на човечеството. Ние не признаваме за истински окултни науки тия, с които се вършат престъпления. Някой ще обере едного, или ще го умъртви със своите задушливи газове, или ще обстрелва хората от аероплан и след това ще се нарече окултист. Наистина, и това е окултист, но отрицателен. Ние поддържаме положителния окултизъм, а не отрицателния. Положителният окултизъм се занимава с положителните сили на природата, които се употребяват за благото и доброто на всички живи същества. Много сили крие природата в себе си, но не ги открива на хората, докато те не достигнат онова развитие, което ги определя като истински човеци. Съвременните хора не са дошли още до абсолютната честност и справедливост, които ще ги поставят в положението на истински човеци. Ще дойде ден, когато природата ще открие скритите си сили, но не на всички хора, а само на разумните.

Днес от всички се изисква разумност, да знаят, какво представят те сами, както и окръжаващите. Първо човек трябва да знае, какво число и каква фигура представя той сам. След това той трябва да знае, каква задача му е дадена в живота. Ако иска да бъде ученик на Божествената школа, човек трябва да знае, какво число е той. Като започне от 1 – 10, той трябва да знае своето число; също така трябва да знае, в категорията на коя десетица и стотица влиза. Като знае своето място и предназначение в природата, човек може да дойде до истинските, положителни знания.

Съвременните хора се нуждаят от положителна, обективна наука, която се движи по стълбата на еволюцията, а не по инволюционен път, както са вървели досегашните науки. Сегашните науки са верни по отношение на слизането, но не и по отношение на възлизането. За да придобият онази абсолютна точност, трябва да се допълнят с оглед на това, което те носят от миналото. Това допълнение могат да направят само окултните науки. Например, ако даден човек е нервен, причината за това не се крие само в настоящето, но и в неговия минал живот. Това могат да проверят астрологът, хиромантикът, френологът и др. Когато се натъквате на свои добри и лоши наследствени черти, вие трябва да знаете, кога, именно, в кое от миналите поколения на вашия живот сте придобили тези качества. Човек трябва да знае, отде носи своите наследствени черти. Като знае това, той лесно може да се освободи от някои отрицателни прояви в характера си. Опитният астролог може да проникне в далечното минало на човека и да намери причините на всички лоши прояви в характера и да му покаже начин за освобождаване от тях. И това още не е достатъчно. Като знае причините на своите отрицателни черти и слабости, човек трябва да има силна воля, да работи върху себе си, да преодолее слабостите си и да върви напред.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

9. Лекция от Учителя, държана на 25 октомври, 1929 г. София – Изгрев.