от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Посока и растене - Жануа

МИСЛЕТЕ ЗА СЛЪНЦЕТО!

VI година (1926-1927)

23-та лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя в София на 6.03.1927 г., неделя

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.

(Размишление.)

(Неколцина четат темите си: "Първата ми играчка".)

Тема: Първата ви учителка или учител във вашите спомени, първото, каквото помните от училище. Да видим доколко можете да си възпроизведете техните имена, дали ги помните.

Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите?

MOK-06J-23-1.gif

(фиг. 23.1) (Обяснява брат Томалевски: С. -Слънцето; нека имаме една планета Р: Земята, да кажем. Тя е подложена на действието на две сили: силата на инерцията, която, ако действа сама, би изхвърлила Земята в пространството. Втората сила – притеглянето на Слънцето, която би я завлякла в центъра на Слънцето. Когато едно тяло се намира под действието на две сили, то отива по една трета; по правилото на паралелограма, намираме я: равнодействащата – диагонала на паралелограма. Тази сила всеки един миг действа и планетата описва една окръжност, т.е. тя не описва затворена крива, понеже и Слънцето се движи, а спирала. Само Слънцето в своето действие като че прави малки тласъци. Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. Защо след известен период едни се завръщат пак, а други не се завръщат. В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията.)

Тогава, какъв извод можем да направим по закона за уподоблението? Движението на планетите – добре. Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали? Сега може ли да се определи колко са тези многоъгълници? (- Туй е една графична система, чисто начертателна. Този многоъгълник е с безкрайно малки стени, защото тази планета всеки миг е подложена на тези двете сили.)

Хубавата страна на астрономията: тя упражнява известно влияние върху известни области на мозъка. Всички съвременни науки, като се изучават, със своята енергия упражняват известно влияние. Например вие изучавате астрономията, какво може да придобие човек. Съвременната астрономия обяснява ли разпределението на планетите? Кои са причините?

(- Според Кант-Лапласа разпределили са се в този порядък, но не може да се определи защо Юпитер има такава голяма маса. Интересно е, че разстоянието на планетите до Слънцето се подчинява на един много прост закон. Ако на пишем числата: 0 – 3 – 6 - 12 - 24 - 48, ако към всяко прибавим по 4: 4 – 7 – 10 – 16 – 28 – 52. Ако новополучените всяко разделим на 10, ще имаме:

0,4 – 0,7 – 1 – 1,6 – 2,8 – 5,2.

Тогава, като вземем за единица (1) - разстоянието на Земята до Слънцето, на Меркурий е 0,4; на Венера – 0,7; Земята - 1; Марс - 1,6 и т.н. Този порядък показва, че в своето разпределение планетите се подчиняват на известен закон.

Обикновените мисли в света заравят ценните работи. Тъй, когато в някой град или някоя култура престанат хората да живеят, прахът постепенно ги затрупва. Този прах образува наслоявания.

И човечеството има образувано толкова прах, много неща са затрупани – туй го наричат грях. Хората се интересуват за това, което не е важно. Малко хора ще намерите, които се интересуват от астрономия. Само близките работи, куклите, още интересуват хората. Една восъчна кукла интересува повече хората. В една ранна възраст една восъчна кукла струва повече, отколкото най-учената книга. Или едно малко конче – струва повече.

Ако се разгледа човешкият мозък тъй, както сега е устроен, ще си съставим едно ясно понятие за устройството на Вселената. Например не са изучавани още мозъците: да се изучат мозъците на астрономите, клетките какви са – има една специфичност. Онзи, който е роден за астроном, има специфичност на клетките в известна област. После, да се изучават мозъците на химици, физици, богословци; има нещо, което ги отличава. Всеки човек си има вътрешни стремления, специфични. После, самите химици, те се отличават по подробностите, някои схващат философската страна, някои – практичната. Как се боядисва, един бояджия нали е химик? Ученик е той.

Астрономията, като една възпитателна наука, за в бъдеще вий трябва да я изучавате. Тези петна, които се получават в Слънцето, те се появяват и у човека в неговия слънчев възел, в неговия черен дроб се появяват тези петна на слънцето. Едно съответствие има в явленията в природата - туй, което става в Слънцето, става и в някои по-напреднали натури – онези, които са под влиянието на Слънцето. Онези пък, които са под влиянието на Месечината, тя упражнява известно влияние върху техните мозъци. Пълненето на Луната, празненето веднага действат върху съграждането на човешкия ум.

Сега вземете: когато има на Слънцето повече петна, на Земята има повече влага. Тази влага се обуславя – тези петна изпращат повече магнетизъм и повече електричество. А когато се намаляват тези петна, идват неплодородни години, става суша.

Много хора боледуват по причина на липса на влага, не на водата, но понеже водата е един добър проводник на електричеството и магнетизма – водата е един от най-добрите проводници на електричеството и магнетизма.

Най-първо, като ученици, трябва да държите в изправност тялото си. Тялото е разумно. Силите, които действат в тялото, са разумни. Тези сили, които действат във вас, те са подчинени на друг един закон. Те са разумни сили, които ви служат, по същия закон.

Представете си, вие сте едно малко своенравно царско дете и имате един учен доктор, учени слуги и вие им заповядвате, царски син сте. Правите капризи и те трябва да се подчиняват. Но трябва да знаете, че това е до време. Защото всички тези хора са подчинени, докато баща ви е жив; като изгуби баща ви влиянието си, вий пред техните очи няма да имате туй влияние. По същия закон, силите, които действат във вас, вашите способности – имате известни способности, които знаят повече, отколкото вие знаете. Те са слуги. И ако вий сте неразумни, не знаете как да се обхождате с тях, един ден ще изгубите вашето влияние. Тъй човек обеднява. Човешкият организъм може да обеднее, може и да забогатее. Затуй човек не трябва да се тревожи. Ние разбираме – не трябва да се създават мъчнотии и неприятности на онези разумни сили, които работят за нашето добро.

Например казва се някой път, че човек не трябва да яде много. Че ако той яде много, той ще приведе всичката своя мозъчна енергия за стомаха. Мозъкът е един акумулатор на електричество и магнетизъм. Тъкмо се свърши работата, мозъкът събира енергия, дойде вторият обяд, той погълне енергията. Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между един обяд и друг.

Вие трябва да направите опит, всеки един от вас да види кога трябва да яде. 12 часа не е най-точното време, когато трябва да ядете. Ако ядете по-малко, ще употребявате по-малко мозъчна енергия, ще бъде по-здравословно състоянието ви. Трябва да имате един запас вътре в мозъка си. От чисто хигиенично гледище, в туй отношение класът трябва да приложите упражненията, които ви са дадени. Те имат за задача да направите един малък опит, между другите работи, които имате сега. Понеже вие имате да се справите с вашите стари навици. Може би ви трябват най-малко още хиляда години, да се справите със себе си. Тъй като казвам, след хиляда години, но отсега трябва да започнете, защото колкото по-късно започнете, толкова по-трудно ще бъде. И ако закъснеете, ще изгубите условията на тази вълна, която ви е подела и после, даже да имате желание да се развивате, няма да имате условия. Запас от енергии може да имате, добри идеи може да имате.

Христос е казал на едно място: "Аз трябва да работя, дорде е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи." Тогава ще се пренесете на астралния свят и там вашите работи напълно ще се обуславят от работата на Земята. Ако на Земята работата ви не е свършена, не може да имате една плодотворна работа в духовния свят. Ще преглеждате само вашите сметки. Пък ако сте работили добре на физическия свят, ще започнете една много приятна, благотворна работа – туй, което наричат блаженство. Ще има един вид преливане на енергиите от едно състояние в друго.

(...)* Затуй всеки ден, като станете сутрин, ще започвате с физическите желания. Всяко едно желание, ще го трансформирате, ще произведете неговата духовна сила. След ядене какво трябва да прави човек? Сега след ядене човек отива на работа, след работа се умори, спи, стане; яде, пак работи, пак спи, няма никаква духовност. Тук работата става почти в неговото подсъзнание. Правили ли сте наблюдения колко часа употребявате за духовна работа? Имате ли статистика? Някой път вие искате да знаете как е създаден светът. Много лесно може да ви обясня, но няма да го разберете. Но аз ще ви разправя за друг един закон. (фиг. 23.2)

MOK-06J-23-2.gif

Представете си, че това (ов.) представлява една овца. Представете си, тук имате един човек. Между тази овца и човека има един радиус, който ги свързва - влияние, връзка. От другата страна имате един вълк. Питам сега: Ако на вълка му се даде влияние върху овцата, какво ще направи? Той ще унищожи този център. Той ще остане сам. Ако тази овца дойде под влиянието на човека (той е вегетарианец), тази овца ще се размножава, той ще употребява само нейната вълна. От чисто физиологическо гледище, при влиянието на човека овцата ще се увеличава, при влиянието на вълка ще се смали и съвсем ще изчезне.

Във всеки един човек има едновременно тези двете сили, които действат. То е закон на творчество в света. Ако вие не можете да постъпите като човек, непременно ще постъпите като вълк. И ако се откажете да постъпите като вълк, вий непременно ще постъпите като човек. Вий не можете да бъдете неутрален в света. Следователно, ако във вас се увеличава вашият ум, под какво влияние сте? Под влиянието на духовния свят. Ако вашата интелигентност се намалява, вие сте под влиянието на по-нисши същества от вас. Във физическия свят има един закон: ако съберете две тела (течност), едното – с 0 градуса температура, другото – със 100 градуса, ще имате общо 50 градуса температура

В туй отношение, при възпитанието вий трябва да започнете със самовъзпитанието, като нещо отделно от вас. Човек може да възпитава себе си. Възпитание на своето естество. Значи, той е господар и може да възпита естеството си. В него се намират всички възможности. Направете един малък опит: да кажем, яде ви се бюрек, тъй, трепери ви коремът, треперите за баница – вземете назаем отнякъде 5-10 лв , наядете се. Нищо не сте свършили. То е слабост. Но хубаво е, като вземете баницата, да повикате друг да я изяде - той да яде, вий да гледате. Когато у вас се зароди туй да треперите, за да се самовъзпитате. В природата има една естествена норма, тя е доволна, радва се, когато ние ядем. Когато яденето става по любов, туй треперене го няма. Не се образува лакомия. По закона на любовта, като седнеш да ядеш, готов си на всички хора да дадеш от туй, което ядеш. Ти не гледаш само за себе си. Може да ядеш спокойно, колкото искаш, и цяла тава да изядеш, няма опасност. Но когато туй чувство е в теб, ти повикай друг да изяде баницата и благодари, че се е намерил някой да изяде баницата. То е един малък опит – да гледаш баницата. Да видим колко от вас могат да бъдат доволни, когато другият изяда баницата.

Някой път имате силно желание, трепери ви сърцето за хубави лачени обувки, от камилска кожа, лъскави – вий ще работите, 4-500 лв. ви трябват. Треперите да ги турите, да се похвалите някъде. Хубаво е, отлично е, но не е по любов. Следователно купете обущата, повикайте друг и му дайте той да ги носи!

Разграничение има на чувствата. Има известни чувства в човека, които трябва да се възпитават, а има известни чувства, които трябва да се задоволят. Да знаем кога трябва да задоволим себе си. Има една естествена норма. Всяко естествено желание, трябва да го задоволим – то дава подтик, то е трезво желание.

Гениалните хора са много трезви хора – в ядене, в спане, те си знаят времето, те не са глупави хора. Те вечерно време, когато всички спят, те решават задачите си. Когато всички спят, той за 2 часа свършва толкова, колкото за всичките. Денем много мъчно се работи. Как мислите, от 10 до 12 ч или от 2 до 4 ч, то е неудобно. Към 11 ч коремът ти почне да трепери. Учителят, който е в клас, не може вече да преподава. Щом мине 12 ч, той вече е уморен. Колко часа може да бъде учителят да преподава – един и половина - два часа той може да преподава хубаво. Всичките ученици поглъщат от учителя. От два часа той мяза на една изпразнена бутилка. Има ученици, които дават на учителя си, а има и някои, които вземат само, те са като паразити, седят и го критикуват. (- В първия случай става обмяна.) Има ученици, които са отворени, всичко дават и обмяната става постоянно, там може 2, 3, 4 часа. Те са изключения.

Аз наблюдавам често в класа: този закон за учителите, обмяната на мислите – мислите, които аз ви давам, не ги използвате, някои от вас сте користолюбиви, затваряте се в себе си. Но затварянето не е наука. Да затвориш една бутилка, то не значи, че е добродетелна. Незатворените неща, те са красиви. Затваряш семето в хамбар. Кое семе е по-хубаво - затвореното или отвореното? Коя круша? Отворени сърца, отворени умове. Човек не трябва да бъде затворен. Те са изключения. Болният човек трябва да се затваря, но здравият човек да бъде отворен. Не изведнъж, но постепенно трябва да даде.

Трябва да има правилна обмяна – всяко знание, което може да получите, за да ви бъде туй знание полезно. Четете една книга – намерете същественото, което на вас ви допада, и да се вдълбочите в себе си и да бъдете благодарни на онези ваши разумни приятели, които са ви насочили да се спрете. Ако благодарите, те ще внесат 10 пъти повече знание, отколкото ако вие сте прочели цялата книга. Но ако вий не благодарите, тогава няма да имате нищо.

Сега вие седите в клас, казвате: "Те са отвлечени работи, в живота ни трябват обуща, дрехи, хляб, къща, старини имаме." Това са хубави работи, те ще дойдат. Но ако вървите по този път, и младините ще уредите добре, и старините ще уредите добре: обуща, всичко ще имате. Човек трябва да има един спокоен дух вътрешно. Отвън човек, той се вълнува, но дълбоко в душата трябва да има спокойствие, дълбоко спокойствие. И при най-големите изпитания да знае в себе си, че въпросът ще се разреши. Сега, Слънчевата система как е създадена? Щом вий сте разтревожени, мислете за Слънцето. Мислете за Слънцето – как то изпраща своята енергия. В Слънцето има една постоянна обмяна – дава и взема, пулсира. Вий не сте правили опит да дойдете в съприкосновение със Слънцето. Ако си изложите ръката за 1/2 час и мислите за Слънцето, ще видите каква обмяна ще има за вашия организъм. Правили ли сте опити да се печете на Слънцето, когато сте неразположен; и когато сте разположен – пак, да видите какво влияние упражнява? Когато човек е неразположен, всичката енергия отива да уравни вашето неразположение. Разваля духовното ви разположение. Всички земеделци, които постоянно орат, те възприемат само грубите слънчеви енергии. Българинът сложи този калпак от кожи, огрубява човек, и казва: "Изпече ме това слънце." Затуй човек трябва да има една шапка за към обяд, направена от многоъгълници, че като пада светлината, да се разбива. Аз бих препоръчал такава от тюлбан, от коприна, на малки квадратчета, че като минава светлината, и върху тялото действа вътре.

Като ученици на окултна школа, вас ви е потребно здравето. Нали ви приведох онзи пример: кой от вас, ако биха му направили операция, тъй да си даде ръката, че да не каже "Ох!", да издържи? Трябва упражнения. Ама че някои от вас търпят повече. Някой човек, като му запушат устата, може да го бият, без да вика, и ако го обтегнете, той може да не прави никакви конвулсии, пък ще опитва [изпитва] големи страдания. Вий в университета правили ли сте наблюдения върху себе си, когато сте изучавали физика, математика, астрономия, естествени науки, ботаника, кои предмети във вас са произвеждали най-приятно впечатление?

Импулс и тласък – за постигане на каквото и да е ваше желание. Всяко желание, за да се постигне, трябва да направите ред уравнения. Отношения има. Например имате едно желание, вътре става цял един разговор – дойде ви една мисъл, втора, трета, по един начин, после планирате ден, два, три – цяла работа, математическа работа. Често вашите учители са ви туряли единица заради един ваш поглед. Учителят може да тури на някой ученик единица, като стане, когато го погледне. Той те извика по име, ти го погледнеш лошо, той те скъса, ще ти зададе мъчен въпрос. Забелязали ли сте, когато знаете предмета, ставате с едно вътрешно разположение? Когато те повика, приятно ти е, казваш: "Много ми е приятно, че ме повика." Като имаш туй състояние, учителят е много щедър. Като те погледне, туря шесторка, казва: "Хайде, от мен."

Ще се стремите. Докато не приложите този окултен закон. Той е най-мъчният закон. Той е най-мъчният закон за приложение, не в неговите общи черти, но в неговите детайли. Много пъти човек побеждава големите мъчнотии, а в малките се спъне. Често се случи някое голямо куче да те лае – нищо, нито обръщаш внимание, но дойде едно малко кученце: "джаф-джаф-джаф!" – ти не можеш да го търпиш, хвърлиш камък. Голямото търпиш, но туй, малкото джудже, не може да го търпиш. Пък ти еднакво трябва да търпиш. И човек малките мъчнотии много по-мъчно понася.

Сега трябва да се справите с тези, малките мъчнотии във вашия живот. Сега ще се справите с една от най-големите мъчнотии – ще мислите вече за вечерята. Картофите вече увряха – Заговезни.

(10:15 ч)


  • в оригинала има стенографски знаци