от ПорталУики
Версия от 17:26, 9 април 2011 на Донка (Беседа | приноси) (Нова страница: Съборно слово Свещеният огън - съборно слово 1925-1926 г. 1926 == Обяснение на старите гимнас...)

Направо към: навигация, търсене

Съборно слово

Свещеният огън - съборно слово 1925-1926 г.

1926


Обяснение на старите гимнастически упражнения

Първото упражнение включва въ себе си два принципа: единство и множество. Рж- цЪтЪ спуснати надолу, това представлява проявление на множеството. Съединението на ржцЪгЬ, това представлява проявление на единството, което всички хора проучаватъ. Дв-ЬгЪ ржцЪ изразяватъ токове въ природа¬та, т. е. два противоположни полюса на би¬тието. Значи, това упражнение изразява про¬явление на единството въ множеството, то служи за развиване на силата. Така се ограж¬да човЪКъ, Второто упражнение представлява прояв-лението на битието въ взаимните отношения, които сжществуватъ между елементите. То изразява ЕСИЧКИ химически реакции, които се и^върщватъ въ физическия и въ духовния сбетъ. Третото упражнение представлява отдел¬ните енергии, методи, начини, чрезъ които природата действува. Четвъртото упражнение представлява пжтя, по който душата върви. Когато неко- га усетите, че пжтьтъ ви е изкривенъ, на¬правете това упражнение и ще се почувству¬вате по-добре, ще дойдете въ първото по¬ложение. Законъе, че колкото повече се усилва

239 действието» толкова повече се усилва и про-тиводействието. Ако вървишъ налево и на- десно, но всекога нагоре, това показва, че ти вървишъ въ възходяща степень, душата ти се развива. Но ако вървишъ над-Ъсно и на¬лево и слизашъ надолу, това показва, че вървишъ въ низходяща степень, постепенно падашъ. Щомъ вървишъ нагоре, ще знаешъ че пжтьтъ, който ти е опр-Ьделенъ, е единъ, затова не требва да се спъвашъ отъ в усло-вията на живота. И всички противоречия» които срещате въ живота, "требва да ги ми¬нете. Знайте, че те не сж спънка въ живота в*и, но условия' за вашето растене- За петото и за шестото упражнения не- ма да дамъ никакви обяснения. Те ще останатъ затворени, тъй- както ангелътъ каза на Йоана <^еДъ видението му: «Запечатай това н^що!41 Всички тия упражнения иматъ освенъ «физическо, още и духовно въздействие върху яовека.