от ПорталУики
Версия от 21:14, 9 юни 2009 на Хирон (Беседа | приноси) (Нова страница: ==Плодът на Духа== Съвременните хора се намират пред големи изпитания. Днес никъде не можете д...)

Направо към: навигация, търсене

Плодът на Духа

Съвременните хора се намират пред големи изпитания. Днес никъде не можете да срещнете спокоен чов"бк. Който е живЪл на земята, в края на краищата той е свършил зле. Въпреки това, всички хора мислят, че ще свършат добре. Щом са дошли на земята, всички хора–праведни и грешни, страдат. Когато гръчпникът страда, всички намират, че страданията му са на място, но те се питат, защо праведният трябва да страда. Като страда, гр1зшникът изправя по-гртзшкитъ4 си, изкупва грЪховетъ- си. Като страда, праведният пък се подига. Значи, едни хора страдат, за да изплатят дълговетъ-си. Други страдат, за да се подигнат. Има трета категория хора, които не искат да страдат нито по единия, нито по другия начин. Обаче, за тях не е предвиден никакъв бю-джет. Не прави ли същото и държавата? Съвременната държава е предвидила бюджет за две категории хора: за ония, които се из-правят, които са готови да изплащат дълговетъ- си, и за ония, които искат да се по-

Иоана, 13 гл.


265

дигат. За първата категория хора тя е построила затвори и болници; за втората категория е построила училища. За ония пък, които не искат да лежат в затвори и в болници, и които не искат да се учат, държавата не отпуща никакъв бюджет.

Днес всички хора се стремят към щастие. ВсЬки иска да осмисли живота си, но не знае как. За да осмисли живота си, чо-вЪк трябва да си създаде една философия, с която да се съобразява в всички случаи. Той трябва да знае, отде иде и къде отива. Не знае ли, отде иде и къде отива, чо-се намира в положението на онзи, който има хубава и склша цигулка, но не знае да свири. Той я вади и туря в кутията, намазва лжка, взима цигулката в ръце, но рече ли да засвири, нищо не излиза. За него цигулката е безпредметна. По-добре ще направи да я продаде, да подобри поне материалното си положение. Следователно, животът има смисъл, когато чов^к го разбере. Щом разбере живота и законите, които го управля-ват, човек може да се ползува от него.

Съвременнитъ* хора не могат напълно да се ползуват от живота, защото тъ- раз-бират или само материалната му страна, или само духовната, или само умствената. Сам по себе си, човек е сложно същество, съставено от разнородна материя и от разнородни сили, а също така и от разнородни чувства и мисли. Следователно, за да разбере напълно


266

живота, преди всичко човек трябва да разбере себе си. Щом изучи и познае себе си, той ще разбере живота и ще го осмисли. Казано е в Писанието, че Бог направил човека от пръст, вдъхнал в него дихание, и той станал жива душа. Щом е дошъл на земята, създаден по образ и подобие Божие, чов'вк трябва да учи. Ако е дошъл с по-велика мисия, да помага на човечеството, той трябва да учи за себе си, да придобива знания, а същевременно да помага на ближните си. Не направи ли същото и Христос? От една страна Той се учеше, а от друга – помагаше на човечеството.

Като ученици, вие трябва да учите, да се ползувате от знанията, които придобивате. Ще кажете, че даром трябва да получавате. Не, ако ученикът в отделенията не учи, той не може да мине в прогимназията; ако в прогимназията не учи, той не може да мине в гимназията; ако в гимназията не учи, той не може да мине в университета. В живота нищо не се дава даром. Като "живее, човек трябва да се ползува от уроците на живота – от радостите и от страданията. Радостите и страданията представят двете страни на живота. Мнозина не знаят, защо трябва да се радват и да страдат. Без страдания и без радости, животът не може да се прояви. Дето нема радости, нема^и страдания; дето нема страдания, там нема и радости. Това са полюси на живота, безъ


267

които той не може да се изяви. Смърт и живо г не вервят ли заедно? Смъртта е опаката страна на живота, а животът – неговото лице. Да натовариш коня, това е правата страна на живота – неговото лице; да разтовариш коня, това е опаката страна на живота. Следователно, докато живЪе, човеж постоянно се товари; щом умре, той се разтоваря.

И тъй, като жив-ве, човек се товари, но същевременно той се развива: той развива зрението си, чрез което добива верни впечатления за външния свят. Щом впечатленията му са втурни, и мъчнотиите му са по-малко. Той развива слуха си, за да възприема правилно звуковет, както и това, което му се говори. Същевременно той развива своя усът, своето обоняние и вкус, за да бъде изпра-вен към всичко, което възприема отвън. Ако би запазил сломенитв и впечатленията си от страданията, човек би правил по-малко погр-вшки и престъпления. Който не е запазил спомена от страданията, които е преживял, той е в положението на месо-ядно животно. Запример. вълкът напада ов-цетегизяжда ги, без да мисли за страданията, които им причинява. Той мисли, че Бог е създал овцата за него. Иначе, той е осъ-ден на смърт. Вълкът сам си е присво-ил правото да яде овце. Той е забравил първоначалната храна, която е употребявал. На овцата и на вълка е било определено да


268

се хранят с трева и с корени. Вълкът впоследствие се е отклонил от правилния начин на хранене. И човек се е отклонил от правилния начин на хранене. Брг е опре-д-блил на човека да се храни с плодове, а той сам е нарушил този закон. От гледището на хигиената месната храна е нечиста. В клетките на животните има много нечистотии, микроби, извержения, вследствие на което човек често боледува. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав.

Съвременните физиолози и хигиенисти казват, че човек трябва да пром-вни храната, която днес употребява. За да промени хранаха си, човек трябва да има убеждение. При това, той трябва да знае, каква храна да употр-вбява. Засега по-здравословна храна от житото няма. Обаче, тъй както днес мелят житото и приготвят хляб, голяма част от хранителните му вещества се губят. За да може да използува всички хранителни вещества на житото, човек трябва да изоре нивата си с любов, да посве и да ожъне житото с любов. При това, като впръта доби-битъка си на работа, той трябва да се отнася към него с любов. Малцина в-врват в това, но един ден всички хора ще се убе-дят в истинността на моите думи.

Като е дошъл на земята, човек трябва да знае, защо е дошъл. Той е дошъл на земята да се учи, да придобие в-вчния животъ


269

– животът на безсмъртието. За да придобие безсмъртието, той трябва да воюва, да се освободи от робството, от ограниченията на смъртта. Засега никой човек на земята не е свободен. За да бъде свободен, човек трябва едновременно да е господар и слуга на себе си. Не е ли постигнал това, той не разбира свободата, не разбира и законите на живота. За да бъде слуга в духовния свет, човек трябва да е свършил поне четири факултета. За най-обикновената и проста служба там са нужни четири факултета. Дойдете ли до нЪкаква висока служба, там се изисква специализация. Не е лесно да заеме човек н-вкаква служба в духовния свет.

Следователно, искате ли да разбирате отчасти физическия живот, вие трябва да сте свършили поне четири факултета. Тогава и камъните ще ви проговорят, както днес го-ворят и пЕят грамофонните плочи. Това, което за един човече е невъзможно, за друг е възможно. Ще дойде ден, когато всички хора ще се разговарят с камъните. Едно време за хората не беше възможно плоча да говори и да пее; днес, обаче, това е обикновено нещо. Каквото възприеме плочата, това може да предаде.

Учените хора знаят много неща, но въпреки това и за тях съществува една невидима страна, която и те не разбират. Тази невидима страна на живота не е нищо друго,


270

освен духовният живот. За да разбере този живот, човек трябва да изучава неговите вътрешни и външни възможности. В всеки чо-в-бк има скрити възможности и богатства, които той сам трябва да изучи. Как ще изучи това нтмцо? С помощта на н-бкой ви-ден професор. Детето никога не може да стане учен човек, ако няма учена майка и учен баща Учената майка и ученияг баща представят условия за проява на вътрешни- те възможности в детето. Кравата ражда теле, а не друго н-бщо. Тя има вътрешни възможности, но няма условия да ги прояви. Светът се нуждае от гениални майки и бащи за да родят гениални деца. Светът се нуждае и от гениални учители. Много пж-ти трябва да се ражда човек, за да бъде ге-ниален.

Затова Христос казва- „Ако не се родите изново, няма да вл-взете в Царството Божие". За да стане гражданин на земята, човек трябва да се роди от майка и от баща. За да стане гражданин на духовния свят, човек трябва да се роди от вода и от Дух. Духът е разумното, мощното начало, което въвежда човека в Царството Божие. Това, което водата, въздухът, светлината, животът и Духът мо1ат да извер-шат за човека, никой друг не е в състояние да го изверши. Духът дава най-великото на човека. Казано е, че плод на Духа е любовта. Докато не дойде в съприкосно-


271

пение с Духа, докато не се храни с не-I овия плод – с любовта, чов^к не може да се домогне до тайните на Царството Божие.

Желая на всички да се храните с плода на Духа – с любовта, която единствена освобождава човека от всички про-1иворечия и ограничения. Хранете се с любовта, за да станете господари и слуги на себе си Като станете господари и слуги на себе си, вие ще станете слуги и на Бога. Бог иска слуги, които да слугуват с любов, и господари, които да господаруват с любов.

Вслушвайте се в поучението на Духа, Който говори отвътре и отвън.

9 август, 5 ч. с.