от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ==ПО БОГА НАПРАВЕНИ== „Който прави Истината, иде към виделината, за да се явят далата му, че са ...)
(Няма разлика)

Версия от 21:32, 13 януари 2010

ПО БОГА НАПРАВЕНИ

„Който прави Истината, иде към виделината, за да се явят далата му, че са по Бога направени".*)

Човешкият живот се определя от две състояния, които произвеждат два различни резултата, а именно: добро и зло, виделина и тъмнина, истина и лъжа. Тия думи изразяват Истината, скрита в самия живот. За истинския живот, както и за същината на живота, може да се говори само тогава, когато той се пречисти от всички примесени към него елементи, които го развалят и опетняват Същото нещо може да се каже и за водата. За свойствата на водата може да се говори само тогава, когато тя се освободи от всички примесени и разтворени в нея вещества, които изменят и развалят вкуса й. Съвременните хора още не са опитали и не знаят, какво нещо е чистата вода, в абсолютния смисъл на думата. Колкото и да е чиста водата, която иде от въздушното пространство, веднъж минала през въздуха, а поат и през земните пластове, тя съдържа вече в себе си примеси или утайки от органически и неорганически вещества. Колкото и да са чисти пясъчните пластове, през които водата се филтрува, те

  • ) Йоана 3:21.

4

все пак съдържат в себе си известно количество нечистотии. Ето защо и най-чистата вода съдържа поне минимално количество примеси или разтворени вещества. Затова, именно, съвременните хора търсят най-чиста вода по планинските места. Яко водата, при пътуването си из земните пластове, изгубва своята първоначална чистота, колко поведе възможности има за живота, да изгуби и той своята първоначална чистота. Животът, който излиза от Бога, е чист, но след като мине през гъстата материя, той придобива различни утайки, вследствие на което изгубва своите първични свойства и своята чистота. Тази е причината, дето съвременните хора са недоволни от своя живот.

Мнозина казват: аз съм неразположен, аз съм тъжен, аз нямам успех в живота си, животът ми няма смисъл. Това са обикновени фрази, с които човек иска да се утеши. Обаче, не е достатъчно само човек да се утешава или да констатира някои свои състояния, като добри или лоши, но той трябва да знае причините и последствията на явленията, както и някои методи за изправяне на лошите, дисхармонични състояния. Ако човек може само да констатира някое свое тежко състояние, а не знае, как да го превърне в добро, той ще мяза на онзи лекар от турско време, който лекувал всички болести по един начин – намазвал болното място отгоре с мехлем. Но от този мехлем болестите не се премах-

13

вали, нито пък се намалявали. След лекуването с мехлем, в медицинската практика се явиха и други лечебни средства, като пенкелер, панацея, които употребяваха за всички болести, но при все това болестите не само че не се намалиха, но от ден на ден се увеличават. Днес медицината си служи с ред лекарства, в които се съзира усилието на човешкия дух да се освободи по някакъв начин от болести, страдания – изобщо, да се освободи от ограничителните условия на живота. В това отношение съвременните хора мязат на конете. Когато духат силни бури и ветрове, конят наместо да върви напред, той отстъпва назад. Вследствие на това, ако един кон се намира до брега на някое море, когато задухат силни ветрове, той започва да отстъпва назад и пада в морето. Същото се случва и с хората, когато искат да избегнат от някое зло. Те искат да се освободят от едно зло, а по-падат на друго. Питам: какво се изисква тогава от човека, за да избегне злото? – Будно съзнание. Спасението на човека седи в неговото будно съзнание и в чистия живот, който прекарва на земята.

Казвам: ние не говорим за живота, който човек сам е опетнил. Това е личен въпрос, с който въобще не се занимаваме. Ние говорим принципално за живота, като велико постижение, към което човешката душа се стреми. В човешкото естество едновременно функционират няколко те-

6

чения на живота Едното течение е физическият живот, в който състоянията на човека лесно се сменят. Този живот се отличава с голяма неустойчивост. Другото течение е духовният живот в който има нещо възвишено и благородно, нещо устойчиво. Третото течение е Божественият, Вечният живот, който регулира всички неща и явления, като дава пълна стабилност на човека. В този живот човек знае, предвижда и разполага с нещата Каже ли, че ще направи нещо, той го изпълнява. Наука е това! Човек, който живее в Божествения свят, навред носи своето благословение. По това, именно, той се отличава от човека, който живее в обикновения, в физическия свят

В това отношение, когато правим екскурзии, ние не се интересуваме толкова от външната форма на планините, канарите, изворът и реките, колкото от въпроса, какви разумни същества са минали през тия места и какво са оставили. От външния вид на тия места се определя степента на развитието на разумните същества, които са минавали покрай тях Ние се интересуваме само от тия разумни същества, които седят на по-високо стъпало в развитието си от нас, и затова наблюдаваме и изучаваме картините, които те са изложили в природата Съвременните художници взимат платна, четки и бои и нарисуват една, две или повече кар-

7

1ини, като ги оставят на хората да им се любуват и да учат по тях.

В миналото, обаче, художниците не 1ж рисували по този начин. Те не са разполагали с платна, четки и бои, за това са рисували картините си върху канарите и планините. За да се разберат техните картини, трябва да се гледат отдалеч, на разстояние около 10 – 15 километра. При това за да се разбере дълбокия им смисъл, те трябва да се гледат при специални разположения, при специални условия. Например, трябва да се знаят ред закони, които определят, както височината, така и наклона на известни върхове Щом е така, тогава не е безразлично, дали даден връх ще бъде по висок или по-низък от друг н+5кой. Освен това, в планинските места има известни центрове на тежестта, които определят посоката на силите в тия планини. Вследствие на това, в всеки планински връх има специално движение на частиците При това движение силите се стремят да запазят известно равновесие. Когато се наруши равновесието между силите в един планински връх, той започва постепенно да се руши Благодарение на това, едни от върховете на планините, като Мусалла на Рила и други някои, постепенно започват да губят своето равновесие, а други планински върхове го възстановяват. За в бъдеще едни планини ще се рушат, а други ще се възстановяват. В последните се

8

образуват нови центрове, които привличат нови енергии, нови сили, вследствие на което тия планини растат и се развиват, както и хората. По същия начин расте и дъното на моретата. За човека, който разбира вътрешния, дълбокия смисъл на живота, всички явления крият в себе си или зад себе си известна разумност. Той вижда подобна разумност и в теченията на реките, езерата и моретата. Много религиозни хора, обаче, обясняват някои явления по механически начин, но механиката не разрешава въпросите. Защо? – Понеже в механическите действия няма разумност. Питам: има ли никаква разумност в зъбците на две коледа, които влизат едно в друго? Ако разумността е в самите зъбчести колела, то при счупване на един от техните зъбци, колелата сами би трябвало да изправят тази повреда. Щом не могат да попра-вят счупения зъбец, ние казваме, че разумността седи вън от тях.

Вие казвате: Бог е направил човека, а същевременно Той е създал и живота. Вярно е, че Бог е направил земята, слънцето, месеца, звездите и всички останали небесни светила, а най-после е направил и човека, но в никой случай не можем да кажем, че Той е създал и живота. Създаването на живота не е механически процес. Следователно, човек има еднакво отношение и към земята, и към слънцето, като тела, направени от Бога. Значи, пър-

I

вото отношение на човека е към Първичната Причина на нещата, а после към всичко онова, което Тя е създала. Затова е казано в Писанието: „Човек не трябва да се кланя на слънцето, но и слънцето не трябва да се кланя на човека".

Казвам: що се отнася до външната страна на целокупния живот, той може да се разглежда като общ, сложен организъм, съставен от безбройно число колела. Всеки човек, като индивид съставлява част от този организъм. Докато е в този организъм и се върти заедно с всички колела, той се мисли много нещо. Счупи ли се, обаче, един от зъбците на колелата, той разбира вече, че силата не е у него и започва да се чуди, да мисли, какво да прави. Казвам един от зъбците на колелата се счупи. – Какво да прав?? – Ще чакаш, докато дойде някой велик майстор да поправи счупения зъбец. Той може да го поправи, а може и да го извади, да го хвърли навън и вместо него да тури здрав. Ще кажете • как е възможно да ме извадят навън. – Да, човек може да бъде изваден навън, и като зъб от някое колело, И като колело, да се претопи и да се постави отново в друг някой организъм. От същия, от великия майстор зависи формата, която може да ви се даде. Трябва да знаете, че вие още не сте господари нито на своята форма, нито на своя живот. Вие се намирате още под опекун-

1#

ствого на Великия закон. Казвате: ние сме свободни. – Не преди всичко вие не сте свободни нито от въшките, нито от бълхит, нито от комаригк Едва седнете нЪ-къд, и усъщате вече, че н"бщо ви е ужилило. Не само по низките места има паразити, които безпокоят човека, но т-б се ср-в-щат и по високите мъч:та. В Рила, напри-мър, около езерата, на височина 2400 м,, се срещат особен род мухи, които кацат по човека и силно го жилят. На ужиленото м-встосе образува подутина, подобна на ужилено от паяк или от пчела. Т-бзи мухи внасят в организма на човека особена теч-ност, която действува лъчебно.

„Който прави Истината, иде към ви-дълината". Този стих не е правилно прЪ-веден. Истината не може да се прави. Сми-сълът на този стих подразбира „който обича Истината". Яко думата „прави" се изтълкува кабалистически, според буквит, от които е съставена, първата буква „п" в тази дума, е на мъстото си. Тя означава да възприемеш н^бщо. Втората буква „р" не е на мъттото си. Тя означава да хванеш н-бщо с ръката си. В този смисъл Истината не може да се хваща с ръка, но се възприема с ума. Буквата „а" е на място употръбена. Истината внася Правдата в света. Дето няма Истина, няма и Правда. Сега хората искат да внесат първо Правдата, правото в света, а посл Истината. Това е невъзможно. Първо ще възприемете Истината, а тя ще внесе Правдата. Всички

1

игЬща се развиват по един последозате-лен рец.

И тъй, ние говорим за живота, споредг сегашното му развитие. Ние не го разглеждаме теоретично. В това отношение физическият, духовният и Божественият живот пр-вдстав-ляват извъхтен род сили. "РЬзи три видг живот, като течения на общия живот, с^ сверзани един с друг. Там, додъто човек е достигнал днес, той представлява еднг малка част от общия развой. За в бъдеще чов"бк ще се измени още повече, па и тръбвг да се измъни, за да дойде до правит, положителни разбирания на живота и на природата. Днес всъжи човек има известно верую, което иска да наложи и на другит, да им докаже, че тъй, както той мисли, е най-право. Той може да наложи своето верую, своите разбирания и на другит1з само тогава, когато има за т-бх абсолютни, положителни доказателства. Например, френолозит"Б казват, че дългият нос е признак на интелигентности Обаче, не всъкога дългият нос опръ-д^ля интелигентността на човека. Известно е на всички, че с целзиевия термометър се опред"вля температурата. По аналогия на горното твердение, че от дължината на носа зависи интелигентността на човека, трябва ли да вадим заключение, че и от дължината на термометъра ще зависи неговата точ-иост при измърване на температурата? От какво зависи точността на термометъра? – От правилното му приготовление. Има ли

12

никаква неправилност, или грешка в приготовлението на термометъра, тя се изразява в неточното измерване на температурата.

От друга страна френопогията тверди, че ако носът е къс и широк, това показва известна деятелност в чувствата. Тази широчина на носа >може да се дължи на някакъв физиологически дефект в човека. Значи, зз-конът, който опредъля ингелигентносгьта и д вятелността на чувствата в човека, е в-врен само тогава, когато дължината на носа е резул-тат на усилена умствена дъйност, а широчината му – резултат на усилена д-вйност на сърцето. Когато умът не е работил интен-сивно и когато сърцето не е работило усилено, дължината и широчината на носа са привидно явление; т са образувани по механически на-чин, като резултат на нъкакво натрупване. В този случай, доказателствата за дължината и широчината на носа излизат невер-ни. Това показва, че дължината на носа, която действително опредъля интелигенгността на човека, трябва да бъде точно определена мърка, а не произволна. Същото се отнася и до широчината на носа. Освън това, когато се опредтьля интелигентността и деятелността на чувствата у човека, трябва да се вземат пред вид общата конструкция на носа, кожата му, мускулите му и ред още обстоятелства. Мускулите на носа в интелигентния човек са устроени по особен начин и се отличават от тия на неинтелигентния чо-вък. В носа на интелигентния човек има

13

известна красота. Природата обича красотата и всвкога се стреми към създаване на красиви форми.

Ще кажете: кой свет е красив? ^- Умственият. Той е свет на красотата: Той създава формите. Щом дойдем до чувствения св-бт, чувствата указват влияние върху широчината на носа. Дойде ли се до нормалната мърка за широчината на носа, казваме, че този човек е благороден. Значи, по широчината на носа се опредъля благородството на човека. Каквото чувство и да се зароди в човешкото сърце, веднага се отразява на носа, забълтьзва се леко мръдване на мускулите. Най-скрити.те чувства, които минават пртьз сърцето на човека, винаги се отразяват в мускулите на носа. В това отношение носът е пълно отражение на чувствата у човека. Всички чувства на човека се отразяват върху носа, тъй както карти-ните на кинематографа се отразяват върху гглатното. Дойдем ли до очите пък, там вече няма абсолютно никаква лъжа. Който иска да скрие нещо, не остава друго ос-вън да затвори очите си. Когато дъцата ис-кат да излъжат, да скрият н-бщо от ро-дителите си, т затварят очите си. И слвд всичко това ние мислим, че може да има н-бщо скрито-покрито. Не, навсякъд, дето има скрита вода, тя излиза на поверхността – и през най-малките шупли ще излъзе навън.

Казвам: от гледището на Божествения свет, няма скрити, няма тайни нъшз.

14

пе се минава много време и всичко, коета овъ« е таил дълбоко в себе си, излиза -швън. Затова, именно, от всички се изиск за чистота – чист и свят живот. Това мож-е да се постигне само когато чов"вк изпълнява не своята воля, а волята Божия. Сж-лдого нещо Христос е казал в един от стиховет на Господнята молитва „Да бъде золята Ги, както на небето, така и на земята! Значи, жителите на небето изпълняват вече золята Божия по един естествен път. Всич ки разумни същества, които живеят на не бето, ймат будно съзнание за това, което вършат, и са доволни, че изпълняват волята Божия тъй, както трябва, за да спужат като образец на жителите от земята. Обаче. съвременните хора, като не знаят правилния начин за изпълнение на волята Божия, искат чръз принуждение, чръз насилие да изпълнят този ред, да изпълнят тази висша воля. Т създават закони, правилници но волята Божия пак не се върши. Когато хората изпитват моменти на щастие, това не е резултат на земния живот. Земният живот представлява редица от страдания и нещастия. Защо? – Защото той е непръкъс-нато нарушение на Великия Божи закон. Следователно, радостит, щастието в живота на хората идат от небето, от Божествения свет. Пръкъсне ли се връзката с този свет, страданията идат. Значи, страданията и нещастията идат от земята, а щастието и радостит-в – от небето.

15

И гъй, ако хората очакват щастие и ра дост от земята, 1ъхното положение може цй се изрази с българската поговорка• „Трай, коньо, за зелена трева!" Очаквате ли радост и щастие, обърнете погледа си нагори, към висшия свет! Това е в реда на нещата. Растенията очакват своето спасение от сльн цето. Хубавото, красивото за растенията иде от слънцето, а не от земята. Хубавото, красивото за водата иде от слънцето, а не от земята. Хубавото и красивото и за хората иде от слънцето, от този велик свет, а не от земята. Всичко хубаво и велико иде от саъта, дето се изпълнява волята Божия. Той е свет на ред и порядък. Съзнанието на тия същества там е тъй будно, така добр- развито, че т знаят, предвиждат и разби-рат всичко. Т знаят причините и послед-ствията на нъщата, затова нито спорят, нито се разправят помежду си, нито се мъчат да уб^ждават другите. Щом видят н"Ькой чо-вък, т вече го познават.

Велико нещо е познанието! Да познава ш човека, това не значи да измъриш границите му, до колко той е голям или малък. Познаването на нещата не се опръ-дъля с измерване на тяхната голямина. И в-вчността не се опредъля с изм-врване на нейната гол-вмина. За въчността няма мърка. Под думата „въчность" се разбират тия условия на живота, които никой не може да ограничи. Въчността, без-конечността не може никога да се свърши.

16

Тя съдържа в себе си всички красиви възможности. Има въчност, която е минала вече; има въчност настояща; има и въчност бъдеща. Това, което е минало за нас, за други същества е настояще, а за някои – бъдеще Тези въпроси са отялъчени, и мнозина от вас може да не се интересуват от тях. Които не се интересуват от тези въпроси, имат право за това. Защо – В:ички хора не са на еднаква степен на развитие. В духовно отношение някои хора са в първо отдъление, т едва се. га изучават буквиг и само гЬх разбират Други са в второ отдъление, трети – въ трето, в четверто отдъление, а някои са в класовет на прогимназията или гимназията. Обаче, има деца от първо отдъление, които се считат голями, и т се държат като важни авторитети. Т-б едва смътат от 1 – 10 и мислят, че много знаят. Действително, много нещо е да знае човек да смъта от 1 – 10. Животът на земята се включва в тия числа.

Животът на всеки човек се опръ-дъля с една математическа формула от числата 1 – 10 Ако вервите по закона на инволюцията и броите от 1 – 10, това е Божественият живот; като слизате отгор, от 1 – 100 е животът на ангелите; от 1 – 1000 – животът на хората, а от 1 – – 10,000 – животът на млъкопитаещите и така може да дойдете до 100,000, до 1,000,000 и повече. Всички тия числа представляват крж-

17

гове, и всеки кръг има свои по-малки подразделения. Всеки по-голям кръг, с своите подразделения. представлява ред възможности, но всеки от тт^х съставлява един вътрешен кръг на безпределния жи-вот, който теософите наричат абсолютен, безпределен, безконечен. Този живот нема нищо обшо с живота на по-малките крж-гове. Те трябва да се нагласяват според него. Или изразено с контрастен език: нито ние познаваме Безпределния, нито Той ни познава. Какво ще кажете на това отгоре Обаче, Този, Когото ние познаваме, и който нас познава, само Той познава Безпределния. Значи, Бог, на Когото ние се кланяме, познава Безпределния. Тъй щото между това Начало, което ние познаваме, има друго Начало. Той е Безпределният Бог, Който ни сверзва в едно и,ело. Тази идея е малко странна, даже и малко страшна. Ког<: се страхува човек? – Когато се качи на некоя висока канара и пожелае оттам да скочи. Ако той нема крила, с които да хвръкне, опасно, страшно е положението му; ако има крила, ще хвръкне, дето иска, и нема да се плаши. Що са крилата? – Знанието. Който има знания, той може да хверчи без страх. Казвам: вие трябва да вложите в съзнанието си новите идеи, ' които ви из-насям сега, за да подобрите с тех живота, който Бог е вложил в душите ви. Какво представлява човешката душа? – Тя може да се уподоби на прекрасна градина,

18

добре заградена наоколо с зеленина, а вътръ1 посвта с най-доброкачествени плодни дървета. Човек е градинарьт, който я обработва. Питам: какво ще излезе от тази прекрасна градина, ако няма вода, да се полива? В този случай водата представлява живота. От нея зависи плодородието на градината, което може да се използува, както за благото на самата душа, така също и за благото на нейните ближни. Яко чов-Ък сам стане причина да се отбие н-бкъд-б водата, градината вече запустява, оградата й се срутва, дърветата изсъхват, и тя става вече сверталище на добитъка. Тия животни започват да я наторяват с своите извержения. Ние наричаме това наторяване страдание. Това наричаме още и карма или зла съдба. След време тия страдания ще се махнат, и отново животът ще потече, ще се възстанови пак прекрасната градина. Докато дойде това време, обаче, ще се изпитат лошите последствия на този тор. Няма по-страшно нт^що от нечистотиите в живота! Говедата не заравят своите извержения, както това правят свинете, а оставят на хората, те да свършат тази работа. Свинете пък вършат тази работа не от некакво високо съзнание, а по силата на своя навик да ровят и разравят. Като ровят V разравят земята, те случайно заравят и своите извержения. Волът, на-пример, като натори земята с своите извержения, казва на господаря си: „След като наторих нивата ти, впрегни ме сега да я

19

изора". Като я изоре, само тогава вие ще разберете смисъла, философията на живота.

Това е символ, който трябва да обърнете, да анализирате, за да намерите вътрешния смисъл, скрите в него. Вие трябва да дадете такъв израз на този символ, какъвто математиката дава на числата. Същото се отнася и до буквите. Всяка буква има свой определен израз. Въпросът не е в това, скоро да получите крайни резултати, крайни цели. Първо за вас е важно да дадете израз на всяко число, на всяка буква, на всяко явление в живота, и след това да очаквате крайни резултати. Всяка буква, всяко число представлява един метод. Вие искате да подобрите живота си. Как ще го подобрите? Трябва да намерите такъв метод, че като го приложите в живота си, да получите добри резултати. Казвате някому не греши! – По какъв начин, какво трябва да направя, за да не греша? Толкова пъти съм правил усилия да не греша, но пак греша. Вие запитвате: има ли, наистина, някакъв сигурен метод, чрез който човек да не прави грехове? – Има, разбира се. Много примери са дадени, остава само да ги приложите.

Сега ще ви приведе един пример за потвърждение на мисълта, че човек може да намери начин да не греши. Един турчин, от Шуменско някъде, бил голям пияница. Той правил много опити, да се отвикне от тази слабост да пие. Какво ли не

20

правил той? И Корана чел, и се заричал да не пие, и все пак пиел, не могъл да се откаже от пиенето. Най-после, като видял, че сам не може да се поправи, казал си: „Алахжн иши" – Божия работа е това! На Бога оставям всичко." Като си казал така, пак се запътил към кръчмата да пие. Това било вечер, към 11 часа. Той се обърнал към кръчмаря и му казал: „Иване, дай ми четвърт кило ракия!" Кръчмарят, по погрешка, вместо ракия, налял четвърт кило газ. Турчинът надигнал шишенцето и бързо го изпил. Като разбрал, че вместо ракия изпил четвърт кило газ, той рекъл на кръчмаря: „Иване, Иване, какво направи!" – и на часа излязъл от кръчмата. От този момент той престанал да пие. Газта го излекувала. Газта има резултат само тогава, когато Аллах я дава. Това значи: газта лекува само тогава, когато е употреби разумно. По този начин между кръчмаря и турчина се образували отношения, а газта послужила като връзка за тия отношения. Кръчмарят му казал: „Слушай, аз съм кръчмар и не пия, а ти не си кръчмар и пиеш. Щом аз мога да се въздържам, ти още повече можеш да се въздържаш". Значи, чрез кръчмаря Бог освобождава турчина от слабостта му да пие.

И сега, щом кажем никому да не греши, трябва да нам-врим начин, метод, този човек да не греши. Кажем ли

21

някому да прави добро, пак трябва да му покажем начин, как да прави доброто. Казвам: ако в новата наука употребяваме старите методи, ние ще имаме стари резултати. Казвате: да се обичаме! – Как ще се обичате? Казвате: така трябва да се обичаме, че да сме готови да правим добро едни на други. – И като се обикнете, и като сте готови да си правите добро, пак злото може да се яви. Например, една мома обиква друга н1зкоя. Идва трета и казва на първата: ти мислиш ли, че тази твоя обич ще ти донесе никакво добро? Първата мома поглежда нЪкак особено, мило към своята любима. Третата й казва: какво я поглеж-даш така особено? Особено ще я поглежда. разбира се. Какво означава този особен поглед? – Той означава интенсивност на чувствата. Котката, например, поглежда особено към мишката. Защо? – Чувствата й са интенсивни по отношение на мишката. И птичката, кацнала нейде на дървото, поглежда особено към котката, но котката поглежда за едно нещо, а птичката – за друго. При всеки даден случай човек може да се намери в положението или на котката, или на птичката. Човек трябва да разреши в себе си въпроса, каква роля играе котката, и каква – птичката.

От чисто практическо гледище, човек не трябва да се занимава с отрицателните сили на тъмнината, защото те го демагнитизират, и той изгубва своята вътрешна сила.

22

Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява. Вижда ш ли, че бесят, или убиват някого, не гледай, не петни душата си! Помоли се за този човек и се постарай да си създадеш някакъв красив образ, никаква красива форма в ума. Създай в ума си една картина за доброто на този човек, та да му помогнат от невидимия свет, да отворят път на душата му. Следователно, нека остане в вашия ум една картина за доброто, за благото на този човек. Речете ли да разправяте на този, на онзи за това, което сте видели, вие вече сте се опетнили. Яко двама братя или две сестри от новото учение се скарат или сбият, те непременно ще почувствуват някаква вътрешна тъга в себе си. Т изпитват тъга, защото се наранили вътрешно, и трябва да превържат раната си.

Казвам: да се карат или да се бият хората, това е стар начин на действие. Докато хората прилагат старите методи в живота си, т няма да имат никакви положителни постижения. Резултатите на тези методи са остаряване и дисхармония в всичко. Новото общество не може да почива на стари методи. Старите методи са изгнили вече греди, които не могат да издържат нова постройка. Мнозина казват: Господ може да направи всичко. Така е, Бог може всичко да направи, но ако утре не задоволи вашите желания и очаквания, вие сте готови да се откажете от

23

Него. Бог, Великото начало на живота, може да направи всичко, което включва в себе си пълнота и съвършенство. Той има избор в своите действия, макар че има свобода да направи, каквото иска. Неговите действия, обаче, са всякога разумни и съвършени.

На какво трябва да се базира разумността, изобщо? Когато някой човек ме хвали, това показва, че той очаква също така да бъде хвален от мене. Когато някой ме обича, и той очаква да бъде обичан. Когато някой ми подарява нещо, и той очаква подарък от мене. Това са правила без изключения. На какво основание трябва мене да хвалят. а аз да не хваля? Защо аз трябва да бъда обичан, без да отговоря на другите пак с обич? В такъв случай, ако искам да бъда свободен, трябва да наредя нещата на това място, което е най-безопасно. Например, ако искам да чета, а нямам свещ, ще почакам, докато друг някой запали свещта си. Тогава аз ще чета свободно на неговата светлина, без да се задължавам да го хваля, дето той е запалил свещта за себе си. Друг е въпросът, ако аз помоля този човек да запали свещта си специално за мене, или пък, ако той ме помоли да запаля свещта си специално за него.

Сега вие трябва да схващате правилно новите веения, новите отношения, които Бог има към вас, както и към всички ония,

24

които влизат в новата култура. Под думата „нови отношения" разбирам отношения, не съществували досега Ще ви приведа един прост пример за изяснение на мисълта си. Някоя майка има само едно детенце, което много обича. Тя постоянно го милва, гали, целува, пригръща – радва му се. Когато детенцето и стане седемгодишно, тя го изпраща на училище, да се учи. Учителят вече има съвсем други, нови отношения към това дете. Той не може да го милва и прегръща, както правела майката. Неговата задача, като учител, е съвсем друга. Тук се зараждат отношения между учител и ученик. Ако учителят има в отделението си 30 – 40 деца и постъпва с тях, както майките им постъпват, питам: колко часа трябва да има той на разположение, докато изпълни тази процедура? Когато майката прегръща детето си, тя го храни, дава му нещо. Значи, когато човек иска да живее, той трябва да се храни; когато човек иска да мисли, той трябва да учи. Следователно, при майка си детето живее, а при учителя си – учи.

Казвам всеки човек, който се стреми към нов живот, той влиза в нова област – в закона на безсмъртието, дето отношенията между хората са съвсем нови. Тия отношения са абсолютно чисти. На небето и децата живеят в тия отношения и ги спазват Досега аз срещнах в Бъл-

гария само едно дете, момиченце, с такава абсолютна чистота в погледа му. В очите му имаше нещо Божествено, което единствено е в състояние да внесе красивото и великото в света. Срещнете ли това дете, то събужда желание в вас, и вие да бъдете като него. Неговият поглед говори за една свободна, богата душа.

И тъй, всеки, който обича Истината, трябва да придобие ново вътрешно състояние. За постигане на това състояние, човек трябва да има голяма вътрешна прозорливост, досетливост, да разбира, кое е приятно и кое неприятно на хората. Спрямо душите на хората той трябва да бъде много внимателен Тъкмо тази черта липсва у българите. Българинът е крайно нахален. Надали има друг народ, за когото може да се каже същото. Като общо правило, българинът не знае, какво н^що е любов и уважение към личността на човека, а още повече към душата. Когато българинът проявява към някого уважение или почитание, непременно той има някаква користолюбива цел. Българинът рядко може да направи нещо безкористно. Яко (той не може да извърши нещо от любов, нека го направи поне от обич към Истината.

Казвам: ' българи, трябва да се борят с този вътрешен недъг – нахалството, за да се подигнат. Този недъг може да се изправи само по един начин – когато човек обикне Бога. Като говоря за

26

обич, за любов към Бога, аз не разбирам този Бог, Който живее на небето, нито Този, Който живее в хората, но подразбирам Бога, Който сега иде в света. Младият момък няма да се влюби в стара баба, която представлява живота на миналото; той няма да се влюби в женена жена, която представлява сегашния живот, но ще се влюби в чистата девствена мома, която никога мъж не е познала. Тази мома представлява бъдещия живот – животът на новата култура. Това е правилното положение на нещата, което всички съвременни хора трябва да разбират Тъй както хората вярват днес в Бога, това не е вяра. Това е живот на интерес. Кой не вярва в една богата банка? Да вярваш в някоя банка само затова, че всеки ден имаш възможност да теглиш пари от нея, това е вяра чрез принуждение, вяра от интерес. Според индусите истинската вяра в Бога подразбира сливане с Него Това не е точно определение на вярата. Според нас сливането с Бога подразбира да гледаш на нещата тъй, както Той гледа. Затова се изисква абсолютна чистота, с нищо да не опетняваш Божественото в себе си.

Когато се говори за Бога, Когото не познавате, това е философско положение, което може да смути донякъде съзнанието на обикновения човек. Ние не говорим за това Начало, което вие познавате в смъртта, но говорим за това Велико Начало в Вечния

27

живот, което вие още не познавате. Може ли да се нарече лекар този човек, който продължава живота ви само с няколко дни? Може ли да се нарече майка тази жена, която ви дава живот само за 30 – 40 години' Може ли да се нарече баща този човек, който сам изял и изпил всичко, а за сина си нищо не оставил? И сега, ако знаете законите за раждането и прераждането, всеки от вас ще може да определи, на кое место ще се прероди. Ако някой баща има 5 – 6 сина, в отвъдния живот той ще се прероди чрез този син, когото най-много обича. Като има пред вид това, той оставя на своя любим син най-много наследство: къщи, ниви, пари. Той прави това с користолюбива цел: като дойде втори път на земята, да бъде богат. На останалите синове, които не обича толкова много, или никакво наследство не оставя, или много малко, с което иска да каже: аз няма да се преродя чрез вас, за това не ви оставям нищо. По същия начин постъпва и майката, когато има няколко дъщери. Една от дъщерите си тя обича най-много и всичко, каквото има, дава на нея, защото иска да се прероди чрез нея. Туй не е за осъждане, защото такъв е вечният план.на живота. Това ще се повтаря и преповтаря дотогава, докато човек се изчисти от своя егоизъм и от користолюбието си. При тази користолюбива любов, когато бащата се прероди чрез своя любим син, той ще бъде отгледан от

28

него по всичките правила на съвременното възпитание. Той ще тегли от сина си такъв каиш, какъвто никога не е виждал и не е чувал. Всеки човек в живота си ще минава през страдания дотогава, докато дойде до абсолютно безкористие.

Следователно, първото нещо, което се изисква от всеки едного, е да има в съзнанието си високо понятие за Бога. Като имаме пред вид всички съвременни религиозни вярвания за Христа, за светиите, за онзи свят – всички тия вярвания трябва да се пречистят! От тях хората са направили една сплав, една амалгама, вследствие на което си представляват нещата тъй, както никога не са били. Днес се говори за Христа, за християнството, но питам: какво е било християнството в своя първоначален период? Какъв е бил Христос и как е проповядвал? Христос ходел скромно облечен, с сандали на краката си. Как стана тогава, че Неговите избраници днес служат на Бога с мантии и с корони на глава? На времето си Христос работил без заплата. Как се нареди днес, Неговите избраници да получават такива големи заплати? Аз се чудя на всичко това.

Как ще обясните тези факти от научно гледище'1 Ако една овца проявява качества, каквито майка й не притежава, питам: отде се явиха тези качества в овцата? Когато видя един катър, аз зная, че майка му е била кобила, а бащата – магаре. Ето защо,

29

когато човек даде ход на някоя чисто животинска или човешка проява в себе си той трябва да знае, че или баща му, или майка му е причина за това. В единия от тях е имало някакво неестествено проявление. Ако не е така, отде може да дойде този грях? След всички грехове и престъпления, които съвременните хора вършат, най-после те казват: ние сме от Бога родени. Питам: как е възможно да сте родени от Бога, а грахове и престъпления вършите?

Не говорете така! Не обвинявайте Бога за вашите грехове и престъпления! Когато вършите грехове и престъпления, Бог хиляди пъти ви казва: „Не правете това, защото не е право, не е добро!" Вие чувате гласа Му, и пак вършите своето. Защо Го обвинявате тогава? Кажете си: аз сам направих този грях и ще понеса последствията му.

В един женски манастир живели няколко калугерки с своята игуменка. Калугерките обичали да ядат печени яйца, но не им позволявали. Те търсили начин, как да задоволят това свое желание. На една от тях идва на ум, да пекат яйцата на свещ. Намислила и го приложила. Този начин се указал практичен, и затова, незабелязани от никого, те го прилагали често. Игуменката видела един ден, как калугерките, скрито от нея, пекат яйца на свещ. Тя се почудила и казала: „Отде се намери този дявол, да ги научи да пе-

30

кат яйца на свещ?" Дяволът, като чул, че се хвърля такова обвинение върху него, казал: „Напразно ме обвинявате! Аз за пръв път чувам подобно нещо, да се пекат яйца на свещ". Значи, и князът на света за пръв път вижда такова изкуство. Въпросът не е за греха. Грехът е минал вече своето време.

Днес ние трябва да знаем да градим. Ние сме зидари, и с чукове в ръка трябва да градим Божественото здание! Един ще циментира, друг кал ще бърка, трети – греди ще дела. Всеки ще прави, каквото може, но всички заедно ще градим. – Ама аз вярвам в Бога. – Не е въпросът в вярването. Всички трябва да градим. От всички се иска работа. Минаха ония времена на безработица. – Яма аз те обичам! – Какво от това? Че обичаш, толкова по-добре за теб. То е условие да работиш, да служиш на Бога И затова, казвам: дошло е времето да работите на Божественото здание. Който не е готов. Няма да бъде взет за работник, понеже ще развали Божествения план. Той скоро ще се умори и ще каже: нека дойде друг да гради! – Не, така не може. Всички трябва да бъдете май стори. Правете всичко за Бога. На Бога служете, себе си почитайте, ближния си обичайте! Да обичате ближните си, значи да им помагате, като им давате подтик да свършат работата си по-скоро и по-добре.

Значи, всички на работа! Начинът, по

31

който сте работили досега, е добър, но има вече нов, по добър начин за работа. Новият начин се заключава в абсолютното спазване законите на разумната природа. Наприм^р, когато правим екскурзии, понякога дъжд вали, вътър вее, и някои казват: Защо Учительт не разсее облаци-т, да не вали дъжд? Защо не спре вътъра и не запов-вда на сльнцето да гр-ве? – Не, аз съм много внимателен спрямо природата. Яз не промъням нито вътровет, нито дъжда спирам, но се нагаждам с тях. Като срещна приятелит, които създаваг въ-троветъ' и дъждовете, поразговарям се малко с гбх и им казвам - виждам, че искате да ни окжпете и да ни провътрите малко, но гледайте да не ни окжпете и провътрите по вече, отколкото трябва. Аз никога не им заповъдвам, искам т сами да се сътят, какво трябва да направят. Яко не разберат, как трябва да постъпят, казвам: тяхна работа е това! Т вършат работатата си, както разбират , а пък аз требваше да избера съотвътно време за екскурзия. Не трябваше да отивам на екскурзия тъкмо този ден, когато приятелите поливат там. Ако съм направил нъкаква погръшка в изчисленията и вътакъв ден, именно, тръгна на екскурзия, обръщам се към тях внимателно, като им казвам. ще бъдете така добри, да задържито поливането си за още н-бколко часа. Човек не трябва да заповядва, но трябва да бъде внимателен.

32

Казвам: в отношенията ни се изисква пълно съобразяване с онова, което живата природа върши. Обаче, в природата има известни прояви, които не са Божествени. Само ерещу тия прояви ние реагираме. На-пример, явяването на някой голям, опу-стошителен циклон, или на големи порои, които причиняват наводнения, и ред други стихии, т не са Божествени явления. Причините за тия стихийни явления сме ние, хората, които с нашия неправилен живот, създаваме един неестествен ред на явленията в природата. Всвка планинска мъстност, в която владее чистота и святост, може да изпрати срещу нас бури и вътро-ве, ако се опитаме с нещо да нарушим нейните правила и закони. Съществата, които населяват тия мъста, могат да ни из-гонят, и ние ще се принудим да слъзем в по-низките мъхта.

Мнозина мислят, че могат да вършат на планината, каквото искат. Не е така. Чистота се изисква от човека! В природата същестеува закон за абсолютна чистота: чистота в мисли, чувства и действия. Не се плашете от този закон! С страх човек не се спасява, но той трътеа да знае, че същестеува един Божествен закон, който регулира всички явления в живота и природата. Например, ако отидете в някоя планинска м-бстност, населена от нимфи, и се опитате да развалите гбхните градинки, ще влЪзете в стълкновение с този закон, кой-

33

то регулира явленията, и вие непременно ще пострадате. Тия нимфи избират най-хуба-вите места в планините и ги покриват с цвътя и зеленина. Те ги поливат, обра-ботват и наглеждат, както домакинята обработва своята градина. Нимфите подържат градинките си с своята обич. Ако връ-мето е сухо, без дъжд, те носят специално за тях вода и ги поливат. Та когато минаваме пр-Ьз такива планински мъст-ности, трябва да бъдем много внимателни. Сутрин, когато наблюдаваме изгрева на слънцето, а вечер – звъздиг, пак трябва да бъдем внимателни. На земята се забъ-лъзва едно слабо клатушкане, вследствие на което ние нямаме всъкога едно и също отношение към слънцето, мъхеца и звъздите. Такива промени стават не само на земята, но и в атмосферата. Някога въздухтт е по-гъст, а друг път – по-разреден; някога е по-сух, а друг път – по-влажен. Навст^-къде в природата се забелъзва една малка промяна. Понъкога слънцето и звъздите не из-пращат към земята нужното количество светлина, от която ние се нуждаем. Има случаи пък, когато ние не можем да възприе-мем направо слънчевата светлина. Тя трябва да мине предварително през специални трансформатори, да се смекчи, и тогава да дойде до нашите очи. Обаче, ние трябва да знаем, по кое време да излизаме сутрин. Ще кажете: добр-в е да се излиза сутринь

34

при зазоряване – Не, има случаи, когато не е добр"Б ца се излиза сутрин при зазоряване. Спрем ли се, обаче, пред тия специални случаи, ще дойдем до фанатизъм. Природата не търпи никакъв фанатизъм. Понеже всички центрове в природата се мънмт вс"ьки час, човек трябва да бж-де винаги буден, готов на поста си, като капитан на своя параход – всеки ден да прави нови изчисления, всеки ден да се приготовлява за нови условия. И благата, които Бог ни изпраща всъжи ден, трябва да знаем, как най-правилно да ги употртюим за съграждане на нашето тъло. Напримтьр, вие искате да бъдете обичани, да имате влияние над хората. Питам: как можете да придобиете това, ако вашата нервна система е разстроена' Ако вие сте нервни и постоянно се дразните, как ще можете да обичате и да ви обичат? Вие трябва да бж-деге като банкер, организмът ви постоянно да бъде пълен с магнетична сила. Н сте ли богати с такава сила, нервни ли сте, хората ще ви избътваг. Ако трябва да влезете в съобщение с такив? хора, това на право не може да стане. С тях направо вие не можете да се разговаряте- Между гбх и вас непръменно трябва да дойдат ред други същества, които да смекчат тяхната енергия, да я тронсформират. За такива хора Писанието казва: „Лошите съобщения развалят добрите нрави". За добрите хора, с мек характер и богати с магнетична

35

сила, Писанието казва: „Добрите съобщения поправят лошит^ нрави".

Сега, пред нас седи една положителна, нова наука, ново учение. Не е достатъчно само да твердим, че трябва да 6/здем добри, благородни, че сме хора на новото учение и т. н. В какво се заключава новото учение? – Новото учение се изразява в опръ\двлено, положително служене на Бога; в почите към себе си, да знаеш на всвка стъпка, че си човек; и в постоянна обич към ближните си. Новото учение включва в себе си една определена, положителна наука, която може да се приложи в живота. Новото учение дава на хората нов начин за самовъз-питание, чрез който т могат да видоизм-б-нят лицето си, да го направят красиво и хармонично. Повечето от съвременните хора са хилави, болни. Т трябва да пръустроят цъ\пия си организъм, но за това се изисква голям капитал. Най-първо човек трябва да преустрои своето сърце, своя ум, своята воля, а след това и своята душа, като внесе в нея всички необходими елементи, с които тя трябва да работи След като е работил върху своя ум, върху своето сърце, върху своята воля и върху своята душа, човек ще остави душата си свободно да работи и ще каже, като пияния турчин: „Божия работа е това!" Каже ли така, нека наблюдава, как Бог работи. Сега, с тези ъгли, които имате по лицата си, с тези ввжзли по пръ-стите си, с този хилав организъм, вие не

36

може да влезете в Царството Божие. Трябва напълно да пр-вустроите организма си. И само тю този начин, с обновен, здрав органи-зъм, вие ще видите, как Бог работи и ще разберете, за кой Бог ви говоря. Яз ви говоря за този Господ, Който иде сега в св-Ьта. За Него се казва в Писанието: „Последния ден ще напиша своя закон в сърцата им, и те ще ме познаятъ". Св-б-тът още не познава този Господ, именно. Засега Той има повече от 40 имена, които са написани в Библията, но всички са опет-нени. Затова Той даде на Мойсея ново име за себе си. Вие как ще Го наречете? Хри-стос Го нарече Отец, с което искаше да каже, че Бог има еднакви отношения към всички хора, като Баща към синовет-в си. Хората, обаче, нямат еднакви отношения към Бога. Н-бкой казва: Бог ме изостави съвсбм; на едни даде богатство, на други – знания, а на мене – нищо.

Христос дава два образци за отношения на баща към синовете си и обратно. Един баща имал двама синове. По-мла-дият син поискал от баща си своето на-следство и отишъл в света да си поживее, дето изял и изпил всичко. Като изял всичко, той дошъл до съзнание, че сгръ-шил и р-вшил да се верне при баща си. Той си казал: „Яз миотвх, че животът при баща ми е тежък и затова пожелах да се отделя на свобода, но указа се, че този живот бил по-тежъкъ". Вернал се той при

37

баща си, разкаян и смирен, като му ка-зал: „Прости ме, татко, аз се връщам при тебе, но не съм достоен да се нарека твой син; моля те, приеми ме за твой послъ-ден слуга". Баща му се зарадвал, приел го много добре и в чест на неговото връщане заповъдал на слугите си да заколят и опекат едно от най-угоените телета.

Сега започва изпита за по голямия син. Той минавал за чист и свят, работъл с усърдие и любов на баща си, но сега, като видъл радостта на бащата за връщането на по-малкия му брат, в него се събудила ревност, завист, и той казал на баща си: „Толкова години аз ти работя, но ти никога не закла за мене теле. Сега, като дойде брат ми, ти се развесели и заповъ\ца да заколят за него най-угоеното теле." Баща му отговорил: „Синко, всичко, което имам е твое. Ти можеш всвкога, когато пожелаеш, да си заколиш не едно, но колкото искаш телета, всички са твои. Брат ти няма нищо, той бъше изгубен и се намъри." Значи, голямият син се възгордява, но не съзнава гр-ъшката си. Малкият син съзнава погр-вшката си и се смирява. Питам: кой от двамата синове е на правата страна? Малкият син, който се е разкаял, задъто напуснал баща си, е на по-прав път от голямия син. Чувствата на бащата и майката не се дават по закон, но по любов.

Следователно, новото положение в свъ-та изисква всички да бъдем синове Божии.

38

Щом сме синове Божии, всички трябва да имаме еднакви отношения помежду си. Сега не е въпросът, как трябва да се отнасят хо-рога към мен. Важно е, как аз трябва да постъпвам, какви трябва да бъдат мо-ите отношения към Бога, към душата ми и към моите ближни. Че не ме приели нъ-къд добр, това не ме интересува. От всъкого се изисква да държи смътка за своите постъпки и отношения, а не за отношенията и постъпките на другитъч Каквото предприема човек, той трябва да се запита дълбоко в себе си, как трябва да постъпи. Пътува ли за нъъжд, той трябва да се запита, кой път да вземе. Божественото начало в човека ще му отговори накъд да верви, кой път да вземе и т. н. Често при екскурзии, много екскурзиянти изгубват пътя и се забъркват по тази причина, именно, че не се допитват до Божественото в себе си. Т си проектират н-бщо по човешки, било това, че избират по-кратък и лесен път, било че имат пред вид нъкаква економия в пътя, и в края на краищата остават изненадани: вмъсто по-евтино, пътт и-ч илиза по-скъп, вмъхто по-кратък – по-дъльг . Така става, когато човек не се вслушва в своя вътръшен глас. Обаче, Провидението действува така, че всъка неприятност превръща в приятност, всяко зло – в добро.

Всяко противор-вчие в живота на чо-въка е ецна предпазителна мърка. Чръз то-

39

ва дадено противорьчие, някои по-напреднали ваши братя искат да ви помогнат. Ще знаете, че в света има един определен, Бо-жествен път. Следва ли човек този път, косъм няма да падне от главата му. И от-там, всЬко противоречие, всЬко страдание и всека болест в живота на човека е резул-тат на отклонение от този път. Чудни са съвременните хора! Виждам един болен чо-в+зк, легнал на гърба си, отчаян, обезсърд-чен, очаква смъртта си. Той не се замисля, не прониква малко по-дълбоко, да види, че има н-бщо по-високо от обикновения жи-вот, в който се движи. Той не подозира даже, че всичко се нарежда отгоре, че има един Велик закон, който регулира всички нъща в живота. Всички хора трябва да дой-дат до съзнание, да разберат, че има една Велика разумност, която управлява света. Питам: в какво седи силата на човека? – Силата на човека седи в интереса, който той проявява, както към своята работа, така и към Божията. В това отношение, ако всички хора се заинтересуват от Божията работа, светът ще се оправи. Яко оставим света сам да се преустройва и съграджда, нишо н"Ьма ьа се постигне. Ние сме зидари на новото, и затова от нас се изисква съграждането на новия св-Ьт. Днес ние поставяме основите на Божественото здание, върху което ще градим с векове. Старият ред и порядък, старият морал ще мине и замине, нов иде вече. Съгражда-

41)

нето на новото започва от днес и ще продължи с хиляди години. Мнозина бързат, искат по-скоро да видят, какво ще излезе. – Тази работа не става с бързане. Казвате: отдъ' ще вземем план за Божественото здание? Казано е: „Както е на небето, така ще бъде и на земята". Значи, моделът е на небето. Един ден, когато се отвори небето, вие ще видите, как тр-Ьбва да се гради. Имайте вяра в това, което ви говоря, защото е Божествено. Ако вярвате в него, косъм н^ма да падне от главате ви.

Казвам: ако вервите по Божия път, порои и наводнения н"вма да има, циклони и разрушения н^ма да има. Всички порои, наводнения, бури и землетресения се дължат.. на нарушения, отклонения и опълчаване срЪ-щу Великия Божи закон. Обаче, всички трябва да знаят, че земята принадлежи на Господа. Ако нтжзй мисли, че може да прави, каквото си иска, той се лъже. Всъжи, който се опълчава ср^щу Божествените закони, нищо добро не го очаква; всбки, който е в съгласие с тия закони, пръ\ц него се от криват всички възможности на живота за добро. Ние сме за живота. Всвки живот има свои добри и лоши страни. Защо и за какво, ние оставяме този въпрос настрана, не го обясняваме. Тъй както е създаден светът, всички явления в него могап, да се обяснят само по един разумен, Боже-ствен начин. Един ден вие ще бъдете свидетели на всичко, което ви говоря. Тогава

41

ще видите, как Бог оправя работитъч Ппанът е вече направен. Казано е в Пи санието: „Старото ще си отиде, и Бог ще създаде нова земя и ново небе". От неви димия свет ще дойдат готови рабо тници за прЪустройване на света, а вие ще бъдете гбхни помощници. За това време, менно, и вие се приготовлявате Н"бкои от съвременните религиозни хора верват, че като умре един християнин, той отива на небето да блаженствува: по цъл ден пЕе и свири. Казвам: ако този християнин отиде на небето с своето свирене, нищо ц-вма да направи. На небето, именно, той ще се учи да свири правилно. Обаче, небето не е мъхто само за свирене. Там душите се учат и да свирят, и да п-бят, и да ядат, и да пият правилно, но, преди всичко, то е мътто за работа. Ще кажете: щом е така, дошло е времето да не слугуваме вече на фараона. – Да, но фараон не е нЪкъд вън от вас. Най-лошият фараон е вътр- в вас. Колко духовни сестри и братя са още фараони! Колко свещеници и владици са още фараони! Н-бкой иска да ме разбере, какъв човек съм, какво пръ\цставлявам от себе си. Когато някой иска да ме разбере, какъв чов-вк съм, аз взимам чук в ръка, давам и на него такъв, иказвам: ела при мене и двамата заедно ще чукаме, ще гра-дим. Работата ще покаже, какъв съм, и кой съм. Двама художници, двама музикан-

42

ти, двама поети, двама религиозни, които работят заедно, всъкога ще имат резултат и ще се познаяг. Т са зидари. Когато двама души се молят, т градят нещо. Лко единият се моли, другият ще слуша; той се учи, как трябва да се моли. Има факири в Индия, които чр-вз музика влияят на змиите. Като засвирят на своя дървен инструмент, подобен на флейта, всички змии се събират наоколо им. Мнозина могат да свиряг, но не могат да събират змиите наоколо си. Нъкъд из България, един ходжа имал способността с свиренето си да събира гжеениците от дърветата. Един българин се оплакал на ходжата, че дърветата в градината му били нападнати от гжееници. Ходжата объщал, че ще му помогне да ги събере на едно място. И, наистина, един ден той отишъл в градината на този българин и започнал да свири. В скоро време гжеениците от дърветата започнали ца лазят надолу и се събрели на едно мъхто. Българинът, ка о ги видъл така събрани, веднага се приготвил да ги убие, но ходжата го задържал, като му казал: „Изхверли ги вън нъйд, далеч от градината си, защото, рко ги убиеш, т ще се наплодят много повече". С свиренето си ходжата им пока-зал, че дърветата не са място, дето т могат да живеят. Следователно, както българинът искал да постъпи с гжееницит, по същия начин и съвременните хора искат да унищожат злото, гръха в себе

43

си. Не, човек трябва да посвири на злото, на грЪха, както ходжата свири на гжсениците, и да му каже: това мътто не е за тебе. То е за Бога. Този е новият начин, по който Божият Дух работи върху душите на хората.

И тъй, всички хора трябва да имат вече нов идеал. Това, което т наричат любов към Бога, ние наричаме служене на Бога. Обичате ли никого, вие трябва да му служите вече по нов начин. Отсега нататък всъжи тр-Ьбва да прилага в живота си служенето' по новия начин, като вътр-вщна работа върху себе си. Слътт служенето иде: почите към себе си, и най-после – обич към ближния. Това означава стиха: „Който прави Истината, дъчпата му са по Бога направени". Той подразбира: ако служиш на Бога, ако почиташ себе си и ако обичаш ближния си, твоите богатства ще осганат у тебе, никой не може да ти ги вземе.

Сега, желая на всички да развиете дар-битт5 си, които Първичната Причина е вложила в вас. Всичко друго нека ви служи като вътрЪшно помагало. Затова се изисква силна мисъл и възвишени чувства. Яко не можете да направите вътръшна връзка с Великия Принцип на живота, за да Го познаете, нищо няма да постигнете. Познанието на Този Принцип трябва да мине в Въчния Живот, като необходимо условие за неговото задържане. Въчният Живот изисква такова служене на Бога, както ангелите Му служат. Като необходим елемент за Въчния Животъ

44

е абсолютната чистота. Без нея нищо не може да се постигне. Казано е в Писанието: „Само чистите по сърце ще видят Бога". Който само веднъж види Бога, той всичко може да възприеме.

Следователно, без служене на Бога, без почите към себе си и без обич към ближния, нищо не може да се постигне. Това са елементарни, основни правила за земния живот, без които той не може да се прояви. Мойсей проповъдваше на евреите любов към Бога, но това учение бъше недостяшно за тяхното развитие и т, вмътто да проявят любов и служене към Бога, те го приложиха към себе си. Обаче, да служиш на себе си, това е старо учение. Ние поставяме нов ред на нещата обич към ближния, почите към себе си и служене на Бога. Само чрез служенето ние ще проявим Любовта по нов начин. Проявим ли така Любовта, и чистотата ще дойде у нас. Щом дойде чистотата, ние ще имаме нова, положителна наука, с нови правила и методи. Лко ви се даде тази наука още сега, тя ще ви създаде голями затруднения. Вие не сте готови още за нея. Представете си, че ви се дадат из-въстни познания, да разбирате човтька по чъртите на лицето, или по някои бълъзи на главата. Като срещнете някой човек, вие ще кажете: аз познавам този човек, зная го какъв е. Нали виждам очите, ушиге, носа рж.ц-Бтт5 му – достатъчно ми е това I

45

Казвам: знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви подигне. Мнозина биха дали всичко, каквото имат, само да постигнат истинското ясновидство. Обаче, да бъде чо-вък ясновидец, изисква се голямо самообладание, както и здрави, положителни знания. Яко очите на хората биха се отворили преждевременно, животът им напълно би се развалил. Тъй щото, т трябва да благода-рят, че нямат още тази дарба. За този, който вижда, а същевременно и разбира н щата, ясновидството има смисъл. В това отношение човек трябва да се пречисти окончателно, да освободи съзнанието си от всички криви положения и възгледи за живота. Ако н-Ькой мъж е ясновидец и виджа, че неговата жена има отношения с други мъже, той трябва да знае дълбоката причина на гкзи отношения. И обратно: ако жената вижда, че нейният мъж има отношения с други жени, и тя трябва да разбира причините на неговото положение. Пи-там: виновна ли е някоя жена, ако управлението на затвора, дето е поставена за никаква гръшка, я тури между няколко мъже пръстъпници? Ще кажете, че не е требвало да греши тази жена. – Добре, верно е, че не е требвало да гръши, но станало е вече това нещо. Какво трябва да се прави сега? Ако някой е в затвора, това ни най-малко не показва, че той действително е пре-

46

стъпник. Често пръхтъпниците в затвора жив"Ьят по-добръ\ отколкото свободните хора. Пръ\ци години, в Варна дойде при мене една «паднала жена, която се оплакваше от положението си, от тежкия живот и казваше, че не иска повече да живЕе така. Наистина, страшно нещо е да падне човек! Още по-страшно е да падне една жена! Тя продължи по-нататък: „Аз не смЕя да вл-вза в никое общество, не см-бя да отида и на църква. Дето влъза, всички е считат като прока-жена. Какво да правя сега" Искам да си направя една малка къщичка и да заживея честно и почтено. Има един, който ме обича". – Дръж се тогава за него. Всвкога трябва да иг.а поне един човек, който да ви обича. Той ви носи спасението. Бог ни обича по единствената причина, че иска да ни спаси, да ни избави от положението, в което се намираме. В този смисъл, всеки човек може да каже: има поне Един, Който ме обича. Тази жена ми казваше: „Постоянно се оплаквах, протестирах срещу съдбата си, но най-посл се обърнах към Господа и казах, „Господи, на Тебе се оставям, покажи ми пътя, по който трябва да вервя. Не мога да живея повече така". Това е тъмната страна на нейния живот. Светлата страна на живота й се заключава в това, че всичкото зло ще се преверне в добро, и скръбьта й ще се пръверне в радост. Един ден, когато чо-въжо напусне тълото си, ще му дадат ново

47

тяло, по-добре организирано, и тогава всяко зло ще се преверне на добро.

Сега, всички вие ще бъдете зидари в новата култура. Не се заблуждавайте от временнит, от пръходните н^ща. Всичко старо ще премине, и новото ще дойде, но време се изисква. Хиляди години се изискват , докато новото израсне и даде плод, за да видите, какво Бог е скрил в ваши-т души. С вас заедно ще работят и светии, и ангели, и праведници, и добри хора, и гении, и талантливи хора, като художници, музиканти, учени и др.. До това време вие няма да се смущавате, да се обезсърдчаваге, но ще работите и ще очаквате новото, ьа което ще бъдете свидътели. В Божията Лю-боз н"вма нито измъна, нито пром-вна. В този живот всичко се превръща в добро Божественият свет е предвидил за вас нещо много по-хубаво от това, което днес имате. Вие ще се освободите от всички не-джзи, слабости и спънки в живота си. Ако имате спънки, т се дължат единствено на вас. В Първичната Причина се крият всички възможности за добро.

Някои ще ви запитат, в какво седи новото учение. Вие ще им отговорите, че новото учение се заключава в служене на Бога, в почите към себе си и в обич към ближния. – Ама вие вервате ли в Христа? За какъв Го считате "> – Не е в прос, какво ние мислим за Христа и дали верваме в Него. По този въпрос най-добръ

48

могат да ви осветят всички ония, които минават за християни. Днес Христос се е заловил на работа. С чук в ръка Той работи по зданията, гради, събаря, не чака да Му се създадат благоприятни условия. В Писанието е казано, че Христос седи от-дъхно на Отца. Това значи: Христос е се-днал отдъсно «а Любовта и чр-вз закона на Мъдростта учи хората, как трябва да живЕят и да работят. Сутрин Христос среща някой човек тъжен, обезсърдчен, няма работа и го запитва: какво искаш? Защо си тъжен? – Нямам работа, нямам пари да храня себе си и семейството си. – Не се безпокой, вземи чука и ела заедно с мене на работа! Отиват двамата при един богат човек, и Христос му казва: дай на този човек работа и му плати 50 – 60 лева надница! Яко този бъден човек е шивач, Христос ще го заведе при някой голям майстор – шивач и ще му каже: този човек иска да работи. Дай му част от твоите поржчки. И като се залови на работа, нека той каже: Господи, както аз шия тази дреха, така и Ти ми приготви една нова дреха, да се зарадвам и да Те прославя. Шиеш ли дреха на някой чо-вЪк, вложи в нея всичките си благопоже-лания и благословения, та като облъче той дрехата си, да каже: нещо хубаво има вложено в моята дреха. Да бъде благо-словен този, който я шил! Постъпи ли шивачът така, неговият клиент и вто-

49

ри път ще го потърси. Когато фурна-джията меси хляб, нека вложи в него най-доброто си разположение, че който хапне от този хлт^б, да остане доволен, и втори път да иска да си купи от същото мъхто. Този хляб трябва да оживее в съзнанието на всеки, който го е опитал, и под негово влияние да каже: отсега нататък рЪшавам да живея добър и чист живот. Когато майсторът гради къща, той също така гр-Ьбва да остави в нея своите добри влияния, че като влезе притежательт й, да каже: отсега нататък искам да живея нов живот, да се преродя. Само по този начин можете да подкрепвате хубавото и доброто в св"вта. Ние сме дошли на земята, именно, затова – да подкрепваме и развиваме доброто. Всеки от нас е малка станция, на която могат да се спират възвишените сж-щества, които лдат от невидимия свет да извършат известна работа. Пркз нас ще пр-вминат те и на нас ще си починат. Душата и духът на човека са тъкмо такива станции, спирки или огнища, дето Божиите работници ще спират.

Днес всички имате Божията подкрепа, както и подкрепата на Христа, на всички светии, на всички велики Учители, на Всемирното Бело Братство, както и на възвишените сж-щества, завършили своето развитие. Всички ще работим за съграждане на новата култура и като я съградим, само тогава мо-жем да кажем, както е казал слепецътъ

50

в времето на Христа: „Едно време бях слъп, но сега виждам ясно". Всичко, каквото Бог све, израства. Всичко добро и въз вишено, което желае душата ви, ще се постигне, но съзнанието ви трябва да бъде будно, да не се пр-вкъсва връзката.

Ние можем да ви обясним новото учение и по друг начин, в друга форма, но има една вътръшна опасност за вас, която седи в следаото: ако малко дадеш на човека, той отслабва; ако много му дадеш, той се пръсища. На всеки човек трябва да се даде толкова, колкото му е нужно. Да по-знаваш хората и да знаеш, как да постж-пваш с гбх, не е лесно нещо. Това е наука! Срещнеш ли растение, животно или чов"бк, които имат нужда от тебе, ти трябва да знаеш, как да им помогнеш. Не знаеш ли, как да им помогнеш, по-добре не се заемай; не разваляй хубавото, което има в тяхната душа. Не размествай Божественото в хората и не мисли, че ти можеш да го наредиш по-добр, отколкото Бог го е поставил. Задачата на всъкиго е да обърне човека към Бога, ако може да направи това, и след туй да започне да го кърми. Новороди ли се той, по-нататък работата е лесна. Да записваш хората като членове на едно или на друго братство, това не е обръщане към Бога. Ние не се нуждаем от членове. Ние не се нужда-ем от бързо обръщане на хората. Ако е въпрос за членове, ако е въпрос да обръ-

51

щаме хората, и крадецът може да обръща джобовегк Обръщането на джобовег, обаче, не е добро, в него нт^ма никакъв морал. Сега ще ви дам дв противоречиви мисли, върху които трябва да разсъждавате. Т са спъднитъ1: вие сте много добри, без да знаете, че сте добри; същевременно сте и много лоши, без да знаете, че сте лоши. Лошото в човека се изразява в човешкото, понеже той гледа и мисли само за себе си. И тогава, неговото добро не е добро и за другигк Следователно, това добро за в бж-деще ще му причини хиляди нещастия и зли-ни Запримър, светията може да причини хиляди пъти по-големи злини и нещастия на хората, отколкото един гръшник. Ако светията каже на хората, че пътт, по който вервят, не е прав и няма защо да верват в Бога. той може да ги разколебае напълно и да ги доведе до абсолютно обезсмисляне на живота. Казвам: ако един голям пара-ход не е направен, както трябва, при всяко нещастие в морето или в океана, ще по-страдат стотици и хиляди хора. Ако, обаче, една малка лодка се обърне и потъне в морето, ще пострадат само 4 – 5 души. Ето защо човек трябва да има н^що стабилно в себе си, което, при всички условия, да остава неизмънно. И когато влизате в Божествения път, да не се ръководите от гчужди влияния, но от единственото дълбоко убеждение на вашата душа, че в този път ще на--мърите вечното, неизменното начало на жи-

52

вота. Друг път, освън този, няма. Ако чо-в-бк може да се грЕе на слънцето, той ще може да се гр-Ье и на огъня, ще може д<а се гр"ве и на св4щьта, но светлината и топлината, която слънцето изпраща, не може да се сравни с светлината и топлината, която огъньт и св^шъта изпущат навън. Когато има слънце, ти можеш да се грЕеш и на огън, но когато няма слънце, и на огън не можеш да се гр-ееш.

Доброто в човека е Божественото начало. Следователно, Божественото за нас е тъй необходимо, както и слънчевата светлина. Дръжте в себе си всбко учение, което е съгласно с Божествената светлина. Дойдете ли до нъжое отклонение, спрете. Всеки ден ние сме изправени не само пред себе си, но и прътг Божието лице. И затова, когато човт^к направи нъжаква погрешка, той веднага тр1зб-ва да я корегира.

И тъй, сега всички сте добри. Аз желая доброто у вас да възрасне, да станете севършени. Същевременно ви желая и лошото, което имате, да стане тор на доброто. Нека то натори нивите ви, да дадат изобилно плод. Не се безпокойте за вашите ниви и лозя – този тор ще им бъде в полза, тб ще дадат повече плод.

Сега, дръжте в ума си мисълта: служене на Бога, почите към себе си и обич към ближния! Това е една велика задача за разрешение, която предстои на всички. За да се осъществи и приложи тази задача в жи-

53

вота, от вас се изисква абсолютна в-вра и чистота.

Божията Истина е образ на Божията Любов!

Бесъда от Учителя, държана на 25 август 1929 г.