от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Различаване)
 
Ред 7: Ред 7:
  
 
== Различаване ==
 
== Различаване ==
 +
  
 
Т. м.
 
Т. м.
За следния пжть пишете върху темата: „Произходъ на разнообразието въ природата".
+
 
Напишете едно изречение на дъската. Колко основни идеи има написаното изре¬чение: „Вь отношенията между приятели е ва¬жно, кой може да отстжпва, а не кой има пра¬во." Ако чов-Ькъ отстжпва предъ доброто, това отстжпва не е на м-Ьсто. Обаче, ако отстжпва предъ злото, отстжпването не е на м-Ъсто. Зна¬чи, написаното изречение на дъската се отна¬ся само за свети иг-Ъ. Защо? Защото само све-тията може да отстжпва. Като отстжпва отъ известно положение, той прави жертва. Обаче, обикновениятъ чов-Ькъ, който вс-Ъкога отстжп¬ва, каква жертва прави?
+
 
Сега, вс-Ьки отъ васъ да си спомни н-Ькоя силна мисъль, съ която си служи при всички мжчнотии въ живота си като съ чукъ. Сжще- временно, спомнете си, коя е най-меката дума въ вашия речникъ. Тази дума ще бжде раз¬лична. Колкото ученици сте въ класа, толкова меки думи ще кажете.
+
 
Пишете върху темата: „Най-красивата критика".
+
За следния път пишете върху темата: “Произход на разнообразието в природата”.
+
 
+
Напишете едно изречение на дъската. Колко основни идеи има написаното изречение: “В отношенията между приятели е важно, кой може да отстъпва, а не кой има право.Ако човек отстъпва пред доброто, това отстъпване е на място. Обаче, ако отстъпва пред злото, отстъпването не е на място. Значи, написаното изречение на дъската се отнася само за светиите. Защо? Защото само светията може да отстъпва. Като отстъпва от известно положение, той прави жертва. Обаче, обикновеният човек, който всякога отстъпва, каква жертва прави?  
115>
+
 
Като пишете темит-Ь ги, можете да си служите и съ това, което знаете отъ наука¬та и живота.
+
Сега, всеки от вас да си спомни някоя силна мисъл, с която си служи при всички мъчнотии в живота си като с чук. Същевременно, спомнете си, коя е най-меката дума във вашия речник. Тази дума ще бъде различна. Колкото ученици сте в класа, толкова меки думи ще кажете.
За десеть деня направете следиит-Ь на-блюдения върху себе си. Като се събудите сутринь, проследете, каква мисъль имате въ ума си и какво е състоянието ви. Запис¬вайте си това въ едно тевтерче. Веднага по¬гледнете часа и минутата, какъвъ е деньтъ, топълъ или студенъ. ясенъ или облаченъ. Съ-щевременно, вижте, има ли нЬкакьвъ шумъ на улицата, въ която живЬете. Ако има н-Ь- какъвъ шумъ, вижте, на какво се дължи: да¬ли коли, автомобили или трамваи минаватъ; дали хора минаватъ и се разговарятъ или п-Ъ- ятъ; дали кучета лаятъ. Освенъ това, просле¬дете, има ли нЬкаква връзка между състоя¬нието ви, съ което сте се пробудили, и съ това, което сте имали преди два - три деня, или най-много преди седмица. Ако сте радо- стенъ или тъженъ, вие тр-Ьбва да знаете, от- де произлиза това състояние.
+
 
Като правите наблюденията си, ще ви¬дите, има ли н-Ькаква връзка между ва- шит"Ь мисли и чувства, между вашитЬ на¬стоящи и минали състояния, или сж. разкъ¬сани. Спрете вниманието си върху съня, кой¬то сте имали презъ нощьта, да нам-Ьрите връз¬ката между състоянието и мисъльта, която е минала презъ ума ви. Съньтъ ще внесе известно обяснение. Като правите тия наблюдения, вие ще разберете, на какво се дължатъ мрачнит-Ь
+
Пишете върху темата: “Най-красивата критика”.
+
 
+
Като пишете темите си, можете да си служите и с това, което знаете от науката и живота.
116>
+
 
настроения на човЯка. ТЯ се предаватъ отъ единъ човЯкъ на другъ. Това влияние е осо¬бено силно на сънь. Ето защо, не се препо¬ръчва въ една стая да спятъ хора, които сж, дисхармонични помежду си, т. е. когато ме¬жду мислитЯ и чувствата имъ сжществува из¬вестна дисхармония. Когато човЯкъ спи,астрал- ното му тЯло излиза вънъ отъ него и, за да не се подава на чужди влияния, той трЯб¬ва да се моли, да го пазятъ отъ невидимия свЯтъ. Не се ли моли, не може ли самъ да се пази, той непременно ще възприеме дисхармо- ничиитЬ мисли и чувства на хората, въ чиято срЯда е поставенъ, и дълго време трЯбва да се бори въ себе си, докато се освободи отъ чуждото влияние. Често слушате нЯкой да казва, че състоянието му е особено, като че му липсва нЯщо сжществено, или като че му е натрапено нЯщо чуждо. Въ такива случаи, или се отнима нЯщо отъ човЯка, или му се преда¬ва нЯщо. И едното, и другото състояния сж мжчителни. ЧовЯкъ трЯбва дълго време да работи върху себе си, да се освободи отъ тия влияния.
+
За десет деня направете следните наблюдения върху себе си. Като се събудите сутрин, проследете, каква мисъл имате в ума си и какво е състоянието ви. Записвайте си това в едно тевтерче. Веднага погледнете часа и минутата, какъв е денят, топъл или студен, ясен или облачен. Същевременно, вижте, има ли някакъв шум на улицата, в която живеете. Ако има някакъв шум, вижте, на какво се дължи: дали коли, автомобили или трамваи минават; дали хора минават и се разговарят или пеят; дали кучета лаят. Освен това, проследете, има ли някаква връзка между състоянието ви, с което сте се пробудили, и с това, което сте имали преди два-три деня, или най-много преди седмица. Ако сте радостен или тъжен, вие трябва да знаете, отде произлиза това състояние.
Като се говори за възприемане на чу¬жди влиявня, това не трЯбва да ви плаши, но усилвайте мисъльта си, пречиствайте чувства¬та си, да преодолявате на всичко, коете иде вънъ отъ вашето съзнание. Ученикътъ трЯбва да бжде изпълнителенъ къмъ своитЯ обеща¬ния. Даде ли нЯкакво обещание предъ себе си, той трЯбва да го изпълни. Да даде човЯкъ
+
 
+
Като правите наблюденията си, ще видите, има ли някаква връзка между вашите мисли и чувства, между вашите настоящи и минали състояния, или са разкъсани. Спрете вниманието си върху съня, който сте имали през нощта, да намерите връзката между състоянието и мисълта, която е минала през ума ви. Сънят ще внесе известно обяснение. Като правите тия наблюдения, вие ще разберете, на какво се дължат мрачните настроения на човека. Те се предават от един човек на друг. Това влияние е особено силно на сън. Ето защо, не се препоръчва в една стая да спят хора, които са дисхармонични помежду си, т.е. когато между мислите и чувствата им съществува известна дисхармония. Когато човек спи, астралното му тяло излиза вън от него и, за да не се подава на чужди влияния, той трябва да се моли, да го пазят от невидимия свят. Не се ли моли, не може ли сам да се пази, той непременно ще възприеме дисхармоничните мисли и чувства на хората, в чиято среда е поставен, и дълго време трябва да се бори в себе си, докато се освободи от чуждото влияние. Често слушате някой да казва, че състоянието му е особено, като че му липсва нещо съществено, или като че му е натрапено нещо чуждо. В такива случаи, или се отнима нещо от човека, или му се предава нещо. И едното, и другото състояния са мъчителни. Човек трябва дълго време да работи върху себе си, да се освободи от тия влияния.
+
 
I 17
+
Като се говори за възприемане на чужди влияния, това не трябва да ви плаши, но усилвайте мисълта си, пречиствайте чувствата си, да преодолявате на всичко, което иде вън от вашето съзнание. Ученикът трябва да бъде изпълнителен към своите обещания. Даде ли някакво обещание пред себе си, той трябва да го изпълни. Да даде човек обещание пред себе си, разбирам пред Божественото начало в себе си. Пред тия обещания човек трябва да бъде строго изпълнителен. Не се позволява никакво отлагане, никакво изменение на тия обещания. Изменя ли на обещанията си, човек се разколебава в своя вътрешен мир, както и във вярата. Разколебае ли се вярата на човека, след това иде обезсърдчаването, отчаянието, обезнадеждването. Кога се отчайва човек? Когато изгуби нещо съществено в живота си. Когато изгуби смисъла на живота си, човек се отчайва. Когато момата и момъкът изгубят любовта си, те се отчайват. Когато търговецът изгуби капиталите си, и той се отчайва. Следователно, всяка загуба на нещо съществено е в състояние да отчае човека. Обаче, колкото голямо да е отчаянието на човека, в него винаги има една възможност, малка или голяма, да излезе от своето отчаяние. В такива случаи казваме, че самото отчаяние крие в себе си възможност за излизане от него, тъй както мракът крие в себе си условие за виделина. Искате ли да се освободите от отчаянието си, намерете някой по-отчаян от вас. Срещнете ли се двамата, взаимно ще си помогнете.
обещание предъ себе си, разбирамъ предь Божественото начало въ себе си. Предъ гия обещания чов-Ькъ тр-Ьбва да бжде строго н.» пълнителенъ. Не се позволява никакво отла! апс, никакво изменение на тия обещания. ИзмЬни ли на обещанията си, чов-Ькъ се разколебана въ своя вжтрешенъ миръ, както и въ в-Ьрата. Разколебае ли се в-Ьрата на чов-Ька, слелъ това иде обезсърдчаването, отчаянието, обоз- надеждването. Кога се отчайва чов-Ькъ? К01 а- то изгуби н-Ьщо сжществено въ живота си. Когато изгуби смисъла на живота си, чов-Ькъ се отчайва. Когато момата и момъкътъ изг у- бятт любовьта си, т-Ь се отчайватъ. Когато търговецътъ изгуби капиталит-Ъ си, и той сс отчайва. Следователно, всЬка загуба на н-Ьщо сжществено е въ състояние да отчае чов-Ька. Обаче, колкото гол-Ьмо да е отчаянието на чов-Ька, въ него винаги има една възможност!., малка или гол-Ьма, да изл-Ьзе отъ своето от¬чаяние. Въ такива случаи казваме, че самото отчаяние крие въ себе си възможность за из-лизане отъ него, тъй както мракътъ крие нт. себе си условие за виделина. Искате ли да се освободите отъ отчаянието си, намерете п-1\- кой по-отчаянъ отъ васъ. Срещнете ли се два¬мата, взаимно ще си помогнете.
+
 
Едно се иска отъ ученика: да схваща вТ.р- но състоянията си и да различава, кои сл\ негови и кои чужди, отде идатъ, какъвъ е произходътъ имъ. Това подразбира, да прави чов-Ькъ красива критика на своя вжтрешенъ
+
Едно се иска от ученика: да схваща вярно състоянията си и да различава, кои са негови и кои чужди, отде идат, какъв е произходът им. Това подразбира, да прави човек красива критика на своя вътрешен живот. Като се говори за влияние, не се разбира само в отрицателен смисъл. Както се възприемат мрачни, дисхармонични мисли и чувства, отчаяния и обезсърдчения, така се приемат и положителни мисли и чувства, насърдчения и очарования. Добре е човек да се обезсърдчава и насърдчава, но трябва да знае, кое от двете състояния е негово. Ученикът трябва да прави вътрешен анализ и изследване на всички свои състояния. Обикновено младият лесно се обезсърдчава, но и лесно се насърдчава. Старият мъчно се обезсърдчава, но мъчно се и насърдчава.
+
 
+
Като изучава състоянията си, човек дохожда до един вътрешен закон, с помощта на който може да ги регулира. Забелязано е, запример, че когато човек се храни късно, малко време преди лягане, когато преяжда и яде храна, която не е по вкуса му, състоянията му са мрачни. Ето защо, за да превърне лошите си състояния в добри, за да избягва мрачни състояния на духа си, човек трябва сутрин да закусва след изгряване на слънцето. При това, за предпочитане е всякога да остава малко недохранен, отколкото да задоволи напълно глада си, или пък да преяжда. Последното е особено вредно за човека. Преди да си легне, човек трябва да се е освободил от всички лоши, тежки впечатления, които е преживял през деня. Не обръща ли внимание на своите мрачни състояния и анормални чувства, човек се натъква на ред болезнени състояния.
118>
+
 
животъ. Като се говори за влияние, не се раз¬бира само въ отрицателенъ смксълъ. Както се възприематъ мрачни, дисхармонични мисли и чувства, отчаяния и обезсърдчения, така се приематъ и положителни мисли и чувства, на- сърдчения и очарования. Добре е човЯкъ да се обезсърдчава и насърдчава, но трЯбва да знае, кое отъ дветЯ състояния е негово. Уче- никътъ трЯбва да прави вжтрешенъ анализъ и изследване на всички свои състояния. Обикно¬вено младиятъ лесно се обезсърдчава, но и лесно се насърдчава. Стариятъ мжчно се обез¬сърдчава, но мжчно се и насърдчава.
+
Когато развива чувствителността си, едновременно с това човек трябва да знае, как да се предпазва от възприемане на отрицателни мисли и чувства, които развалят разположението му. За да трансформира състоянията си, човек трябва да се вглъбява в себе си, във всичко да намира красивата страна. Като съзерцава и се вглъбява в себе си, той вижда красотата и хармонията, които съществуват в целокупния живот. Само така човек дохожда до съзнание, че всичко, каквото се случва в живота му, е за добро. Когато гледа на нещата от високо, човек вижда всичко красиво; слезе ли на стъпалото на обикновения живот, той вижда нещата, както са, като добри и лоши, като положителни и отрицателни, но знае, че в края на краищата всичко ще се превърне на добро. Каквито идеи да дойдат в ума ви през време на съзерцанието, не отклонявайте вниманието си. Чрез съзерцание човек се учи да контролира своята мисъл, да се съсредоточава в едно направление. Само така съзерцанието има смисъл.
Като изучава състоянията си, човЯкъ до¬хожда до единъ вжтрешенъ законъ, съ по- мощьта на който може да ги регулира. Забе¬лязано е, запримЯръ, че когато човЯкъ се хра¬ни късно, малко време преди лЯгане, когато преяжда и яде храна, която не е по вкуса му, състоянията му сж мрачни. Ето защо, за да превърне лошитЯ си състояния въ до¬бри, за да избЯгва мрачни състояния на духа си, човЯкъ трЯбва сутринь да закусва следъ изгрЯване на слънцето. При това, за предпо¬читане е всЯкога да остава малко недохраненъ, отколкото да задоволи напълно глада си, или пъкъ да преяжда. Последното е особено вред-но за човЯка. Преди да си легне, човЯкъ трЯбва да се е освободилъ отъ всички лоши, тежки впечатления, които е преживЯлъ презъ деня. Не обръща ли внимание на своитЯ мра¬чни състояния и анормални чувства, човЯкъ
+
 
+
Като се натъкват на страдания, хората се запитват, не може ли без тях. При сегашното развитие на човека, без страдания животът е невъзможен. Днес страданията са толкова необходими, колкото и радостите. Освен това, те носят в себе си блага и възможности за растене. Без страдание човек не може да придобие дълбочина на чувствата. Без радост чувствата му не могат да се разширяват. Колкото по-голяма дълбочина и широчина имат чувствата на човека, толкова по-големи възможности се разкриват за неговия умствен живот. Тъй щото, искате ли да използувате страданията разумно, всяка сутрин, като ставате от сън, употребявайте по 5-10 минути в съзерцание. Спомнете си през това време, какво обещание сте дали пред себе си и стремете се да го реализирате. Този е най-добрият метод за самовъзпитание.
+
 
119>
+
 
се натъква на редъ болезнени състояния.
+
 
Когато развива чувствителностьта си, едновременно съ това човЯкъ трЯбва да знае, какъ да се предпазва отъ възприемане на отрицателни мисли и чувства, които развалятъ разположението му. За да трансформира съ¬стоянията си, човЯкъ трЯбва да се вглъбява въ себе си, въ всичко да намира красивата страна. Като съзерцава и се вглъбява въ се¬бе си, той вижда красотата и хармонията, които сжществуватъ въ цЯлокуиния животъ. Само така човЯкъ дохожда до съзнание, че всичко, каквото се случва въ живота му, е за добро. Когато гледа на нЯщата отъ високо, човЯкъ вижда всичко красиво; слЯзе ли на стъпалото на обикновения животъ, той вижда нЯщата, как го сж, като добри и лоши, като положителни и отрицателни, но знае, че въ края на краищата всичко ще се превърне на добро. Каквито идеи да дойдатъ въ ума ви презъ време на съзерцанието, не отклонявайте вниманието си. Чрезъ съзерцание човЯкъ се учи да контролира своята мисъль, да се съсрЯ- доточава въ едно направление. Само така съ¬зерцанието има смисълъ.
+
–  Верен, истинен чист и благ всякога бъди !
Като се натъкватъ на страдания, хората се запитватъ, не може ли безъ тЯхъ. При се¬гашното развитие на човЯка, безъ страдания животътъ е невъзможенъ. Днесъ страданията сж толкова необходими, колкото и радоститЯ. Освенъ това, тЯ носятъ въ себе си блага и възможности за растене. Безъ страдание чо-
+
 
+
 
+
 
120>
+
10. Лекция от Учителя, държана на 28 ноемврий, 1926 г. София.
вЯкъ не може да придобие дълбочина на чув¬ствата. Безъ радость чувствата му не могатъ да се разширяватъ. Колкото по-гол-Ьма дълбо¬чина и широчина иматъ чувствата на чов-Ька, толкова по-гол-Ьми възможности се разкриватъ за неговия умственъ животъ. Тъй щото, иска¬те ли да използувате страданията разумно, всека сутринь, като ставате отъ сънь, употре¬бявайте по 5—10 минути въ съзерцание. Спом¬нете си презъ това време, какво обещание сте дали предъ себе си и стремете се да го реали¬зирате. Този е най-добриятъ методъ за само- възпитание.
+
Верен ъ, истиненъ, чистъ и
+
благъ всекога бжди!
+
*
+
10. Лекция отъ Учителя, държана на 28 ноемврий, 1926 г. София.
+

Текуща версия към 19:49, 11 април 2011

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Посока на растене

Посока на растене - София 1938 г. - оригинал за сравняване


Различаване

Т. м.


За следния път пишете върху темата: “Произход на разнообразието в природата”.

Напишете едно изречение на дъската. Колко основни идеи има написаното изречение: “В отношенията между приятели е важно, кой може да отстъпва, а не кой има право.” Ако човек отстъпва пред доброто, това отстъпване е на място. Обаче, ако отстъпва пред злото, отстъпването не е на място. Значи, написаното изречение на дъската се отнася само за светиите. Защо? Защото само светията може да отстъпва. Като отстъпва от известно положение, той прави жертва. Обаче, обикновеният човек, който всякога отстъпва, каква жертва прави?

Сега, всеки от вас да си спомни някоя силна мисъл, с която си служи при всички мъчнотии в живота си като с чук. Същевременно, спомнете си, коя е най-меката дума във вашия речник. Тази дума ще бъде различна. Колкото ученици сте в класа, толкова меки думи ще кажете.

Пишете върху темата: “Най-красивата критика”.

Като пишете темите си, можете да си служите и с това, което знаете от науката и живота.

За десет деня направете следните наблюдения върху себе си. Като се събудите сутрин, проследете, каква мисъл имате в ума си и какво е състоянието ви. Записвайте си това в едно тевтерче. Веднага погледнете часа и минутата, какъв е денят, топъл или студен, ясен или облачен. Същевременно, вижте, има ли някакъв шум на улицата, в която живеете. Ако има някакъв шум, вижте, на какво се дължи: дали коли, автомобили или трамваи минават; дали хора минават и се разговарят или пеят; дали кучета лаят. Освен това, проследете, има ли някаква връзка между състоянието ви, с което сте се пробудили, и с това, което сте имали преди два-три деня, или най-много преди седмица. Ако сте радостен или тъжен, вие трябва да знаете, отде произлиза това състояние.

Като правите наблюденията си, ще видите, има ли някаква връзка между вашите мисли и чувства, между вашите настоящи и минали състояния, или са разкъсани. Спрете вниманието си върху съня, който сте имали през нощта, да намерите връзката между състоянието и мисълта, която е минала през ума ви. Сънят ще внесе известно обяснение. Като правите тия наблюдения, вие ще разберете, на какво се дължат мрачните настроения на човека. Те се предават от един човек на друг. Това влияние е особено силно на сън. Ето защо, не се препоръчва в една стая да спят хора, които са дисхармонични помежду си, т.е. когато между мислите и чувствата им съществува известна дисхармония. Когато човек спи, астралното му тяло излиза вън от него и, за да не се подава на чужди влияния, той трябва да се моли, да го пазят от невидимия свят. Не се ли моли, не може ли сам да се пази, той непременно ще възприеме дисхармоничните мисли и чувства на хората, в чиято среда е поставен, и дълго време трябва да се бори в себе си, докато се освободи от чуждото влияние. Често слушате някой да казва, че състоянието му е особено, като че му липсва нещо съществено, или като че му е натрапено нещо чуждо. В такива случаи, или се отнима нещо от човека, или му се предава нещо. И едното, и другото състояния са мъчителни. Човек трябва дълго време да работи върху себе си, да се освободи от тия влияния.

Като се говори за възприемане на чужди влияния, това не трябва да ви плаши, но усилвайте мисълта си, пречиствайте чувствата си, да преодолявате на всичко, което иде вън от вашето съзнание. Ученикът трябва да бъде изпълнителен към своите обещания. Даде ли някакво обещание пред себе си, той трябва да го изпълни. Да даде човек обещание пред себе си, разбирам пред Божественото начало в себе си. Пред тия обещания човек трябва да бъде строго изпълнителен. Не се позволява никакво отлагане, никакво изменение на тия обещания. Изменя ли на обещанията си, човек се разколебава в своя вътрешен мир, както и във вярата. Разколебае ли се вярата на човека, след това иде обезсърдчаването, отчаянието, обезнадеждването. Кога се отчайва човек? Когато изгуби нещо съществено в живота си. Когато изгуби смисъла на живота си, човек се отчайва. Когато момата и момъкът изгубят любовта си, те се отчайват. Когато търговецът изгуби капиталите си, и той се отчайва. Следователно, всяка загуба на нещо съществено е в състояние да отчае човека. Обаче, колкото голямо да е отчаянието на човека, в него винаги има една възможност, малка или голяма, да излезе от своето отчаяние. В такива случаи казваме, че самото отчаяние крие в себе си възможност за излизане от него, тъй както мракът крие в себе си условие за виделина. Искате ли да се освободите от отчаянието си, намерете някой по-отчаян от вас. Срещнете ли се двамата, взаимно ще си помогнете.

Едно се иска от ученика: да схваща вярно състоянията си и да различава, кои са негови и кои – чужди, отде идат, какъв е произходът им. Това подразбира, да прави човек красива критика на своя вътрешен живот. Като се говори за влияние, не се разбира само в отрицателен смисъл. Както се възприемат мрачни, дисхармонични мисли и чувства, отчаяния и обезсърдчения, така се приемат и положителни мисли и чувства, насърдчения и очарования. Добре е човек да се обезсърдчава и насърдчава, но трябва да знае, кое от двете състояния е негово. Ученикът трябва да прави вътрешен анализ и изследване на всички свои състояния. Обикновено младият лесно се обезсърдчава, но и лесно се насърдчава. Старият мъчно се обезсърдчава, но мъчно се и насърдчава.

Като изучава състоянията си, човек дохожда до един вътрешен закон, с помощта на който може да ги регулира. Забелязано е, запример, че когато човек се храни късно, малко време преди лягане, когато преяжда и яде храна, която не е по вкуса му, състоянията му са мрачни. Ето защо, за да превърне лошите си състояния в добри, за да избягва мрачни състояния на духа си, човек трябва сутрин да закусва след изгряване на слънцето. При това, за предпочитане е всякога да остава малко недохранен, отколкото да задоволи напълно глада си, или пък да преяжда. Последното е особено вредно за човека. Преди да си легне, човек трябва да се е освободил от всички лоши, тежки впечатления, които е преживял през деня. Не обръща ли внимание на своите мрачни състояния и анормални чувства, човек се натъква на ред болезнени състояния.

Когато развива чувствителността си, едновременно с това човек трябва да знае, как да се предпазва от възприемане на отрицателни мисли и чувства, които развалят разположението му. За да трансформира състоянията си, човек трябва да се вглъбява в себе си, във всичко да намира красивата страна. Като съзерцава и се вглъбява в себе си, той вижда красотата и хармонията, които съществуват в целокупния живот. Само така човек дохожда до съзнание, че всичко, каквото се случва в живота му, е за добро. Когато гледа на нещата от високо, човек вижда всичко красиво; слезе ли на стъпалото на обикновения живот, той вижда нещата, както са, като добри и лоши, като положителни и отрицателни, но знае, че в края на краищата всичко ще се превърне на добро. Каквито идеи да дойдат в ума ви през време на съзерцанието, не отклонявайте вниманието си. Чрез съзерцание човек се учи да контролира своята мисъл, да се съсредоточава в едно направление. Само така съзерцанието има смисъл.

Като се натъкват на страдания, хората се запитват, не може ли без тях. При сегашното развитие на човека, без страдания животът е невъзможен. Днес страданията са толкова необходими, колкото и радостите. Освен това, те носят в себе си блага и възможности за растене. Без страдание човек не може да придобие дълбочина на чувствата. Без радост чувствата му не могат да се разширяват. Колкото по-голяма дълбочина и широчина имат чувствата на човека, толкова по-големи възможности се разкриват за неговия умствен живот. Тъй щото, искате ли да използувате страданията разумно, всяка сутрин, като ставате от сън, употребявайте по 5-10 минути в съзерцание. Спомнете си през това време, какво обещание сте дали пред себе си и стремете се да го реализирате. Този е най-добрият метод за самовъзпитание.


– Верен, истинен чист и благ всякога бъди !


10. Лекция от Учителя, държана на 28 ноемврий, 1926 г. София.