от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Р

Работа

– Възрастният работи.

Работилница

– Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.

- Светът е кръстопът, работилница, щом свършим работата си в тази работилница ще се отделим далеч, на почивка.

Равенство

- Съгласие изразяваме със знака = или две успоредни линии. Съгласието означава, че две или повече същества се движат в една и съща посока без да нарушават свободата и интересите си. То има за произход съзнателното отношение към Бога като последна точка някъде в пространството, т.е. един съвсем различен външен обект.

Рада

– Санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.

Радио

- Каквото представят ключовете на радиото, такова нещо представят човешките способности. Бутнете ли един от тях, той се свързва със съответните сили в природата.

- Горе на темето имате едно радио, с Господа да се съобщавате. Ако не работи, извикайте някой майстор да го инсталира. За ангелите има радио отпред на главата. За умните хора радиото е горе, отзад на главата. Човек има още няколко възможности да се съобщава с външния свят. Обикновено той си служи с едно-две радиа, свързва се със същества от нисшия свят, които съобщават всекидневни, дребни новини.

- Вярващите в задгробния живот и невярващите се уподобяват на два радиоапарата с различна приемателна и предавателна способност.

Раждане – с мъки раждат само грешните хора. Ако любиш – ти се раждаш.

Раждане – ражда се едно дете. Раждате се вие. Младият се ражда. Гответе се да бъдете родени. Всяка проява на мисълта е раждане. Всяка жена, която ражда от двама мъже, греши.

Раждане – целият живот е като жена, на която предстои да ражда. Туй, което ще се роди, мъжко и женско, в едно трябва да бъде.

Разбойник – да бъдеш разбойник, то е жаждата.

Разбойници – не можете ли да се справите с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, има още да учите, работите. Разбойникът в света, който иска да обира хората, е дяволът. Ако си силен, ще го разтърсиш, ти ще имаш сила, само ако имаш морална стабилност. Идеалът е да парализираш действието на апаши.

Разтоварен – добрият човек е разтоварен.

Разтоварване – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.

Рак

- Кривият рак носи нисша култура.

Рало

- Съвременните културни хора са подобни на ралата - дето минат, всичко разорават.

Рама Северан – от ББ Плодовете на Духа

Рани

– Ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.

– Докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.

- Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите ви и чувствата ви са добри.

- Когато човек влезе в новия свят, първата му работа е да погледне раните на ръцете си като свидетелство за разпятието, през което е минал. Новият живот излиза от раните.

- Никога не чоплете раната си.

Раница

– Многото знание - то е тежка раница, ще те спъне.

- Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.

– Като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.

- Страданията са раница на гърба на човека.

Раса – расите представляват състояние на материята.

Растение – човек трябва да стане растение, което да не съхне, т.е. да се ражда и преражда. Това значи да се сее на земята като жито. Вие ще влезете като растение в Небето.

Растение – засега човек е в положението на растение, не е пуснал корени в окръжаващата среда, вследствие на което няма условия за дълъг живот. Хората на земята са още като растения – клоните, горното се взема, а корените – долното се оставя. А когато развитието е дошло до примиряване на тези два живота, цялото го изкопават и го насаждат.

Растене – възрастният расте.

Рахила – новата култура.

Ревматизъм

- Всички обичате да говорите някой път за недъзите на хората. Аз наричам туй класически ревматизъм.

Резервоар

- На земята съществува един общ резервоар, дето отиват всички умрели хора. Душите им плуват там като риби, на гърбовете им написано: Иван, Джон...

Река

– Мисълта е една река, която тече.

– Силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат.

- Ако си силен – река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито.

- Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре.

- Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.

– Човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.

– Малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.

- Идеалът е като стигнеш до някоя река, която няма мост, да махнеш с тояжката си и да се намериш на другия бряг на реката.

- Някои казват, че някогашният рай бил в Мала Азия, дето текли 4 реки. Тия 4 реки съществуват в човешката душа.

- Човешкото съзнание е представено в Библията под форма на жива река, която прелива водите си, вследствие на което често в него стават приливи и отливи.

Реката представя живота, който носи условията, при които човек се ражда и развива.

- Една река тече по каменисти места, затова е чиста - праведен човек, другата тече през различни почви и носи в себе си кал, тиня която я размътва - грешен човек.

- Лошия човек го считам за една дълга река. Добрият човек е къса река, бистра, която сега извира от планината.

- Богатството в света е като една река. Тя трябва да мине покрай тебе и каквото остави - остави. Щом туриш един бент да събираш водата за себе си, туй е външното разбиране.

- Човешкият живот е една река, текла хиляди години и се е окаляла. Сега тя се влива в морето, дето се пречиства.

- Животът е река, която дето мине освежава, напоява, изчиства.

- Ако животът ви е река, ще минат само Божествени мисли и чувства.

- Тези 4 реки са в човека. Те са неговата артериална и венозна система, те са двете реки - Тигър и Ефрат. Другите две реки са симпатичната и нервна система.

Риба

– купете си една въдица, хвърлете я в една река и каквато риба хванете, извадете от нея скъпоценния камък. Продайте го и си купете всичко, от което се нуждаете.

– да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Когато някоя майка не обича сина си, тя преживява състоянието на рибата. Тази любов е рибешка.

– ще хванеш рибата за главата. Щом искаш много да вземеш в света, дръж главата. Щом хванеш опашката, винаги ще имаш по-малко. Когато доброто ви даде една риба, вземете я. Когато злото ви даде една риба – дайте я на другаря си. Христос каза, че ще излови всички риби от морето, които не са готови за тая вода – Любовта. Все мисли да изважда риби, но така си отива животът. Рибите представят първобитното състояние на човека, в което не е съществувал почти никакъв морал.

Рибар

- Истинският рибар е този, който като хвърли мрежата си няколко пъти във водата, извади поне 2-3 риби.

- Какво отношение има между един рибар и нас? Запример, вие хвърляте своята мрежа в мисловния свят и хващате една мисъл, един шаран.

Риби

– да ловиш риби, значи да ги извадиш от това неблагоприятно състояние. Мрежата служи да извади човека от едно състояние и да го тури в друго.

Риза

– черната риза е болестта, бялата – здравето.

Роб

– Всеки човек, който е недоволен от положението си – той е роб. Хората сега са роби.

- Докато човек има по няколко мъже и жени, той е роб. Който има няколко убеждения за Бога, той е роб.

Рога – почни да грешиш – рога и опашка ще ти израснат, ръцете ти в копита ще се превърнат.

Роза

- Ако вашият ум няма аромата на розата, вие сте в положение на болния, който лежи в болницата.

Розово масло

– Цял живот душата е работила върху човека, превръщала е нисшото във висше и когато той умира, тя взима само есенцията на мозъка, както фабрикантът на розово масло взема само есенцията на розата.


Рокля – аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една копринена булска рокля, а отлага за после.

Рудник – ние, съвременните хора излизаме от тази рудница, от този свят. Всички са работили в рудница и всички са черни.

Рудница – Земята, от която трябва да извадим богатство, без което не можем да се върнем в Невидимия свят.

Ръка

– Всеки човек, който не мисли добре, право, той има само една ръка.

Ръкавици

- Като ви дадат ръкавици, казвате, че не ви стават. Това показва, че сте недоволни от идеята.

Ръце – да туриш ръцете си на корема означава, че вярваш само на своето благоутробие.

Ръцете означават великото и възвишеното в света. Емблема на волята. Божествената правда.

Ряпа

- Ряпата се взема като символ за преодоляване. Когато работите ви не вървят добре, яжте ряпа.