от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ==ЛЪЖАТА== Отче наш Духът Божий Според вас как може да се подобри животът? вашият живот как мож...)
 
Ред 1: Ред 1:
==ЛЪЖАТА==
+
==СКРЪБ И РАДОСТ==
  
Отче наш Духът Божий
+
Отче наш
  
Според вас как може да се подобри животът? вашият живот как може да се подобри от ваше гледище? Сега не теориите, които сте слушали, но вие какво мислите. Да се подобри животът, значи липсва му нещо на живота. За пример, на един съвременен мъж му липсват да кажем дрехи, три неща външно. Трябват му панталони, трябва му една жилетка и едно палто. След туй му трябва едно дълго палто. Туй е завършекът. Трябва му една шапка и обуща. Ако е зимно време, дрехите ще бъдат по-дебели, пък ако е лятно време, дрехите са по-тънки. Туй е външното облекло, а вън от това отдолу трябват риза, бели гащи, след туй трябва му една фанела, трябват му и фанелени гащи. Тъй щото трябват му три чифта гащи и три ризи.
+
Аз мога да любя
  
Сега и на живота му трябва нещо, на живота му трябва една мисъл, трябва му едно желание, един вътрешен стремеж. Често вие всички сте недоволни от нещо, че не ви върви, както трябва. Не е добър животът, не ми е добър животът, какво разбирате? Трябва конкретно да се изясни не научно. Той не свири добре. Не така да кажете, "Той не свири добре". Разболял се някой, че като оздравял. Сега на вас, на младия живот какво му липсва, не на стария? Не какво липсва на старите, на младите какво им липсва? вземете обикновените работи, вие се интересувате много, младите се интересуват много от любовта. Да ви дам една тема да пишете любовни работи. Младите са много въодушевени от любовта. Какво разбирате вие, младите, под любов? Любов има на круши, любов има на ябълки, на сливи, на пасти има любов, на
+
Кой беше предметът на миналата лекция? – /Каза се/.
  
л .3
+
Значи вие по някой път обличате скритността с дрехата на лъжата или с преструвката. И нея считате за лъжа. Какво диагноза бихте дали, дали едно нещо е лъжливо или не? Да бъде очебийно, не предположение. Предполагаш, че някой може да те излъже. Не да предполагащ, а да знаеш, че е невъзможно нещо, защото лъжата е туй да поддържаш неща, които са абсолютно невъзможни. Чо-век не може да бъде по-голям от цялото, а лъжата поддържа това. Лъжата поддържа, че палецът на крака на човека е по-голям от самия човек. Това е невъзможно. Целият човек да се превърне на палец е по-възможно, отколкото палецът да е по-голям от човека. Има неща, които са абсолютно невъзможни. Лъжата поддържа, че овцата вълка може да изяде. Лъжата поддържа също, че вълкът може нивата да опасе. Всичките хора поддържат, че Господ ги е направил нещастни. Това Нему и на ум не е идвало. Той да иска да направи някого нещастен. След като направите някоя погрешка, казвате, че Господ ще ви накаже. На Господ на ум не му идва да ви наказва. Преди да сте направили погрешката, да иска да ви накаже и на ум не Му е идвало, че какво ще се ползува Той да ви наказва. Че един човек е нещастен, какво допринася нещастието? То от какво произтича? Нещастието произтича от факта, че ти е взето нещо, ограничил си се. Тия блага, които са ти дадени, взели са ги, и отнемането е произвело нещастието. Най-първо те правят цар, после те детронират. То е нещастие – ако те поставят на царския прес-
 +
 
 +
14
  
 
   
 
   
хляб има любов, на дрехи има любов. Любов има на всичко. Да кажем, че някой казва да изпратим едно любовно писмо. Какво съдържа едно любовно писмо или един любовен подарък? Пратил е, казва един любовен поглед. Как разбирате вие тия, любовните погледи? Какво разбирате под думите "любовен поглед"?
+
тол, гдето мислиш, че си станал нещо. Каква разлика има, че те турили на стола и после те снели? На български имате думата лъжа. В "ж" колко ъгъла имате? – 6 ъгъла. Имате този знак, това е знакът "Ел-Шадай". Знакът на затворения живот. В "ж"-то всичките ъгли са отворени. Геометрически съвсем друго значение има. В живота вече се дават условия, там има две възможности. Трябва да работиш и да страдаш. Туй, което едновременно те кара да се радваш и да страдаш, това е животът. Казваш: Аз не искам да живея. Щом човек иска да живее, трябва да приеме радостта и страданието. Вие не разбирате що е радост и що е страданието. Те са два процеса. Единият процес е от центъра към периферията, а другият процес – от периферията към центъра. В единия процес имаме артериалната кръв, която излиза от сърцето и отива към повърхността на тялото. Другият процес е венозната кръв, която се връща от всички части на тялото към сърцето. Оттам отива в белия дроб да се пречисти. След като отиде в сърцето, пак се праща по цялото тяло. Де е лошото в това? Той е като една физармоника, като я натиснеш – свири.
  
вие се срамувате от нещо, което не знаете. Аз се чудя какво значи срам? Какво разбирате под думата "срам"? Младите момичета имат повече срам и младите момчета също. Някой път са безсрамни. Какво разбирате вие, като кажете: срамува се той. Някой път какви са образите? вие как ще изразите срама? О Това е срам. Не можете да го изразите. Не можете да кажете какво е срам. Тогава на този кръг му липсва нещо. '003 Често вие казвате, че не сте доволни от живота, но нямате една конкретна идея от какво сте недоволни. Липсва ви нещо. Дават ви чай, на някои му турят една бучка и му е сладко, тебе ти трябват две бучки и не ти е сладко. Защо на онзи с една бучка му е сладко, а на тебе с две бучки не ти е сладко? На някои малко сол като се тури е солено, друг казва, че му е безсолно. Значи вие под думата "не е добър животът", не разбирате еднакво. Някой път си мислите, обущата ви не са модерни или скъсани са, подметките се изтрили, шапката изтрита, палтото е скъсано и казвате: Не си струва този живот. А не казвате, че дрехата ви е скъсана. Считате, че дрехата не ви препоръчва. Или някой път пожълтели ви са очите, не са светли, мътни са. Гледате се в огледалото, казвате: Не съм тук. За да бъде човек красив, има закон. За да бъде красив има известни правила. Щом мозъкът функционира правилно, има достатъчно светлина, щом сърцето функционира правилно, щом слънчевият възел., човешката воля действува правилно, човек винаги ще бъде красив. Красотата се обуславя от човешкото сърце, от човешката воля. Ако той не е красив, значи има някакъв недъг, недоимък. Недоимъкът може да е материален. Някоя дреха е
+
Казвам: Трябва да освободите ума си от заблуждение. Най-първо вие не искате да страдате, то е едно заблуждение. То е радостта. То е ваше заблуждение. Радостта с искане не идва. И скръбта с отричане не си отива. Ти като не искаш скръбта, мислиш, че тя няма да дойде. Не, тя ще дойде. Понеже искаш радостта, тя няма да дойде. Скръбта, когато не я искаш идва. Ако я искаш, не идва. Тя, скръбта, се държи като една млада мома. Младата мома като види момък, иска да му обърне вниманието и му хвърля един мил поглед. Щом усети вече, че той я обича, тя бяга от него. И момъкът щом усети, че го обичат, и той бяга. Докато усеща, че не го обичат, иска да го обичат. Е1,ом усети, че го обичат, бяга. Преди да са го обикнали, не бяга. Няма нищо, като са го обикнали, дали му нещо и той бяга. Вече да не се откажат онези, ко-
  
4
+
15
  
 
   
 
   
остра, някоя е мека. Причината е в самия материал, от който е направена дрехата, единият е мек, другият е груб. Вие се ръкувате, на някой човек ръката е груба, ръката на някой човек е по-мека, влажна е, не е много груба. Какво означават меките ръце и какво означават острите ръце? Това е от органическия свят. Правата линия, турена на известно място, означава човек много справедлив, никаква лъжа не употребява. Единицата, турена на известно място, значи справедлив човек. Лъжа в него няма. Не може да заставиш да лъже този човек, ни бели лъжи, ни черни. Тези другите линии, турени на известно място, означават белите и черните лъжи с килограми, едно кило, две кила. Този, който има линията едно, той на сто сделки десет ще каже правото, другите 90% не казва правото. Той ако вземе сто лева на заем, едва ли ще върне десет, за другите ще каже, че ги е изгубил. Такива хора не са груби, няма да каже, че не дава, но ще отлага година, две, три, четири. Като идете при царската врата на оня свят, щом носите линията /1/ ще ви кажат политично: "Изправете тази линия". Какво означава тази линия?
+
ито (са) му дали. Понеже тя му е дала любов, бяга да го не зърне. Вие сега не искате скръбта. Обикнете я и тя ще избяга. Тя е много бедна. Щом я обикнете, щом като вземе нещо, тя веднага ще избяга, и да я търсиш, няма да я намериш никъде, може да питаш навсякъде по света, но тя се е скрила. Щом осиромашее, тя е на първо място. Щом скърбите, това показва, че сте осиромашели, сиромаси сте. Щом се радвате, тогава сте богати и тогава радостта се превръща в скръб. Аз считам самата радост един процес. Щом покажеш всичко, което имаш, ти вече си сиромах. В радостта ти имаш, богат си, в скръбта си сиромах. Тогава не отхвърляйте сиромашията. Напълни я, нищо повече. Вие отделяте скръбта и радостта. Скръб и радост, това са две състояния. Това са две форми, в които човек може да се облече: това са две дрехи. Едната дреха е нощна, другата – дневна. Скръбта носи черен цвят; радостта – бял цвят. Що е скръб? – Чер цвят. Що е радост? – Бял цвят. Но всякога бял не можеш да бъдеш. Във физическия свят бял не можеш да бъдеш, радостен всякога не можеш да бъдеш. Във физическия свят е невъзможно да бъдеш всякога радостен. Не е потребно и да бъдеш. Цигуларят през целия си живот не може да свири без прекъсвания. След като свири 2-3-4 часа, казва трябва да си почина. След като си почине, той пак може да свири. Вие туряте една философия защо трябва да страдате? Скръбта е работа. Ако не работиш, ще дойдеш в друго противоречие. Едно състояние има, което е по-страшно от радостта и скръбта, то е индиферентност. Нищо не те интересува. В скръбта поне чувствуваш, искаш нещо. Другото състояние казва: Безразлично ми е. Много по-страшно от скръбта е нищо да не те интересува. Та сега скръбта идва, за да избави човека от туй индиферентно състояние. Скръбта знае тайната как този човек, който от нищо не се интересува, да започне да се интересува. И знаете ли как той ще почне да се интересува? Той седи на един камък, вън от камъка има празно пространство и
  
Тази линия показва килограми политична лъжа. Стрелите как се правят? Правата линия 1 се образува , като се хвърли стрелата. Кривата линия показва на какво разстояние ще се хвърли. Този, който лъже, е майстор стрелец. Със стрелата като мери, казва: Мерих някъде, но като мерих на високо, падна. Той по твой адрес ще говори нещо лошо, после казва: Излъгали са те. Те не са говорили право. Той никога не е говорил право. Тази крива линия лъже. Като се отпусне кривата линия, казва: По правия път. То е правата /1/. Лъжливият никога лъжец не става. Като хвърли стрелата, като я пусне, казва: Правия път. Действително тези хора, които лъжат, много вярват. Кой като лъже не вярва, че лъже? Сега ви говоря за лъжата. Когато
+
16
  
5
+
 +
тя му казва, тури си крака на празното пространство. Той като стъпи там, се търкули и падне. Почне да го боли нещо. Щом почне да го боли нещо, той вече не е индиферентен. Защото индиферентният от нищо не се интересува. А щом го заболи, той започва да се интересува. Сега толкоз години вие страдате и не знаете какво нещо е скръбта. Само казвате, да се махне, да се махне, а то какво ще се махне. Дай й нещо. Не се дава малко. Напълни торбата й, и нея вече я няма. Сега вие по някой път се опълчвате против Господа. Той ви е дал всичко, дал ви светлина, храна и всичко, от което имате нужда. Нямате някоя шапка и казвате: Как тъй Господ да не помисли за шапка. Шапката не влиза в плана на Бога. За пример някои хора искат да бъдат очите им черни. Защо? Някои искат да бъдат сини. Защо? Каква разлика има между черните очи и сините очи? Да кажем, вие не искате косата ви да бъде бяла или искате да бъде черна. Защо искате черна коса? Черната коса е скръб, бялата коса е радост, а в живота бялата коса произвежда скръб – а черната – радостта. Всъщност черната коса носи скръб. Ще кажете как тъй носи скръб? Черната коса показва една мазна кокошка, угоена, бялата коса показва хилава кокошка. Като дойде човекът или лисицата, коя кокошка хваща, с черната коса или с бялата коса? Като види тази, хилавата, ще каже: Нека стои. Оставя я. в живота, вътрешният живот трябва да се схване, когато дойде едно състояние, от което не може да се освободите, неразположен сте, мрачен сте, нищо не ви интересува. вие казвате: От нищо не се интересувам. Седят двама души и единият казва: Нищо не ме интересува мене, дотегнало ми е. Онзи вижда, че има нещо, което го интересува. Изважда той една златна монета, доста голяма и му я показва. Забелязва, че другият обръща внимание. Нищо не го интересува, нито да пише, нито да чете, не иска да ходи на разходка, а казва: Дай да видя монетата. Вече нещо го интересува. Щом види златната монета, заинтересува се. Щом
 +
 
 +
17
  
 
   
 
   
някой път се говори за скритостта, вие я смесвате с лъжата. Вие смесвате лъжа и скритост като че е едно и също нещо. Искаш да скриеш нещо, ти сметнеш човека. Това не е лъжа. Отиваш по нужда, пита те: Къде отиваш? Отивам по работа, не му казваш, къде отиваш. Има нещо, за което не се говори. Ние по някой път искаме да знаем интимните работи. Не считайте скритността за лъжа. Никаква лъжа не е. От вашето гледище вие какво считате лъжа? Я определете лъжата тъй, както вие я разбирате. От научно гледище как ще определите какво е лъжата? Представете си, че лъжата е една форма на жаба. Представете си тази жаба, седнала на едно място като философ, мисли, съзерцава. Гледаш, жабата не се помръдва. Наблюдавали ли сте жабите как разсъждават философски? Седи тази жаба, някоя кацнала муха ходи по нея, тя мълчи. Като дойде до носа, тя отвори устата и мухата изчезне. Пак седи и философски мисли да дойде друга муха. Тя влезе в устата. Жабата иска да каже на мухата: "По мене всеки може да ходи, да прави каквото иска, това не ме интересува". Щом дойде някоя муха близо до устата, казва: "Заповядайте", отваря си устата. Казва: "Разсъждавам толкоз философски, нямам време". Изведнъж – "Приемам гости". Въпрос е сега, туй разсъждение за жабата вярно ли е? От ваше гледище що е лъжа? Ако размесим едно кило захар и ориз, и искаме да убедим човека, че оризът е захар, какво е туй? Или ако размесим в едно шише хубаво сладко вино с пелин, и искаме да убедим човека, че пелинът е вино, туй какво е? Ако размесим научни факти, някои научни истини с неща, които нищо не струват, и искаме да убедим, че това е наука, какво е туй? Значи, когато размесим истината с несъществени неща, това е лъжа. Щом размесим истината с нещо несъществено, това е лъжа. Щом размесим хляба с отрова, това е лъжа. Че лъжата е отсъствие на истината. От отсъствието на истината се ражда лъжата. А със смъртта на лъжата иде истината. Когато лъжата умира, истината
+
той иска да я види, значи вече се интересува. Златото аз го уподобявам на красотата. Красотата в света е един метод за изваждане хората от едно състояние на бездействие. Някой човек, който от нищо не се интересува, като му покажеш красотата, той се интересува. Красотата показва, че има светлина, светлината е, която събужда хората, които са в бездействие, които са индиферентни към работата. Тя събужда малките семенца, събужда тревите, събужда мъртвите същества. Та като дойде скръбта в живота, вие се радвайте на нея.
  
6
+
в този, отворения кръг имате изходен пункт, а в затворения нямате. Вие мислите, че природата има затворени кръгове. В природата няма затворен кръг. Той е един процес, фиктивно виждане е това. Когато казвате, че сте нещастен или страдащ, то е привидно. Природата няма затворена скръб, отворена скръб има. В природата няма затворена радост, отворена радост има. В природата няма затворена любов, отворена любов има. В природата няма затворена омраза, има отворена омраза. Всичко в природата е отворено. Вие сега създавате затворени кръгове и казвате: От мене нищо няма да стане, тогава вие не разбирате какво говорите. Като кажете от мене нищо няма да стане, това е затворен кръг. Няма затворени кръгове в природата. То е една временна илюзия в ума ви. Тия неща трябва да ги имате в умът, за да имате правилен възглед. Ако нямате правилен възглед, вие сами ще се спънете. Не искам да турите в мисълта си: От мене нищо няма да стане. Когато волът е свързан вътре в дама, казва: Аз не мога да работя. Вързан е не може да работи. Когато дойде господарят и го отвърже, впрегне го, вземе остена и той почва да работи. Та когато и вие казвате, че не може да работите, вие сте като свързания вол, обаче, като дойде господарят и ви отвърже – юларят отпред и остенът отзад – вие веднага ще работите. Вие пак ще бъдете доволни. Радвате се, че сте излезли от дама. И на нивата не е толкоз приятно, но е
 +
 
 +
18
  
 
   
 
   
иде. Когато истината заминава, лъжата идва. Кои са признаците на лъжата? вие как подозирате че някой човек ви лъже. На български "лъжа" произлиза от "лизане". Да лижеш захар, мислиш, че е красиво? Ще станеш туй, което никога няма да стане. С лизане не става. Лъжа и лъжа. Да приемеш несъществените неща, е лъжа. Лъжата е най-калпавият материал, с който се строи нещо в света. По-калпав материал няма от лъжата. Научно най-калпавият материал е лъжата. Лъжата – това е най-лошата храна в света. Лъжата е най-силната, най-лошата отрова в света. Следователно, като отрова руши, като материал руши, като научен пак руши, като религиозен пак руши, навсякъде, дето влезе, тя всичко руши. Тя най-лесно става. По-лесно от лъжата няма. Най-лесната работа, това е лъжата. Няма по-лесна работа от лъжата. Някой взел пари и казва: Нямам да ти ги върна, или пък казва: Аз не съм взел пари от тебе. Съдията го пита: Имаш ли да му даваш? Не съм взимал нищо, не съм го виждал. Когато е вземал парите, го е виждал, но когато го е викал съдията, казва: Не съм го виждал. Няма по-лесна работа от нея. По някой път, ако искате да изклинчите, употребявате лъжата, за да нямате много разправии. Има лъжи, които покваряват долната част на носа, има лъжи, които покваряват горната част; има лъжи, които покваряват гърба или основата на носа. Разни лъжи има. Има разни лъжи на носа. Има устни лъжи, има езични лъжи. От лъжите устата се деформира, очите се деформират, ушите се деформират. Всякога очите се деформират от лъжата. Носът се деформира. Цялото лице и изобщо човек се деформира от лъжата. Лъжата, гдето влезе, деформира всичко. Защото лъжата е един материал, който гдето влезе, деформира. В съвременния културен свят търсете лъжи колкото искате. За да се изнесат сегашните, лъжи са нужни хиляди години. Сегашните лъжи, които съществуват в света, хиляда години трябва да ги изнасяте с коли, всичките тренове и параходи хиля-
+
за предпочитане, отколкото в дама. Има една обмяна на светлината. Сега по някой път вие искате да бъдете свободни, че всички страдате от свобода. Хората, които не са свободни, не страдат. Страдат само свободните хора. Чудно е когато някой човек търси свобода,-че той от свобода страда. Който има свобода, той страда. Който няма свобода, той не страда. Имаш един предмет, който не е свободен, ти от него страдаш. Камъкът не е свобо-ден да се подвижи. Ти, свободният човек, вървиш, блъснеш се в него, удариш се, това ще ти произведе страдание. Кой произведе страданието, свободният или несво-бодният? Ти можеш да вземеш този камък. Казваш: Ти ще се махнеш оттам, аз съм човек, който се движи. И той ритне камъка. Но ритането не е по свобода, той го рита, понеже му е причинил вреда. Един свободен човек, ти не можеш да го ритнеш. С несвободния може да се блъснеш. Вие в себе си се блъскате с вашите несвободни идеи. Несвободните ваши идеи ви причиняват страдания. Следователно една ваша несвободна идея заобиколете я, но не я ритайте. Сега вие в сегашния живот искате ангелите да се грижат заради вас. Вие сами трябва да се грижите за себе си, понеже сте свободни. Свободният човек трябва да се грижи, но не да се безпокои. Но да съзнава в себе си възможността, че му са дадени всичките възможности той да прави каквото иска. Радвайте се на това. Сега, ако риташ една несвободна идея, тя ще ти предаде своето състояние, ще те ограничи. Същевременно, тя ще придобие своето състояние на движение, но туй движение е временно. Ще се движи до едно място и пак ще спре. Свободният човек е всякога свободен. Има и неща, които временно стават свободни. Временната свобода показва, че няма свобода, човек се е сблъскал с несвободни идеи. Когато се блъскат свободни и несвободни се ражда едно преходно състояние. Някой човек се заинтересува, после пак не се интересува. Казвам: вие сте свободни. Човек чувствува своята свобода само при скърбите и радости-
  
7
+
19
  
 
   
 
   
ди години трябва да работят за да изнесат лъжата извън света. Да искате да освободите света от лъжата, то е невъзможно. Лъжата е като снега. Зимно време, като падне сняг, къде ще иде? Само ще си проправите малки пътеки, но пролетта като дойде, слънцето, то е майстор да премаже снега. В един-два месеца ще помете всичко. За да изнесем лъжата вън от света ни трябва хиляди години, а слънцето като дойде, за 2-3 месеца всичко ще поправи. Туй, за което на нас ни трябват хиляди години, за истината са потребни само 2-3 месеца за да очисти света от лъжата и нищо да не остане. Деформирането на разните човешки култури, ако вземете китайците, ако вземете черните, белите, деформирането в тези образи се дължи на лъжата, която са употребявали. Черният свят се дължи на лъжата. Жълтият свят се дължи на лъжата. Белият, изопачен свят и той се дължи на лъжата. Лъжата е нещо, което спъва целия организъм и психическия процес на развитието. Тя е най-малката погрешка в света, няма по-малка погрешка от лъжата. С микроскоп трябва да я търсиш, за да я намериш, но последствията са големи. Тя е основа на всички престъпления. Лъжата е майка на всички престъпления в света. Всички престъпления, които съществуват, са родени от майката лъжа. Има бяла майка лъжа, и черна майка лъжа, после има жълта майка лъжа. Лъжата е един капитал, който е внесъл в света. Като говорим за лъжата, ний не сме отговорни за нея. Защото лъжата човек не я е създал. Наблюдавайте мравковия лъв, да видите какъв характер е. Ще направи една пясъчна фуния. Отгоре широка, отдолу тясна конусообразна, пясъкът е така подвижен, избира най-ситния пясък, че при най-малкото помръдване се търкаля. Ако една мравка влезе в тази фуния, тя се търкули чак до дъното, и той я хване за крачето. В тази фуния няма никаква опорна точка, гдето да се допре. Този пясък се рони надолу и мравките се търкалят по него и той ги изяжда. Невъзможно е една мравка да излезе из фунията.
+
те. Радостта и скръбта това са два полюса, които показват, че са свободни. Щом скърбиш, свободен си, щом страдаш, свободен си, щом престане радостта и скръбта вие не сте свободни. То е новото определение, което трябва да го знаете. Щом страдаш и се радваш, ти си свободен. Щом само се радваш, ти си наполовина свободен. Щом само скърбиш, ти си наполовина свободен. Скръбта е полусвободна и радостта е полусвободна. Двете заедно дават свобода: едното е плюс, другото е минус. Кое е скръбта и кое е радостта. Радостта ли е плюс ал.и скръбта е плюс? Казвате, че радостта е плюс, как ще го докажете? Единият минус е изгубил своето първоначално положение и е дошъл в стълкновение, минусът винаги ще дойде в стълкновение с някаква идея. Той е бил перпендикулярен. Две същества, които са в стълкновение, те образуват плюса, минусът е сам, той не може да дойде 8 стълкновение. Така разглеждан въпроса как трябва да се приложи? вие разглеждате и живота в едно статично положение. Един беден човек може да ви помогне повече, отколкото един богат, в даден случай. Един богат човек в даден случай може да ви помогне повече, отколкото един беден. При какви условия? Бедният иска да работи, богатият няма да дойде да работи заради вас. Той може да ви даде жито, може да ви даде пари на заем, може да ви даде книги, може да направи много неща, но при тази, грубата работа, която бедният може да я направи, богатият не може да я направи. Но пък и бедният човек не може да направи това, което богатият може да направи. Бедно-тията и богатството, считани като процеси. В какъв случай бедният може да ви помогне? Аз като разглеждам богатия човек какви трябва да бъдат моите отношения и какви при сиромаха? Ако спазите отношенията си тъй, както са турени в природата, аз имам добри отношения. Ако спазя доброто отношение към бедния в дадения случай, както природата го е турила, може да бъда в едно приятелско отношение към него. Когато разбера живо-
  
8
+
20
  
 
   
 
   
Как му е дошло на ума да направи такава фуния, майстор е. От най-ситния пясък направил най-неустойчива фуния. Кой от вас е в състояние да направи такава? Аз не съм в състояние да направя такава фуния, аз признавам, че не мога да направя. Отгде той е научил тази архитектура как да спестява пясъка?
+
та на богатия и живота на сиромаха, тогава, аз съм разбрал живота. Когато не разбирам живота на богатия и живота на сиромаха, аз не съм в правата посока. Сиромахът и богатият показват пътя на вас, считайте че сиромасите, са ви учители. Един учител с тебе работи целия ден, ти мислиш, че той ти е слуга. Ти се заблуждаваш. Той ти преподава първия урок, който не разбираш, гледаш го отгоре, ти се усмихнеш, мислиш, че си по-горе от него. Ние мислим богатите по-горе от нас, а сиромасите по-долу от нас. То е заблуждение. Сиромашията и богатството са винаги по-горе от нас. И сиромашията седи по-горе от мене, и богатството седи по-горе от мене. Понеже богатството иде отгоре, а сиромашията иде отдолу, само посоката на движението им е различна. Понеже едното слиза отгоре, а другото иде отдолу", ние не ги разбираме и считаме, че едното е долу, а другото е горе. Ако обърнеш сиромашията нагоре, ако обърнеш това колело, веднага сиромашията ще стане горе, а богатството долу ще дойде. Сега вие ще кажете: Какво нещо е сиромашията? вие отделяте сиромашията вън от себе си. Той е един вътрешен процес, който ви подтиква към деятелност.
  
Лъжа има и в растенията. Има такива растения: отворило един хубав цвят, но вътре има една лепкава течност – една мушица като влезе вътре, залепат крилцата й и този цвят постепенно се затваря. Като се затвори, след един два деня пак се отвори, и чака друго насекомо. Вие ще кажете, че растението прави това. Аз виждам, че зад растението седи една интелигентност. Когато един рибар върви с една мрежа покрай брега, той носи мрежата на гърба си, предната част на тази мрежа е разтворена. Като хвърли мрежата има едно въже, провървено от края – като влезе рибата в мрежата, той изтегля въжето, затваря се мрежата. Каквото влезе вътре, изтегля го навън на брега с мрежата. Рибите се чудят как тъй туй, което е паднало отгоре, ги е хванало. Не ги е хванала мрежата, но онзи, който е зад мрежата. Това цвете е само една мрежа, зад цвета има един, който следи и наблюдава, той потегля въжето, затваря цвета и после пак отваря цвета. Казвам, когато вие лъжете несъзнателно, вие сте един цвят и онзи, който седи зад вас, като дойде, той потегли въжето. По някой път даже вие не знаете, че сте излъгали. Вие лъжете, без да знаете. То не е лъжа, но давате неверни сведения. Дошъл някой при вас и ви разказва, че над Перник хвърлили бомби, съсипали го. Разправят, че 16 аероплани летели, а пък то минал някой и хвърлил само позиви. Това са лъжливи донесения. Всичко, което идва до вас, изпитвайте го. Помнете едно нещо. Всеки предмет, всяка вещ в света има известно качество, което я определя добра ли е или е лоша. Всяка храна носи свое качество. Храната не изисква да знаеш хляба добър ли е или е лош. Вземи една малка част от хляба,
+
Каква българска дума ще турите на "индиферентен"? – "безразличен". Имате на български "добро" и на френски "биен". Има едно различие, виждаме как французинът разбира доброто и как българинът разбира доброто. Двамата го разглеждат в две различни положения. Българинът е геометрик. За французина "биен" означава "има ли нещо за ядене". Ако има нещо за ядене, тогава е добре, "биен"; за българина доброто е, ако има нещо да се посее в градината. Французинът казва: Има ли нещо за ядене? А българинът казва: Родило ли се е нещо в градината? Онзи, който не разбира, ще каже: Как така? "в" -това е устата. Българската буква "в" не е за ядене. За французина "в" е ядене, за българина "в" е никнене. То е посятото семе, което е поникнало да даде нещо за ядене.
  
9
+
21
  
 
   
 
   
отчупи и като го опиташ, ще знаеш хубав ли е или не е. Или спирате се при някой извор. Като се приближите до него и опитате водата, може да знаете добра ли е водата или не е. Нещата, които природата е създала, носят свои качества. Не се изисква дълго време да доказвате. Тези, съществените неща, може веднага да ги познаете. Може да познаеш въздуха чист ли е, или не е. Може да познаеш светлината приятна ли е за очите или не е. Не трябва да отваряш научни книги и да доказваш, че тази светлина има толкоз трептения. Като отворите очите си, ще знаете. При лъжата винаги температурата се намалява. При лъжата светлината се намалява. При лъжата силата се намалява. Всяка лъжа отнема винаги от светлината на мозъка; всяка лъжа отнема от топлината на сърцето и всяка лъжа отнема от силата на тялото. Туй отнетото с нищо не можеш да го набавиш. Днес отнеме, утре отнеме, и твоята инсталация за светлината започва да се намалява. Твоята инсталация за топлината и твоята инсталация за силата се намалява. Щом се развалят тия инсталации, човек фалира на земята. Това не е само теория, това са факти.
+
Българинът казва: Трябва да се посее в земята. Българинът е геометрик, показва по кой начин става доброто. Сега, това са отвлечени геометрически въпроси. Процесите в природата трябва да се превръщат. Има превръщане на един процес на радостта в един процес на скръб. Изпразниш хамбара, скръбта ще дойде. Посееш нивата, ожънеш я, на нивата нищо няма да остаГне, хамбарът се напълва. Когато пълниш хамбара, той се радва. Когато сееш на нивата, тя се радва. Изпразниш хамбара, скръбта дойде. Тогава нивата се радва. Едновременно не може да направи нивата и хамбарът да се радва. Когато нивата скърби, хамбарът се радва. Когато хамбарът скърби, нивата се радва. Двамата да се радват едновременно не може. То е несъвместимо. Плюс и минус са два процеса, единият събира, другият дава. От единия си взел, на другия си дал. Вие искате в себе си да измените процесите на природата. Природата след като работила милиони години, намерила най-разумното в дадения случай, вие не можете да бъдете по-умни от нея. Туй, което е определено за всички същества, подчинете се и вие на този закон. Само свободният човек може да се подчини, който не е свободен, не се подчинява. Ти казваш: Аз не искам да се подчинявам, ти не си свободен. Човек, който е свободен, само той може да се подчини. Когато се навеждате надолу и вдигате един товар, какво означава? Казвате: Аз не искам да се подчиня. Ще се наведеш, свободен си да вдигнеш товара, и после ще се изправиш. Сега вие разбирате, че който се подчинява, не е свободен. Всъщност, който се подчинява, не е свободен. Подчинението на другите е друг процес. То е едно извратено състояние. Вие сами да се подчинявате, не да се подчинявате когато ви заставят да се подчините. Ние това наричаме насилие. Насилието го употребяваме при несвободните хора. Там е потребен процесът на насилието. Вземеш един камък, търколиш го, то е насилие. Насилието, там е благото. За хора, които не са свободни, насилието е да ги събуди от инертно-
  
Скритността не е лъжа. Някои казват: Той ме излъга. Лъжата според мен е туй, което отнема светлината, което отнема топлината, което отнема и силата постепенно, не изведнъж. Да имате една ясна представа. Човек има право да скрие някои работи. Мозъкът нали е скрит, не можеш да отвориш черепа за да видиш мозъка. Ако се отвори мозъкът, никак няма да бъде красив. Има неща, които трябва да се открият, то е друг въпрос. Скритността придава нещо на фактите, а като лъжеш се отнема нещо от фактите. Казвате: Той е много скрит, потаен човек. Нищо не значи. Скритността носи известни качества, известни добрини, тя е една способност. То е едно право на човека да бъде скрит, но да лъже е друго. Да бъде скрит има право, но лъжата никакво право няма, щом лъжеш, то е един произвол, най-големият произвол в све-
+
<em>21</em>
 
+
10
+
  
 
   
 
   
та е лъжата. Тогава вие често туряте лъжи там гдето ги няма. В скритността някой човек е гладен. Гладният човек не е лъжа. Лъжливият човек е много мазен, с килограми масло има, всичко намазва. Не считайте преструвката лъжа. Искам да ви освободя. Преструвката и скритността не са лъжа. Преструвката е за да се освободиш от лъжата. Тя е първият опит да се освободиш от лъжата. Някой бръмбар се преструва на умрял. Друг бръмбар е станал зелен като растенията, че да не могат враговете му да го виждат, за да се избави от тях. Това не е лъжа. Той иска да се избави, за да не му отнемат живота. Преструва се. Престорил се е на умрял. Аз съм давал този пример. Един млад момък и една млада мома излезли на разходка. Момъкът й казва: Ти на мен разчитай, аз като съм с тебе, никой не може да те бутне. Било близо до една гора и от гората излиза една мечка. Той, като я видял, се качил горе на дървото. Тя не може да се качи, и за да се избави от мечката, легнала на земята и се престорила на умряла. Мечката помирисала, помирисала и си заминала. Той я пита: Какво ти каза мечката? – Още веднъж с такъв герой да не ходиш. Това не е лъжа, че тя се престорила на умряла, страхът е причина за това. Страхът не е лъжа. Искам да имате една ясна представа. Лъжа е туй, което отнема светлината на човешкия ум, което отнема топлината. Тази топлина е потребна за живота. Лъжата отнема и силата на човека. Някой път се обвинявате, че нещо е скрито или престорено. То са атавистични работи, то са неща потребни в живота, които са неизбежни. Скритността е неизбежна. Преструвката и тя е неизбежна. Лъжата не е потребна. Най-непотребното нещо в света е лъжата. Аз виждам едно добро в лъжата. Че тя е толкова слаба, и пак си е пробила път навсякъде. Без никакъв капитал тя е образувала всичките свои търговски предприятия. Попитали един дядо, откъде е забогатял. Той казва: Аз като ида и кажа на хората най-първо да направят едно добро. Той не може да го нап-
+
то състояние. Та първо разберете какво значи подчинение. Не считай, че да се подчиниш, не е свобода. Ти сам да се подчиниш, то е свобода, ти се задължаваш само да направиш нещо. Искаш да направиш някаква услуга, то е все същият закон. Хиляди хора има, на които искаш да услужиш. Казваш: Ограничаваш се. Когато се ограничаваш, показваш, че не си свободен. Използувай свободата си. Някой казва: Не искам да се мръдна оттук. Мръдни ръката си. Някого го боли главата. Щом те боли главата, ти си свободен. Щом те боли пръстът, ти си свободен. Щом те болят краката, ти си свободен. Щом нещо те боли какво трябва да правиш? Тури ръката си, поглади го. Вие казвате, че никога досега не сте го милвали. Казва някой: Аз не искам да си губя времето. Щом не искаш да се губиш времето, ще чакаш. Сега вие виждате далечните причини. Щом те боли кракът, някое същество от по-висшия свят ви е свързало, нали сте виждали децата, когато хванат някой бръмбар, свържат го с конец, той хвръкне, дойде до края на конеца и падне. После пак хвръкне, после пак падне. Някой път се скъса конецът и той се освободи. Вие помилвайте крака и кажете на това дете, което е вързало крака ви: Отвържи го. Два, три пъти като му кажеш, детето ще го отвърже. Вие наблюдавате някое дете, кракът е вързан. Някое дете минава покрай някоя градина, вижда круша на дървото, спре се да гледа и разсъждава. Какво разсъждава? Разсъждава кой е създал крушата. Детето като фантазира, мисли, то мисли как да вземе крушата. Французинът не мисли като българина, той като произнесе думата "биен", мисли за ядене. Българинът като каже "добре", мисли да посади нещо на нивата. Туй дете отива в училище и е вързано за крушата. Конецът е вътрешен. Мисли по кой начин да снеме крушата от дървото. Мисли кой е най-краткият път да я вземе. Мисли, мисли, наведе се, вземе камък и хвърли да удари крушата. Ако не може да я снеме, заминава си. Втори път пак мине и вземе една тояжка и хвърли. Падне ли кру-
  
11
+
23
  
 
   
 
   
рави, кажа му да даде пари някъде. Тези пари, които не иска да ги даде, те са мои. Щом той не може да направи доброто, дяволът ги взема. Всичкото добро, което те не могат да направят, той го взема за себе си и така казва, че е забогатял. Всякога, когато кажете, че не може да направите нещо, този капитал не е ваш. Щом се откажете от едно добро, дяволът е съдебен пристав, носи червения лист и го взема.
+
шагаа, той я вземе в джоба си и тръгне по пътя. Ще кажете: Това са детински работи. Но това е .цял един процес. Като наблюдаваш туй дете, виждаш как е работило. То е един отличен процес. Някой ще каже, че тоба дете е без-нравствено. Това са празни работи. То хвърлило, камъкът не ударил, като хвърли пръчката, пада крушата, това е "биен", изяде крушата и посади крушата в градината на баща си. След време ще израсте една круша в градината на баща ви. След време ще израсте една круша.
  
За пример, тука имахме една наша инсталация за светлината. Искаме да ни уредят работите от общината и сега ни глобяват да плащаме големи суми. Братството сега ще трябва да плати за право за лампите 4000 лева и другите ще платят. Такова нещо е новият порядък на лъжата. Ще платим по 15 лева на лампа, после за друго право още ще плащаме и туй не се е свършило. Тъй щото аз считам, докато приемем всичко, ще платим 10 000 лева.
+
Казвам: всичко в природата е създадено с цел да ни събуди, да излезем от онова инертно състояние и да разберем онова разнообразие, което съществува да намерим изходно положение. Любовта, която слиза и обичта, която излиза, влиза вкъщи, това е любоЯ. Излизаш от къщи, това е обич. Досега всичките окултни науки са разглеждали тъй както анатомията изучава костите, всичките неща в природата служат за пособие, те са удобства. Всяко нещо в даден случай може да ти послужи. Мина-ваш покрай един избор, жаден си, ще се спреш, ще пиеш. Минаваш покрай някое дърво, гладен си, има плодове, ще се наядеш. Отвориш устата, тогава влиза вътре в тебе въздухът. Затвориш устата, приел си въздуха. Казваш: По друг начин не може ли? Може и по друг начин. Може да не отваряш устата си да си запушиш носа. Ако запушиш носа и устата си, какво ще стане? Ще минеш от едно състояние в друго. Първоначално има същества, които дишат с цялото тяло, чрез всичките пори дишат. Микроскопичните същества дишат с тялото, нямат специфично дишане. Други същества дишат по два начина, дишат чрез цялото си тяло и специфично чрез устата. Ако престане да диша през порите, умира. Ако престане да диша през дрооовете, умира. У човека смъртта иде по два начина: престава да диша през дробовете, престава да диша чрез порите. А в другите същества, които дишат само през порите, ако престанат да дишат през тялото, те умират. Специфичното дишане е създадено в чо-
  
Сега, що е лъжата? Когото срещнете, попитайте го и не отивайте да разправяте какво сте научили. Много евтино ще продадете определението на лъжата. Кажете: Ако ми дадеш 100 лева ще ти кажа какво нещо е лъжата. Никой няма да ви даде това определение. Сега, ако вземете 100 лева, туй лъжа ли е или не. Казвам: Евтино да не продавате. Ако вземете 100 лева е малко, може да турите 500 лева, на някои 1000 лева. На някой търговец можеш да вземеш 1000 лева да му кажеш какво е лъжа. Може и 10 000 лева. Ако му кажеш, че лъжата е това, което лишава човека от светлината, топлината и от силата, че той утре ще ослепее, ще оглушее, ти ще го избавиш, 1000 лева може да ти даде. За да се ползува, едно благо е заради него. Не продавайте тази рецепта, дръжте я за себе си. Ако тръгнете по света и кажете какво нещо е лъжата, може да обиколите целия свят от едно място на друго. Сега ви казвам какво нещо е лъжата. Някой път ще ви кажа какво нещо е истината. Сега няма да ви кажа това. Аз ви продадох това много евтино, нищо
+
24
  
12
+
 +
вешката мисъл. Човешката мисъл е създала дробовете. Човек като е мислил, искал е да излезе мисълта му. Той, за да говори е трябвало да диша, да има въздух, да излязат думите навън.
 +
 
 +
Коя е сега основната мисъл? Туй, което ще ви бъде полезно? Скръбта и радостта определят свободата на човека. Тогава в Божествения свят се изявяват любов и мъдрост. Те показват посоката на движението. Любовта ще покаже живота, мъдростта ще покаже знанието. При Любовта трябва да слезеш, при Мъдростта трябва да възлезеш. Що е мъдрост? – Излизане. Що е любов? -влизане. Щом влезеш някъде, то е любов. Щом излезеш от някъде, това е знание. Какво нещо е любовта? – влизам да помагам. Що е мъдростта? – Излизам. Само посоката на движението се различава. Едното движение е към центъра на битието, другото движение е към периферията на битието. Щом дойде скръбта, радвайте се. Какво е тогава скръбта? в скръбта се ограничаваш. Що е радостта? – Излизаш навън. Скръбен е човекът, който се е върнал от нивата уморен. Радостен е човек, който си е починал, излиза на нивата.Сега да оставя мисълта: Скръбта и радостта са признаци на свободата. Свободен човек е само тогава, когато скърби и се радва. Естествена скръб и естествена радост има. Аз говоря за онова, което е естествено, затова да ви е приятно, че скърбите, да ви е приятно, че се радвате. Може ли при скръбта да се радваш? Може, как не. Вие сте чудни. Представете си, че вие имате една тояга от лед. Тя ви изстудила ръцете, това е скръб, аз взема тази тояжка лед, стопявам леда и образувам вода. Давам ви топла вода. Тази скръб превръщам на радост. Преди малко тя ви причини страдание от топлината ви. Вие мислите много повърхностно. Скръбта в един момент може да ви причини страдание, но в следващия момент може да се превърне в радост. Топлата вода може да я оставите да замръзне. Скръб и радост са едно. Не я изстудявайте повече, за да не се превърне
 +
 
 +
25
  
 
   
 
   
не взех. лъжата ми се разсърди, аз й казах , че е облякла една дреха на истината. Тя се позарадва. Тя ми каза: гово-ри за мен каквото искаш, но не ме лишавай от дрехата на истината, защото тогава съвсем ще фалирам. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.
+
радостта в скръб. Стоплете се повече, за да превърнете скръбта в радост. Вие трябва да изучавате геометрия и математика, трябва да изучавате и приложението на математиката. Трябва да изучавате отношението на костите. Човек трябва да изучава организма си. Всичките правила на едно правилно разбиране са поставени в човешкия организъм. Ръце, крака, очи, уши, пръсти, косми. Всичко това е написана книга, в която трябва да четете, за да знаете как да живеете на земята.
 +
 
 +
Само светлият път на Мъдростта води към Истината, в Истината е скрит животът.
  
1. Лекция на Младежкия окултен клас,
+
2. Лекция на Младежкия окултен клас,
  
държана от Учителя на 25.ГХ.1942 г. Петък – 5 ч. с.
+
държана от Учителя на 2.Х.1942 г. Петък – 5 ч. с.
  
 
София – Изгрев
 
София – Изгрев
  
13
+
26

Версия от 05:20, 2 септември 2009

СКРЪБ И РАДОСТ

Отче наш

Аз мога да любя

Кой беше предметът на миналата лекция? – /Каза се/.

Значи вие по някой път обличате скритността с дрехата на лъжата или с преструвката. И нея считате за лъжа. Какво диагноза бихте дали, дали едно нещо е лъжливо или не? Да бъде очебийно, не предположение. Предполагаш, че някой може да те излъже. Не да предполагащ, а да знаеш, че е невъзможно нещо, защото лъжата е туй да поддържаш неща, които са абсолютно невъзможни. Чо-век не може да бъде по-голям от цялото, а лъжата поддържа това. Лъжата поддържа, че палецът на крака на човека е по-голям от самия човек. Това е невъзможно. Целият човек да се превърне на палец е по-възможно, отколкото палецът да е по-голям от човека. Има неща, които са абсолютно невъзможни. Лъжата поддържа, че овцата вълка може да изяде. Лъжата поддържа също, че вълкът може нивата да опасе. Всичките хора поддържат, че Господ ги е направил нещастни. Това Нему и на ум не е идвало. Той да иска да направи някого нещастен. След като направите някоя погрешка, казвате, че Господ ще ви накаже. На Господ на ум не му идва да ви наказва. Преди да сте направили погрешката, да иска да ви накаже и на ум не Му е идвало, че какво ще се ползува Той да ви наказва. Че един човек е нещастен, какво допринася нещастието? То от какво произтича? Нещастието произтича от факта, че ти е взето нещо, ограничил си се. Тия блага, които са ти дадени, взели са ги, и отнемането е произвело нещастието. Най-първо те правят цар, после те детронират. То е нещастие – ако те поставят на царския прес-

14


тол, гдето мислиш, че си станал нещо. Каква разлика има, че те турили на стола и после те снели? На български имате думата лъжа. В "ж" колко ъгъла имате? – 6 ъгъла. Имате този знак, това е знакът "Ел-Шадай". Знакът на затворения живот. В "ж"-то всичките ъгли са отворени. Геометрически съвсем друго значение има. В живота вече се дават условия, там има две възможности. Трябва да работиш и да страдаш. Туй, което едновременно те кара да се радваш и да страдаш, това е животът. Казваш: Аз не искам да живея. Щом човек иска да живее, трябва да приеме радостта и страданието. Вие не разбирате що е радост и що е страданието. Те са два процеса. Единият процес е от центъра към периферията, а другият процес – от периферията към центъра. В единия процес имаме артериалната кръв, която излиза от сърцето и отива към повърхността на тялото. Другият процес е венозната кръв, която се връща от всички части на тялото към сърцето. Оттам отива в белия дроб да се пречисти. След като отиде в сърцето, пак се праща по цялото тяло. Де е лошото в това? Той е като една физармоника, като я натиснеш – свири.

Казвам: Трябва да освободите ума си от заблуждение. Най-първо вие не искате да страдате, то е едно заблуждение. То е радостта. То е ваше заблуждение. Радостта с искане не идва. И скръбта с отричане не си отива. Ти като не искаш скръбта, мислиш, че тя няма да дойде. Не, тя ще дойде. Понеже искаш радостта, тя няма да дойде. Скръбта, когато не я искаш идва. Ако я искаш, не идва. Тя, скръбта, се държи като една млада мома. Младата мома като види момък, иска да му обърне вниманието и му хвърля един мил поглед. Щом усети вече, че той я обича, тя бяга от него. И момъкът щом усети, че го обичат, и той бяга. Докато усеща, че не го обичат, иска да го обичат. Е1,ом усети, че го обичат, бяга. Преди да са го обикнали, не бяга. Няма нищо, като са го обикнали, дали му нещо и той бяга. Вече да не се откажат онези, ко-

15


ито (са) му дали. Понеже тя му е дала любов, бяга да го не зърне. Вие сега не искате скръбта. Обикнете я и тя ще избяга. Тя е много бедна. Щом я обикнете, щом като вземе нещо, тя веднага ще избяга, и да я търсиш, няма да я намериш никъде, може да питаш навсякъде по света, но тя се е скрила. Щом осиромашее, тя е на първо място. Щом скърбите, това показва, че сте осиромашели, сиромаси сте. Щом се радвате, тогава сте богати и тогава радостта се превръща в скръб. Аз считам самата радост един процес. Щом покажеш всичко, което имаш, ти вече си сиромах. В радостта ти имаш, богат си, в скръбта си сиромах. Тогава не отхвърляйте сиромашията. Напълни я, нищо повече. Вие отделяте скръбта и радостта. Скръб и радост, това са две състояния. Това са две форми, в които човек може да се облече: това са две дрехи. Едната дреха е нощна, другата – дневна. Скръбта носи черен цвят; радостта – бял цвят. Що е скръб? – Чер цвят. Що е радост? – Бял цвят. Но всякога бял не можеш да бъдеш. Във физическия свят бял не можеш да бъдеш, радостен всякога не можеш да бъдеш. Във физическия свят е невъзможно да бъдеш всякога радостен. Не е потребно и да бъдеш. Цигуларят през целия си живот не може да свири без прекъсвания. След като свири 2-3-4 часа, казва трябва да си почина. След като си почине, той пак може да свири. Вие туряте една философия защо трябва да страдате? Скръбта е работа. Ако не работиш, ще дойдеш в друго противоречие. Едно състояние има, което е по-страшно от радостта и скръбта, то е индиферентност. Нищо не те интересува. В скръбта поне чувствуваш, искаш нещо. Другото състояние казва: Безразлично ми е. Много по-страшно от скръбта е нищо да не те интересува. Та сега скръбта идва, за да избави човека от туй индиферентно състояние. Скръбта знае тайната как този човек, който от нищо не се интересува, да започне да се интересува. И знаете ли как той ще почне да се интересува? Той седи на един камък, вън от камъка има празно пространство и

16


тя му казва, тури си крака на празното пространство. Той като стъпи там, се търкули и падне. Почне да го боли нещо. Щом почне да го боли нещо, той вече не е индиферентен. Защото индиферентният от нищо не се интересува. А щом го заболи, той започва да се интересува. Сега толкоз години вие страдате и не знаете какво нещо е скръбта. Само казвате, да се махне, да се махне, а то какво ще се махне. Дай й нещо. Не се дава малко. Напълни торбата й, и нея вече я няма. Сега вие по някой път се опълчвате против Господа. Той ви е дал всичко, дал ви светлина, храна и всичко, от което имате нужда. Нямате някоя шапка и казвате: Как тъй Господ да не помисли за шапка. Шапката не влиза в плана на Бога. За пример някои хора искат да бъдат очите им черни. Защо? Някои искат да бъдат сини. Защо? Каква разлика има между черните очи и сините очи? Да кажем, вие не искате косата ви да бъде бяла или искате да бъде черна. Защо искате черна коса? Черната коса е скръб, бялата коса е радост, а в живота бялата коса произвежда скръб – а черната – радостта. Всъщност черната коса носи скръб. Ще кажете как тъй носи скръб? Черната коса показва една мазна кокошка, угоена, бялата коса показва хилава кокошка. Като дойде човекът или лисицата, коя кокошка хваща, с черната коса или с бялата коса? Като види тази, хилавата, ще каже: Нека стои. Оставя я. в живота, вътрешният живот трябва да се схване, когато дойде едно състояние, от което не може да се освободите, неразположен сте, мрачен сте, нищо не ви интересува. вие казвате: От нищо не се интересувам. Седят двама души и единият казва: Нищо не ме интересува мене, дотегнало ми е. Онзи вижда, че има нещо, което го интересува. Изважда той една златна монета, доста голяма и му я показва. Забелязва, че другият обръща внимание. Нищо не го интересува, нито да пише, нито да чете, не иска да ходи на разходка, а казва: Дай да видя монетата. Вече нещо го интересува. Щом види златната монета, заинтересува се. Щом

17


той иска да я види, значи вече се интересува. Златото аз го уподобявам на красотата. Красотата в света е един метод за изваждане хората от едно състояние на бездействие. Някой човек, който от нищо не се интересува, като му покажеш красотата, той се интересува. Красотата показва, че има светлина, светлината е, която събужда хората, които са в бездействие, които са индиферентни към работата. Тя събужда малките семенца, събужда тревите, събужда мъртвите същества. Та като дойде скръбта в живота, вие се радвайте на нея.

в този, отворения кръг имате изходен пункт, а в затворения нямате. Вие мислите, че природата има затворени кръгове. В природата няма затворен кръг. Той е един процес, фиктивно виждане е това. Когато казвате, че сте нещастен или страдащ, то е привидно. Природата няма затворена скръб, отворена скръб има. В природата няма затворена радост, отворена радост има. В природата няма затворена любов, отворена любов има. В природата няма затворена омраза, има отворена омраза. Всичко в природата е отворено. Вие сега създавате затворени кръгове и казвате: От мене нищо няма да стане, тогава вие не разбирате какво говорите. Като кажете от мене нищо няма да стане, това е затворен кръг. Няма затворени кръгове в природата. То е една временна илюзия в ума ви. Тия неща трябва да ги имате в умът, за да имате правилен възглед. Ако нямате правилен възглед, вие сами ще се спънете. Не искам да турите в мисълта си: От мене нищо няма да стане. Когато волът е свързан вътре в дама, казва: Аз не мога да работя. Вързан е не може да работи. Когато дойде господарят и го отвърже, впрегне го, вземе остена и той почва да работи. Та когато и вие казвате, че не може да работите, вие сте като свързания вол, обаче, като дойде господарят и ви отвърже – юларят отпред и остенът отзад – вие веднага ще работите. Вие пак ще бъдете доволни. Радвате се, че сте излезли от дама. И на нивата не е толкоз приятно, но е

18


за предпочитане, отколкото в дама. Има една обмяна на светлината. Сега по някой път вие искате да бъдете свободни, че всички страдате от свобода. Хората, които не са свободни, не страдат. Страдат само свободните хора. Чудно е когато някой човек търси свобода,-че той от свобода страда. Който има свобода, той страда. Който няма свобода, той не страда. Имаш един предмет, който не е свободен, ти от него страдаш. Камъкът не е свобо-ден да се подвижи. Ти, свободният човек, вървиш, блъснеш се в него, удариш се, това ще ти произведе страдание. Кой произведе страданието, свободният или несво-бодният? Ти можеш да вземеш този камък. Казваш: Ти ще се махнеш оттам, аз съм човек, който се движи. И той ритне камъка. Но ритането не е по свобода, той го рита, понеже му е причинил вреда. Един свободен човек, ти не можеш да го ритнеш. С несвободния може да се блъснеш. Вие в себе си се блъскате с вашите несвободни идеи. Несвободните ваши идеи ви причиняват страдания. Следователно една ваша несвободна идея заобиколете я, но не я ритайте. Сега вие в сегашния живот искате ангелите да се грижат заради вас. Вие сами трябва да се грижите за себе си, понеже сте свободни. Свободният човек трябва да се грижи, но не да се безпокои. Но да съзнава в себе си възможността, че му са дадени всичките възможности той да прави каквото иска. Радвайте се на това. Сега, ако риташ една несвободна идея, тя ще ти предаде своето състояние, ще те ограничи. Същевременно, тя ще придобие своето състояние на движение, но туй движение е временно. Ще се движи до едно място и пак ще спре. Свободният човек е всякога свободен. Има и неща, които временно стават свободни. Временната свобода показва, че няма свобода, човек се е сблъскал с несвободни идеи. Когато се блъскат свободни и несвободни се ражда едно преходно състояние. Някой човек се заинтересува, после пак не се интересува. Казвам: вие сте свободни. Човек чувствува своята свобода само при скърбите и радости-

19


те. Радостта и скръбта това са два полюса, които показват, че са свободни. Щом скърбиш, свободен си, щом страдаш, свободен си, щом престане радостта и скръбта вие не сте свободни. То е новото определение, което трябва да го знаете. Щом страдаш и се радваш, ти си свободен. Щом само се радваш, ти си наполовина свободен. Щом само скърбиш, ти си наполовина свободен. Скръбта е полусвободна и радостта е полусвободна. Двете заедно дават свобода: едното е плюс, другото е минус. Кое е скръбта и кое е радостта. Радостта ли е плюс ал.и скръбта е плюс? Казвате, че радостта е плюс, как ще го докажете? Единият минус е изгубил своето първоначално положение и е дошъл в стълкновение, минусът винаги ще дойде в стълкновение с някаква идея. Той е бил перпендикулярен. Две същества, които са в стълкновение, те образуват плюса, минусът е сам, той не може да дойде 8 стълкновение. Така разглеждан въпроса как трябва да се приложи? вие разглеждате и живота в едно статично положение. Един беден човек може да ви помогне повече, отколкото един богат, в даден случай. Един богат човек в даден случай може да ви помогне повече, отколкото един беден. При какви условия? Бедният иска да работи, богатият няма да дойде да работи заради вас. Той може да ви даде жито, може да ви даде пари на заем, може да ви даде книги, може да направи много неща, но при тази, грубата работа, която бедният може да я направи, богатият не може да я направи. Но пък и бедният човек не може да направи това, което богатият може да направи. Бедно-тията и богатството, считани като процеси. В какъв случай бедният може да ви помогне? Аз като разглеждам богатия човек какви трябва да бъдат моите отношения и какви при сиромаха? Ако спазите отношенията си тъй, както са турени в природата, аз имам добри отношения. Ако спазя доброто отношение към бедния в дадения случай, както природата го е турила, може да бъда в едно приятелско отношение към него. Когато разбера живо-

20


та на богатия и живота на сиромаха, тогава, аз съм разбрал живота. Когато не разбирам живота на богатия и живота на сиромаха, аз не съм в правата посока. Сиромахът и богатият показват пътя на вас, считайте че сиромасите, са ви учители. Един учител с тебе работи целия ден, ти мислиш, че той ти е слуга. Ти се заблуждаваш. Той ти преподава първия урок, който не разбираш, гледаш го отгоре, ти се усмихнеш, мислиш, че си по-горе от него. Ние мислим богатите по-горе от нас, а сиромасите по-долу от нас. То е заблуждение. Сиромашията и богатството са винаги по-горе от нас. И сиромашията седи по-горе от мене, и богатството седи по-горе от мене. Понеже богатството иде отгоре, а сиромашията иде отдолу, само посоката на движението им е различна. Понеже едното слиза отгоре, а другото иде отдолу", ние не ги разбираме и считаме, че едното е долу, а другото е горе. Ако обърнеш сиромашията нагоре, ако обърнеш това колело, веднага сиромашията ще стане горе, а богатството долу ще дойде. Сега вие ще кажете: Какво нещо е сиромашията? вие отделяте сиромашията вън от себе си. Той е един вътрешен процес, който ви подтиква към деятелност.

Каква българска дума ще турите на "индиферентен"? – "безразличен". Имате на български "добро" и на френски "биен". Има едно различие, виждаме как французинът разбира доброто и как българинът разбира доброто. Двамата го разглеждат в две различни положения. Българинът е геометрик. За французина "биен" означава "има ли нещо за ядене". Ако има нещо за ядене, тогава е добре, "биен"; за българина доброто е, ако има нещо да се посее в градината. Французинът казва: Има ли нещо за ядене? А българинът казва: Родило ли се е нещо в градината? Онзи, който не разбира, ще каже: Как така? "в" -това е устата. Българската буква "в" не е за ядене. За французина "в" е ядене, за българина "в" е никнене. То е посятото семе, което е поникнало да даде нещо за ядене.

21


Българинът казва: Трябва да се посее в земята. Българинът е геометрик, показва по кой начин става доброто. Сега, това са отвлечени геометрически въпроси. Процесите в природата трябва да се превръщат. Има превръщане на един процес на радостта в един процес на скръб. Изпразниш хамбара, скръбта ще дойде. Посееш нивата, ожънеш я, на нивата нищо няма да остаГне, хамбарът се напълва. Когато пълниш хамбара, той се радва. Когато сееш на нивата, тя се радва. Изпразниш хамбара, скръбта дойде. Тогава нивата се радва. Едновременно не може да направи нивата и хамбарът да се радва. Когато нивата скърби, хамбарът се радва. Когато хамбарът скърби, нивата се радва. Двамата да се радват едновременно не може. То е несъвместимо. Плюс и минус са два процеса, единият събира, другият дава. От единия си взел, на другия си дал. Вие искате в себе си да измените процесите на природата. Природата след като работила милиони години, намерила най-разумното в дадения случай, вие не можете да бъдете по-умни от нея. Туй, което е определено за всички същества, подчинете се и вие на този закон. Само свободният човек може да се подчини, който не е свободен, не се подчинява. Ти казваш: Аз не искам да се подчинявам, ти не си свободен. Човек, който е свободен, само той може да се подчини. Когато се навеждате надолу и вдигате един товар, какво означава? Казвате: Аз не искам да се подчиня. Ще се наведеш, свободен си да вдигнеш товара, и после ще се изправиш. Сега вие разбирате, че който се подчинява, не е свободен. Всъщност, който се подчинява, не е свободен. Подчинението на другите е друг процес. То е едно извратено състояние. Вие сами да се подчинявате, не да се подчинявате когато ви заставят да се подчините. Ние това наричаме насилие. Насилието го употребяваме при несвободните хора. Там е потребен процесът на насилието. Вземеш един камък, търколиш го, то е насилие. Насилието, там е благото. За хора, които не са свободни, насилието е да ги събуди от инертно-

21


то състояние. Та първо разберете какво значи подчинение. Не считай, че да се подчиниш, не е свобода. Ти сам да се подчиниш, то е свобода, ти се задължаваш само да направиш нещо. Искаш да направиш някаква услуга, то е все същият закон. Хиляди хора има, на които искаш да услужиш. Казваш: Ограничаваш се. Когато се ограничаваш, показваш, че не си свободен. Използувай свободата си. Някой казва: Не искам да се мръдна оттук. Мръдни ръката си. Някого го боли главата. Щом те боли главата, ти си свободен. Щом те боли пръстът, ти си свободен. Щом те болят краката, ти си свободен. Щом нещо те боли какво трябва да правиш? Тури ръката си, поглади го. Вие казвате, че никога досега не сте го милвали. Казва някой: Аз не искам да си губя времето. Щом не искаш да се губиш времето, ще чакаш. Сега вие виждате далечните причини. Щом те боли кракът, някое същество от по-висшия свят ви е свързало, нали сте виждали децата, когато хванат някой бръмбар, свържат го с конец, той хвръкне, дойде до края на конеца и падне. После пак хвръкне, после пак падне. Някой път се скъса конецът и той се освободи. Вие помилвайте крака и кажете на това дете, което е вързало крака ви: Отвържи го. Два, три пъти като му кажеш, детето ще го отвърже. Вие наблюдавате някое дете, кракът е вързан. Някое дете минава покрай някоя градина, вижда круша на дървото, спре се да гледа и разсъждава. Какво разсъждава? Разсъждава кой е създал крушата. Детето като фантазира, мисли, то мисли как да вземе крушата. Французинът не мисли като българина, той като произнесе думата "биен", мисли за ядене. Българинът като каже "добре", мисли да посади нещо на нивата. Туй дете отива в училище и е вързано за крушата. Конецът е вътрешен. Мисли по кой начин да снеме крушата от дървото. Мисли кой е най-краткият път да я вземе. Мисли, мисли, наведе се, вземе камък и хвърли да удари крушата. Ако не може да я снеме, заминава си. Втори път пак мине и вземе една тояжка и хвърли. Падне ли кру-

23


шагаа, той я вземе в джоба си и тръгне по пътя. Ще кажете: Това са детински работи. Но това е .цял един процес. Като наблюдаваш туй дете, виждаш как е работило. То е един отличен процес. Някой ще каже, че тоба дете е без-нравствено. Това са празни работи. То хвърлило, камъкът не ударил, като хвърли пръчката, пада крушата, това е "биен", изяде крушата и посади крушата в градината на баща си. След време ще израсте една круша в градината на баща ви. След време ще израсте една круша.

Казвам: всичко в природата е създадено с цел да ни събуди, да излезем от онова инертно състояние и да разберем онова разнообразие, което съществува да намерим изходно положение. Любовта, която слиза и обичта, която излиза, влиза вкъщи, това е любоЯ. Излизаш от къщи, това е обич. Досега всичките окултни науки са разглеждали тъй както анатомията изучава костите, всичките неща в природата служат за пособие, те са удобства. Всяко нещо в даден случай може да ти послужи. Мина-ваш покрай един избор, жаден си, ще се спреш, ще пиеш. Минаваш покрай някое дърво, гладен си, има плодове, ще се наядеш. Отвориш устата, тогава влиза вътре в тебе въздухът. Затвориш устата, приел си въздуха. Казваш: По друг начин не може ли? Може и по друг начин. Може да не отваряш устата си да си запушиш носа. Ако запушиш носа и устата си, какво ще стане? Ще минеш от едно състояние в друго. Първоначално има същества, които дишат с цялото тяло, чрез всичките пори дишат. Микроскопичните същества дишат с тялото, нямат специфично дишане. Други същества дишат по два начина, дишат чрез цялото си тяло и специфично чрез устата. Ако престане да диша през порите, умира. Ако престане да диша през дрооовете, умира. У човека смъртта иде по два начина: престава да диша през дробовете, престава да диша чрез порите. А в другите същества, които дишат само през порите, ако престанат да дишат през тялото, те умират. Специфичното дишане е създадено в чо-

24


вешката мисъл. Човешката мисъл е създала дробовете. Човек като е мислил, искал е да излезе мисълта му. Той, за да говори е трябвало да диша, да има въздух, да излязат думите навън.

Коя е сега основната мисъл? Туй, което ще ви бъде полезно? Скръбта и радостта определят свободата на човека. Тогава в Божествения свят се изявяват любов и мъдрост. Те показват посоката на движението. Любовта ще покаже живота, мъдростта ще покаже знанието. При Любовта трябва да слезеш, при Мъдростта трябва да възлезеш. Що е мъдрост? – Излизане. Що е любов? -влизане. Щом влезеш някъде, то е любов. Щом излезеш от някъде, това е знание. Какво нещо е любовта? – влизам да помагам. Що е мъдростта? – Излизам. Само посоката на движението се различава. Едното движение е към центъра на битието, другото движение е към периферията на битието. Щом дойде скръбта, радвайте се. Какво е тогава скръбта? в скръбта се ограничаваш. Що е радостта? – Излизаш навън. Скръбен е човекът, който се е върнал от нивата уморен. Радостен е човек, който си е починал, излиза на нивата.Сега да оставя мисълта: Скръбта и радостта са признаци на свободата. Свободен човек е само тогава, когато скърби и се радва. Естествена скръб и естествена радост има. Аз говоря за онова, което е естествено, затова да ви е приятно, че скърбите, да ви е приятно, че се радвате. Може ли при скръбта да се радваш? Може, как не. Вие сте чудни. Представете си, че вие имате една тояга от лед. Тя ви изстудила ръцете, това е скръб, аз взема тази тояжка лед, стопявам леда и образувам вода. Давам ви топла вода. Тази скръб превръщам на радост. Преди малко тя ви причини страдание от топлината ви. Вие мислите много повърхностно. Скръбта в един момент може да ви причини страдание, но в следващия момент може да се превърне в радост. Топлата вода може да я оставите да замръзне. Скръб и радост са едно. Не я изстудявайте повече, за да не се превърне

25


радостта в скръб. Стоплете се повече, за да превърнете скръбта в радост. Вие трябва да изучавате геометрия и математика, трябва да изучавате и приложението на математиката. Трябва да изучавате отношението на костите. Човек трябва да изучава организма си. Всичките правила на едно правилно разбиране са поставени в човешкия организъм. Ръце, крака, очи, уши, пръсти, косми. Всичко това е написана книга, в която трябва да четете, за да знаете как да живеете на земята.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината, в Истината е скрит животът.

2. Лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 2.Х.1942 г. Петък – 5 ч. с.

София – Изгрев

26