от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Младежки окултен клас - ШЕСТА ГОДИНА (1926-1927)

КНИГА: Посока и растене - Жануа

ТРИ ПОСОКИ

Година VI (1926-1927)

37-ма лекция на Младежкия окултен клас,

държана от Учителя на 19. VI. 1927 г., неделя

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА!

Каква е ползата от математиката в живота? Представете си, че сте гладен. По кой начин ще разрешите въпроса за глада, с коя наука? Като вземете глада в неговата същина - като една сила, която се проявява. Гладът е сила, която заставя хората да работят. Ако не беше гладът, не зная какъв би бил съвременният свят и дали светът би могъл да прогресира без глада и без жаждата. То са сили, които подтикват хората по закона за необходимостта. Те са като онзи учител, който влиза с тоягата си в класа. От вас има ли някой да е ял бой на фаланга* или на гръб? Попитайте някои от по-възрастните – Дядо Благо, той ще ви каже.

Действително природата първоначално е постъпвала по един начин, но сега е изменила някои свои методи съобразно с хората. Във всяка една епоха и в известна възраст тя употребява разни методи. Може да ви даде една майка и един баща, в пълна възраст да ви носят на ръце. Слуги, слугини - каквото заповядате, слушат ви. Но дойде едно нещастие: умре майка ви, баща ви, приятелите ви и ви изхвърли, че всички почнат да ви хукат.

Има една реална страна. Понякога път ви липсва памет или вниманието ви е разсеяно. Вие, младите, все сте студенти, от какво произтича разсеяността? (Тази вечер има едно успиване.) (- От горещината.) Не е от горещината, горещината е една второстепенна причина. Например стомахът ти е разстроен, ядеш баница, заспиваш. Баницата е второстепенна причина. Когато имаш стомашно разстройство, трябва ли да ядеш баница?

Fig37.1.jpg

Сега, аз вземам точката А и линията А, и квадрата А2, и куба А3 (фиг. 37.1). Какво тълкуване сега може да дадете? Разбира се, ако вие боравите с една малка точка от злато или линия, или квадрат, или куб – златото по какво ще се отличава? По своята тежест. Допуснете, че едно същество - точката А, представя същество в зачатие, непроявено, туй същество живее в себе си, не заема никакво пространство, няма никаква форма, но съдържа в себе си известна енергия. Вие имате мисли, които не са проявени. Съществуват някъде в съзнанието. Ако вашата идея или туй съзнателно същество вземат известно направление в една посока – проявяват се.

Първото проявление какво е? Правата линия. Казвате вие, че правата линия е най-късото разстояние между две точки или правата линия е връзка между две разумни същества, най-късото разстояние между две разумни същества. Две същества, след като се запознаят, какъв живот може да водят? Както двама млади, които се запознават от два противоположни края и се разхождат по алеите, разправят за Кант, за този, за онзи, разхождат се, разхождат, разправят – все по права линия. Вие питате защо се разхождат там – един слуша, другият разправя, разправя, после другият казва: "Слушай моето мнение!"; някой път и двамата се съгласяват. Питам: След като са се движили по права линия, какво са разрешили? Къде е сега разрешението на въпроса?

Сега, ще ви дам разрешението в преносен смисъл. Двамата решават да изучат един занаят и направят един стан. Единият стане горно кросно, другият – долно, насновават платното и започват да се обаждат – единият отгоре, другият отдолу. Единият се навива, другият се развива. Най-първо единият нищо не съдържа, но взема от другия капитала у себе си. И понеже горният остава без капитал, турят му прът на долното кросно, за да не избяга. Тогава той казва: "Аз ще вложа своя си капитал", но да не злоупотреби, турят на горното кросно една ръчка – и двамата се обуславят. Тогава дойде совалката. И платното започне от едното кросно да се развива и влиза в другото – туй е квадратът.

Тези, двамата хора, след като са се запознали, изучават изкуството да тъкат платно. Какво представлява кубът? Двамата развиват платното, или го продават, или направят дреха и се обличат и тръгват да се покажат на хората.

Сега, представете си, че вашите желания се намират в първото положение А. Вие намерите един знаменит автор по астрология, той чувства идеите вътре. Почвате с него. Второто положение – става вече гадател, дойде при него някой, направи му хороскоп; или хиромант, или френолог, изучава главата и казва: "Плати сега!" Най-после става виден автор; след като е изследвал хиляди глави, става учен, капацитет, издава книга, става А3 – виден.

Основен закон е: Всеки един човек трябва да намери противоположното на себе си. Този закон важи и на физическото поле, и в умствения свят. Винаги, щом намериш една идея, ще намериш и противоположната, да се разберат тези две идеи или тези две чувства.

Съпоставяйте и вие чувствата си, да няма туй подобие - всякога може да се самовъзпитавате. Противоположното на тебе е, което може да реализира, защото в дадения случай в природата има един велик закон, той е следният: Ти можеш или да даваш, или да вземаш. Когато даваш, ти си в едно състояние, когато вземаш, ти си в друго състояние. Следователно през целия си живот ти не можеш да вземаш. В природата има едно съотношение: ако в един момент вземаш, във втория момент ще даваш – смяна на състоянията. Когато известни идеи не са реализирани, тогава образуват вътрешно смущение в човека. Всяка идея, която не е реализирана по своя прав път, тя смущава човека. Всяка идея, която влезне в човека, трябва да се реализира по прав път.

Сега, с тази формула вие може да спазвате един основен закон, той е следният: Туй, което искаш да постигнеш, трябва да си съставиш една ясна форма за него. Един пример: Допуснете, вие сте земеделец, имате малко ниви, 10 декара земя, а имате нужда да придобиете повече житце. По кой начин вие ще направите вашите ниви да дадат изобилен плод? Първо, да наторите. А някой път и наторяването не помага. Случи се суха година или град убие. Вие може да наторите с всички учени изобретения, но дойде град или наводнение. Хората в този свят употребяват първия начин - трябва да се изоре, натори хубаво нивата, да се посее добре. Земеделецът там спира, но един човек, който се занимава с окултната наука, той, след като е изорал добре, ще си представи класовете, но тъй, пълни, едри, да имат по 150-200 зърна вътре. И ако той проектира тази мисъл в природата, житото му ще роди много големи класове.

Този закон, може да го приложите не само в земледелието – може в науката, в математиката. Ще си представиш, че си велик математик, ще си представиш, че решаваш всички задачи – един ден, два, ще поставиш.

Колко души са идвали, аз съм им препоръчвал този закон – изключение няма. Преди 15 години една ученичка дойде при мене, музиката в нея беше толкова слабо развита, че два основни тона не можеше да вземе правилно. Казва: "Искам да пея." Казвам ѝ този метод и една-две години трябва да се упражнява по същия начин. Работи законът. Непременно трябва да има едно постоянство – туй, което искаш да постигнеш, ще го конкретизираш така определено, да познае природата, че ти искаш. Определено, точно – това значи човек, който работи по известни идеи. Обущарят иска да те опита, ще ти покаже един модел, втори, трети – "Този модел искам!"

Тъй, както ние ядем хляба, той е безидеен хляб. За да бъде идеен, ние трябва да си го мелим с песни, замесим с песни, печем с песни. Да видите какъв ще бъде сладък хлябът. И онзи, който ще го меси, трябва да бъде най-големият здравеняк. Здрав трябва да бъде, да вложи нещо в хляба. Понеже сега всички вие имате мъчнотии, някои от вас са неразположени. Неразположение имат и животните. Във вас не трябва ли да има поне досетливост, която забелязах в Търново, между едно старо куче и едно младо. Едното – голямо, рунтаво, старо куче, зло, завистливо, може да смъкне на 10 кучета кожата, а другото кученце – малко, със заострена муцунка, интелигентно, дяволито много. Хвърлят една кост с месце, малкото се затича, взема костта. Голямото изведнъж идва. Малкото, като го вижда, поставя костта пред него и започва да го милва: "Не, не, казва, аз ти го нося." Той погледна, погледна кучето и отърва кожата си. Казвам: Браво! Ако едно малко куче му стига умът да освободи кожата си от такава мъчнотия, колко повече един човек, който минава за интелигентен! Туй кученце, ако се беше опитало, щеше да смъкне кожата му. "Тази кост не е заради мен, тя е точно заради Вас."

Сега, как ще приложите туй? Съдбата, това е голямото куче – каквото тя ти е наложила, не се противи! Донеси костта и кажи – колкото да е лоша съдбата, но като ѝ донесеш костта: "Каквото наказание определиш, аз ще го приема." Няма да бъдеш излъган. Но бориш ли се със съдбата си, непременно кожата ти ще бъде съдрана.

Да ви кажа сега как. Има мнозина, които бързат в Америка, искат много бързо да свършат. Но след като са учили в отделенията, гимназия, университет, има специални науки, пресилят се. След като се е пресилил, става едно разслабване на мозъка. Няма да се пресилваш, не бързай, време не туряй за постигане на знанието си! Целия живот посвети за постигане на знанието си! Не да туриш 5-10 години – то значи да се осакатиш. Целия си живот тури за постигане на известна своя идея! А същевременно пак ще турите един период. Тази кост като носиш, ще оставиш на съдбата си: "Аз бих желал в 7 години да свърша, но – както обичаш."

Съществува един велик закон, който постоянно ни подшепва Разумното в света. Този закон действа, той е Божествен. Казва: "Не бързай!" Някъде казва: "Побързай!" Някъде казва: "Спри!" Някъде казва: "Отвори спирачките!" Искате да учите вечерно време – този закон казва: "Легни да си починеш, утре в четири часа, рано всичко ще се уреди". (Влиза един чужд човек.) Изяснява се идеята, влязъл е там, където не трябва. Това е закон за повдигане на ума. Винаги ще си представиш нещата в положителен смисъл. Искаш да се подобри паметта ти – ще вложиш известно изречение в ума си, ще държиш тази идея, докато тя се реализира. И ако постоянстваш, непременно желанието ти ще се реализира и то ще се реализира по начин, по който Живата Природа е определила. Затуй постоянство е необходимо за реализирането на идеите. Без постоянство нищо не се постига.

Окултната наука е наука за приложението. Естествените науки, това е събиране на факти, материали. В окултната наука, то са методите, физиологичните процеси. Вие сте изучавали анатомия – физичните процеси, в които сега влиза съзнанието. Мъчнотиите, които може да ги срещнете, нито най-малко може да ви смущават. И не разрешавайте изведнъж всички въпроси. Най-мъчните въпроси оставете за най-после. Законите, даже на Земята, са: че, когато станете пълновъзрастен, тогава ви се дава наследството. Преди това управлява настойник. И в природата е така. Човечеството не е пълновъзрастно. Затуй под този закон е – не може то да прави каквото си иска. Един ден, когато стане пълновъзрастно, няма да има опекун, тогава може да разрешава въпроса по друг начин. Сега под закона на необходимостта сте и се стремите към закона на свободата. Евангелистите пеят: "Ние сме вече свободни от закона." Но дойде гладът – хич не е свободен. Дойдат болести – не е свободен от всички тези несгоди на живота. Но съвършеният е вече господар на положението.

Сега, ще започнете с точката А. Непроявената. За пример, ако би ви се задала една задача, каква задача бихте изпълнили с правата линия? Ако бих ви задал такава задача: "Отношенията на правата линия към живота"? Всички хора правят изобщо погрешка, че в разрешаването на известни задачи не вървят по права линия... Когато аз задавам известен въпрос, задавам го по права линия и онзи, който трябва да ми отговори, ще ми отговори по права линия. За пример следния въпрос: Допуснете, вие искате да отидете на една екскурзия. Имате един ваш приятел, казвате: "Утре ще обичате ли да дойдете с мен на Витоша?" Прямо. Той ви казва: "Ще дойда." Туй е по права линия. Обаче него го мързи малко, но няма да ви каже направо. Ще намери някой предтекст, че имал важна работа, ще ви заблуди. Туй не е права. Права - ще кажеш истината. Ще питате по права линия и ще приемате отговор по права линия. Питаш някого: "Ти ще завършиш ли скоро училище?" - "Какво те интересува?" Не е въпрос от правата линия. "Ти скоро ще приемеш ли наследство от баща си?" – права линия ли е? Не е. Заинтересован си.

Сега, приложението в самите вас. Вие ще си задавате въпроса по права линия – разумно, и разумно ще си отговаряте. Където не може разумно да се отговаря, ще оставите този въпрос настрана. Разбира се, вие вземате буквалния смисъл. Ако тъй започнем да говорим, по права линия, всички препятствия, които съществуват на Земята, ще се развалят. Колцина от вашите приятели, които имате сега, ако попаднете след 20 години в нужда, биха ви помогнали? Нали казвате да не се развалят отношенията ви. Туй, което наричат хората доброта, съществува в света. Това са всички онези хора, които са вървели по тази права линия – всякога животът им се е слагал по-хармонично. То е едно желание, което трябва да изпълните в себе си. Винаги трябва да имате едно желание вътре разумно, да задавате въпроси и разумно да отговаряте, и разумно да ви се отговаря.

Защо природата отговаря? И тя има своя програма – тази програма природата изпълнява. Програмата не е направена от природата. Тя върви по тази Божествена програма. За пример, ако от учителя по химия изискват да преподава по висша математика – ще преподава ли? Не, не е в програмата. Вложените идеи във вас, това е Божествената програма на вашия живот и като реализираме тази програма – осъществяване на Божествената програма. Програмата, тази, правата, ние ще изложим пред природата, тя ще ни помогне, ще ни покаже пътя, начина, по който може да се реализира. Човек непременно трябва да вярва, че онова, което е вложено в него, е постижимо. Вие само да не искате златни къщи във въздуха – всичко друго е възможно. - Може ли да си построите златни къщи във въздуха? - Може. Тези цепелини с кабини, със стаи... Но то е за съвършените хора, да стоят във въздуха.

Основната идея, която трябва да залегне в ума ви: Всяка идея, вложена във вас, може да се постигне в този живот. Христос е турил закона така: Всичко, каквото попросите с вяра, ще ви бъде. Всичко онова, което искате.

(- По какво можем да познаем кои идеи са вложени в нас?) Американците плащат на един френолог един долар и той ще попипа главата и ще ви каже какво може да стане от вас. Може да идеш при някой хиромант или астролог, или графолог – все са науки, които упътват човека какви вродени идеи има. Даже в Англия употребяват астрологията. Някой търговец, при някое голямо предприятие, отиде при един астролог, но който разбира своята наука, плаща 20-30 лири, казва му: "Ще сполучи ли това предприятие?" Казва му: "Ако предприемете тази работа, ще загубите." Ходи два-три пъти, казва му астрологът: "Предприеми тази работа, ще сполучиш." Англичаните са много практични – вземат лотариен билет, астрологът ще му каже не само ще спечели ли, но и колко. Тук, между вас, има астролози, но още не могат да определят – само определят местата, където се намират планетите, имат ли или нямат съвпадения. Астрологът трябва да носи нещо в себе си, трябва да има един ключ, който да носи в себе си. Астрологът трябва да предвижда.

При мен идва един богат господин от Пловдив. Между другото, като се разговаряхме, казва ми: "Приготвил съм материали да строя една голяма къща. Какво ще кажеш?" - "Мен не ме интересува, ти си свободен." – "Но, казва, кажи ми!" Казвам: "Не трябва да строиш къщата си. Не трябва да строиш по никой начин." Започна войната в 1914 година, дойде при мен: "Защо не ми каза тогава?" Няма работници. Това значи неблагоприятни условия. И къщата свърши след войната. Друга една госпожа, в Търново беше, иска да си построи къща. "Не, казвам, недей си строй къща!" Дойде земетресението – къщата се събори.

Един астролог, той ще предвиди дали ще стане земетресение в човешкия живот или война ще дойде. Всички тези неща, хубаво е човек да ги знае, за да се предпази. Но тези работи може да се кажат на разумния само. Един френолог изследва главата на един богаташ. "Какво ще ми кажеш?" - "Нищо не мога да ти кажа, много ситно е написано, не може да се чете." Има неща, които не може да се кажат. Даже някои натури, които са слаби, каквото да му се случи – ако му се каже истината, че ще дойде нещо много добро, той ще стане ленив. Това е една опасност. Когато изучавате хиромантията, френологията, трябва да бъдат като едно възпитателно средство. Някой път няколко души астролози трябва да бъдат. Някои врачуват с хвърляне на боб. Не че го е хвърлил – то е един повод.

Ето на какво се дължи законът: У човека има едно чувство на досетливост. Всички събития, които има да се случат в живота на човека, лоши или добри, имат отражение в неговия мозък (съзнание). Отиваш при някоя гледачка на кафе – насочи ума си, твоите мисли, туй, което има да стане у теб, отпечатва се по браздите. Един астролог или един хиромант, като пипне ръката ти... Защото ти, като му даваш ръката си или като пишеш, ти влагаш своята идея вътре. По четенето на туй писмо, без да ти построява хороскопа, ако е от тези психометри, пак може... Трябва да има един от вас психометър толкова чувствителен, да кажем, някоя вещ от Африка донесена, тури я на челото си, веднага опише историята ѝ. Всеки човек носи своето бъдеще скрито в съзнанието си. И даже вие може да знаете вашето бъдеще. Щом човек има нещо хубаво да го очаква, една малка светлинка, то насърчава. Чете той тези мисли.

Трябва да изучавате (...)

Бъдещето на човека зависи от възможностите, които са вложени в него. Колкото по-големи са възможностите му, толкова по-светло е неговото бъдеще.

Често се говори за миналото, настоящето и бъдещето. Това са три момента в човешкия живот, скрити в съзнанието му. За да проникне в тия моменти, човек трябва да изучава окултните науки. Чрез тях той се запознава със силите и възможностите, които са вложени в него. Чрез окултните науки човек може да се предпази от някои нещастия и неприятности в живота. Чрез тези науки той познава себе си. Казано е: "Познай себе си!" Към това познаване се стреми всеки човек. Това е една от задачите на неговия живот.

САМО СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА ВОДИ КЪМ ИСТИНАТА.


  • фаланга, фалага (от ар.-тур.) – дървен уред, с който стягали краката на наказания и го биели с пръчки по стъпалата.