от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 1: Ред 1:
 +
[[Беседи]]
 +
 +
[[Младежки окултен клас]] - ДЕВЕТА ГОДИНА ([[1929]]-[[1930]])
 +
 +
[[КНИГА: Служене, почит и обич]]
 +
 
== Удължени и скъсени линии ==
 
== Удължени и скъсени линии ==
  

Текуща версия към 21:24, 19 април 2011

Беседи

Младежки окултен клас - ДЕВЕТА ГОДИНА (1929-1930)

КНИГА: Служене, почит и обич

Удължени и скъсени линии

Т.м.

M09-1-1.gif

Всички сте изучавали геометрия, знаете какво представя триъгълникът. Имате триъгълника СmD. (чер. 1) Какво ще стане с триъгълника и с точката О на основата, ако раздвижите страните Сm и Dm? Ако подвижите линията mD към точката О, mD ще се удължи, а Сm ще се скъси. Ако подвижите Сm, Dm ще се скъси. Какво показва удължаването на една линия? Всяко удължаване на линията показва, че, или даденото тяло се приближава към вас, или вие към него. Какво ще стане с триъгълника, ако се раздвижат и трите му страни?

Удължаването и скъсяването на линиите е процес, който се извършва в самия живот. Например, ако човек изгуби едно от сетивата си, за сметка на него се удвоява силата на друго някое сетиво. За предпочитане е, обаче, човек да не губи нито едно от сетивата си. Всяко сетиво има свое специфично предназначение. За да изучи един предмет всестранно, човек трябва да го прекара през всичките си сетива. Първо той ще го пипне, после ще го помирише, след това ще го вкуси. Първите три възприятия са получени от елементарните сетива. За да допълни познанията си за предмета, човек трябва да го подложи на изучаване на останалите сетива: слух и зрение.

Какво ще стане, ако върху линията СD наложите последователно линиите Сm и mD? За да разберете какви нови качества ще придобие линията СD, трябва да знаете какво представят трите линии. Те са граници на три свята. Линията СD представя физическия свят, Cm – умствения а mD – духовния. Следователно, ако върху линията CD наложите линията Cm, първата ще придобие някои от качествата на втората. Значи, линията CD ще придобие мисъл. В дадения случай мисълта ще се изяви като движение и светлина. Ако върху CD нанесете mD, тя ще придобие чувстване, интензивност, което ще се изяви като топлина. Значи, мисълта увеличава светлината на телата, а чувствата – топлината.

Какво става с човека, когато се удължават линиите на лицето му? Всяко удължаване на линиите на лицето се отразява върху физическото тяло на човека. Той става по-висок, по-активен. Колкото по-висок е човек, толкова по-големи са крачките му и той изминава по-големи разстояния. Могат ли да вървят заедно висок и нисък човек? Ще кажете, че ако ниският ускори движението си, може да върви с високия. Те могат да вървят заедно толкова, колкото кон и бивол. Ако конят съзнателно намали крачките и бързината си, той може да върви заедно с бивола, но в противен случай по никой начин не се схождат.

И тъй, за да се развива мисълта, нужна е височина и дължина. На чувствата е нужна широчина. Мисълта търси причината на нещата. Причината за известно явление се намира в точката С (черт. 1). Точката D е крайният предел, до който действа причината. Като измине разстоянието СD, човек знае вече причината на нещата. Ако измине разстоянието СD и е недоволен от знанието си, човек се връща отново в С и продължава до m. От m той слиза в D и като обходи целия триъгълник, той знае вече истината. Той се е домогнал до онова знание, което се съдържа в триъгълника. Той знае дължината на трите страни на триъгълника, които може да пренесе в трите свята: физически, духовен и умствен.

Какво ще получите, ако умножите числото три само на себе си? Ще получите числото девет, което представя квадрат на числото три. Значи, З2 = 9. Ако повдигнете две в трета степен, ще получите числото осем: 23 = 8. Какво е отношението между числата девет и осем? Числото девет е получено от квадрата на числото три, а осем – от куба на числото две: 32 = 9, 23 = 8. Обаче, 33 = 27. Числата 8 и 27 се отнасят към третото измерение, а 81 – към четвъртото измерение, З4 = 81. Значи, 3 х 3 = 9, 9 х 3 = 27, 27 х 3 = 81. По-нататък имате следните действия:

4 х 4 = 16, 16 х 4 = 64.

5 х 5 = 25, 25 x 5 = 125.

6 х 6 = 36, 36 х 6 = 216.

7 х 7 = 49, 49 х 7 = 343.

8 х 8 = 64, 64 х 8 = 512.

9 х 9 = 81, 81 х 9 = 729.

По същия начин вие можете да напишете много числа, но те имат смисъл, когато разбирате отношенията между тях. Като съберете цифрите на тризначните числа 216, 343, 512, 799 [729?], ще получите:

2 + 1 + 6 = 9;

3 + 4 + 3 = 10;

5+1+2=8;

7+9+9=25. [7 + 2 + 9 = 18?]

Какво можете да кажете за тези числа? Те засягат третото измерение. Щом дойдете до третото измерение, вие намирате отношенията, които съществуват между тялото, ума и сърцето ви, или между волята, мисълта и чувствата.

Сега, спрете вниманието си върху челото на човека. Какво става с мисълта, ако челото расте на височина? Високото чело прави мисълта интензивна. Колкото по-интензивна е мисълта, толкова по-голяма светлина има човек. Ако пренесем тази идея във физическия свят, тя означава: колкото по-голяма е височината, от която пада едно тяло, толкова по-голяма енергия се развива. Значи, ако мисълта иде от по-отдалечено място, тя е по-силна; ако иде от по-близо, тя е по-слаба. Следователно, за да бъде мисълта на човека интензивна и да се реализира, нишките на мозъка трябва да се удължат. Не могат ли да се удължат нишките на човешкия мозък, не можете да очаквате интензивна мисъл. Ако при известни случаи нишките на мозъка не се разширят, човек не може да работи правилно с чувствата си. Когато мислите и чувствата на човека се развиват правилно и си хармонират, нишките на неговия мозък придобиват нужната дължина и широчина, от което тялото става по-устойчиво. Вие знаете, че ако една струна се удължава чрезмерно, в скоро време ще се скъса. За да не стане това, тя трябва да се разшири. Същото важи и за мислите. Ако една мисъл се удължи чрезмерно, непременно ще се скъса. За да не стане това, в помощ идат чувствата. Те внасят разширяване на мисълта и я правят устойчива. Мисълта е устойчива, когато отговаря на известна дължина и широчина. Без широчина мисълта е осъдена на скъсване. На определена дължина на мисълта отговаря определена широчина. Спазено ли е това отношение, мисълта е устойчива и интензивна. Дължината и широчината на мислите трябва да отговарят на известни числа, наречени нормални.

Оттук ние виждаме значението на числата в живота, т. е. приложението на кабалата. Всяко число е израз на нещо. Числата от 1 – 10 представят свойствата на точката. С други думи казано: когато точката минава през различни фази, ние си служим с числата от 1 – 10. Сама по себе си точката няма никакво измерение, но като се подвижи в известна посока, тя образува права линия. Правата линия има вече едно измерение – дължина. Правата линия е числото едно. Когато линията се подвижи, тя образува плоскостта – числото две. Когато плоскостта се подвижи, образува куба – числото три. Кубът пък образува тесеракта – числото четири. Питагор, както и останалите древни учени, са дошли до числото четири. И съвременните математици са дошли до числото четири. Какво се крие до числото четири, те знаят; какво се крие над числото четири, нищо не знаят. Числото пет представя човека, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не познава себе си. Цял живот човек се изучава и в края на краищата никой не може да каже за себе си, че се познава.

Като ученици, вие трябва да различавате висшите мисли от низшите. Висшите мисли се различават коренно от низшите по свойства и по елементи, които съдържат в себе си. Каквато е разликата между една възвишена и една обикновена мисъл, такава е разликата между духовния и физическия свят. Духовният свят е несравнено по-голям от физическия. Съществата, които живеят в духовния свят, знаят какви са неговите размери. Те знаят какви сили и закони действат там. Човекът, който живее на физическия свят, се движи в него, без да го познава. Той може да се уподоби на триъгълник, който няма строго определени по големина страни. Той няма възможност да изучи света, в който живее. Обаче, колкото повече се увеличава чувствителността на човека и чувствата му стават по-интензивни, той разширява възможностите на ума си и започва да вижда и разбира неща, които по-рано не е разбирал. Когато чувствата на човек стават по-интензивни, мисълта му става по-интензивна. При това положение и съзнанието му се разширява.

Човек, в сравнение със съществата от духовния свят, представя малко дете, дошло на земята да се учи. Като не разбира уроците си, той страда и се пита защо идат страданията. Много естествено. Човек страда, защото взема нещата без позволение. Ако някое дете влезе в една гостилница и се нахрани без позволение на гостилничаря, последният непременно ще го набие. Детето ще излезе от гостилницата и ще се пита защо го бият. После ще влезе в една бакалница ще вземе ябълки без позволение и като го набият, пак ще се пита, защо го бият. Ако няма, кой да отговори на въпроса му, детето започва да прави връзка между яденето и ябълките, които си е позволило само да вземе и между гостилничаря и бакалина, които го набиха. Оттук то вади заключение, че няма право да взема неща без позволение. Като влезе втори път в гостилница или в бакалница, детето започва да се озърта натук-натам, да не го види някой, като си вземе нещо. Значи, то е научило един урок, да не взема без позволение каквото и да е. Но и при второто положение ще научи един урок, че, и да не го види някой, то няма право да взема чужди работи. Човек трябва да чака да му дадат това, което желае, а не сам да взема. Докато научи тия уроци, той минава през големи страдания. Тъй щото, докато научи уроците си, докато дойде до разумни, философски заключения в живота, човек неизбежно ще минава през мъчнотии, страдания и изпитания.

Като се натъкват на мъчнотии и страдания, хората се запитват право ли е да страдат. Те искат да знаят какво представя правото и правдата в света. Днес две приятелки дружат, имат добри отношения помежду си. Един ден те се скарват и развалят отношенията си. Защо се карат и те не знаят, но и едната, и другата търсят правото. С думи правото не се решава. То се оформя в човека като идея. За да разберат какво нещо е правото, нека в продължение на 21 дни чертаят прави линии. Като чертаят всеки ден по няколко прави линии, на 21 ден в ума им ще блесне идеята за право и справедливост. При това положение отношенията им естествено ще се оправят.

Както при написване на числата човек се свързва с енергиите, които те носят в себе си, така и при чертане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливост, за правда и прави, разумни отношения. Какво представя числото 21? Това число е образувано от цифрите 1 + 2 = 3. Тройката, сама по себе си, е корен от числото девет. Казваме, че 3 х 3 = 9. Числото девет е от триизмерния свят, в кабалистически смисъл. Ако извлечем квадратен корен от числото девет, получаваме числото три. С други думи, ако умножим тройката сама на себе си, получаваме девет. Значи, в кабалистическо отношение числото девет има по-голяма цена, отколкото в математическо.

Едно трябва да се знае: за да се използва една енергия, тя трябва да се канализира. Човек трябва да знае как да я канализира. Веднъж канализирана, тя лесно може да се използва. Ако вие сам не можете да канализирате енергията си, други хора ще я канализират, т.е. други хора ще ви възпитават. Какво се ползвате вие тогава? Ако една държава възпитава друга, какво се ползва първата? Дойде ли някой отвън да ви възпитава, вие трябва да знаете, че той е вложил свой капитал във вас. Докато неговият капитал е във вашата банка, той ще бъде свързан с вас. Щом извади капитала си, връзката му се прекъсва. Следователно, приятелството ви с един човек продължава дотогава, докато той има чувства към вас. Щом отнеме чувствата си, приятелството се прекъсва. И то се основава върху числата.

Каква тайна се крие в отношенията на числата, вие не можете да знаете. Обаче, какви са отношенията между числата, това можете да знаете. Например, ако лицето на единия приятел е дълго, а на другия – широко, между тях може да се поддържа приятелство. Защо? Защото се допълват. Първият има интензивна мисъл, а вторият – интензивно чувство. Значи, първият ще бъде привързан с мисълта си, а вторият – с чувствата си. Ако лицата на двамата приятели са дълги или широки, между тях често се явяват недоразумения.

Следователно, при самовъзпитанието вие трябва да се ползвате от геометрията и от кабалата. Представете си, че сте нервен, неразположен, гневен, готов сте да се карате с всички. Какво трябва да направите, за да излезете от това състояние. Всеки човек трябва да прави на ден по няколко упражнения, чрез които да сменя енергиите си. Има естествени упражнения, с които човек постига добри резултати. Под „естествени упражнения“ разбираме ония, които са свързани с природата. При това, човек трябва да знае по колко пъти на ден да прави упражненията. И тук числата играят голяма роля. Без упражнения човек мъчно може да смени своите енергии. Ако броят на упражненията е по-голям или по-малък, отколкото трябва, в някоя област на организма ви непременно ще се яви известна дисхармония: в симпатичната нервна система, в гръбначния стълб, в стомаха или в друг някой уд на организма. Чрез правилното самовъзпитание човек може да въздейства на организма си по един правилен начин и да постави всяка енергия на своето място. Щом енергиите са на мястото си, човек е постигнал известна хармония в себе си.

И тъй, искате ли да се развивате правилно, вие трябва да съгласувате теорията с практиката. Например, четете една книга, изваждате известно знание от нея. Това, обаче, не е достатъчно. Добре използвана е книгата, ако можете да приложите нещо от нея. Ако изучавате хиромантия, физиогномия. астрология, без приложение в живота, вие не можете да се ползвате много от тях. Като знаете тия науки, трябва да познавате хората, за да разберете на какво се дължат вашите приятелски и неприятелски отношения към тях. С това знание вие можете да избегнете някои аномалии в живота си. С това знание вие си обяснявате известни неправилности в отношенията и в живота на хората и знаете как да постъпвате.

Чрез окултните науки човек прониква в миналата история на човека. Той прониква в минали епохи. Интересно е човек да познава историята на миналото и по нея да чете развитието на настоящето. Казвате, че хората, които имат сини очи, са студени. Какво означават думите „студен човек“? Студен човек е онзи, който има интензивна мисъл. В него мисълта работи повече от чувствата. Кажат ли за никого, че е горещ човек, това значи, че чувствата му са интензивни, вследствие на което се разширява много. Този човек обича да живее в широка стая, на простор. Човекът на мисълта е доволен на малка стая, ио непременно да има прозорец, от който да гледа небето. Човекът на чувствата обича широка, просторна стая, но работите и на двамата остават неуредени. Защо? Защото човек се нуждае едновременно от интензивна мисъл и интензивни чувства. Освен това, той трябва да има устойчивост в мислите и в чувствата.

Човек трябва да развива мислите и чувствата си правилно, да не бъде много жълт, нито много червен. Ако чувствата са чрезмерно развити, лицето на човека е по-червено, отколкото трябва. Ако мислите му са чрезмерно развити, лицето му пожълтява повече, отколкото трябва. Човек трябва да се отнася съзнателно към своите мисли и чувства, да ги регулира правилно. Ако енергиите на мислите и на чувствата в човека не са правилно разпределени в организма, той е изложен на вътрешни експлозии. Ако човек сам не регулира енергиите си, ще се натъкне на външни закони, които ще ги регулират.

Съвременните хора са дошли до една фаза в своя живот, която изисква съзнателно отношение на енергиите в организма им. Това се постига чрез работа върху самовъзпитанието. Както учените изучават природата с всички нейни прояви, с всички нейни линии, така всеки човек трябва да изучава линиите и формите на своето лице, глава и тяло, да знае причината за късите и дълги линии. С една дума, той трябва да изучава себе си. Учените знаят защо в дадена местност преобладават дългите линии, а в друга – късите, но не знаят, защо в самите тях преобладават такива линии. Човек трябва да прави преводи, да пренася знанието за природата и към себе си. Природата чертае навсякъде по един и същ начин. Дългите линии показват, че телата се приближават към нас, а късите показват отдалечаване. Колкото и да обичате вашия приятел, понякога пожелавате той да се отдалечи малко от вас. Красотата на живота се заключава в отдалечаване и приближаване на нещата, но човек трябва да знае кога може да стане това. Предметите трябва да се отдалечават и приближават правилно и навреме. Приближаването подразбира увеличаване на предмета, а отдалечаването – намаляване. Има величини, които нито се увеличават, нито се намаляват. Обаче, увеличаването или смаляването на телата е привидно. Всъщност те си остават едни и същи. Увеличаването и намаляването на разстоянието дава илюзия, че предметите растат или се смаляват.

Като знаете този закон, вие можете правилно да регулирате отношенията си към хората. По този начин ще се освободите от недоразумения и заблуждения. Ако сте се отдалечили от приятеля си, не мислете, че той е престанал да ви обича. Вие сте се отдалечили временно от него. Щом се приближите, т. е. щом намалите разстоянието между него и себе си, обичта ви отново ще се прояви. Как можете да се топлите на огън, от който сте се отдалечили? Като отидете по-близо до огъня, ще се стоплите. Вината не е в огъня, нито във вас. Огънят не може да се мести, но вие трябва да се приближавате и отдалечавате от него. Щом се движите от едно място на друго, разстоянието между огъня и вас ту ще се намалява, ту ще се увеличава. Следователно, който познава закона на отношенията и съзнателно го прилага, той ще се освободи от много погрешки и заблуждения.

Като метод за самовъзпитание, съветвам ви в свободното си време да пишете числата от 1 – 10 и да размишлявате върху тях. Чертайте прави линии, ъгли, триъгълници, четириъгълници, петоъгълници и мислете върху тях. И да не разбирате дълбокия смисъл, който се крие в тях, все пак те ще окажат известно въздействие върху вас. Какво означава петоъгълникът? Петоъгълникът представя човека. Ако преплетете два петоъгълника, единият с върха нагоре, а другият с върха надолу, вие представяте човека в двете му проявления – материално или физически и духовно или Божествено. Духовният човек се движи нагоре, а физическият – надолу. Духовният човек дава, а физическият взема. Първо човек трябва да започне с даването. Ако не научи закона на даването – първият Божествен закон, той никога няма да научи закона на вземането. Ако не може да живее за Бога, човек никога не може да живее за себе си. Като живееш правилно за Бога, ще живееш правилно и за себе си.

Мнозина не разбират живота и очакват по магически начин да се наредят работите им. Това значи, да очакват наготово да получат нещо. Как ще получат, ако нищо не са дали? Някой иска по насилствен начин да получи това, от което се нуждае. Той не мисли, че насилието ражда насилие. Както си взел нещата, така ще ти ги вземат. Както даваш, така ще ти се даде. Ако даваш с любов, с любов ще ти дадат. Като дава с любов, човек разширява сърцето си, облагородява чувствата си и придобива повече светлина в ума си.

И тъй, работете съзнателно върху себе си, да придобиете красиво лице, да оформите главата си, да моделирате своята ръка. Ако ръката ви е слаба, с тясна длан и къси пръсти, работете върху чувствата си, да ги продължите, да разширите дланта си и да я направите малко по-дебела. Задачата на човека е да вае своето тяло, както скулпторът вае статуите си.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

4. Лекция от Учителя, държана на 20 септември, 1929 г. София – Изгрев.